With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2015) 9160
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/438 of 17 December 2015 supplementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council with regard to obligations of depositaries
Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/438 frá 17. desember 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar skyldur vörsluaðila
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/438 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til depotmottakeres forpliktelser
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2344 of 15 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - regarding CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2344 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2326 of 11 December 2015 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - suppl. CRR and EMIR
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2326 der Kommission vom 11. Dezember 2015 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2326 frá 11. desember 2015 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr....
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2450 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 der Kommission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die Aufsichtsbehörde gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2451 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates and structure of the disclosure of specific information by supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2451 der Kommission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Meldebögen und die Struktur für die gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates von den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2451 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og fyrirkomulag við birtingu eftirlitsyfirvalda á sértækum upplýsingum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjøringen av bestemte opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2452 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures, formats and templates of the solvency and financial condition report in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2452 der Kommission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Verfahren, Formate und Meldebögen für den Bericht über Solvabilität und Finanzlage gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2452 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2197 of 27 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - regarding CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2197 der Kommission vom 27. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf eng verbundene Währungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2197 frá 27. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013
C(2015) 8147
Commission Delegated Decision (EU) 2016/310 of 26 November 2015 on the equivalence of the solvency regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Japan to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Japan Solvency II
Delegierter Beschluss (EU) 2016/310 der Kommission vom 26. November 2015 über die Gleichwertigkeit des japanischen Solvabilitätssystems für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit dem in der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/310 frá 26. nóvember 2015 um jafngildi gjaldþolsreglna fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög sem í gildi eru í Japan við reglurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Japan, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
C(2015) 8145
Commission Delegated Decision (EU) 2016/309 of 26 November 2015 on the equivalence of the supervisory regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Bermuda to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council and amending Comission Delegated Decision (EU) 2015/2290 - Equivalence for Bermuda Solvency II
Delegierter Beschluss (EU) 2016/309 der Kommission vom 26. November 2015 über die Gleichwertigkeit des in Bermuda geltenden Aufsichtssystems für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit dem in der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/309 frá 26. nóvember 2015 um jafngildi eftirlitsfyrirkomulags fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög sem í gildi er á Bermúdaeyjum við fyrirkomulagið sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB og...
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder på Bermuda, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om endring av delegert...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2038 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of the Republic of Korea for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - Equivalence for Korea EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2038 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Republik Korea für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2038 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma Suður-Kóreu um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2038 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Republikken Korea for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2039 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of South Africa for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - Equivalence for South Africa EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2039 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Südafrikas für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate,...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2039 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma Suður-Afríku um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2039 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Sør-Afrika for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2040 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of certain provinces of Canada for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories -Equivalence for Canada EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2040 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens bestimmter Provinzen Kanadas für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2040 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma tiltekinna fylkja í Kanada um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2040 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i visse provinser i Canada for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2041 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of Mexico for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - Equivalence for Mexico EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2041 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Mexikos für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate,...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2041 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma Mexíkó um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2041 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Mexico for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2042 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of Switzerland for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories - Equivalence for Switzerland EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2042 der Kommission vom 13. November 2015 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Schweiz für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2042 frá 13. nóvember 2015 um jafngildi milli regluramma Sviss um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2042 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Sveits for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2011 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the lists of regional governments and local authorities, exposures to whom are to be treated as exposures to the central government in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Verzeichnisse regionaler und lokaler Gebietskörperschaften, für die gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2011 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skrár yfir héraðsstjórnir og staðaryfirvöld, en fara skal með áhættuskuldbindingar þeirra sem áhættuskuldbindingar gagnvart ríkjum í samræmi við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2011 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for listene over regionale og lokale myndigheter med eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i samsvar med...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2012 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for decisions to set, calculate and remove capital add-ons in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2012 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf die Verfahren für Beschlüsse zur Festsetzung, Berechnung und Aufhebung von Kapitalaufschlägen im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2012 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur vegna ákvarðana um að leggja á, reikna út og fella niður viðbótargjaldþolskröfu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2012 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for beslutninger om å fastsette, beregne og oppheve kapitalkravtillegg i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2013 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to standard deviations in relation to health risk equalisation systems in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2013 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Standardabweichungen bei gesundheitsbasierten Risikoausgleichssystemen gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2013 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar staðalfrávik í tengslum við sveiflujöfnun vegna heilsutrygginga í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i forbindelse med utjevningsordninger for helserisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2014 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures and templates for the submission of information to the group supervisor and for the exchange of information between supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2014 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Verfahren und Muster für die Übermittlung der Informationen an die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde und für den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2014 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur og sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga til eftirlitsaðila samstæðu og fyrir upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda í samræmi við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for innsending av opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2015 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards on the procedures for assessing external credit assessments in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2015 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur Bewertung externer Ratings im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2015 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla um verklag sem fylgja skal við mat á lánshæfismati utanaðkomandi aðila í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av eksterne kredittvurderinger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2016 of 11 November 2015 laying down the implementing technical standards with regard to the equity index for the symmetric adjustment of the standard equity capital charge in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2016 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf den Aktienindex für die symmetrische Anpassung der Standardkapitalanforderung für Aktienanlagen gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2016 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar hlutabréfavísitölu sem notuð er vegna samhverfrar aðlögunar við útreikning gjaldþolskröfu með staðalreglu vegna hlutabréfaáhættu í samræmi við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2016 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for den symmetriske justeringen av standardkapitalkravet for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2017 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the adjusted factors to calculate the capital requirement for currency risk for currencies pegged to the euro in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2017 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf die angepassten Faktoren zur Berechnung der Kapitalanforderung für das Wechselkursrisiko für an den Euro gekoppelte Währungen im Einklang...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2017 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar aðlöguðu stuðlana til að reikna út gjaldþolskröfu fyrir gjaldmiðlaáhættu vegna gjaldmiðla sem bundnir eru við evru í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for beregning av kapitalkravet for valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments- og...
C(2015) 7245
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105(14) - suppl. CRR
Delegierte Verordnung (EU) 2016/101 der Kommission vom 26. Oktober 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die vorsichtige Bewertung nach Artikel 105 Absatz 14
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/101 frá 26. október 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv. 14. mgr. 105. gr
C(2015) 6999
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/98 of 16 October 2015 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for specifying the general conditions for the functioning of colleges of supervisors - suppl. CRD IV
Delegierte Verordnung (EU) 2016/98 der Kommission vom 16. Oktober 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der allgemeinen Bedingungen für die Arbeitsweise der Aufsichtskollegien
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/99 of 16 October 2015 laying down implementing technical standards with regard to determining the operational functioning of the colleges of supervisors according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council - suppl. CRD IV
Durchführungsverordnung (EU) 2016/99 der Kommission vom 16. Oktober 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Festsetzung der praktischen Arbeitsweise der Aufsichtskollegien gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/100 of 16 October 2015 laying down implementing technical standards specifying the joint decision process with regard to the application for certain prudential permissions pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - regarding CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2016/100 der Kommission vom 16. Oktober 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards zur Spezifizierung des Verfahrens für gemeinsame Entscheidungen über Anträge auf bestimmte aufsichtliche Genehmigungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

New EFTA House: Call for logo proposals