EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 5/2014 of 6 January 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Verordnung (EU) Nr. 5/2014 der Kommission vom 6. Januar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 5/2014 frá 6. janúar 2014 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsforordning (EU) nr. 5/2014 av 6. januar 2014 om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål
Commission Implementing Decision of 14 January 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom (notified under document C(2014) 26)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Januar 2014 über die Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung bestimmter Wassertierkrankheiten in Teile Irlands, Finnlands, Schwedens und des Vereinigten Königreichs (2014...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. janúar 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að koma í veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til hluta Írlands, Finnlands, Svíþjóðar og Bretlands (2014/12/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/12/EU av 14. januar 2014 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket
Commission Implementing Regulation (EU) No 84/2014 of 30 January 2014 concerning the authorisation of preparations of Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 or Pediococcus pentosaceus DSM 23689 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 84/2014 der Kommission vom 30. Januar 2014 zur Zulassung der Zubereitungen aus Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 oder Pediococcus pentosaceus DSM 23689 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 84/2014 frá 30. janúar 2014 um leyfi fyrir blöndum með Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 eða Pediococcus pentosaceus DSM 23689 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 84/2014 av 30. januar 2014 om godkjenning av preparater av Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 eller Pediococcus pentosaceus DSM 23689 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 107/2014 of 5 February 2014 on the withdrawal from the market of the feed additives cobaltous chloride hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate and cobaltous sulphate monohydrate and amending Regulation (EC) No 1334/2003
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 107/2014 der Kommission vom 5. Februar 2014 zur Rücknahme der Futtermittelzusatzstoffe Cobalt(II)-chlorid, Hexahydrat, Cobalt(II)-nitrat, Hexahydrat und Cobalt(II)-sulfat, Monohydrat vom Markt sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1334/2003
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2014 frá 5. febrúar 2014 um töku fóðuraukefnanna kóbaltklóríðhexahýdrats, kóbaltnítrathexahýdrats og kóbaltsúlfatmónóhýdrats af markaði og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1334/2003
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 107/2014 av 5. februar 2014 om tilbaketrekking fra markedet av tilsetningsstoffene kobolt(II)klorid heksahydrat, kobolt(II)nitrat heksahydrat og kobolt(II)sulfat monohydrat og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003
Commission Implementing Regulation (EU) No 101/2014 of 4 February 2014 concerning the authorisation of L-tyrosine as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 101/2014 der Kommission vom 4. Februar 2014 zur Zulassung von L-Tyrosin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 101/2014 frá 4. febrúar 2014 um leyfi fyrir L-týrósíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 101/2014 av 4. februar 2014 om godkjenning av L-tyrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 601/2013 concerning the authorisation of cobalt(II) acetate tetrahydrate, cobalt(II) carbonate, cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate, cobalt(II) sulphate heptahydrate and coated granulated cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate as feed additives
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 131/2014 der Kommission vom 11. Februar 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 601/2013 zur Zulassung von Cobalt(II)acetat-Tetrahydrat, Cobalt(II)carbonat, Cobalt(II)carbonathydroxid(2:3)-Monohydrat, Cobalt(II)sulfat-Heptahydrat...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 131/2014 frá 11. febrúar 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 601/2013 um leyfi fyrir kóbalt(II)asetattetrahýdrati, kóbalt(II)karbónati, kóbalt(II)karbónathýdroxíð(2:3)- mónóhýdrati, kóbalt(II)...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2014 av 11. februar 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 om godkjenning av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat, kobolt(II)sulfatheptahydrat og...
Commission Implementing Regulation (EU) No 121/2014 of 7 February 2014 concerning the authorisation of L-selenomethionine as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 121/2014 der Kommission vom 7. Februar 2014 zur Zulassung von L-Selenmethionin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 121/2014 frá 7. febrúar 2014 um leyfi fyrir L-selenmeþíóníni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 121/2014 av 7. februar 2014 om godkjenning av L-selenmetionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Directive 2014/22/EU of 13 February 2014 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards infectious salmon anaemia (ISA)
Durchführungsrichtlinie 2014/22/EU der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Änderung von Anhang IV der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf die infektiöse Anämie der Lachse (ISA)
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/22/ESB frá 13. febrúar 2014 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2006/88/EB að því er varðar blóðþorra
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2014/22/EU av 13. februar 2014 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til infeksiøs lakseanemi (ILA)
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2014) 741)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Italiens und Spaniens als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge I, II und III...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði á Ítalíu og Spáni séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um breytingu á I., II. og III. viðauka við...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/91/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia og Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I, II og III til vedtak...
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex I to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in a region in Italy (notified under document C(2014) 737)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2004/558/EG hinsichtlich der Genehmigung eines Bekämpfungsprogramms zur Tilgung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis in einer Region Italiens (2014/90/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í héraði á Ítalíu (2014/90/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/90/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i en region i Italia
Commission Implementing Regulation (EU) No 25/2014 of 13 January 2014 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the entry for Canada in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain aquatic animals may be imported into the Union
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 25/2014 der Kommission vom 13. Januar 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 hinsichtlich des Eintrags für Kanada in der Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen oder Kompartimenten, aus denen bestimmte Wassertiere in die Union...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 25/2014 frá 13. janúar 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1251/2008 að því er varðar færsluna fyrir Kanada í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyft er að flytja tiltekin lagardýr inn til...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 25/2014 av 13. januar 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til posten for Canada på listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som visse vanndyr kan importeres til Unionen fra
Commission Regulation (EU) No 31/2014 of 14 January 2014 repealing Decisions 2004/301/EC, 2004/539/EC and Regulation (EU) No 388/2010
Verordnung (EU) Nr. 31/2014 der Kommission vom 14. Januar 2014 zur Aufhebung der Entscheidungen 2004/301/EG und 2004/539/EG sowie der Verordnung (EU) Nr. 388/2010
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 31/2014 frá 14. janúar 2014 um niðurfellingu á ákvörðunum 2004/301/EB og 2004/539/EB og reglugerð (ESB) nr. 388/2010
Kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2014 av 14. januar 2014 om oppheving av vedtak 2004/301/EF og 2004/539/EF og av forordning (EU) nr. 388/2010
Commission Regulation (EU) No 218/2014 of 7 March 2014 amending Annexes to Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 2074/2005
Verordnung (EU) Nr. 218/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung von Anhängen der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 der Kommission
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 218/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á viðaukum við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 og við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005
Kommisjonsforordning (EU) nr. 218/2014 av 7. mars 2014 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005
Commission Regulation (EU) No 219/2014 of 7 March 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for post-mortem inspection of domestic swine
Verordnung (EU) Nr. 219/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der spezifischen Anforderungen an die Fleischuntersuchung bei Hausschweinen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 219/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er varðar sértækar kröfur varðandi skoðun á alisvínum eftir slátrun
Kommisjonsforordning (EU) nr. 219/2014 av 7. mars 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til særlige krav til kontroll post mortem av tamsvin
Commission Regulation (EU) No 217/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Salmonella in pig carcases
Verordnung (EU) Nr. 217/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 hinsichtlich Salmonellen in Schweineschlachtkörpern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 217/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er varðar salmonellu í svínsskrokkum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 217/2014 av 7. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i svineskrotter
Commission Implementing Decision of 18 March 2014 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of populations of the plant species wheat, barley, oats and maize pursuant to Council Directive 66/402/EEC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. März 2014 über die Organisation eines zeitlich befristeten Versuchs, bei dem bestimmte Ausnahmen hinsichtlich des Inverkehrbringens von Populationen der Pflanzenarten Weizen, Gerste, Hafer und Mais gemäß der Richtlinie 66/402/EWG des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. mars 2014 um tilhögun tímabundinnar tilraunar varðandi tilteknar undanþágur sem varða markaðssetningu á stofnum plöntutegundanna hveitis, byggs, hafra og maíss samkvæmt tilskipun ráðsins 66/402/EBE (2014/150/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU av 18. mars 2014 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av populasjoner av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF
Commission Implementing Regulation (EU) No 304/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of the preparations of Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 and Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 304/2014 der Kommission vom 25. März 2014 zur Zulassung der Zubereitungen aus Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 und Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 304/2014 frá 25. mars 2014 um leyfi fyrir blöndum með Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 304/2014 av 25. mars 2014 om godkjenning av preparater av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 305/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of propionic acid, sodium propionate and ammonium propionate as feed additives for all animal species other than ruminants, pigs and poultry
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 305/2014 der Kommission vom 25. März 2014 zur Zulassung von Propionsäure, Natriumpropionat und Ammoniumpropionat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten, ausgenommen Wiederkäuer, Schweine und Geflügel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 305/2014 frá 25. mars 2014 um leyfi fyrir própansýru, natríumprópíónati og ammóníumprópíónati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir aðrar en jórturdýr, svín og alifugla
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 305/2014 av 25. mars 2014 om godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle andre dyrearter enn drøvtyggere, svin og fjørfe
Commission Implementing Decision of 20 March 2014 repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. März 2014 zur Aufhebung von auf der Grundlage der Entscheidung 95/408/EG des Rates angenommenen Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten bestimmte tierische Erzeugnisse einführen dürfen (2014/160/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. mars 2014 um að fella úr gildi skrár yfir starfsstöðvar í þriðju löndum þaðan sem aðildarríkin heimila innflutning á tilteknum afurðum úr dýraríkinu sem eru samþykktar á grundvelli ákvörðunar ráðsins 95/408/EB
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. mars 2014 om oppheving av lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane tillèt import av visse produkt av animalsk opphav frå, som er vedtekne på grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF
Commission Implementing Regulation (EU) No 292/2014 of 21 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei (CBS 126897) as a feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of the authorisation ROAL Oy)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 292/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus 6-Phytase aus Trichoderma reesei (CBS 126897) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Geflügel, entwöhnte Ferkel, Mastschweine und Sauen (Zulassungsinhaber ROAL Oy)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 292/2014 frá 21. mars 2014 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 126897), sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi, eldissvín og gyltur (leyfishafi er ROAL Oy)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 292/2014 av 21. mars 2014 om godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 126897) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser, oppfôringssvin og purker (innehaver av godkjenningen:...
Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 291/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 hinsichtlich der Wartezeit und der Rückstandshöchstgehalte in Bezug auf den Futtermittelzusatzstoff Decoquinat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 291/2014 frá 21. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1289/2004 að því er varðar biðtíma til afurðanýtingar og hámarksgildi leifa fyrir fóðuraukefnið dekókínat
Commission Implementing Regulation (EU) No 290/2014 of 21 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 as a feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 943/2005, (EC) No 1206/2005 and (EC) No 322/2009 (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 290/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase und Endo-1,3(4)-beta-Glucanase aus Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Geflügel, entwöhnte Ferkel...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 290/2014 frá 21. mars 2014 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa og endó-1,3(4)-beta- glúkanasa, sem eru framleiddir með Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 290/2014 av 21. mars 2014 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser...
Commission Implementing Decision of 27 March 2014 amending Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially brucellosis-free (notified under document C(2014) 1940)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. März 2014 zur Änderung von Anhang II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von Brucellose (2014/177/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við öldusótt (2014/177/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/177/EU av 27. mars 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for brucellose
Commission Regulation (EU) No 318/2014 of 27 March 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenarimol, metaflumizone and teflubenzuron in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 318/2014 der Kommission vom 27. März 2014 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Fenarimol, Metaflumizon und Teflubenzuron in oder auf...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 318/2014 frá 27. mars 2014 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir fenarímól, metaflúmísón og teflúbensúrón í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2014 av 27. mars 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av fenarimol, metaflumizon og teflubenzuron i eller på visse produkter
Commission Implementing Regulation (EU) No 302/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (CBS 126896) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of the authorisation ROAL Oy)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 302/2014 der Kommission vom 25. März 2014 zur Zulassung einer Zubereitung von Endo-1,3(4)-beta-Glucanase aus Trichoderma reesei (CBS 126896) als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner und abgesetzte Ferkel (Zulassungsinhaber ROAL Oy)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 302/2014 frá 25. mars 2014 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 126896), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og fráfærugrísi (leyfishafi er ROAL Oy)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 302/2014 av 25. mars 2014 om godkjenning av et preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 126896) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og avvente smågriser (innehaver av...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019