EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2003/839/EC of 21 November 2003 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 21. November 2003 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/839/EB frá 21. nóvember 2003 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og iðradreps (tilkynnt með númeri C(2003) 4313)
Kommisjonsvedtak 2003/839/EF av 21. november 2003 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller...
Commission Decision 2003/859/EC of 5 December 2003 amending Decision 2002/106/EC as regards the establishment of a classical swine fever discriminatory test
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 2003 zur Änderung der Entscheidung 2002/106/EG hinsichtlich der Festlegung eines KSP-Unterscheidungstests (2003/859/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/859/EF av 5. desember 2003 om endring av vedtak 2002/106/EF med hensyn til innføring av en skjelneprøve for klassisk svinepest [meddelt under nummer K(2003) 4522]
Commission Decision 2003/886/EC of 10 December 2003 laying down criteria for information to be provided in accordance with Council Directive 64/432/EEC
Entscheidung der Kommission vom 10. Dezember 2003 zur Festlegung der Kriterien für die Übermittlung der Angaben gemäß der Richtlinie 64/432/EWG des Rates (2003/886/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/886/EF av 10. desember 2003 om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF [meddelt under nummer K(2003) 4606]
Commission Decision 2003/904/EC of 15 December 2003 approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish, and amending Annexes I and II to Decision 2003/634/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 2003 zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen virale hämorrhagische Septikämie (VHS) und infektiöse...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/904/EB frá 15. desember 2003 um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski og um breytingu á I. og II. viðauka við...
Kommisjonsvedtak 2003/904/EF av 15. desember 2003 om godkjenning av programma med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN...
Decision No 1151/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 amending Decision 276/1999/EC adopting a multiannual Community action plan on promoting safer use of the Internet by combatting illegal and harmful content on global networks
Entscheidung Nr. 1151/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 zur Änderung der Entscheidung Nr. 276/1999/EG über die Annahme eines mehrjährigen Aktionsplans der Gemeinschaft zur Förderung der sicheren Nutzung des Internet durch die Bekämpfung...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 1151/2003/EB frá 16. júní 2003 um breytingu á ákvörðun nr. 276/1999/EB um að leggja fram EB-aðgerðaáætlun til margra ára til að stuðla að öruggari notkun Netsins með því að berjast gegn ólöglegu og skaðlegu efni í hnattrænum netkerfum
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1151/2003/EF av 16. juni 2003 om endring av vedtak nr. 276/1999/EF om vedtaking av ein fleirårig fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare bruk av Internett ved å kjempe mot ulovleg og skadeleg innhald på verdsomfattande nett
COM(2002) 162
Decision No 1230/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 adopting a multiannual programme for action in the field of energy: "Intelligent Energy — Europe" (2003-2006)
Entscheidung Nr. 1230/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 zur Festlegung eines mehrjährigen Programms für Maßnahmen im Energiebereich: "Intelligente Energie — Europa" (2003-2006)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1230/2003/EB frá 26. júní 2003 um samþykkt áætlunar til margra ára um aðgerðir á sviði orkumála: „Skynsamleg stýring orkunotkunar í Evrópu“ (2003 — 2006)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF av 26. juni 2003 om vedtaking av eit fleirårig handlingsprogram på energiområdet: «Intelligent energi for Europa» (2003-2006)
Commission Decision 2003/525/EC of 18 July 2003 deferring the date of implementation of Council Directive 1999/36/EC for certain transportable pressure equipment
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2003 zur Verschiebung des Anwendungsdatums der Richtlinie 1999/36/EG des Rates über ortsbewegliche Druckgeräte hinsichtlich bestimmter Geräte (2003/525/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/525/EB frá 18. júlí 2003 um frestun á framkvæmd tilskipunar ráðsins 1999/36/EB að því er varðar tiltekinn færanlegan þrýstibúnað [tilkynnt með númeri C(2003) 2591]
Kommisjonsvedtak 2003/525/EF av 18. juli 2003 om utsettelse av fristen for gjennomføring av rådsdirektiv 1999/36/EF for visse former for transportabelt trykkutstyr [meldt under nummeret K(2003) 2591]
87/119/EEC: Commission Decision of 13 January 1987 on the list of establishments in Brazil approved for the purpose of importing meat products into the Community
Entscheidung der Kommission vom 13. Januar 1987 über die Liste der Betriebe in Brasilien, aus denen die Einfuhr von Fleischerzeugnissen in die Gemeinschaft zugelassen ist (87/119/EWG)
87/124/EEC: Commission Decision of 19 January 1987 on the list of establishments in Chile approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
Entscheidung der Kommission vom 19. Januar 1987 über die Liste der Betriebe in Chile, die für die Einfuhr frischen Fleisches in die Gemeinschaft zugelassen sind (87/124/EWG)
87/257/EEC: Commission Decision of 28 April 1987 on the list of establishments in the United States of America approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
Entscheidung der Kommission vom 28. April 1987 über eine Liste der Betriebe in den Vereinigten Staaten von Amerika, die zur Einfuhr frischen Fleisches in die Gemeinschaft zugelassen sind (87/257/EWG)
87/258/EEC: Commission Decision of 28 April 1987 on the list of establishments in Canada approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
Entscheidung der Kommission vom 28. April 1987 über eine Liste der Betriebe in Kanada, die zur Einfuhr frischen Fleisches in die Gemeinschaft zugelassen sind (87/258/EWG)
87/424/EEC: Commission Decision of 14 July 1987 on the list of establishments in the United Mexican States approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
Entscheidung der Kommission vom 14. Juli 1987 über die Liste der Betriebe in den Vereinigten Mexikanischen Staaten, die für die Einfuhr frischen Fleisches in die Gemeinschaft zugelassen sind (87/424/EWG)
87/431/EEC: Commission Decision of 28 July 1987 on the list of establishments in the Kingdom of Swaziland approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1987 über die Liste der Betriebe in dem Königreich Swasiland, aus denen die Einfuhr von frischem Fleisch in die Gemeinschaft zugelassen ist (87/431/EWG)
COM(2002) 533
Commission Decision of 23 December 2002 implementing Council Regulation (EEC) No 1612/28 as regards the clearance of vacancies and applications for employment
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2002 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates hinsichtlich der Zusammenführung und des Ausgleichs von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen (2003/8/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/8/EB frá 23. desember 2002 til framkvæmdar reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1612/68 að því er varðar atvinnutilboð og auglýsingar eftir atvinnu [tilkynnt með númeri C(2002) 5236]
Kommisjonsvedtak 2003/8/EF av 23. desember 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 med omsyn til formidling av tilbod og søknader om arbeid [meldt under nummeret K(2002) 5236]
Commission Decision 2003/11/EC of 10 January 2003 amending Council Directive 85/511/EEC as regards the lists of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus
Entscheidung der Kommission vom 10. Januar 2003 zur Änderung der Richtlinie 85/511/EWG des Rates bezüglich des Verzeichnisses der für den Umgang mit MKS-Lebendvirus zugelassenen Laboratorien (2003/11/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/11/EF av 10. januar 2003 om endring av rådsdirektiv 85/511/EØF med hensyn til listene over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus
Commission Decision 2003/14/ECof 10 January 2003 amending Decision 2001/783/EC as regards the bluetongue protection and surveillance zones and conditions for movements of animals for immediate slaughter
Entscheidung der Kommission vom 10. Januar 2003 zur Änderung der Entscheidung 2001/783/EG hinsichtlich der Schutz- und Kontrollzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit und der Bedingungen für die Verbringung von Tieren zur unverzüglichen Schlachtung (2003/14/EG)
Commission Decision 2003/31/EC of 29 November 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwaters and amending Decision 1999/427/EC
Entscheidung der Kommission vom 29. November 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Maschinengeschirrspülmittel und zur Änderung der Entscheidung 1999/427/EG (2003/31/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/31/EB frá 29. nóvember 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir þvottaefni í uppþvottavélar og um breytingu á ákvörðun 1999/427/EB
Kommisjonsvedtak 2003/31/EF av 29. november 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til maskinoppvaskmiddel, og om endring av vedtak 1999/427/EF
Council Decision 2003/33/EC of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive 1999/31/EC
Entscheidung des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG (2003/33/EG)
