EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Regulation (EC) No 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates vom 18. September 1995 über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2236/95 frá 18. september 1995 um almennar reglur um fjárhagsaðstoð Bandalagsins á sviði samevrópskra neta
Rådsforordning (EF) nr. 2236/95 av 18. september 1995 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett
COMMISSION REGULATION (EC) No 70/95 of 17 January 1995 amending Regulation (EEC) No 2349/84 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of patent licensing
Verordnung (EG) Nr. 70/95 der Kommission vom 17. Januar 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2348/84 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Patentlizenzvereinbarungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/95 frá 17. janúar 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2349/84 frá 23. júlí 1984 um beitingu 3. mgr. 85. gr. Sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum nytjaleyfissamninga vegna einkaleyfa
Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/95 av 17. januar 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 2349/84 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av patentlisensavtaler
Council Regulation (EC) No 1643/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EC) No 2062/94 establishing a European Agency for Safety and Health at Work
Verordnung (EG) Nr. 1643/95 des Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2062/94 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Rådsforordning (ef) nr. 1643/95 av 29. juni 1995 om endring av forordning (EF) nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
Directive 95/1/EC of the European Parliament and of the Council of 2 February 1995 on the maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 95/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Februar 1995 über die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit sowie das maximale Drehmoment und die maximale Nutzleistung des Motors von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/1/EB frá 2. febrúar 1995 um hámarkshraða ákveðinn með hönnun, hámarkssnúningskraft og hámarksnettóhreyfilafl vélknúinna ökutækja á tveimur eða þremur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF av 2. februar 1995 om største konstruksjonshastighet samt motorens største dreiemoment og største netto effekt for motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 95/3/EC of 14 February 1995 amending Directive 90/128/EEC relating to plastics materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
Richtlinie 95/3/EG der Kommission vom 14. Februar 1995 zur Änderung der Richtlinie 90/128/EWG über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/3/EB frá 14. febrúar 1995 um breytingu á tilskipun 90/128/EBE um plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsdirektiv 95/3/EF av 14. februar 1995 om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 2268/95 of 27 September 1995 concerning the second list of priority substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93
Verordnung (EG) Nr. 2268/95 der Kommission vom 27. September 1995 über die zweite Prioritätenliste gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2268/95 frá 27. september 1995 varðandi aðra skrá yfir efni sem hafa forgang eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2268/95 av 27. september 1995 om den andre liste over prioriterte stoffer i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93
Commission Regulation (EC) No 2131/95 of 7 September 1995 amending Regulation (EEC) No 2349/84 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of patent licensing
Verordnung (EG) Nr. 2131/95 der Kommission vom 7. September 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2349/84 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Patentlizenzvereinbarungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2131/95 frá 7. september 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2349/84 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum nytjaleyfissamninga vegna einkaleyfa
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2131/95 av 7. september 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 2349/84 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av patentlisensavtaler
Council Decision of 29 June 1995 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from the United States of America
Entscheidung des Rates vom 29. Juni 1995 zur Ausdehnung des Rechtsschutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen auf Personen aus den Vereinigten Staaten von Amerika (95/237/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 29. júní 1995 um rýmkun lögverndar svæðislýsinga smárása á hálfleiðurum þannig að hún nái til persóna frá Bandaríkjum Norður-Ameríku
Rådsvedtak av 29. juni 1995 om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra Amerikas forente stater
Commission Regulation (EC) No 1102/95 of 16 May 1995 amending Annexes I, II and III of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1102/95 der Kommission vom 16. Mai 1995 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1102/95 frá 16. maí 1995 um breytingu á I. II. og III. viðauka reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1102/95 av 16. mai 1995 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Directive 95/15/EC of 31 May 1995 adapting Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions, as regards the technical definition of 'Zone A' and in respect of the weighting of asset items constituting claims carrying the explicit guarantee of the European Communities
Richtlinie 95/15/EG der Kommission vom 31. Mai 1995 zur Anpassung der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute hinsichtlich der technischen Definition der "Zone A" sowie der Gewichtung der Aktiva in Form von durch die...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/15/EB frá 31. maí 1995 um aðlögun á tilskipun ráðsins 89/647/EBE um eiginfjárhlutfall lánastofnana að því er varðar tæknilega skilgreiningu á ,,svæði A“ og með hliðsjón af vægi eignaliða sem eru kröfur með beinni ábyrgð Evrópubandalaganna
Kommisjonsdirektiv 95/15/EF av 31. mai 1995 om tilpassing av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning med omsyn til den tekniske definisjonen av “sone A” og vektlegginga av aktiva som er krav med uttrykkjeleg garanti frå Dei europeiske Fellesskapa
Council Directive 95/19/EC of 19 June 1995 on the allocation of railway infrastructure capacity and the charging of infrastructure fees
Richtlinie 95/19/EG des Rates vom 19. Juni 1995 über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn und die Berechnung von Wegeentgelten
Tilskipun ráðsins 95/19/EB frá 19. júní 1995 um úthlutun aðstöðu við járnbrautarmannvirki og innheimtu mannvirkjagjalds
Rådsdirektiv 95/19/EF av 19. juni 1995 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av infrastrukturen
Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of railway undertakings
Richtlinie 95/18/EG des Rates vom 19. Juni 1995 über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen
Tilskipun ráðsins 95/18/EB frá 19. júní 1995 um veitingu leyfa til járnbrautarfyrirtækja
Rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisenser til jernbaneforetak
Council Resolution of 19 June 1995 on the development of rail transport and combined transport
Entschließung des Rates vom 19. Juni 1995 über den Ausbau des Schienenverkehrs und des kombinierten Verkehrs
Ályktun ráðsins 95/C 169/01 frá 19. júní 1995 um þróun járnbrautarflutninga og samsettra flutninga
Council Resolution of 19 June 1995 on social harmonization in road freight transport in the Internal Market
Entschließung des Rates vom 19. Juni 1995 zur Harmonisierung der Sozialvorschriften für den Straßengüterverkehr im Binnenmarkt
Ályktun ráðsins 95/C 169/03 frá 19. júní 1995 um félagslega samhæfingu í farmflutningum á vegum á innri markaðinum
Decision No 156 of 7 April 1995 concerning the rules of priority with regard to sickness and maternity insurance adopted by the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers
Beschluß Nr. 156 vom 7. April 1995 über die Prioritätsregeln im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Kranken- und Mutterschaftsversicherung (95/419/EG)
Ákvörðun nr. 156 frá 7. apríl 1995 um forgangsreglur í tengslum við bótarétt vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar sem samþykktar voru af framkvæmdaráði Evrópubandalagsins um almannatryggingar farandlaunþega
Beslutning nr. 156 av 7. april 1995 om prioriteringsregler for trygd i forbindelse med sykdom og svangerskap eller fødsel
European Parliament and Council Directive 95/26/EC of 29 June 1995 amending Directives 77/780/EEC and 89/646/EEC in the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the field of non- life insurance, Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the field of life assurance, Directive 93/22/EEC in the field of investment firms and Directive 85/611/EEC in the field of undertakings for collective investment in transferable securities (Ucits), with a view to reinforcing prudential supervision
Richtlinie 95/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der Richtlinien 77/780/EWG und 89/646/EWG betreffend Kreditinstitute, der Richtlinien 73/239/EWG und 92/49/EWG betreffend Schadenversicherungen, der Richtlinien 79/267/EWG und 92/96/EWG...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/26/EB frá 29. júní 1995 um breytingu á tilskipunum 77/780/EBE og 89/646/EBE um lánastofnanir, tilskipunum 73/239/EBE og 92/49/EBE um aðrar tryggingar en líftryggingar, tilskipunum 79/267/EBE og 92/96/EBE um líftryggingar, tilskipun 93/22/...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF av 29. juni 1995 om endring av direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF om kredittinstitusjoner, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om skadeforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring, direktiv 93/22/EØF om investeringsforetak...
Commission Directive 95/30/EC of 30 June 1995 adapting to technical progress Council Directive 90/679/EEC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
Richtlinie 95/30/EG der Kommission vom 30. Juni 1995 zur Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit an den technischen Fortschritt (Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/30/EB frá 30. júní 1995 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 90/679/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum (sjöunda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE
Kommisjonsdirektiv 95/30/EF av 30. juni 1995 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 90/679/EØF om vern av arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/...
