EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 103/2010 of 5 February 2010 concerning the authorisation of manganese chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for chickens for fattening
Verordnung (EU) Nr. 103/2010 der Kommission vom 5. Februar 2010 zur Zulassung von Manganchelat des Hydroxyanalogs von Methionin als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner
Commission Regulation (EU) No 104/2010 of 5 February 2010 concerning the authorisation of potassium diformate as a feed additive for sows (holder of authorisation BASF SE) and amending Regulation (EC) No 1200/2005
Verordnung (EU) Nr. 104/2010 der Kommission vom 5. Februar 2010 zur Zulassung von Kaliumdiformiat als Futtermittelzusatzstoff für Sauen (Zulassungsinhaber: BASF SE) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1200/2005
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 104/2010 frá 5. febrúar 2010 um að leyfa kalíumdíformat sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er BASF SE) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1200/2005
Kommisjonsforordning (EU) nr. 104/2010 av 5. februar 2010 om godkjenning av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: BASF SE) og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005
Commission Regulation (EU) No 107/2010 of 8 February 2010 concerning the authorisation of Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Kemin Europa NV)
Verordnung (EU) Nr. 107/2010 der Kommission vom 8. Februar 2010 zur Zulassung von Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Kemin Europa N.V.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2010 frá 8. febrúar 2010 um leyfi til að nota Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (handhafi leyfis er Kemin Europa NV)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2010 av 8. februar 2010 om godkjenning av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Kemin Europa NV)
Commission Directive 2010/6/EU of 9 February 2010 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards mercury, free gossypol, nitrites and Mowrah, Bassia, Madhuca
Richtlinie 2010/6/EU der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Quecksilber, freies Gossypol, Nitrite und Mowrah, Bassia, Madhuca
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/6/ESB frá 9. febrúar 2010 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar kvikasilfur, óbundið gossýpól, nítrít og Mowrah, Bassia, Madhuca
Kommisjonsdirektiv 2010/6/EU av 9. februar 2010 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til kvikksølv, fri gossypol, nitritter og Mowrah, Bassia, Madhuca
Commission Decision 2010/66/EU of 5 February 2010 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2010/66/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. febrúar 2010 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (tilkynnt með númeri C(2010) 626) (2010/66/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 5. februar 2010 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE (2010/66/EU)
Commission Decision 2010/89/EU of 9 February 2010 on transitional measures concerning the application of certain structural requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to certain establishments for meat, fishery products and egg products and cold stores in Romania
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2010 betreffend Übergangsmaßnahmen in Bezug auf die Anwendung bestimmter struktureller Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates auf bestimmte Fleisch,...
Kommisjonsbeslutning av 9. februar 2010 om overgangstiltak med hensyn til anvendelsen av visse strukturelle krav i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 på visse virksomheter i kjøtt-, fiskerivare- og eggproduktsektoren samt visse kjølelagre...
Commission Regulation (EU) No 175/2010 of 2 March 2010 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards measures to control increased mortality in oysters of the species Crassostrea gigas in connection with the detection of Ostreid herpesvirus 1 ìvar (OsHV-1 ìvar)
Verordnung (EU) Nr. 175/2010 der Kommission vom 2. März 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2006/88/EG des Rates hinsichtlich Maßnahmen zur Überwachung der erhöhten Mortalität bei Austern der Art Crassostrea gigas im Zusammenhang mit der Entdeckung des Ostreiden Herpesvirus 1 ?...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 175/2010 frá 2. mars 2010 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar ráðstafanir til að hamla gegn aukinni dánartíðni hjá ostrum af tegundinni Crassostrea gigas í tengslum við greiningu herpesveiru 1?var í ostrum (...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 175/2010 av 2. mars 2010 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til tiltak for å bekjempe økt dødelighet hos østers av arten Crassostrea gigas i forbindelse med påvisning av østersherpesvirus 1 ?var (OsHV-1 ?var)
Commission Regulation (EU) No 176/2010 of 2 March 2010 amending Annex D to Council Directive 92/65/EEC as regards semen collection and storage centres, embryo collection and production teams, and conditions for donor animals of the equine, ovine and caprine species and for handling semen, ova and embryos of those species
Verordnung (EU) Nr. 176/2010 der Kommission vom 2. März 2010 zur Änderung des Anhangs D der Richtlinie 92/65/EWG des Rates bezüglich Besamungsstationen und Samendepots, Embryo-Entnahmeeinheiten und Embryo-Erzeugungseinheiten, hinsichtlich der Anforderungen an Spenderpferde,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010 av 2. mars 2010 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt vilkår for donordyr av hestefamilien og av saue- og geitearter, og for...
Commission Regulation (EU) No 348/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of L-isoleucine as a feed additive for all animal species
Verordnung (EU) Nr. 348/2010 der Kommission vom 23. April 2010 zur Zulassung von L-Isoleucin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 348/2010 frá 23. apríl 2010 um að leyfa L-ísólefsín sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 348/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av L-isoleucin som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Regulation (EU) No 349/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of copper chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species
Verordnung (EU) Nr. 349/2010 der Kommission vom 23. April 2010 zur Zulassung von Kupferchelat des Hydroxyanalogs von Methionin als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 349/2010 frá 23. apríl 2010 um að leyfa koparklósamband af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns sem fóðurau- kefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av kobberkelat av hydroksy analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 350/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of manganese chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species
Verordnung (EU) Nr. 350/2010 der Kommission vom 23. April 2010 zur Zulassung von Manganchelat des Hydroxyanalogs von Methionin als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 350/2010 frá 23. apríl 2010 um að leyfa manganklósamband af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns sem fóðurau- kefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av mangankelat av hydroksy analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 346/2010 of 15 April 2010 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the placing on the market and import requirements for consignments of aquaculture animals intended for Member States or parts thereof with national measures approved by Decision 2010/221/EU
Verordnung (EU) Nr. 346/2010 der Kommission vom 15. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 hinsichtlich der Vorschriften für das Inverkehrbringen und die Einfuhr von Sendungen mit Tieren in Aquakultur, die für Mitgliedstaaten oder Teile von Mitgliedstaaten...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 346/2010 frá 15. apríl 2010 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1251/2008 að því er varðar setningu lagareldisdýra á markað og innflutningskröfur sem gilda um sendingar á þeim til aðildarríkja eða hluta þeirra með innlendum ráðstöfunum...
Kommisjonsforordning (EU ) nr. 346/2010 av 15. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til krav til omsetning og import for forsendelser av akvakulturdyr beregnet på medlemsstatene eller deler av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak som er...
Commission Regulation (EU) No 365/2010 of 28 April 2010 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards Enterobacteriaceae in pasteurised milk and other pasteurised liquid dairy products and Listeria monocytogenes in food grade salt
Verordnung (EU) Nr. 365/2010 der Kommission vom 28. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel im Hinblick auf das Vorkommen von Enterobacteriaceae in pasteurisierter Milch und sonstigen pasteurisierten flüssigen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 365/2010 frá 28. apríl 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli að því er varðar iðrabakteríur í gerilsneyddri mjólk og öðrum gerilsneyddum mjólkurafurðum í fljótandi formi og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 365/2010 av 28. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler med hensyn til enterobacteriaceae i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende melkeprodukter samt Listeria monocytogenes i...
Commission Decision 2010/256/EU of 30 April 2010 amending Decision 92/216/EEC as regards the publication of the list of coordinating authorities for equine competitions
Beschluss der Kommission vom 30. April 2010 zur Änderung der Entscheidung 92/216/EWG im Hinblick auf die Veröffentlichung des Verzeichnisses der Koordinierungsstellen für pferdesportliche Veranstaltungen (2010/256/EU)
Kommisjonsbeslutning av 30. april 2010 om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til offentliggjøring av listen over samordningsmyndigheter for konkurranser for dyr av hestefamilien (2010/256/EU)
Commission Regulation (EU) No 388/2010 of 6 May 2010 implementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum number of pet animals of certain species that may be the subject of non-commercial movement
Verordnung (EU) Nr. 388/2010 der Kommission vom 6. Mai 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstzahl von Heimtieren bestimmter Arten, die zu anderen als Handelszwecken verbracht werden können
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 388/2010 frá 6. maí 2010 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003 að því er varðar hámarksfjölda gæludýra af tilteknum tegundum, sem kunna að sæta flutningum sem ekki eru viðskiptalegs eðlis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 av 6. mai 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til det høyeste antallet kjæledyr av visse arter som kan omfattes av ikke-kommersiell forflytning
Commission Decision 2010/270/EU of 6 May 2010 amending Parts 1 and 2 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificates for animals from holdings and for bees and bumble bees
Beschluss der Kommission vom 6. Mai 2010 zur Änderung von Anhang E Teile 1 und 2 der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Muster-Veterinärbescheinigungen für Tiere aus Betrieben bzw. für Bienen und Hummeln (2010/270/EU)
Kommisjonsbeslutning av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og for bier og humler (2010/270/EU)
Commission Decision 2010/271/EU of 11 May 2010 amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Ireland in the list of regions where an approved national control programme for Aujeszky’s disease is in place
Beschluss der Kommission vom 11. Mai 2010 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2008/185/EG zwecks Aufnahme Irlands in die Liste der Regionen, in denen genehmigte nationale Programme zur Bekämpfung der Aujeszky-Krankheit durchgeführt werden (2010/271/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. maí 2010 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar það að færa Írland á skrána yfir svæði þar sem samþykkt, landsbundin varnaráætlun gegn Aujeszkys-veiki liggur fyrir (2010/271/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 11. mai 2010 om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF for å føre opp Irland på listen over regioner der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse av pseudorabies (2010/271/EU)
Commission Decision 2010/276/EU of 10 May 2010 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 10. Mai 2010 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2009/861/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2010 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 10. mai 2010 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Decision 2010/277/EU of 12 May 2010 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Beschluss der Kommission vom 12. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in Traces (2010/277/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2010/277/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 12. mai 2010 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2010/277/EU)
Commission Decision 2010/280/EU of 12 May 2010 amending Decision 2006/968/EC implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards guidelines and procedures for the electronic identification of ovine and caprine animals
Beschluss der Kommission vom 12. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2006/968/EG zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates hinsichtlich der Leitlinien und Verfahrensvorschriften für die Anwendung der elektronischen Kennzeichnung von Schafen und Ziegen (2010/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2006/968/EB um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar leiðbeiningar og aðferðir við rafræna auðkenningu sauðfjár og geita (tilkynnt með númeri C(2010) 3009) (2010/280/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 12. mai 2010 om endring av vedtak 2006/968/EF om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til retningslinjer og framgangsmåter for elektronisk identifikasjon av sauer og geiter (2010/280/EU)
Commission Decision 2010/300/EU of 25 May 2010 amending Decision 2001/672/EC as regards time periods for the movements of bovine animals to summer grazing areas
Beschluss der Kommission vom 25. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2001/672/EG bezüglich der Daten und Fristen im Zusammenhang mit dem Sommerauftrieb von Rindern (2010/300/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2001/672/EB að því er varðar þau tímabil þegar nautgripir eru fluttir til sumarbeitilanda (2010/300/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 25. mai 2010 om endring av vedtak 2001/672/EF med omsyn til tidsromma for flytting av storfe til sommarbeiteområde (2010/300/EU)
Commission Decision 2010/301/EU of 25 May 2010 amending Decision 2004/407/EC as regards authorising imports of photographic gelatine into the Czech Republic
Beschluss der Kommission vom 25. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2004/407/EG hinsichtlich der Genehmigung der Einfuhr von Fotogelatine in die Tschechische Republik (2010/301/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2004/407/EB að því er varðar leyfi til innflutnings á gelatíni til ljósmyndunar til Tékklands (2010/301/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 25. mai 2010 om endring av vedtak 2004/407/EF med hensyn til tillatelse til import av fotografisk gelatin til Den tsjekkiske republikk (2010/301/EU)
Commission Regulation (EU) No 454/2010 of 26 May 2010 on transitional measures under Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling provisions for feed
Verordnung (EU) Nr. 454/2010 der Kommission vom 26. Mai 2010 über Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Kennzeichnungsvorschriften für Futtermittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 454/2010 frá 26. maí 2010 um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 er varða ákvæði um merkingu fóðurs
Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2010 av 26. mai 2010 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til bestemmelsene om merking av fôrvarer
Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals
Verordnung (EU) Nr. 438/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 438/2010 frá 19. maí 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 998/2003 um kröfur um heilbrigði dýra, sem gilda um flutninga, sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, á gæludýrum
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 438/2010 av 19. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 998/2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
Commission Regulation (EU) No 505/2010 of 14 June 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin intended for human consumption
Verordnung (EU) Nr. 505/2010 der Kommission vom 14. Juni 2010 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 505/2010 frá 14. júní 2010 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 505/2010 av 14. juni 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019