With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2013/793/EU of 19 December 2013 amending Decision 2007/506/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to soaps, shampoos and hair conditioners
Beschluss der Kommission vom 19. Dezember 2013 zur Änderung der Entscheidung 2007/506/EG zwecks Verlängerung des Geltungszeitraums der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Seifen, Shampoos und Haarspülungen, -kuren (2013/793/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 2013 um breytingu á ákvörðun 2007/506/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir sápu, hárþvottalög og hárnæringu (tilkynnt með númeri C(2013) 9223) (2013/793/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 19. desember 2013 om endring av vedtak 2007/506/EF for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam (2013/793/EU)
Commission Decision 2014/9/EU of 18 December 2013 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage
Beschluss der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Änderung der Beschlüsse 2010/2/EU und 2011/278/EU hinsichtlich der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind (2014/9/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2013 um breytingu á ákvörðunum 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (tilkynnt með númeri C(2013) 9186) (2014/9/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. desember 2013 om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje (2014/9/EU)
COM(2012) 416
Decision No 1359/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of auctions of greenhouse gas allowances
Beschluss Nr. 1359/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur Klarstellung der Bestimmungen über den zeitlichen Ablauf von Versteigerungen von Treibhausgasemissionszertifikaten
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1359/2013/ESB frá 17. desember 2013 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að skýra ákvæði um tímasetningu uppboða á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1359/2013/EU av 17. desember 2013 om endring av direktiv 2003/87/EF for å presisere bestemmelsene om tidsplanen for auksjoner med klimagasskvoter
Commission Decision 2013/806/EU of 17 December 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for imaging equipment
Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bildgebende Geräte (2013/806/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. desember 2013 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir búnað til myndgerðar (tilkynnt með númeri C(2013) 9097) (2013/806/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 17. desember 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til bilethandsamingsutstyr (2013/806/EU)
Commission Implementing Decision 2013/732/EU of 9 December 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions, for the production of chlor-alkali
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Dezember 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die Chloralkaliindustrie (2013/732/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/732/ESB frá 9. desember 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna klóralkalíframleiðslu
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. desember 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for kloralkaliproduksjon, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Implementing Decision 2013/727/EU of 6 December 2013 establishing a format for notifying the information on the adoption and substantial revisions of the waste management plans and the waste prevention programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 6. Dezember 2013 zur Festlegung eines Formats für die Mitteilungen über die Annahme und die wesentliche Änderung von Abfallbewirtschaftungsplänen und Abfallvermeidungsprogrammen (2013/727/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/727/ESB frá 6. desember 2013 um að ákvarða snið til að tilkynna upplýsingar varðandi samþykki og umtalsverðar breytingar á áætlunum um meðhöndlun úrgangs og áætlunum um forvarnir gegn myndun úrgangs
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 6. desember 2013 om fastsettelse av et skjema for underretning om vedtakelse og vesentlige endringer av avfallshåndteringsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer
Commission Decision 2013/641/EU of 7 November 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for flushing toilets and urinals
Beschluss der Kommission vom 7. November 2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für WC und Urinale (2013/641/EU)
Kommisjonsavgjerd av 7. november 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til vassklosett og urinal (2013/641/EU)
Commission Implementing Decision 2013/632/EU of 30 October 2013 confirming the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of passenger cars for the calendar year 2012 pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Bestätigung der durchschnittlichen spezifischen CO 2 -Emissionen und der Zielvorgaben für die Hersteller von Personenkraftwagen für das Kalenderjahr 2012 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen...
Commission Decision 2013/633/EU of 30 October 2013 amending Decision 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps
Beschluss der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Änderung der Entscheidung 2007/742/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an Elektro-, Gasmotor- oder Gasabsorptionswärmepumpen (2013/633/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/633/ESB frá 30. október 2013 um breytingu á ákvörðun 2007/742/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir rafknúnar eða gasknúnar varmadælur eða gasísogsvarmadælur
Kommisjonsavgjerd av 30. oktober 2013 om endring av vedtak 2007/742/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper, skal gjelde for
Commission Implementing Decision 2013/529/EU of 25 October 2013 on the approval of the Bosch system for navigation-based preconditioning of the battery state of charge for hybrid vehicles as an innovative technology for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Oktober 2013 zur Genehmigung des Systems von Bosch zur navigationsbasierten Vorkonditionierung des Batterieladezustands bei Hybridfahrzeugen als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. oktober 2013 om godkjenning av Boschs system for navigasjonsbasert forkondisjonering av batteriets ladetilstand for hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments...
Commission Decision 2013/480/EU of 20 September 2013 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Decision 2008/915/EC
Beschluss der Kommission vom 20. September 2013 zur Festlegung der Werte für die Einstufungen des Überwachungssystems des jeweiligen Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. september 2013 um að ákvarða gildi fyrir flokkun í vöktunarkerfi aðildarríkjanna á grundvelli niðurstaðna úr millikvörðun samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB og um niðurfellingu á ákvörðun 2008/915/EB (2013/480/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 20. september 2013 om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av vedtak 2008/915/EF [meddelt...
Commission Implementing Decision 2013/451/EU of 10 September 2013 on the approval of the Daimler engine compartment encapsulation system as an innovative technology for reducing CO2 emissions from new passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. September 2013 über die Genehmigung des Systems der Motorraumkapselung von Daimler als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von neuen Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. september 2013 om godkjenning av Daimlers system for innkapsling av motorrommet som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra nye personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Decision 2013/447/EU of 5 September 2013 on the standard capacity utilisation factor pursuant to Article 18(2) of Decision 2011/278/EU
Beschluss der Kommission vom 5. September 2013 über den Standardauslastungsfaktor gemäß Artikel 18 Absatz 2 des Beschlusses 2011/278/EU (2013/447/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. september 2013 um staðlaða stuðulinn fyrir nýtingu afkastagetu skv. 2. mgr. 18. gr. ákvörðunar 2011/278/ESB (2013/447/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 5. september 2013 om standard kapasitetsutnyttingsfaktor i henhold til artikkel 18 nr. 2 i beslutning 2011/278/EU (2013/447/EU)
Commission Decision 2013/448/EU of 5 September 2013 concerning national implementation measures for the transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances in accordance with Article 11(3) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2013) 5666)
Beschluss der Kommission vom 5. September 2013 über nationale Umsetzungsmaßnahmen für die übergangsweise kostenlose Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2013/448/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. september 2013 um framkvæmdarráðstafanir á landsvísu varðandi úthlutun heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda án endurgjalds á umbreytingatímabili í samræmi við 3. mgr. 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (2013/448...
Kommisjonsbeslutning av 5. september 2013 om nasjonale gjennomføringstiltak for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser i en overgangsperiode i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2013/448/EU)
Commission Implementing Decision 2013/341/EU of 27 June 2013 on the approval of the Valeo Efficient Generation Alternator as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Juni 2013 über die Genehmigung des Wechselstromgenerators „Valeo Efficient Generation Alternator“ als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Decision 2013/295/EU of 17 June 2013 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2009/300/EC, 2009/543/EC, 2009/544/EC, 2009/563/EC, 2009/564/EC, 2009/567/EC, 2009/568/EC, 2009/578/EC, 2009/598/EC, 2009/607/EC, 2009/894/EC, 2009/967/EC, 2010/18/EC and 2011/331/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss der Kommission vom 17. Juni 2013 zur Änderung der Entscheidungen 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/543/EG, 2009/544/EG, 2009/563/EG, 2009/564/EG, 2009/567/EG, 2009/568/EG, 2009/578/EG, 2009/598/EG, 2009/607/EG, 2009/894/EG, 2009/967/EG, 2010/18/EG und des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. júní 2013 um breytingar á ákvörðunum 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2009/300/EB, 2009/543/EB, 2009/544/EB, 2009/563/EB, 2009/564/EB, 2009/567/EB, 2009/568/EB, 2009/578/EB, 2009/598/EB, 2009/607/EB, 2009/894/EB, 2009/967/EB, 2010/18/EB og 2011/...
Kommisjonsavgjerd av 17. juni 2013 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/543/EF, 2009/544/EF, 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/567/EF, 2009/568/EF, 2009/578/EF, 2009/598/EF, 2009/607/EF, 2009/894/EF, 2009/967/EF og 2010/18/EF og av avgjerd 2011/331/EU med...
Commission Decision 2013/250/EU of 21 May 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for sanitary tapware
Beschluss der Kommission vom 21. Mai 2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Sanitärarmaturen (2013/250/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. maí 2013 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir kranavörur til hreinlætisnota (2013/250/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 21. mai 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til sanitære tappearmaturar
COM(2012) 697
Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 24 April 2013 derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
Beschluss Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 377/2013/EU av 24. april 2013 om midlertidig unntak fra direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet
Commission Implementing Decision 2013/163/EU of 26 March 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for the production of cement, lime and magnesium oxide
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. März 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die Herstellung von Zement, Kalk und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/163/ESB frá 26. mars 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á sementi, kalki og magnesíumoxíði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 26. mars 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Decision 2013/135/EU of 15 March 2013 amending Decisions 2007/506/EC and 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss der Kommission vom 15. März 2013 zur Änderung der Entscheidungen 2007/506/EG und 2007/742/EG zwecks Verlängerung des Geltungszeitraums der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2013/135/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. mars 2013 um breytingu á ákvörðunum 2007/506/EB og 2007/742/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur (2013/135/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 15. mars 2013 om endring av vedtak 2007/506/EF og 2007/742/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for
Commission Implementing Decision 2013/128/EU of 13 March 2013 on the approval of the use of light emitting diodes in certain lighting functions of an M1 vehicle as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. März 2013 über die Genehmigung des Einsatzes von Leuchtdioden in bestimmten Beleuchtungsfunktionen eines Fahrzeugs der Kategorie M1 als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. mars 2013 om godkjenning av bruk av lysemitterende dioder i visse lysfunksjoner i et M1-kjøretøy som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Decision 2013/131/EU of 4 March 2013 establishing the user’s guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss der Kommission vom 4. März 2013 über ein Nutzerhandbuch mit den Schritten, die zur Teilnahme an EMAS nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. mars 2013 um að taka saman notendahandbók þar sem lýst er nauðsynlegum áföngum til aðildar að umhverfisstjórnunarkerfi ESB samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að...
Kommisjonsavgjerd av 4. mars 2013 om innføring av ei brukarrettleiing for deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (2013/131/EU)
Council Decision 2013/86/EU of 12 February 2013 on the conclusion on behalf of the European Union of the Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety
Beschluss des Rates vom 12. Februar 2013 über den Abschluss, im Namen der Europäischen Union, des Zusatzprotokolls von Nagoya/Kuala Lumpur über Haftung und Wiedergutmachung zum Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit (2013/86/EU)
Commission Implementing Decision 2013/84/EU of 11 February 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for the tanning of hides and skins
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Februar 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf das Gerben von Häuten und Fellen (2013/84/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/84/ESB frá 11. febrúar 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna sútunar á húðum og skinnum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. februar 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for garving av huder og skinn, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.