With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2014/955/EU of 18 December 2014 amending Decision 2000/532/EC on the list of waste pursuant to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/955/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2014 um breytingu á ákvörðun 2000/532/EB um skrána yfir úrgang samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (2014/955/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. desember 2014 om endring av vedtak 2000/532/EF om listen over avfall i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF
D035825/02
Commission Implementing Decision of 10 December 2014 establishing the format for communicating information from Member States on the implementation of Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Dezember 2014 über das Format für die Übermittlung der Informationen der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. desember 2014 um að ákvarða sniðið til að miðla upplýsingum frá aðildarríkjunum um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (2014/896/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. desember 2014 om fastsettelse av formatet for overføring av opplysninger fra medlemsstatene om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer
D035827/02
Commission Implementing Decision 2014/895/EU of 10 December 2014 establishing the format for communicating the information referred to in Article 21(3) of Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Dezember 2014 zur Festlegung des Formats für die Übermittlung der Informationen gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. desember 2014 um að ákvarða sniðið til að miðla upplýsingunum sem um getur í 3. mgr. 21 gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (2014/895/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. desember 2014 om fastsettelse av formatet for overføring av opplysningene nevnt i artikkel 21 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer
Commission Decision 2014/893/EU of 9 December 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for rinse-off cosmetic products
Beschluss der Kommission vom 9. Dezember 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für „Rinse-off“ -Kosmetikprodukte (2014/893/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. desember 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir snyrtivörur sem á að skola burt eftir notkun
Kommisjonsbeslutning av 9. desember 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkter som skylles av (2014/893/EU)
Commission Implementing Decision 2014/806/EU of 18 November 2014 on the approval of the battery charging Webasto solar roof as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. November 2014 über die Genehmigung des Solardachs zur Batterieaufladung von Webasto als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 18. november 2014 om godkjenning av Webastos solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Implementing Decision 2014/768/EU of 30 October 2014 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States on integrated emission management techniques applied in mineral oil and gas refineries, pursuant to Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 30. Oktober 2014 zur Festlegung, welche Art von Informationen die Mitgliedstaaten in welcher Form und mit welcher Häufigkeit gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über integrierte...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/768/ESB frá 30. október 2014 um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu gera aðgengilegar að því er varðar samþætta mengunarvarnatækni sem notuð er í jarðolíu- og gashreinsunarstöðvum samkvæmt...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 30. oktober 2014 om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige om teknikker for integrert utslippshåndtering i mineralolje- og gassraffinerier, i henhold til europaparlaments- og...
Commission Decision 2014/746/EU of 27 October 2014 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage, for the period 2015 to 2019
Beschluss der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Festlegung eines Verzeichnisses der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie im Zeitraum 2015-2019 einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind, gemäß der Richtlinie 2003/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. október 2014 um samantekt skrár samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB yfir geira og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka á tímabilinu 2015 til 2019 (2014/746/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 27. oktober 2014 om opprettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, av en liste over sektorer og delsektorer som anses å være eksponert for en betydelig risiko for karbonlekkasje, i perioden 2015-2019
Commission Decision 2014/763 of 24 October 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for absorbent hygiene products
Beschluss der Kommission vom 24. Oktober 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für absorbierende Hygieneprodukte (2014/763/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. október 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir ídrægar hreinlætisvörur (2014/763/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 24. oktober 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter (2014/763/EU)
Commission Implementing Decision 2014/738/EU of 9 October 2014 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions, for the refining of mineral oil and gas
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Oktober 2014 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf das Raffinieren von Mineralöl und Gas (2014...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/738/ESB frá 9. október 2014 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna hreinsunar á jarðolíu og gasi
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. oktober 2014 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for raffinering av mineralolje og gass i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Implementing Decision 2014/687/EU of 26 September 2014 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of pulp, paper and board (notified under document C(2014) 6750)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. September 2014 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Herstellung von Zellstoff, Papier und Karton (2014/687/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/687/ESB frá 26. september 2014 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á pappírsdeigi, pappír og pappa
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 26. september 2014 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av papirmasse, papir og papp, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU
Commission Implementing Decision 2014/465/EU of 16 July 2014 on the approval of the DENSO efficient alternator as an innovative technology for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Decision 2013/341/EU
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. Juli 2014 über die Genehmigung des effizienten DENSO-Wechselstromgenerators als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og om endring av...
