EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 282/2004 of 18 February 2004 introducing a document for the declaration of, and veterinary checks on, animals from third countries entering the Community
Verordnung (EG) Nr. 282/2004 der Kommission vom 18. Februar 2004 zur Festlegung eines Dokuments für die Zollanmeldung und Veterinärkontrolle von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 282/2004 frá 18. febrúar 2004 um að taka upp vottorð til að tilkynna um komu dýra til Bandalagsins frá þriðju löndum og um heilbrigðiseftirlit dýralæknis með þeim
Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater
Commission Regulation (EC) No 490/2004 of 16 March 2004 concerning the provisional authorization of a new use of an additive already authorized in feedingstuffs (Saccharomyces cerevisiae)
Verordnung (EG) Nr. 490/2004 der Kommission vom 16. März 2004 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes, der in Futtermitteln bereits zugelassen ist (Saccharomyces cerevisiae)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 490/2004 frá 16. mars 2004 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður (Saccharomyces cerevisiae)
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 490/2004 av 16. mars 2004 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer (Saccharomyces cerevisiae)
Commission Regulation (EC) No 499/2004 of 17 March 2004 amending Regulation (EC) No 1082/2003 as regards the time limit and the model for reporting in the bovine sector
Verordnung (EG) Nr. 499/2004 der Kommission vom 17. März 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2003 hinsichtlich der Frist und des Musters für die Berichterstattung im Rindersektor
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 499/2004 frá 17. mars 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1082/2003 að því er varðar tímamörk og fyrirmynd að skýrslugjöf í nautgripageiranum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 499/2004 av 17. mars 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1082/2003 med hensyn til fristen og modellen for rapportering i storfesektoren
Commission Regulation (EC) No 585/2004 of 26 March 2004 amending Regulation (EC) No 282/2004 introducing a document for the declaration of, and veterinary checks on, animals from third countries entering the Community
Verordnung (EG) Nr. 585/2004 der Kommission vom 26. März 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 282/2004 zur Festlegung eines Dokuments für die Zollanmeldung und Veterinärkontrolle von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 585/2004 frá 26. mars 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 282/2004 um að taka upp vottorð til að tilkynna um komu dýra til Bandalagsins frá þriðju löndum og um heilbrigðiseftirlit dýralæknis með þeim
Kommisjonsforordning (EF) nr. 585/2004 av 26. mars 2004 om endring av forordning (EF) nr. 282/2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater
Commission Regulation (EC) No 592/2004 of 30 March 2004 amending Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of countries and territories
Verordnung (EG) Nr. 592/2004 der Kommission vom 30. März 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste von Ländern und Gebieten
Kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2004 av 30. mars 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til lister over stater og territorier
Commission Regulation (EC) No 599/2004 of 30 March 2004 concerning the adoption of a harmonised model certificate and inspection report linked to intra-Community trade in animals and products of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 599/2004 der Kommission vom 30. März 2004 zur Festlegung einheitlicher Musterbescheinigungen und Kontrollberichte für den innergemeinschaftlichen Handel mit Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2004 frá 30. mars 2004 um að samþykkja samræmda fyrirmynd að vottorði og skoðunarskýrslu í tengslum við viðskipti innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse
COM(2002) 377
Regulation (EC) No 854/2004 of the European parliemant and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Commission Regulation (EC) No 879/2004 of 29 April 2004 concerning the provisional authorization of a new use of an additive already authorized in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 879/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes, der in Futtermitteln bereits zugelassen ist (Saccharomyces cerevisiae)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 879/2004 frá 29. apríl 2004 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður (Saccharomyces cerevisiae)
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 879/2004 av 29. april 2004 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer (Saccharomyces cerevisiae)
Commission Regulation (EC) No 878/2004 of 29 April 2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 for certain animal by-products classified as Category 1 and 2 materials and intended for technical purposes
Verordnung (EG) Nr. 878/2004 der Kommission vom 29. April 2004 mit Übergangsregelungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 hinsichtlich bestimmter tierischer Nebenprodukte, die als Material der Kategorien 1 und 2 eingestuft werden und für technische Verwendungszwecke...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 878/2004 frá 29. apríl 2004 um bráða- birgðaráðstafanir að því er varðar tilteknar aukaafurðir úr dýrum sem eru skilgreindar sem efni í 1. og 2. flokki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002
Kommisjonsforordning (EF) nr. 878/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av overgangstiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 for visse animalske biprodukter klassifisert som kategori 1- og 2-materiale og som er beregnet til tekniske formål
COM(2000) 438
Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for the hygiene in foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 668/2004 of 10 March 2004 amending certain Annexes to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, as regards the importation from third countries of animal by-products
Verordnung (EG) Nr. 668/2004 der Kommission vom 10. März 2004 zur Änderung bestimmter Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr und Durchfuhr bestimmter Produkte aus Drittländern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2004 frá 10. mars 2004 um breytingu á tilteknum viðaukum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning á aukaafurðum úr dýrum frá þriðju löndum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2004 av 10. mars 2004 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til import av animalske biprodukter fra tredjestater
Commission Regulation (EC) No 745/2004 of 16 April 2004 laying down measures with regard to imports of products of animal origin for personal consumption
Verordnung (EG) Nr. 745/2004 der Kommission vom 16. April 2004 mit Einfuhrvorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs zum persönlichen Verbrauch
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 745/2004 frá 16. apríl 2004 um ráðstafanir varðandi innflutning afurða úr dýraríkinu til einkaneyslu
Commission Regulation (EC) No 1259/2004 of 8 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1259/2004 der Kommission vom 8. Juli 2004 über die unbefristete Zulassung bestimmter in der Tierernährung bereits zugelassener Zusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1259/2004 frá 8. júlí 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004 av 8. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1356/2004 of 26 July 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Elancoban in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1356/2004 der Kommission vom 26. Juli 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und andere Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes «Elancoban» in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1356/2004 frá 26. júlí 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið elankóban sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1356/2004 av 26. juli 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Elancoban, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
COM(2003) 180
Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene
Commission Regulation (EC) No 1800/2004 of 15 October 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Cycostat 66G in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1800/2004 der Kommission vom 15. Oktober 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und anderer Arzneimittel gehörenden Futtermittelzusatzstoffes „Cycostat 66G“ für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1800/2004 frá 15. október 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið Cycostat 66G sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 av 15. oktober 2004 om en tiårig godkjenning av bruk i fôrvarer av tilsetningsstoffet Cycostat 66G som tilhører gruppen Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning
Commission Regulation (EC) No 911/2004 of 29 April 2004 implementing Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards eartags, passports and holding registers
Verordnung (EG) Nr. 911/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Ohrmarken, Tierpässe und Bestandsregister
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2004 frá 29. apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að því er varðar eyrnamerki, vegabréf og jarðabækur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til øremerker, pass og registre på driftsenheten
Commission Regulation (EC) No 1471/2004 of 18 August 2004 amending Annex XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the import of cervid products from Canada and the United States
Verordnung (EG) Nr. 1471/2004 der Kommission vom 18. August 2004 zur Änderung des Anhangs XI der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr von Hirscherzeugnissen aus Kanada und den Vereinigten Staaten(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1471/2004 frá 18. ágúst 2004 um breytingu á XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar innflutning á hjartardýraafurðum frá Kanada og Bandaríkjunum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1471/2004 av 18. august 2004 om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til import av hjortekjøttprodukter fra Canada og De forente stater
Commission Regulation (EC) No 2148/2004 of 16 December 2004 concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives and the authorisation of new uses of an additive already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2148/2004 der Kommission vom 16. Dezember 2004 zur unbefristeten bzw. vorläufigen Zulassung bestimmter Zusatzstoffe und zur Zulassung neuer Verwendungszwecke eines bereits in der Tierernährung zugelassenen Zusatzstoffs -
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2148/2004 frá 16. desember 2004 um varanleg leyfi og bráðabirgðaleyfi fyrir tilteknum aukefnum og leyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente og midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer, og om godkjenning av nye bruksområder for tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer
COM(2003) 425
Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97
Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97
Commission Regulation (EC) No 36/2005 of 12 January 2005 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards epidemio-surveillance for transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals
Verordnung (EG) Nr. 36/2005 der Kommission vom 12. Januar 2005 zur Änderung der Anhänge III und X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der epidemiologischen Überwachung auf transmissible spongiforme Enzephalopathien bei Rindern...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 36/2005 frá 12. janúar 2005 um breytingu á III. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar faraldursfræðilegt eftirlit með smitandi heilahrörnun í nautgripum, sauðfé og geitum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005 av 12. januar 2005 om endring av vedlegg III og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til epidemiologisk overvåking av overførbar spongiform encefalopati hos storfe, sauer og geiter
Commission Regulation (EC) No 79/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the use of milk, milk-based products and milk-derived products, defined as Category 3 material in that Regulation
Verordnung (EG) Nr. 79/2005 der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, die in der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 79/2005 frá 19. janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar notkun mjólkur, afurða að stofni til úr mjólk og afurða fengnum úr mjólk sem eru skilgreindar sem efni í 3. flokki...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 79/2005 av 19. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til bruken av melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk, definert som kategori 3-materiale i nevnte forordning
Commission Regulation (EC) No 92/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products and amending its Annex VI as regards biogas transformation and processing of rendered fats
Verordnung (EG) Nr. 92/2005 der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Maßnahmen zur Beseitigung oder Verwendung tierischer Nebenprodukte und zur Änderung des Anhangs VI...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 92/2005 frá 19. janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar aðferðir við förgun eða notkun á aukaafurðum úr dýrum og um breytingu á VI. viðauka við hana að því er varðar umbreytingu...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2005 av 19. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til framgangsmåte n for disponering eller bruk av animalske biprodukter og endring av forordningens vedlegg VI med hensyn til omdanning...
Commission Regulation (EC) No 93/2005 of 19 January 2005 amending Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards processing of animal by-products of fish origin and commercial documents for the transportation of animal by-products
Verordnung (EG) Nr. 93/2005 der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verarbeitung von aus Fischen gewonnenen tierischen Nebenprodukten und der Handelspapiere für die Beförderung...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 93/2005 frá 19. janúar 2005 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslu aukaafurða úr fiski og viðskiptaskjöl fyrir flutninga á aukaafurðum úr dýrum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 93/2005 av 19. januar 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til bearbeiding av animalske biprodukter fra fisk og handelsdokumenter for transport av animalske biprodukter
Commission Regulation (EC) No 12/2005 of 6 January 2005 amending Regulations (EC) No 809/2003 and (EC) No 810/2003 as regards the extension of the validity of the transitional measures for composting and biogas plants under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EG) Nr. 12/2005 der Kommission vom 6. Januar 2005 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 809/2003 und (EG) Nr. 810/2003 hinsichtlich der Verlängerung der Gültigkeit der Übergangsmaßnahmen für Kompostier- und Biogasanlagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement