With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D039478/02
Commission Regulation (EU) 2015/2381 of 17 December 2015 implementing Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), as regards the transmission of the time series for the new regional breakdown
Verordnung (EU) 2015/2381 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) im Hinblick auf die...
D040223/01
Commission Regulation (EU) 2015/2256 of 4 December 2015 amending Regulation (EC) No 1983/2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target primary variables
Verordnung (EU) 2015/2256 der Kommission vom 4. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1983/2003 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2256 frá 4. desember 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1983/2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrá yfir...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2256 av 4. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1983/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over...
D041137/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2174 of 24 November 2015 on the indicative compendium of environmental goods and services, the format for data transmission for European environmental economic accounts and modalities, structure and periodicity of the quality reports pursuant to Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2174 der Kommission vom 24. November 2015 über die indikative Übersicht der Umweltgüter und -dienstleistungen, über das Format für die Datenübermittlung für die europäischen umweltökonomischen Gesamtrechnungen sowie über Modalitäten, Aufbau und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2174 frá 24. nóvember 2015 um leiðbeinandi yfirlit yfir þjónustugeira fyrir umhverfistengdar vörur og þjónustustarfsemi, snið gagnasendinga vegna evrópskra umhverfisreikninga og fyrirkomulag, uppbygging og tíðni...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2174 av 24. november 2015 om den rettleiande oversikta over miljøvennlege varer og tenester, formatet for oversending av data innanfor europeiske miljøøkonomiske rekneskapar og dei nærmare reglane, strukturen og periodisiteten til...
C(2015)8099
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/172 of 24 November 2015 supplementing Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council as regards specification of the energy products
Delegierte Verordnung (EU) 2016/172 der Kommission vom 24. November 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Bestimmung der Energieerzeugnisse
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/172 frá 24. nóvember 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011 að því er varðar lýsingu á orkuvörum
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/172 av 24. november 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 med hensyn til spesifikasjon av energiprodukter
D039490/01
Commission Regulation (EU) 2015/2112 of 23 November 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 251/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the adaptation of the series of data following the revision of the classification of products by activity (CPA)
Verordnung (EU) 2015/2112 der Kommission vom 23. November 2015 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 251/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strukturelle Unternehmensstatistik hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2112 frá 23. nóvember 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 251/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja að því er varðar aðlögun á gagnaröðum í...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2112 av 23. november 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer med hensyn til tilpasning av dataseriene som følge av...
D039381/02
Commission Regulation (EU) 2015/2010 of 11 November 2015 amending Regulation (EC) No 1708/2005 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices
Verordnung (EU) 2015/2010 der Kommission vom 11. November 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1708/2005 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf den gemeinsamen Bezugszeitraum für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2010 frá 11. nóvember 2015 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1708/2005 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 2494/95 að því er varðar sameiginlegt vísitölutímabil samræmdrar vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2010 av 11. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1708/2005 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til den felles referanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen
D040087/01
Commission Regulation (EU) 2015/2003 of 10 November 2015 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society
Verordnung (EU) 2015/2003 der Kommission vom 10. November 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2003 frá 10. nóvember 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2003 av 10. november 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Commission Regulation (EU) 2015/1711 of 17 September 2015 establishing for 2015 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
Verordnung (EU) 2015/1711 der Kommission vom 17. September 2015 zur Erstellung der „Prodcom-Liste“ der Industrieprodukte für 2015 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1711 frá 17. september 2015 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2015 eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1711 av 17. september 2015 om opprettelse av 2015-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91
D038132/02
Commission Regulation (EU) 2015/1391 of 13 August 2015 amending Regulation (EC) No 1200/2009 implementing Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods, as regards livestock unit coefficients and definitions of the characteristics
Verordnung (EU) 2015/1391 der Kommission vom 13. August 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1200/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Betriebsstrukturerhebungen und die Erhebung über landwirtschaftliche...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1391 frá 13. ágúst 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1200/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1166/2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði að því...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1391 av 13. august 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1200/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder...
D038697/02
Commission Regulation (EU) 2015/1163 of 15 July 2015 implementing Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council as regards the list of basic headings used for Purchasing Power Parities
Verordnung (EU) 2015/1163 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Liste der Einzelpositionen für Kaufkraftparitäten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1163 frá 15. júlí 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1445/2007 að því er varðar skrána yfir grunnliðina sem notaðir eru í tengslum við jafnvirðisgengi
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1163 av 15. juli 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 med hensyn til listen over elementærnivåer som benyttes for kjøpekraftspariteter
C(2015)4722
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1557 of 13 July 2015 amending Regulation (EC) No 543/2009 of the European Parliament and of the Council of concerning crop statistics
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1557 der Kommission vom 13. Juli 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 543/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Statistik der pflanzlichen Erzeugung
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1557 frá 13. júlí 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 543/2009 um hagskýrslur um nytjaplöntur
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1557 av 13. juli 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 543/2009 om avlingsstatistikk
D039489/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1042 of 30 June 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 250/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the adaptation of the technical format following the revision of the classification of products by activity (CPA)
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1042 der Kommission vom 30. Juni 2015 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 250/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strukturelle Unternehmensstatistik...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1042 frá 30. júní 2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 250/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja að því er varðar aðlögun á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1042 av 30. juni 2015 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 250/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer med hensyn til tilpasning av det...
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1365 of 30 April 2015 on the transmission format for research and development expenditure data
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1365 der Kommission vom 30. April 2015 über das Format für die Übermittlung von Daten zu den Ausgaben für Forschung und Entwicklung
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1365 frá 30. apríl 2015 um afhendingarsnið fyrir gögn um útgjöld vegna rannsókna og þróunarstarfsemi
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1365 av 30. april 2015 om formatet for oversending av data om utgifter til forskning og utvikling
COM(2012) 167
Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics
Verordnung (EU) 2015/759 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/759 av 29. april 2015 om endring av forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk
C(2015)2590
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1342 of 22 April 2015 amending the methodology for the classification of products by activity given in Annex A to Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1342 der Kommission vom 22. April 2015 zur Änderung der Methodik für die Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen gemäß Anhang A der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1342 frá 22. apríl 2015 um breytingu á aðferðafræði fyrir vöruflokkun eftir atvinnugreinum sem gefin er upp í viðauka A við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1342 av 22. april 2015 om endring av metoden for produktgruppering etter næring i henhold til vedlegg A til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013
D036225/01
Commission Regulation (EU) 2015/458 of 19 March 2015 amending Regulation (EC) No 657/2007 implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the establishment of European sample schemes
Verordnung (EU) 2015/458 der Kommission vom 19. März 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 657/2007 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates über Konjunkturstatistiken im Hinblick auf die Aufstellung von europäischen Stichprobenplänen
D037837/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/459 of 19 March 2015 specifying the technical characteristics of the 2016 ad hoc module on young people on the labour market provided for by Council Regulation (EC) No 577/98
Durchführungsverordnung (EU) 2015/459 der Kommission vom 19. März 2015 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2016 über junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/459 frá 19. mars 2015 um tilgreiningu tæknilegra eiginleika fyrir sérstakt viðhengi fyrir árið 2016 um ungt fólk á vinnumarkaði sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/459 av 19. mars 2015 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2016 om unge på arbeidsmarkedet fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98
Commission Regulation (EU) 2015/359 of 4 March 2015 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics on healthcare expenditure and financing
Verordnung (EU) 2015/359 der Kommission vom 4. März 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Statistiken über die Kosten der Gesundheitsversorgung und ihre Finanzierung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/359 frá 4. mars 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 að því er varðar hagskýrslur um útgjöld og fjármögnun heilbrigðisþjónustu
Kommisjonsforordning (EU) 2015/359 av 4. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikker over utgifter til og finansiering av helsetjenester
Commission Regulation (EU) 2015/245 of 16 February 2015 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2016 list of target secondary variables on access to services
Verordnung (EU) 2015/245 der Kommission vom 16. Februar 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der sekundären...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/245 frá 16. febrúar 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2016 yfir aukamarkbreytur varðandi aðgang að...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/245 av 16. februar 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2016 over sekundærmålvariabler for tilgang til tjenester

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.