Ákvörðun ráðsins 2003/33/EB frá 19. desember 2002 um að ákveða viðmiðanir og aðferðir við móttöku úrgangs á urðunarstöðum skv. 16. gr. og II. viðauka við tilskipun 1999/31/EB
Rådsvedtak 2003/33/EF av 19. desember 2002 om fastsettelse av kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser i henhold til artikkel 16 i og vedlegg II til direktiv 1999/31/EF
Commission Decision 2003/42/EC of 10 January 2003 amending Council Directive 92/118/EEC as regards requirements for collagen
Entscheidung der Kommission vom 10. Januar 2003 zur Änderung der Richtlinie 92/118/EWG des Rates im Hinblick auf die Vorschriften über Kollagen (2003/42/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/42/EF av 10. januar 2003 om endring av rådsdirektiv 92/118/EØF med hensyn til krav til kollagen
Commission Decision 2003/44/EC of 17 January 2003 amending Decision 93/52/EEC recording the compliance by certain Member States or regions with the requirements relating to brucellosis (B. melitensis) and according them the status of a Member State or region officially free of the disease
Entscheidung der Kommission vom 17. Januar 2003 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG zur Feststellung, dass bestimmte Mitgliedstaaten oder Gebiete die Bedingungen betreffend die Brucellose (Br. melitensis) eingehalten haben, und zur Anerkennung dieser Mitgliedstaaten oder...
Kommisjonsvedtak 2003/44/EF av 17. januar 2003 om endring av vedtak 93/52/EØF om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner o ffisielt...
Commission Decision 2003/60/EC of 24 January 2003 amending Decision 2000/258/EC designating a specific institute responsible for establishing the criteria necessary for standardising the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines, as regards the approval of laboratories in third countries
Entscheidung der Kommission vom 24. Januar 2003 zur Änderung der Entscheidung 2000/258/EG zur Bestimmung eines spezifischen Instituts, das für die Aufstellung der Kriterien für die Normung der serologischen Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe verantwortlich...
Kommisjonsvedtak 2003/60/EF av 24. januar 2003 om endring av vedtak 2000/258/EF om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning, med hensyn til godkjenning av...
Commission Decision 2003/83/EC of 5 February 2003 amending Council Directive 95/70/EC introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs
Entscheidung der Kommission vom 5. Februar 2003 zur Änderung der Richtlinie 95/70/EG des Rates zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung bestimmter Muschelkrankheiten (2003/83/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/83/EB frá 5. febrúar 2003 um breytingu á tilskipun ráðsins 95/70/EB um lágmarksráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með tilteknum sjúkdómum sem herja á samlokur (tvískelja lindýr)
Kommisjonsvedtak 2003/83/EF av 5. februar 2003 om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr
Commission Decision 2003/100/EC of 13 February 2003 laying down minimum requirements for the establishment of breeding programmes for resistance to transmissible spongiform encephalopathies in sheep
Entscheidung der Kommission vom 13. Februar 2003 zur Festlegung von Mindestanforderungen an die Aufstellung von Programmen zur Züchtung von Schafen auf Resistenz gegen übertragbare spongiforme Enzephalopathien (2003/100/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/100/EF av 13. februar 2003 om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer for resistens mot overførbar spongiform encefalopati hos sau
Commission Decision 2003/114/EC of 19 February 2003 amending for the third time Decision 2002/308/EC establishing the lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 19. Februar 2003 zur dritten Änderung der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen Gebiete und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/114/EB frá 19. febrúar 2003 um þriðju breytingu á ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða iðradreps
Kommisjonsvedtak 2003/114/EF av 19. februar 2003 om tredje endring av vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...
Commission Decision 2003/121/EC of 11 February 2003 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to vacuum cleaners
Entscheidung der Kommission vom 11. Februar 2003 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Staubsauger (2003/121/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/121/EB frá 11. febrúar 2003 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir ryksugur
Kommisjonsvedtak 2003/121/EF av 11. februar 2003 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til støvsugarar

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement