EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2160 of 20 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 as regards certain references to ICAO provisions
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2160 der Kommission vom 20. November 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1079/2012 hinsichtlich bestimmter Verweise auf ICAO-Bestimmungen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2160 frá 20. nóvember 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1079/2012 að því er varðar tilteknar tilvísanir í ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2160 av 20. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 med hensyn til visse henvisninger til ICAO-bestemmelser
C(2017) 7619
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/772 of 21 November 2017 supplementing Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to preventive health measures for the control of Echinococcus multilocularis infection in dogs, and repealing Delegated Regulation (EU) No 1152/2011
Delegierte Verordnung (EU) 2018/772 der Kommission vom 21. November 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich präventiver Gesundheitsmaßnahmen zur Kontrolle von Echinococcus-multilocularis-Infektionen bei Hunden...
D053707/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2384 of 19 December 2017 specifying the technical characteristics of the 2019 ad hoc module on work organisation and working time arrangements as regards the labour force sample survey pursuant to Council Regulation (EC) No 577/98
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2384 der Kommission vom 19. Dezember 2017 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2019 über Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2384 frá 19. desember 2017 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2019 að því er varðar vinnumarkaðskönnunina samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
D053982/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2469 of 20 December 2017 laying down administrative and scientific requirements for applications referred to in Article 10 of Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2469 der Kommission vom 20. Dezember 2017 zur Festlegung administrativer und wissenschaftlicher Anforderungen an die Anträge gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates über neuartige Lebensmittel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2469 frá 20. desember 2017 um stjórnsýslu- og vísindakröfur vegna umsókna sem um getur í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469 av 20. desember 2017 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler
D053983/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2468 of 20 December 2017 laying down administrative and scientific requirements concerning traditional foods from third countries in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2468 der Kommission vom 20. Dezember 2017 zur Festlegung administrativer und wissenschaftlicher Anforderungen an traditionelle Lebensmittel aus Drittländern gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2468 frá 20. desember 2017 um stjórnsýslu- og vísindakröfur varðandi hefðbundin matvæli frá þriðju löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 av 20. desember 2017 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler
Commission Directive (EU) 2017/2054 of 8 November 2017 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products
Richtlinie (EU) 2017/2054 der Kommission vom 8. November 2017 zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Verteidigungsgüter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2054 frá 8. nóvember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar skrána yfir varnartengdar vörur
Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2054 av 8. november 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer
D054074/01
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2317 of 13 December 2017 on recognition of the ‘Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2317 der Kommission vom 13. Dezember 2017 über die Anerkennung des freiwilligen Systems „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2317 frá 13. desember 2017 um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins...
D053991/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2327 of 14 December 2017 approving 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one as an active substance for use in biocidal products of product-type 6
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2327 der Kommission vom 14. Dezember 2017 zur Genehmigung von 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 6
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2327 frá 14. desember 2017 um að samþykkja 2-metýl-1,2-bensísóþíasól-3(2H)-ón sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6
D053992/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2326 of 14 December 2017 approving imiprothrin as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2326 der Kommission vom 14. Dezember 2017 zur Genehmigung von Imiprothrin als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 18
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2326 frá 14. desember 2017 um að samþykkja imíprótrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18
D053565/05
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2324 of 12 December 2017 renewing the approval of the active substance glyphosate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2324 der Kommission vom 12. Dezember 2017 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2324 frá 12. desember 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu glýfosati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2324 av 12. desember 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet glyfosat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D054048/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2334 of 14 December 2017 postponing the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2334 der Kommission vom 14. Dezember 2017 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Kreosot zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2334 frá 14. desember 2017 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir kreósóti til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2205 of 29 November 2017 on detailed rules concerning the procedures for the notification of commercial vehicles with major or dangerous deficiencies identified during a technical roadside inspection
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2205 der Kommission vom 29. November 2017 mit Durchführungsbestimmungen für das Verfahren zur Meldung von Nutzfahrzeugen mit erheblichen oder gefährlichen Mängeln, die bei einer technischen Unterwegskontrolle festgestellt wurden
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2205 frá 29. nóvember 2017 um ítarlegar reglur um málsmeðferð við að tilkynna atvinnuökutæki með meiriháttar eða hættulega annmarka sem greinast við tæknilegt eftirlit á vegum
D054365/01
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2316 of 12 December 2017 repealing Decision 92/176/EEC concerning maps to be provided for use for the Animo network
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2316 der Kommission vom 12. Dezember 2017 zur Aufhebung der Entscheidung 92/176/EWG der Kommission über Landkarten, die für das Netz „ANIMO“ vorzusehen sind
D054237/01
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2356 of 15 December 2017 on recognition of the report of Australia including typical greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural raw materials pursuant to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2356 der Kommission vom 15. Dezember 2017 über die Anerkennung des Berichts Australiens mit Angaben zu den typischen Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen gemäß der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2356 frá 15. desember 2017 um viðurkenningu á skýrslu Ástralíu um dæmigerða losun gróðurhúsalofttegunda frá ræktun landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356 av 15. desember 2017 om anerkjennelse av Australias rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2215 of 30 November 2017 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are banned from operating or are subject to operational restrictions within the Union
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2215 der Kommission vom 30. November 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der Union Beschränkungen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2215 frá 30. nóvember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2215 av 30. november 2017 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen
D053275/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2329 of 14 December 2017 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2329 der Kommission vom 14. Dezember 2017 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2329 frá 14. desember 2017 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2117 of 21 November 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of large volume organic chemicals
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2117 der Kommission vom 21. November 2017 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die die Herstellung von organischen...
Commission Regulation (EU) 2017/2119 of 22 November 2017 establishing the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
Verordnung (EU) 2017/2119 der Kommission vom 22. November 2017 zur Erstellung der „Prodcom-Liste“ der Industrieprodukte gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2119 frá 22. nóvember 2017 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91
Commission Decision (EU) 2017/2285 of 6 December 2017 Amending the user's guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss (EU) 2017/2285 der Kommission vom 6. Dezember 2017 über die Änderung des Nutzerhandbuchs mit den Schritten, die zur Teilnahme an EMAS nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2286 of 6 December 2017 on the recognition of the requirements of the Eco-Lighthouse environmental management system as complying with the corresponding requirements of the eco-management and audit scheme (EMAS) in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2286 der Kommission vom 6. Dezember 2017 über die Anerkennung der Übereinstimmung der Anforderungen des Umweltmanagementsystems Eco-Lighthouse mit den entsprechenden Anforderungen des Gemeinschaftssystems für Umweltmanagement und...
Decision No E5 of 16 March 2017 concerning the practical arrangements for the transitional period for the data exchange via electronic means referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 987/2009
Beschluss Nr. E5 vom 16. März 2017 über die praktischen Modalitäten für die Übergangszeit zum elektronischen Datenaustausch nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2366 of 18 December 2017 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2366 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2366 frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2365 of 18 December 2017 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2365 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2365 frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2364 of 18 December 2017 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2364 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2364 frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Commission Regulation (EU) 2017/2367 of 18 December 2017 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Verordnung (EU) 2017/2367 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2367 frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019