With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2013/417/EU of 31 July 2013 amending Annex III to Council Directive 2002/99/EC laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption as regards the addition of a treatment to eliminate certain animal health risks in meat
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. Juli 2013 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2002/99/EG des Rates zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. júlí 2013 um breytingu á III. viðauka við tilskipun ráðsins 2002/99/EB um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis að því er varðar að bæta við meðhöndlun til að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 31. juli 2013 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 2002/99/EF om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum med hensyn til...
Commission Implementing Decision 2013/404/EU of 25 July 2013 authorising Germany to prohibit on its territory the marketing of certain varieties of hemp listed in the Common Catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juli 2013 zur Ermächtigung Deutschlands, in seinem Hoheitsgebiet das Inverkehrbringen bestimmter Hanfsorten zu verbieten, die im gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten gemäß der Richtlinie 2002/53/EG des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. juli 2013 om å gi Tyskland tillatelse til å forby markedsføring på sitt territorium av visse hampsorter som er oppført i den felles sortsliste for jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF (2013/404/EU)
Commission Implementing Decision 2013/346/EU of 28 June 2013 approving the plan submitted by Croatia for the approval of establishments for the purposes of intra-Union trade in poultry and hatching eggs pursuant to Council Directive 2009/158/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Genehmigung des von Kroatien vorgelegten Plans für die Zulassung von Betrieben zum Handel mit Geflügel und Bruteiern innerhalb der Union gemäß der Richtlinie 2009/158/EG des Rates (2013/346/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2013 um samþykkt áætlunar, sem Króatía hefur lagt fram, um samþykki fyrir starfsstöðvum vegna viðskipta innan Sambandsins með alifugla og útungunaregg samkvæmt tilskipun ráðsins 2009/158/EB (tilkynnt með númeri C(2013)...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. juni 2013 om godkjenning av planen framlagt av Kroatia for godkjenning av virksomheter med sikte på handel innenfor Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF (2013/346/EU)
Commission Implementing Decision 2013/347/EU of 28 June 2013 approving contingency plans submitted by Croatia for the control of certain animal diseases
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Genehmigung der von Kroatien vorgelegten Krisenpläne zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen (2013/347/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2013 um samþykkt viðbragðsáætlana, sem Króatía hefur lagt fram, til að verjast tilteknum dýrasjúkdómum (tilkynnt með númeri C(2013) 3992) (2013/347/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. juni 2013 om godkjenning av beredskapsplaner framlagt av Kroatia for bekjempelse av visse dyresykdommer (2013/347/EU)
Commission Implementing Decision 2013/309/EU of 19 June 2013 amending Annexes II, III and IV to Decision 2006/168/EC as regards certain veterinary certification requirements for imports into the Union of bovine embryos
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juni 2013 zur Änderung der Anhänge II, III und IV der Entscheidung 2006/168/EG hinsichtlich bestimmter Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von Rinderembryonen in die Union (2013/309/EU)
Commission Decision 2013/302/EU of 19 June 2013 amending Annex II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 19. Juni 2013 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nichtkonformer Rohmilch in...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. júní 2013 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 19. juni 2013 om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Implementing Decision 2013/292/EU of 14 June 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the transit of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines for human consumption from Bosnia and Herzegovina
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Änderung der Entscheidung 2007/777/EG hinsichtlich der Durchfuhr bestimmter Fleischerzeugnisse und behandelter Mägen, Blasen und Därme für den menschlichen Verzehr aus Bosnien und Herzegowina (2013/292/EU)
Commission Implementing Decision 2013/290/EU of 14 June 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces due to the accession of Croatia (notified under document C(2013) 3474)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES infolge des Beitritts Kroatiens (2013/290/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júní 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu vegna aðildar Króatíu (tilkynnt með númeri C(2013) 3474) (2013/290/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. juni 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES på grunn av tilmeldinga av Kroatia (2013/290/EU)
Commission Implementing Decision 2013/291/EU of 14 June 2013 laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council introduced into Croatia from third countries before 1 July 2013 (notified under document C(2013) 3475)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die unter die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates fallen und die vor dem 1. Juli 2013 aus Drittstaaten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júní 2013 um umbreytingarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem falla undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og eru fluttar inn til Króatíu frá þriðju löndum fyrir 1. júlí 2013 (tilkynnt með...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. juni 2013 om fastsettelse av overgangstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, og som er innført til Kroatia fra tredjestater før 1. juli 2013 (2013/291/...
Commission Implementing Decision 2013/274/EU of 7 June 2013 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Hungary
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Juni 2013 zur Änderung der Entscheidung 2008/855/EG hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in Ungarn (2013/274/EU)
Commission Implementing Decision 2013/261/EU of 3 June 2013 authorising a laboratory in Ukraine to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2013 zur Zulassung eines Laboratoriums in der Ukraine für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2013/261/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/261/ESB frá 3. júní 2013 um leyfi fyrir rannsóknarstofu í Úkraínu til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 3. juni 2013 om godkjenning av eit laboratorium i Ukraina for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar
Commission Implementing Decision 2013/259/EU of 31 May 2013 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. Mai 2013 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2004/211/EG hinsichtlich der Einträge für Bahrain und China in der Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern, aus denen die Einfuhr von lebenden Equiden sowie von...
Commission Implementing Decision 2013/235/EU of 23 May 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. Mai 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2013/235/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. maí 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2013/235/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 23. mai 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES
Commission Implementing Decision 2013/224/EU of 17 May 2013 authorising a laboratory in Croatia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. Mai 2013 über die Zulassung eines Laboratoriums in Kroatien für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2013/224/EU)
Commission Implementing Decision 2013/217/EU of 8 May 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Mai 2013 zur Änderung der Entscheidung 2007/777/EG hinsichtlich der Einträge für Mexiko in der Liste der Drittländer bzw. Teile von Drittländern, aus denen die Einfuhr von Fleischerzeugnissen und behandelten Mägen, Blasen und Därmen...
Commission Implementing Decision 2013/213/EU of 29 April 2013 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. April 2013 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich der Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Ostreiden Herpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) in bestimmte Gebiete Irlands und des Vereinigten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2013 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir landsráðstöfunum til að koma í veg fyrir að herpesveira 1 ?var í ostrum (OsHV-1 ?var) berist til tiltekinna svæða við Írland og í Breska...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 29. april 2013 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre at østers­herpesvirus 1 µ?ar (OsHV-1 µ?ar) vert innført til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket (2013/213/EU)
Commission Implementing Decision 2013/188/EU of 18 April 2013 on annual reports on non-discriminatory inspections carried out pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. April 2013 betreffend die Jahresberichte über nichtdiskriminierende Kontrollen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/188/ESB frá18. apríl 2013 um ársskýrslur um skoðanir án mismununar sem fara fram samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum 64/432/EBE og 93/119/EB og...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 18. april 2013 om årlige rapporter om ikke-diskriminerende kontroller som utføres i henhold til rådsforordning (EF) nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og...
Commission Implementing Decision 2013/177/EU of 10 April 2013 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially brucellosis-free and certain regions of Italy and Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. April 2013 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Regionen Spaniens als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge II und III der Entscheidung...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. april 2013 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av visse regioner i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og om endring av vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF med hensyn...
Commission Implementing Decision 2013/167/EU of 3 April 2013 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. April 2013 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2004/211/EG hinsichtlich des Eintrags für Mexiko in der Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern, aus denen Einfuhren von lebenden Equiden sowie von Equidensperma, -...
Commission Implementing Decision 2013/166/EU of 2 April 2013 amending Council Directive 2008/72/EC to extend the derogation relating to import conditions for vegetable propagating and planting material, other than seed, from third countries
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 2. April 2013 zur Änderung der Richtlinie 2008/72/EG des Rates hinsichtlich der Verlängerung der Ausnahmeregelung für die Einfuhrbedingungen für Gemüsepflanzgut und Gemüsevermehrungsmaterial, mit Ausnahme von Saatgut, aus Drittländern (...
Commission Implementing Decision 2013/164/EU of 27 March 2013 repealing Decisions 2003/135/EC, 2004/832/EC and 2005/59/EC approving plans for the eradication of classical swine fever and the emergency vaccination of feral pigs in Germany, France and Slovakia
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. März 2013 zur Aufhebung der Entscheidungen 2003/135/EG, 2004/832/EG und 2005/59/EG zur Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest und zur Notimpfung gegen die klassische Schweinepest in der Schwarzwildpopulation...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2013 um niðurfellingu ákvarðana 2003/135/EB, 2004/832/EB og 2005/59/EB um samþykkt áætlana um útrýmingu svínapestar og neyðarbólusetningu villtra svína í Þýskalandi, Frakklandi og Slóvakíu (2013/164/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. mars 2013 om oppheving av vedtak 2003/135/EF, 2004/832/EF og 2005/59/EF om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest og naudvaksinasjon av viltlevande svin i Tyskland, Frankrike og Slovakia
Commission Implementing Decision 2013/137/EU of 15 March 2013 authorising the use of at risk bovine animals until the end of their productive lives in Spain following official confirmation of the presence of BSE
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 15. März 2013 zur Genehmigung der Nutzung gefährdeter Rinder bis zum Ende ihres produktiven Lebens in Spanien nach amtlicher Bestätigung eines BSE-Falls (2013/137/EU)
Commission Implementing Decision 2013/161/EU of 11 March 2013 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. März 2013 zur Änderung des Beschlusses 2011/163/EU zur Genehmigung der von Drittländern gemäß Artikel 29 der Richtlinie 96/23/EG des Rates vorgelegten Pläne (2013/161/EU)
Commission Implementing Decision 2013/104/EU of 21 February 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Brazil in the list of third countries and parts thereof from where imports into the Union of biltong/jerky and pasteurised meat products are authorised
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Änderung der Entscheidung 2007/777/EG hinsichtlich des Eintrags für Brasilien in der Liste der Drittländer und der Teile von Drittländern, aus denen die Einfuhr von Biltong/Jerky und pasteurisierten...
Commission Implementing Decision 2013/91/EU of 18 February 2013 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Latvia
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. Februar 2013 zur Änderung der Entscheidung 2008/855/EG hinsichtlich tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in Lettland (2013/91/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.