Commission Regulation (EC) No 60/95 of 16 January 1995 amending Regulation (EEC) No 2676/90 determining Community methods for the analysis of wines
Verordnung (EG) Nr. 60/95 der Kommission vom 16. Januar 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2676/90 zur Festlegung gemeinsamer Analysemethoden für den Weinsektor
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 60/95 frá 16. janúar 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2676/90 um að ákveða aðferðir bandalagsins við víngreiningu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 60/95 av 16. januar 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin
Commission Regulation (EC) No 554/95 of 13 March 1995 laying down detailed rules for the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wines
Verordnung (EG) Nr. 554/95 der Kommission vom 13. März 1995 mit Durchführungsbestimmungen für die Bezeichnung und Aufmachung von Schaumwein und Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 554/95 frá 13. mars 1995 þar sem settar eru nákvæmar reglur um lýsingu og kynningu á freyðivínum og loftblönduðum freyðivínum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 554/95 av 13. mars 1995 om nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte musserende viner
Council Resolution of 29 June 1995 on the further development of mobile and personal communications in the European Union
Entschließung des Rates vom 29. Juni 1995 über die weitere Entwicklung der Mobil- und der persönlichen Kommunikation in der Europäischen Union
Ályktun ráðsins 95/C 188/02 frá 29. júní 1995 um frekari þróun farsíma- og einkafjarskipta í Evrópusambandinu
Council Resolution of 18 September 1995 on the implementation of the future regulatory framework for telecommunications
Entschließung des Rates vom 18. September 1995 zur Entwicklung des künftigen ordnungspolitischen Rahmens für die Telekommunikation
Ályktun ráðsins 95/C 258/01 frá 18. september 1995 um setningu rammaákvæða fyrir fjarskipti
Council Recommendation of 7 April 1995 on common information technology security evaluation criteria
Empfehlung des Rates vom 7. April 1995 über gemeinsame Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Systemen der Informationstechnik (95/144/EG)
Tilmæli ráðsins 95/144/EB frá 7. apríl 1995 um samræmdar viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2479/95 frá 25. október 1995 um aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í...
Commission Regulation (EC) No 2479/95 of 25 October 1995 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport
Verordnung (EG) Nr. 2479/95 der Kommission vom 25. Oktober 1995 zur Anpassung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr an den technischen Fortschritt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2479/95 frá 25. október 1995 um aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2479/95 av 25. oktober 1995 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport
European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators, rope-operated excavators, dozers, loaders and excavator- loaders
Richtlinie 95/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der Richtlinie 86/662/EWG zur Begrenzung des Geräuschemissionspegels von Hydraulikbaggern, Seilbaggern, Planiermaschinen, Ladern und Baggerladern
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/27/EB frá 29. júní 1995 um breytingu á tilskipun ráðsins 86662/EBE um takmörkun hávaða frá vökva- og víragröfum, jarðýtum, hjóla- og beltaskóflum og traktorsgröfum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/27/EF av 29. juni 1995 om endring av rådsdirektiv 86/662/EØF om begrensning av lyd avgitt av hydrauliske gravemaskiner og gravemaskiner med vinsjdrift, dosere, lastere og gravelastere
Commission Directive 95/8/EC of 10 April 1995 amending Directive 77/535/EEC on the approximation of the laws of Member States relating to methods of sampling and analysis for fertilizers (Methods of analysis for trace elements at a concentration greater than 10 %)
Richtlinie 95/8/EG der Kommission vom 10. April 1995 zur Änderung der Richtlinie 77/535/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Probenahme und Analysemethoden von Düngemitteln (Analysemethoden für Spurennährstoffe mit einer Konzentration von mehr als...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/8/EB frá 10. apríl 1995 um breytingu á tilskipun 77/535/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um aðferðir við sýnatöku úr og greiningu á tilbúnum áburði (Greiningaraðferðir fyrir snefilefni yfir 10% að styrkleika)
Kommisjonsdirektiv 95/8/EF av 10. april 1995 om endring av direktiv 77/535/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om prøvetakings- og analysemetoder for gjødsel (Analysemetoder for mikronæringsstoffer i konsentrasjoner over 10 %)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement