EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Administrative Commission Decision No 173 of 9 December 1998 concerning the common arrangements adopted by the Member States, for the purpose of reimbursement between institutions following the introduction of the euro unit.
Beschluss Nr. 173 vom 9. Dezember 1998 über die nach Einführung des Euro von den Mitgliedstaaten für die Erstattungen zwischen Trägern angenommenen gemeinsamen Verfahren
Ákvörðun nr. 173 frá 9. desember 1998 um sameiginlegar reglur aðildarríkjanna varðandi endurgreiðslur milli stofnana eftir upptöku evrunnar
Adminstrative Commission Decision No 174 of 20 April 1999 concerning the interpretation of Article 22a of Regulation (EEC) No 1408/71
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluß Nr. 174 vom 20. April 1999 über die Auslegung des Artikels 22a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (2000/141/EG)
Ákvörðun nr. 174 frá 20. apríl 1999 um túlkun á 22. gr. a í reglugerð (EBE) nr. 1408/71 (2000/141/EB)
Avgjerd nr. 174 av 20. april 1999 om tolking av artikkel 22a i forordning (EØF) nr. 1408/71, vedteken av Den administrative kommisjonen til Dei europeiske fellesskapa for trygd for vandrearbeidarar
Administrative Commission Decision No 175 of 23 June 1999 on interpretation of the concept of benefits in kind in the event of sickness or maternity pursuant to Article 19(1) and (2), Article 22, Article 22a, Article 22b, Article 25(1), (3) and (4), Article 26, Article 28(1), Article 28a, Article 29, Article 31, Article 34a and Article 34b of Council Regulation (EEC) No 1408/71 and on calculation of the amounts to be refunded under Articles 93, 94 and 95 of Regulation (EEC) No 574/72 as well as the advances to be paid pursuant to Article 102(4) of the same Regulation
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluß Nr. 175 vom 23. Juni 1999 zur Auslegung des Begriffs "Sachleistungen" bei Krankheit und Mutterschaft nach Artikel 19 Absätze 1 und 2, Artikel 22, Artikel...
Ákvörðun nr. 175 frá 23. júní 1999 um túlkun hugtaksins „aðstoð“ þegar um er að ræða veikindi eða meðgöngu og fæðingu samkvæmt 19. gr. (1. og 2. mgr.), 22. gr., 22. gr. a, 22. gr. b, 25. gr. (1., 3. og 4. mgr.), 26. gr., 28. gr. (1. mgr.), 28. gr. a, 29. gr., 31. gr., 34. gr. a...
Avgjerd nr. 175 av 23. juni 1999 om tolking av omgrepet ”naturalytingar” ved sjukdom eller svangerskap og fødsel som er nemnt i artikkel 19 nr. 1 og 2, artikkel 22, artikkel 22a, artikkel 22b, artikkel 25 nr. 1, 3 og 4, artikkel 26, artikkel 28 nr. 1, artikkel 28a, artikkel 29,...
Administrative Commission Decision No 176 of 24 June 1999 concerning the reimbursement by the competent institution in a Member State of the costs incurred during a stay in another Member State by means of the procedure referred to in Article 34(4) of Regulation (EEC) No 574/72 (96/249/EC)
Beschluss Nr. 176 vom 24. Juni 1999 betreffend die Erstattung der bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat verauslagten Kosten durch den zuständigen Träger eines Mitgliedstaats nach dem in Artikel 34 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 angegebenen Verfahren 96/249/EG (...
Ákvörðun nr. 176 frá 24. júní 1999 um endurgreiðslu þar til bærrar stofnunar aðildarríkis á kostnaði sem stofnað er til á meðan dvalist er í öðru aðildarríki í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 4. mgr. 34. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (96/249/EB)
Avgjerd nr. 176 av 24. juni 1999 om refusjon frå den kompetente institusjonen i ein medlemsstat av utgifter som har kome på under eit opphald i ein annan medlemsstat, etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 34 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 574/72 (96/249/EF)
Administrative Commission Decision No 178 of 9 December 1999 on the interpretation of Article 111(1) and (2) of Regulation No 574/72
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 178 vom 9. Dezember 1999 über die Auslegung von Artikel 111 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (2000/749/EG)
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 178 frá 9. desember 1999 um túlkun 1. og 2. mgr. 111. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72
Beslutning nr. 178 av 9. desember 1999 om fortolkning av artikkel 111 nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 574/72
Administrative Commission Decision No 179 of 18 April 2000 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 111, E 111 B, E 113 to E 118 and E 125 to E 127)
Beschluss Nr. 179 vom 18. April 2000 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 111, E 111 B, E 113 - E 118, E 125 - E 127) (2002/154/EG)
Beslutning nr. 179 av 18. april 2000 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111, E 111 B, E 113-E 118 og E 125-E 127)
Administrative Commission Decision No 183 of 27 June 2001 on the interpretation of Article 22(1)(a) of Council Regulation (EEC) No 1408/71, concerning health care in conjunction with pregnancy and childbirth
Beschluss Nr. 183 vom 27. Juni 2001 über die Auslegung des Artikels 22 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 im Zusammenhang mit Sachleistungen bei Schwangerschaft und Entbindung (2002/155/EG)
Beslutning nr. 183 av 27. juni 2001 om fortolkning av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 med hensyn til helsetjenester i forbindelse med svangerskap og fødsel
Administrative Commission Decision No 180 of 15 February 2000 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 211 - E 212)
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 180 vom 15. Februar 2000 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 211...
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 180 frá 15. febrúar 2000 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 211 og E 212)
Beslutning nr. 180 av 15. februar 2000 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 211 og E 212)
Administrative Commission Decision No 182 of 13 December 2000 concerning the establishment of a common framework for the collection of data on the settlement of pension claims
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - 2001/655/EG
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 182 frá 13. desember 2000 um ákvörðun sameiginlegs ramma um gagnaöflun vegna uppgjörs lífeyriskrafna
Administrative Commission Decision No 181 of 13 December 2000 concerning the interpretation of Article 14(1), 14 a(1) and 14b(1) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the legislation applicable to posted workers.
Beschluss Nr. 181 vom 13. Dezember 2000 zur Auslegung des Artikels 14 Absatz 1, des Artikels 14a Absatz 1 und des Artikels 14b Absätze 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates hinsichtlich der auf entsandte Arbeitnehmer sowie auf Selbständige, die vorübergehend eine...
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 181 frá 13. desember 2000 um túlkun 14. gr. (1. mgr.), 14. gr. a (1. mgr.) og 14. gr. b (1. og 2. mgr.) í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 um löggjöf sem gildir um launþega sem starfa utan...
Beslutning i De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av lovgivning på...
Commission Regulation (EC) No 89/2001 of 17 January 2001 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Verordnung (EG) Nr. 89/2001 der Kommission vom 17. Januar 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer, Selbständige sowie deren...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 89/2001 frá 17. janúar 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 89/2001 av 17. januar 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter...
COM(2000) 186
Regulation (EC) No 1386/2001 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 amending Council Regulations (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
Verordnung (EG) Nr. 1386/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2001 zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb...
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 av 5. juni 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og rådsforordning (...
Resolution of the Administrative Commission of 29 June 2000 concerning criteria for the inclusion of benefits as ‘special non-contributory benefits’ in Annex II, Section III or in Annex II a of Regulation (EEC) No 1408/71
Entschließung der Verwaltungskommission vom 29. Juni 2000 betreffend die Kriterien für die Eintragung von Leistungen als "beitragsunabhängige Sonderleistungen" in den Anhang II Teil III oder IIa der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
Administrative Commission Decision No 184 of 10 December 2001 on the necessary application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E201 to E207, E 210, E 213 and E 215)
Beschluss Nr. 184 vom 10. Dezember 2001 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 201—E 207, E 210, E 213 und E 215) (2002/864/EG)
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 184 frá 10. desember 2001 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 201–E 207, E 210, E 213 og E 215) (2002/864/EB)
Commission Regulation (EC) No 410/2002 of 27 February 2002 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Verordnung (EG) Nr. 410/2002 der Kommission vom 27. Februar 2002 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 410/2002 frá 27. febrúar 2002 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og...
Kommisjonsforordning (EF) NR. 410/2002 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som...
Administrative Commission Decision No 185 of 27 June 2002 amending Decision No 153 of 7 October 1993 (form E 108) and Decision No 170 of 11 June 1998 (compilation of the lists provided for in Article 94 (4) and Article 95 (4) of Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972
Beschluss Nr. 185 vom 27. Juni 2002 zur Änderung des Beschlusses Nr. 153 vom 7. Oktober 1993 (Vordruck E 108) und des Beschlusses Nr. 170 vom 11. Juni 1998 (Aufstellung der in Artikel 94 Absatz 4 und Artikel 95 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972...
Ákvörðum framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 185 frá 27. júní 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 153 frá 7. október 1993 (eyðublað E 108) og ákvörðun nr. 170 frá 11. júní 1998 (samantekt skránna sem kveðið er á um í 4. mgr. 94 gr. og 4. mgr....
Beslutning nr. 185 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning nr. 170 av 11. juni 1998 (utarbeiding av oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og artikkel 95 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972) (...
Administrative Commission Decision No 186 of 27 June 2003 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 101)
Beschluss Nr. 186 vom 27. Juni 2002 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 101) (2003/149/EG)
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 186 frá 27. júní 2002 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 101) (2003/149/EB)
Beslutning gjort av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere nr. 186 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101) (2003/149/EF)
Administrative Commission Decisin No 187 of 27 June 2002 on model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 111 and E 111B)
Beschluss Nr. 187 vom 27. Juni 2002 über Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 111 und E 111 B) (2003/251/EG)
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 187 frá 27. júní 2002 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 111 og E 111B) (2003/251/EB)
Beslutning gjort av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere nr. 187 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111 og E 111 B) (2003/251/EF)
Administrative Commission Decision No 188 of 10 December 2002 on the model forms necessary for the application of Council Regulation (EEC) No 574/72 (E 210 and E 211)
Beschluss Nr. 188 vom 10. Dezember 2002 über die Muster der zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 210 und E 211) (2003/306/EG)
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 188 frá 10. desember 2002 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (E 210 og E 211) (2003/306/EB)
Beslutning gjort av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere nr. 188 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (E 210 og E 211) (2003/306/EF)
Administrative Commission Decision No 189 of 18 June 2003 aimed at introducing a European health insurance card to replace the forms necessary for the application of Council Regulations 1408/71 and 574/72 as regards access to health care during a temporary stay in a Member State other than the competent State or the State of residence
Beschluss Nr. 189 vom 18. Juni 2003 zur Ersetzung der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke für den Zugang zu Sachleistungen bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem...
Ákvörðun nr. 189 frá 18. júní 2003 sem miðar að því að taka upp evrópskt sjúkratryggingakort í stað eyðublaða sem eru nauðsynleg til beitingar reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 að því er varðar aðgang að heilbrigðisaðstoð meðan á tímabundinni dvöl stendur...
Beslutning nr. 189 av 18. juni 2003 om innføring av et europeisk helsetrygdkort som erstatning for de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 for tilgang til helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen...
Administrative Commission Decision No 191 of 18 June concerning the replacement of forms E 111 and E 111 B by the European health insurance card
Beschluss Nr. 191 vom 18. Juni 2003 betreffend die Ersetzung der Vordrucke E 111 und E 111B durch die europäische Krankenversicherungskarte (2003/753/EG)
Ákvörðun nr. 191 frá 18. júní 2003 um að evrópska sjúkratryggingakortið komi í stað eyðublaðanna E 111 og E 111 B (2003/753/EB)
Beslutning nr. 191 av 18. juni 2003 om utskiftning av blankettene E 111 og E 111 B med det europeiske helsetrygdkort (2003/753/EF)
Administrative Commission Decision No 190 of 18 June 2003 concerning the technical specifications of the European health insurance card.
Beschluss Nr. 190 vom 18. Juni 2003 betreffend die technischen Merkmale der europäischen Krankenversicherungskarte (2003/752/EG)
Ákvörðun nr. 190 frá 18. júní 2003 um tækniforskriftir fyrir Evrópska sjúkratryggingakortið (2003/752/EB)
Beslutning nr. 190 av 18. juni 2003 om tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkort (2003/752/EF)
COM(2002) 059
Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by these provisions solely on the ground of their nationality.
Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des Rates vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen...
Commission Regulation (EC) No 1851/2003 of 17 October 2003 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Verordnung (EG) Nr. 1851/2003 der Kommission vom 17. Oktober 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1851/2003 frá 17. október 2003 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og...
Kommisjonsforordning nr. 1851/2003 av 17. oktober 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter...
Administrative Commission Decision No 165 of 30 June 1997 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers on the forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 128 and E 128B)
Beschluß Nr. 165 vom 30. Juni 1997 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 128 und E 128B) (97/823/EG)
Ákvörðun nr. 165 frá 30. júní 1997 um eyðublöð sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 128 og E 128B) sem samþykkt var af framkvæmdaráði Evrópubandalagsins um félagslegt öryggi farandlaunþega
Beslutning nr. 165 av 30. juni 1997 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 128 og E 128B), vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020