EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 97/94/EC of 8 January 1997 concerning measures which are necessary for the implementation of certification rules regarding certain animal products
Entscheidung der Kommission vom 8. Januar 1997 über die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der Bescheinigungsvorschriften für bestimmte tierische Erzeugnisse (97/94/EG)
Commission Decision 97/125/EC of 24 January 1997 authorizing the indelible printing of prescribed information on packages of seed of oil and fibre plants and amending Decision 87/309/EEC authorizing the indelible printing of prescribed information on packages of certain fodder plant species
Entscheidung der Kommission vom 24. Januar 1997 zur Genehmigung der vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Verpackungen von Saatgut von Öl- und Faserpflanzen und zur Änderung der Entscheidung 87/309/EWG zur Genehmigung der vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Verpackungen von...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/125/EB frá 24. janúar 1997 um að heimila óafmáanlegt letur á tilskildum upplýsingum á umbúðum olíu- og trefjajurtafræja og um breytingu á ákvörðun 87/309/EBE um að heimila óafmáanlegt letur á tilskildum upplýsingum á umbúðum ákveðinna...
Kommisjonsvedtak 97/125/EF av 24. januar 1997 om løyve til å påføre pakningar med frø frå oljevekstrar og fibervekstrar dei opplysningane som er fastsette, og om endring av kommisjonsvedtak 87/309/EØF om tillatelse til å forsyne pakninger med frø fra visse arter fôrvekster med...
Commission Decision of 28 January 1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 1997 zur Festlegung eines Kennzeichnungssystems für Verpackungsmaterialien gemäß der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle (97/129/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/129/EB frá 28. janúar 1997 þar sem mælt er fyrir um auðkenningarkerfi fyrir umbúðaefni samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Kommisjonsvedtak 97/129/EF av 28. januar 1997 om fastsetjing av identifikasjonssystemet for emballasjemateriale i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall
Commission Decision 97/139/EC of 3 February 1997 amending Decision 94/360/EC on the reduced frequency of physical checks of chonsignments of certain products to be imported from third countries, under Council Directive 90/675/EEC
Entscheidung der Kommission vom 3. Februar 1997 zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG des Rates (97/139/EG)
Commission Decision 97/150/EC of 24 February 1997 on the setting-up of a European consultative forum on the environment and sustainable development
Beschluß der Kommission vom 24. Februar 1997 zur Einrichtung eines Europäischen Beratenden Forums für Umwelt sowie dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung (97/150/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/150/EB frá 24. febrúar 1997 um að koma á fót evrópskri ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar
Kommisjonsavgjerd 97/150/EF av 24. februar 1997 om skiping av eit europeisk rådgjevande forum for miljø og berekraftig utvikling
Commission Decision 97/152/EC of 10 February 1997 concerning the information to be entered in the computerized file of consignments of animals or animal products from third countries which are re-dispatched
Entscheidung der Kommission vom 10. Februar 1997 zur Festlegung der Daten, die in die informatisierte Kartei für zurückgesendete Partien von Tieren oder tierischen Erzeugnissen aus Drittländern einzugeben sind (97/152/EG)
Commission Decision 97/157/EC of 12 February 1997 defining the treatment of the income of undertakings for collective investment (UCITs) for the purpose of the implementation of Council Directive 89/130/EEC
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 1997 zur Festlegung der Behandlung der Einnahmen von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/157/EB, KBE frá 12. febrúar 1997 um hvernig fara skuli með tekjur fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu vegna framkvæmdar á tilskipun ráðsins 89/130/EBE, KBE um samræmingu skýrslugerðar um verga þjóðarframleiðslu á markaðsvirði
Kommisjonsvedtak 97/157/EF, Euratom av 12. februar 1997 om handsaminga av inntektene til føretak for kollektiv investering (FKI) i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
Commission Decision of 17 February 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards metal anchors for use in concrete for fixing lightweight systems
Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Metalldübel zur Verwendung in Beton zur Befestigung von leichten Systemen (97/161/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/161/EB frá 17. febrúar 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar málmfestingar sem á að nota í steinsteypu til að festa létta byggingarhluta
