With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Directive 96/83/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 amending European Parliament and Council Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs
Richtlinie 96/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 zur Änderung der Richtlinie 94/35/EG über Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/83/EB frá 19. desember 1996 um breytingu á tilskipun 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/83/EF av 19. desember 1996 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler
Directive 96/84/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 89/398/EEC, on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses
Richtlinie 96/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 zur Änderung der Richtlinie 89/398/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/84/EB frá 19. desember 1996 um breytingu á tilskipun 89/398/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um sérfæði
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/84/EF av 19. desember 1996 om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov
COM(1995) 177
Directive 96/85/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1997 amending Directive 95/2/EC of the European Parliament and the Council on food additives other than colors and sweeteners
Richtlinie 96/85/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/85/EB frá 19. desember 1996 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/85/EF av 19. desember 1996 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Decision No 292/97 of the European Parliament and of the Council on the maintenance of national laws prohibiting the use of certain additives in the production of certain foodstuffs.
Entscheidung Nr. 292/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 über die Aufrechterhaltung einzelstaatlicher Verbote der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe bei der Herstellung einiger Lebensmittel
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 292/97/EB frá 19. desember 1996 um að viðhalda innlendum lögum um bann við notkun vissra aukefna við framleiðslu tiltekinna matvæla
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 292/97/EF av 19. desember 1996 om vidareføring av nasjonal lovgjeving med omsyn til forbod mot bruk av visse tilsetjingsstoff i produksjonen av visse særskilde næringsmiddel
Commission Directive 96/89/EC of 17 December 1996 amending Directive 95/12/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing machines.
Richtlinie 96/89/EG der Kommission vom 17. Dezember 1996 zur Änderung der Richtlinie 95/12/EG zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für elektrische Haushaltswaschmaschinen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/89/EB frá 17. desember 1996 um breytingu á tilskipun 95/12/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar þvottavéla til heimilisnota
Kommisjonsdirektiv 96/89/EF av 17. desember 1996 om endring av direktiv 95/12/EF om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner
COM(1993) 713
Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures
Richtlinie 96/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB frá 16. desember 1996 um tilteknar aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF av 16. desember 1996 om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger
Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on textile names
Richtlinie 96/74/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 zur Bezeichnung von Textilerzeugnissen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/74/EB frá 16. desember 1996 um textílheiti
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/EF av 16. desember 1996 om navn på tekstilprodukter
Directive 96/79/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on the protection of occupants of motor vehicles in the event of a frontal impact and amending Directive 70/156/EEC
Richtlinie 96/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über den Schutz der Kraftfahrzeuginsassen beim Frontalaufprall und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/79/EB frá 16. desember 1996 um verndun ökumanns og farþega í vélknúnum ökutækjum við högg að framan og breytingu á tilskipun 70/156/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/79/EF av 16. desember 1996 om beskyttelse av fører og passasjerer i motorvogner ved frontkollisjon og om endring av direktiv 70/156/EØF
Commission Directive 96/77/EC of 2 December 1996 on food additives other than colours and sweeteners.
Richtlinie 96/77/EG der Kommission vom 2. Dezember 1996 zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/77/EB frá 2. desember 1996 um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni
Kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Commission Regulation (EC) No 2215/96 of 20 November 1996 providing for derogating measures in respect of "Glühwein"
Verordnung (EG) Nr. 2215/96 der Kommission vom 20. November 1996 zur Festlegung von abweichenden Bestimmungen für den Glühwein
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2215/96 frá 20. nóvember 1996 um undanþáguráðstafanir vegna ,,Glühwein”
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2215/96 av 20. november 1996 om fastsetjing av unntakstiltak for “Glühwein”
Commission Regulation (EC) No 2141/96 of 7 November 1996 of 7 November 1996 concerning the examination of an application for the transfer of a marketing authorization for a medicinal product falling within the scope of Council Regulation (EC) No 2309/96
Verordnung (EG) Nr. 2141/96 der Kommission vom 7. November 1996 über die Prüfung eines Antrags auf Übertragung einer Zulassung für ein in den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates fallendes Arzneimittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2141/96 frá 7. nóvember 1996 um umfjöllun umsókna um framsal markaðsleyfa fyrir lyfjum sem falla undir reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2309/93
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2141/96 av 7. november 1996 om behandling av søknader om overføring av en markedsføringstillatelse for et legemiddel som omfattes av rådsforordning (EØF) nr. 2309/93
Directive 96/70/EC of the European Parliament and Council of 28 October 1996 amending Council Directive 80/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters.
Richtlinie 96/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Oktober 1996 zur Änderung der Richtlinie 80/777/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mineralwässern
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/70/EB frá 28. október 1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 80/777/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hagnýtingu og markaðssetningu ölkelduvatns
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/70/EF av 28. oktober 1996 om endring av rådsdirektiv 80/777/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utnyttelse og markedsføring av naturlig mineralvann
Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council Regulation of 28 October 1996 laying down a Community procedure for flavouring substances used or intended for use in or on foodstuffs.
Verordnung (EG) Nr. 2232/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Oktober 1996 zur Festlegung eines Gemeinschaftsverfahrens für Aromastoffe, die in oder auf Lebensmitteln verwendet werden oder verwendet werden sollen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2232/96 frá 28. október 1996 um að ákveða málsmeðferð bandalagsins varðandi bragðefni sem eru notuð eða fyrirhugað er að nota í eða á matvælum
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om fastsetjing av ein framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller på næringsmiddel
Commission Regulation (EC) No 2034/96 of 24 October 1996 amending Annexes I, II and III of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2034/96 der Kommission vom 24. Oktober 1996 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2034/96 frá 24. október 1996 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2034/96 av 24. oktober 1996 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Decision 96/629/EC of 23 October 1996 on a common technical regulation for telephony application requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, Phase II.
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 1996 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Telefonieanwendungen für das öffentliche, europaweite, zellulare, terrestrische Digital-Mobilfunknetz, Phase II (96/629/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/629/EB frá 23. október 1996 um sameiginlega tækniforskrift um kröfur vegna talsímaþjónustu með almennum Evrópufarsíma, II. áfangi
Kommisjonsvedtak 96/629/EF av 23. oktober 1996 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk av telefoni i det offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, fase II
Commission Decision 96/630/EC of 23 October 1996 on a common technical regulation for the general attachment requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, Phase II.
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 1996 über eine gemeinsame technische Vorschrift betreffend allgemeine Anschaltbedingungen für das öffentliche, europaweite, zellulare, terrestrische Digital-Mobilfunknetz, Phase II (96/630/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/630/EB frá 23. október 1996 um sameiginlega tækniforskrift um almennar tengikröfur vegna almenns Evrópufarsíma, II. áfangi
Kommisjonsvedtak 96/630/EF av 23. oktober 1996 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til det offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, fase II
Commission Regulation (EC) No 2017/96 of 22 October 1996 amending Annex III of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2017/96 der Kommission vom 22. Oktober 1996 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2017/96 frá 22. október 1996 um breytingu á III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/96 av 22. oktober 1996 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Directive 96/68/EC of 21 October 1996 amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 96/68/EG der Kommission vom 21. Oktober 1996 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/68/EB frá 21. október 1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 96/68/EF av 21. oktober 1996 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Regulation (EC) No 2010/96 of 21 October 1996 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2010/96 der Kommission vom 21. Oktober 1996 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2010/96 frá 21. október 1996 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2010/96 av 21. oktober 1996 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Decision 96/627/EC of 17 October 1996 implementing Article 2 of Council Directive 77/311/EEC of 29 March 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors.
Entscheidung der Kommission vom 17. Oktober 1996 zur Umsetzung von Artikel 2 der Richtlinie 77/311/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Geräuschpegel in Ohrenhöhe der Fahrer von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/627/EB frá 17. október 1996 um framkvæmd 2. gr. tilskipunar ráðsins 77/311/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hávaðamörk fyrir ökumenn landbúnaðardráttarvéla á hjólum
Kommisjonsvedtak 96/627/EF av 17. oktober 1996 om gjennomføring av artikkel 2 i rådsdirektiv 77/311/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul
Commission Directive 96/65/EC of 11 October 1996 adapting to technical progress for the fourth time Council Directive 88/379/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations and modifying Directive 91/442/EEC on dangerous preparations the packaging of which must be fitted with child-resistant fastenings
Richtlinie 96/65/EG der Kommission vom 11. Oktober 1996 zur vierten Anpassung der Richtlinie 88/379/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen an den...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/65/EB frá 11. október 1996 um fjórðu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 88/379/EBE um samræmingu á ákvæðum í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu á hættulegum efnablöndum og breytingu...
Kommisjonsdirektiv 96/65/EF av 11. oktober 1996 om fjerde tilpassinga til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 88/379/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater og om endring av direktiv 91/442/EØF...
Directive 96/69/EC of the European Parliament and of the Council of 8 October 1996 amending Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles
Richtlinie 96/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Oktober 1996 zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/69/EB frá 8. október 1996 um breytingu á tilskipun 70/220/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá hreyflum ökutækja
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/69/EF av 8. oktober 1996 om endring av direktiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner
Regulation (EC) No 2061/96 of the European Parliament and of the Council of 8 October 1996 amending Regulation (EEC) No 1601/91 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine- product cocktails
Verordnung (EG) Nr. 2061/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Oktober 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromatisierten Weines, aromatisierter weinhaltiger...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2061/96 frá 8. október 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1601/91 um almennar reglur varðandi skilgreiningu, lýsingu og kynningu á kryddvínum, drykkjum blönduðum með kryddvínum og hanastélum blönduðum með kryddvínum
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2061/96 av 8. oktober 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 1601/91 om alminnelige regler om definisjon av, betegnelse på og presentasjon av aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte cocktailer av...
96/603/EC: Commission Decision of 4 October 1996 establishing the list of products belonging to Classes A 'No contribution to fire' provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products
Entscheidung der Kommission vom 4. Oktober 1996 zur Festlegung eines Verzeichnisses von Produkten, die in die Kategorien A "Kein Beitrag zum Brand" gemäß der Entscheidung 94/611/EG zur Durchführung von Artikel 20 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates über Bauprodukte...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/603/EB frá 4. október 1996 um samantekt skrár yfir vörur sem falla undir flokk A „Stuðlar ekki að útbreiðslu elds“ sem kveðið er á um í ákvörðun 94/611/EB um framkvæmd 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur
Kommisjonsvedtak 96/603/EF av 4. oktober 1996 om utarbeiding av lista over byggjevarer som høyrer inn under klasse A «Bidrar ikke til brann» i vedtak 94/611/EF om gjennomføring av artikkel 20 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer
Commission Directive 96/64/EC of 2 October 1996 adapting to technical progress Council Directive 77/389/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to motor vehicle towing devices
Richtlinie 96/64/EG der Kommission vom 2. Oktober 1996 zur Anpassung der Richtlinie 77/389/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Abschleppeinrichtungen an Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/64/EB frá 2. október 1996 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/389/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi dráttarbúnað vélknúinna ökutækja
Kommisjonsdirektiv 96/64/EF av 2. oktober 1996 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/389/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om slepeinnretninger for motorvogner

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.