Commission Implementing Decision 2014/431/EU of 26 June 2014 concerning formats for reporting on the national programmes for the implementation of Council Directive 91/271/EEC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. Juni 2014 über die Formblätter für die Mitteilung der einzelstaatlichen Programme zur Durchführung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates (2014/431/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/431/ESB frá 26. júní 2014 um snið fyrir skýrslugjöf um landsáætlanir til framkvæmdar á tilskipun ráðsins 91/271/EBE
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 26. juni 2014 om maler for rapportering om de nasjonale programmene for gjennomføring av rådsdirektiv 91/271/EØF
Commission Implementing Decision 2014/389/EU of 23 June 2014 on additional historical aviation emissions and additional aviation allowances to take into consideration the accession of Croatia to the European Union
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. Juni 2014 über zusätzliche historische Luftverkehrsemissionen und zusätzliche Luftverkehrszertifikate zur Berücksichtigung des Beitritts Kroatiens zur Europäischen Union (2014/389/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. júní 2014 um frekari fyrri losun frá flugi og viðbótarlosunarheimildir vegna flugs með tilliti til aðildar Króatíu að Evrópusambandinu (2014/389/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 23. juni 2014 om ytterligere historiske luftfartsutslipp og ytterligere luftfartskvoter for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Den europeiske union
Commission Decision 2014/391/EU of 23 June 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for bed mattresses
Beschluss der Kommission vom 23. Juni 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Bettmatratzen (2014/391/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. júní 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir rúmdýnur (2014/391/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 23. juni 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til madrassar (2014/391/EU)
Commission Decision 2014/363/EU of 13 June 2014 amending Decision 2007/742/EC on electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps
Beschluss der Kommission vom 13. Juni 2014 zur Änderung der Entscheidung 2007/742/EG über Elektro-, Gasmotor- oder Gasabsorptionswärmepumpen (2014/363/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/363/ESB frá 13. júní 2014 um breytingu á ákvörðun 2007/742/EB um rafknúnar eða gasknúnar varmadælur eða gasísogsvarmadælur
Kommisjonsavgjerd av 13. juni 2014 om endring av vedtak 2007/742/EF om elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper (2014/363/EU)
Commission Decision 2014/345/EU of 6 June 2014 amending Decision 2012/481/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper
Beschluss der Kommission vom 6. Juni 2014 zur Änderung des Beschlusses 2012/481/EU zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Druckerzeugnisse (2014/345/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/345/ESB frá 6. júní 2014 um breytingu á ákvörðun 2012/481/ESB um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir prentefni
Kommisjonsbeslutning av 6. juni 2014 om endring av beslutning 2012/481/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk (2014/345/EU)
Commission Decision 2014/336/EU of 5 June 2014 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2009/300/EC, 2009/894/EC, 2011/330/EU, 2011/331/EU and 2011/337/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss der Kommission vom 5. Juni 2014 zur Änderung der Entscheidungen 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/894/EG sowie der Beschlüsse 2011/330/EU, 2011/331/EU und 2011/337/EU zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/336/ESB frá 5. júní 2014 um breytingu á ákvörðunum 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2009/300/EB, 2009/894/EB, 2011/330/ESB, 2011/331/ESB og 2011/337/ESB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB...
Kommisjonsavgjerd av 5. juni 2014 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU, 2011/331/EU og 2011/337/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for...
Commission Decision 2014/350/EU of 5 June 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products
Beschluss der Kommission vom 5. Juni 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Textilerzeugnisse (2014/350/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. júní 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir textílvörur (2014/350/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter (2014/350/EU)
Commission Decision 2014/312/EU of 28 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes
Beschluss der Kommission vom 28. Mai 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Innen- und Außenfarben und -lacke (2014/312/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB frá 28. maí 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss
Kommisjonsavgjerd av 28. mai 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs bruk (2014/312/EU)
Commission Decision 2014/313/EU of 28 May 2014 amending Decisions 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to take account of developments in the classification of substances
Beschluss der Kommission vom 28. Mai 2014 zur Änderung der Beschlüsse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU und 2012/721/EU zur Berücksichtigung von Entwicklungen bei der Einstufung von Stoffen (2014/313/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/313/ESB frá 28. maí 2014 um breytingu á ákvörðunum 2011/263/ESB, 2011/264/ESB, 2011/382/ESB, 2011/383/ESB, 2012/720/ESB og 2012/721/ESB til að taka tillit til þróunar í flokkun efna
Kommisjonsavgjerd av 28. mai 2014 om endring av avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for å ta omsyn til utviklinga innanfor klassifisering av stoff (2014/313/EU)
Commission Decision 2014/314/EU of 28 May 2014 establishing the criteria for the award of the EU Ecolabel for water-based heaters
Beschluss der Kommission vom 28. Mai 2014 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Warmwasser-Heizgeräte (2014/314/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. maí 2014 um viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir hitara fyrir vatnshitakerfi (2014/314/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 28. mai 2014 om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til vannbaserte varmeanlegg (2014/314/EU)
Commission Decision 2014/256/EU of 2 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for converted paper products
Beschluss der Kommission vom 2. Mai 2014 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für weiterverarbeitete Papiererzeugnisse (2014/256/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/256/ESB frá 2. maí 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir umbreyttar pappírsafurðir
Kommisjonsbeslutning av 2. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til produkter av konvertert papir (2014/256/EU)
Council Decision 2014/283/EU of 14 April 2014 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity
Beschluss des Rates vom 14. April 2014 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Union — des Protokolls von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die...
Commission Implementing Decision 2014/166/EU of 21 March 2014 amending Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. März 2014 zur Änderung des Beschlusses 2005/381/EG in Bezug auf den Fragebogen für die Berichterstattung über die Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/166/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 2005/381/EB að því er varðar spurningalista fyrir skýrslugjöf um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (2014/166/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. mars 2014 om endring av vedtak 2005/381/EF med hensyn til spørreskjemaet til rapportering om anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
Commission Implementing Decision 2014/128/EU of 10 March 2014 on the approval of the light emitting diodes low beam module ‘E-Light’ as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. März 2014 über die Genehmigung des Abblendlichtmoduls mit lichtemittierenden Dioden „E-Light“ als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. mars 2014 om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.