Kommisjonsvedtak 97/161/EF av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til metallankerboltar til festing av lette system i betong
Commission Decision of 17 February 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as structural timber products and ancillaries
Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte aus Bauholz für tragende Zwecke und Holzverbindungsmittel (97/176/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/176/EB frá 17. febrúar 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar smíðavið í burðarvirki og fylgihluti
Kommisjonsvedtak 97/176/EF av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til konstruksjonstrevarer og tilhøyrande varer
Commission Decision of 17 February 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards metal injection anchors for use in masonry
Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Injektionsdübel aus Metall zur Verwendung in Mauerwerk (97/177/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/177/EB frá 17. febrúar 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar límdar málmfestingar í múrvirki
Kommisjonsvedtak 97/177/EF av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til injeksjonsboltar av metall til bruk i murverk
Commission Decision 97/178/EC of 10 February 1997 on the definition of a methodology for the transition between the European System of National and Regional Accounts in the Community (ESA 95) and the European System of Integrated Economic Accounts (Euratom)
Entscheidung der Kommission vom 10. Februar 1997 zur Festlegung einer Methodologie für den Übergang zwischen dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene der Europäischen Gemeinschaft 1995 (ESVG 95) und dem Europäischen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/178/EB, KBE frá 10. febrúar 1997 um að ákveða aðferðir fyrir skiptin milli evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfisins í bandalaginu (EÞK 95) og evrópska þjóðhagsreikningakerfisins
Kommisjonsvedtak 97/178/EF, Euratom av 10. februar 1997 om fastsettelse av en metodikk for overgangen mellom det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet (ENS 95) og det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 2. utgave)
Commission Decision 97/262/EC of 4 April 1997 suspending the status of Ireland as regards Newcastle disease
Entscheidung der Kommission vom 4. April 1997 zur Aussetzung des Status Irlands hinsichtlich der Newcastle-Krankheit (97/262/EG)
Commission Decision 97/263/EC of April 1997 suspending the status of a region of the United Kingdom as regards Newcastle disease
Entscheidung der Kommission vom 4. April 1997 zur Aussetzung des Status einer Region des Vereinigten Königreichs hinsichtlich der Newcastle-Krankheit (97/263/EG)
Commission Decision of 21 April 1997 on harmonized measurement methods to determine the mass concentration of dioxins and furans in atmospheric emissions in accordance with Article 7 (2) of Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste
Entscheidung der Kommission vom 21. April 1997 über harmonisierte Maßnahmen für die Festlegung der Massenkonzentration von Dioxinen und Furanen in den Emissionen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 94/67/EG über die Verbrennung gefährlicher Abfälle (97/283/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/283/EB frá 21. apríl 1997 um samræmdar mælingaraðferðir til að ákvarða massastyrk díoxína og fúrana í útblæstri í samræmi við 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 94/67/EB um brennslu hættulegs úrgangs
Kommisjonsvedtak 97/283/EF av 21. april 1997 om harmoniserte målemetoder for bestemmelse av massekonsentrasjonen av dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall
Commission Decision 97/312/EC of 12 May 1997 approving the measures to be implemented as regards bovine spongiform encephalopathy in Ireland
Entscheidung der Kommission vom 12. Mai 1997 zur Genehmigung der Maßnahmen zur Tilgung der spongiformen Rinderenzephalopathie in Irland (97/312/EG)
Commission Decision 97/315/EC of 30 April 1997 amending, as regards certain spanish regions, Decision 93/52/EEC recording the compliance by certain Member States or regions with the requirements relating to brucellosis (B. melitensis) and according them the status of a Member State or region officially free of the disease
Entscheidung der Kommission vom 30. April 1997 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EG zur Feststellung, daß bestimmte Mitgliedstaaten oder Gebiete die Bedingungen betreffend die Brucellose (Br. melitensis) eingehalten haben, und zur Anerkennung dieser Mitgliedstaaten oder...
Commission Decision 97/363/EC of 28 May 1997 amending certain decisions authorizing France to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (Only the French text is authentic)
Entscheidung der Kommission vom 28. Mai 1997 zur Änderung bestimmter Entscheidungen zur Ermächtigung der Französischen Republik, den Verkehr mit Saatgut einiger Sorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten zu beschränken (Nur der französische Text ist verbindlich) (97/363/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/363/EB frá 28. maí 1997 um breytingu á tilteknum ákvörðunum um að heimila Frakklandi að takmarka markaðssetningu á fræi tiltekinna afbrigða nytjajurta í landbúnaði
Kommisjonsvedtak 97/363/EF av 28. mai 1997 om endring av visse vedtak som gjev Frankrike løyve til å avgrense marknadsføringa av frø av visse planteartar til jordbruksføremål
Commission Decision 97/394/EC of 6 June 1997 establishing the minimum data required for the databases on animals and animal products brought into the Community
Entscheidung der Kommission vom 6. Juni 1997 zur Festlegung der Mindestangaben für die Datenbanken mit Informationen über die in die Gemeinschaft eingeführten Tiere und Erzeugnisse (97/394/EG)
Commission Decision 97/486/EC of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general attachment requirements for terminal equipment to interface to Open Network Provision (ONP) two-wire analogue leased lines
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Allgemeine Anschaltebedingungen für Endeinrichtungen mit Schnittstellen zu ONP-2-Draht-Mietleitungen (97/486/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/486/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um almennar tengikröfur vegna endabúnaðar við tveggja þráða hliðrænar leigulínur í ONP-kerfinu
Kommisjonsvedtak 97/486/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling av terminalutstyr med grensesnitt til analoge leigde totrådssamband i opne telenett (ONP)
Commission Decision 97/487/EC of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general attachment requirements for terminal equipment to interface to Open Network Provision (ONP) four-wire analogue leased lines
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Allgemeine Anschaltebedingungen für Endeinrichtungen mit Schnittstellen zu ONP-4-Draht-Mietleitungen (97/487/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/487/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um almennar tengikröfur vegna endabúnaðar við fjögurra þráða hliðrænar leigulínur í ONP-kerfinu
Kommisjonsvedtak 97/487/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling av terminalutstyr med grensesnitt til analoge leigde firetrådssamband i opne telenett (ONP)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for terminal equipment interface for connection to 2 048 kbit/s digital unstructured ONP leased lines
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Anschaltebedingungen für Schnittstellen von Endeinrichtungen zum Anschluß an digitale, unstrukturierte 2 048-kbit/s-ONP-Mietleitungen (Änderung 1) (97/520/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/520/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum vegna skilflatar endabúnaðar fyrir tengingu við 2048 kílóbita/s stafrænar óskipulegar leigulínur fyrir frjálsan aðgang að netum (ONP)(1. breyting)
Kommisjonsvedtak 97/520/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr for 2 048 kb/s ustrukturerte digitale leigde ONP-samband (første endring)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for the terminal equipment interface for connection to 2 048 kbit/s digital structured ONP leased lines
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Anschaltebedingungen für Schnittstellen von Endeinrichtungen zum Anschluß an digitale, strukturierte 2 048-kbit/s-ONP-Mietleitungen (97/521/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/521/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum vegna skilflatar endabúnaðar fyrir tengingu við 2048 kílóbita/s stafrænar skipulegar leigulínur fyrir frjálsan aðgang að netum (ONP) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/522/...
Kommisjonsvedtak 97/521/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr for 2 048 kb/s strukturerte digitale leigde ONP-samband
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for the terminal equipment interface for connection to 64 kbit/s digital unrestricted ONP leased lines (Amendment 1)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Anschaltebedingungen für Schnittstellen von Endeinrichtungen zum Anschluß an digitale, uneingeschränkte 64-kbit/s-ONP-Mietleitungen (Änderung 1) (97/522/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/523/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að almennum tengikröfum vegna endabúnaðar fyrir aukin þráðlaus stafræn fjarskipti (DECT) (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 97/522/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr for 64 kb/s digitale leigde ONP-samband utan restriksjonar (første endring)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general terminal attachment requirements for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Allgemeine Anschaltebedingungen für DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) (2. Ausgabe) (97/523/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/524/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að símaþjónustukröfum vegna aukinna stafrænna þráðlausra fjarskipta (DECT) (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 97/523/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om generelle krav til tilkopling av terminalutstyr for digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the telephony application requirements for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Anforderungen an DECT-Telefonie-Anwendungen (2. Ausgabe) (97/524/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/525/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum vegna endabúnaðar fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) með almennu aðgangssniði (GAP)
Kommisjonsvedtak 97/524/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk av telefoni i nettet for digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement