With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 97/80/EC of 18 December 1996 laying down provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 96/16/EG des Rates betreffend die statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse (97/80/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/80/EB frá 18. desember 1996 um framkvæmdarákvæði vegna tilskipunar ráðsins 96/16/EB um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða
Kommisjonsvedtak 97/80/EF av 18. desember 1996 om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt
Commission Decision of 15 February 1996 adapting Annex I of Council Regulation (EEC) No 571/88 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings between 1988 and 1997 and Commission Decision No 89/651/EEC relating to the definitions of the characteristics and to the list of agricultural products for these surveys
Entscheidung der Kommission vom 15. Februar 1996 zur Anpassung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates zur Durchführung von Gemeinschaftserhebungen über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe im Zeitraum 1988 bis 1997 und des Anhangs I der Entscheidung 89...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. febrúar 1996 um aðlögun á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 um skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða frá 1998 til 1997 og á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 89/651/EBE um skilgreiningar könnunaratriða og um...
Kommisjonsvedtak 96/170/EF av 15. februar 1996 om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997 og av vedlegg I til kommisjonsvedtak 89/651/EØF om...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.