With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2002/984/EC of 16 December 2002 on the continuation of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus and Allium ascalonicum under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC
Beschluss der Kommission vom 16. Dezember 2002 zur Fortführung der gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von Gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus und Allium ascalonicum gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/984/EB frá 16. desember 2002 um að halda áfram samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni Gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og Allium ascalonicum samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/...
Kommisjonsbeslutning 2002/984/EF av 16. desember 2002 om videreføring av sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av arter av gressfamilien, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og Allium ascalonicum etter...
Commission Decision 2002/756/EC of 16 September 2002 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC (notified under document number C(2002) 3350)
Entscheidung der Kommission vom 16. September 2002 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von bestimmten Pflanzen gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/756/EB frá 16. september 2002 um skilyrði fyrir samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna plantna samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 68/193/EBE, 92/33/EBE, 2002/54/EB, 2002/55...
Kommisjonsdirektiv 2002/756/EF av 16. september 2002 om fastsettelse av nærmere regler for sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av visse planter som er nevnt i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/...
COM(2002) 232
Council Directive 2002/68/EC of 19 July 2002 amending Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants
Richtlinie 2002/68/EG des Rates vom 19. Juli 2002 zur Änderung der Richtlinie 2002/57/EG über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
Tilskipun ráðsins 2002/68/EB frá 19. júlí 2002 um breytingu á tilskipun 2002/57/EB um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs
Rådsdirektiv 2002/68/EF av 19. juli 2002 om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
COM(1995) 628
Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species
Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über einen gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten
Tilskipun ráðsins 2002/53/EB frá 13. júní 2002 um sameiginlega skrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði
Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster
COM(1995) 622
Council Directive 2002/54/EC of 13 June 2002 on the marketing of beet seed
Richtlinie 2002/54/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Betarübensaatgut
Tilskipun ráðsins 2002/54/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu sykurrófufræs
Rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av betefrø
COM(1995) 628
Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on the marketing of vegetable seed
Richtlinie 2002/55/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Gemüsesaatgut
Tilskipun ráðsins 2002/55/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu grænmetisfræs
Rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø
COM(1995) 622
Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants
Richtlinie 2002/57/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
Tilskipun ráðsins 2002/57/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs
Rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
Commission Decision 2002/454/EC of 12 June 2002 on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 12. Juni 2002 über einen zeitlich begrenzten Versuch im Rahmen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut im Hinblick auf die Erhöhung des Höchstgewichts einer Partie (2002/454/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/454/EB frá 12. júní 2002 um tímabundna tilraun að því er tekur til aukningar á hámarksþyngd vörueiningar tiltekinna fóðurjurtafræja samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/454/EF av 12. juni 2002 om eit tidsavgrensa forsøk med omsyn til å auke den høgste vekta til eit parti med visse frø frå fôrvekstrar i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF
Council Decision 2000/326/EC of 2 May 2000 amending Decision 95/513/EC on the equivalence of seed potatoes produced in third countries and Decision 95/514/EC on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries
Entscheidung des Rates vom 2. Mai 2000 zur Änderung der Entscheidung 95/513/EWG über die Gleichstellung von in dritten Ländern erzeugten Pflanzkartoffeln/-erdäpfeln und der Entscheidung 95/514/EG über die Gleichstellung von Feldbesichtigungen von Saatgutvermehrungsbeständen in...
Commission Decision 2002/280/EC of 15 April 2002 amending Decision 98/320/EC on the organisation of a temporary experiment on seed sampling and seed testing pursuant to Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC and 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. April 2002 zur Änderung der Entscheidung 98/320/EG über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs betreffend die Probenahme und Prüfung von Saatgut im Rahmen der Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG und 69/208/EWG des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/280/EB frá 15. apríl 2002 um breytingu á ákvörðun 98/320/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar að því er varðar sýnatöku og prófanir á fræi samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE og 69/208/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/280/EF av 15. april 2002 om endring av vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF
Commission Decision 2002/276/EC of 12 April 2002 amending Council Decision 95/514/EC on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed-producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries
Entscheidung der Kommission vom 12. April 2002 zur Änderung der Entscheidung 95/514/EG des Rates über die Gleichstellung von Feldbesichtigungen von Saatgutvermehrungsbeständen in Drittländern und über die Gleichstellung von in Drittländern erzeugtem Saatgut (2002/276/EG)
Commission Decision 2002/277/EC of 8 April 2002 providing for the temporary marketing of seed of certain species, not satisfying the requirements of Council Directive 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 8. April 2002 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 69/208/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut (2002/277/EG)
Commission Directive 2002/8/EC of 6 February 2002 amending Directives 72/168/EEC and 72/180/EEC concerning the characteristics and minimum conditions for examining vegetable and agricultural varieties respectively
Richtlinie 2002/8/EG der Kommission vom 6. Februar 2002 zur Änderung der Richtlinien 72/168/EWG und 72/180/EWG zur Festlegung von Merkmalen und Mindestanforderungen für die Prüfung von Sorten von Gemüsearten bzw. landwirtschaftlicher Pflanzenarten
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/8/EB frá 6. febrúar 2002 um breytingu á tilskipunum 72/168/EBE og 72/180/EBE um einkenni og lágmarksskilyrði við skoðun á stofnum matjurta og nytjajurta í landbúnaði
Kommisjonsdirektiv 2002/8/EF av 6. februar 2002 om endring av direktiv 72/168/EØF og 72/180/EØF med hensyn til kjennetegn og minstekrav ved undersøkelse av sorter av henholdsvis grønnsakarter og plantearter til jordbruksformål
Commission Decision 2002/98/EC of 28 January 2002 providing for the temporary marketing of seed of a species not satisfying the requirements of Council Directive 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2002 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 69/208/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut (2002/98/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/098/EB frá 28. janúar 2002 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu á fræi tegunda sem fullnægja ekki kröfum í tilskipun ráðsins 69/208/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/98/EF av 28. januar 2002 om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 69/208/EØF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022