With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Regulation (EC) No 1641/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Council Regulation (EEC) no. 1210/90 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network
Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1641/2003 frá 22. júlí 2003 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1210/90 um stofnun Umhverfisstofnunar Evrópu og evrópsks upplýsinga- og eftirlitsnets á sviði umhverfismála
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1641/2003 av 22. juli 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 om opprettelse av Det europeiske miljøbyrået og det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon
Regulation (EC) No 1804/2003 of the European parlilamnet and of the council of 22 Septemn=ber 2003 amending Regulation (EC) No 2037 as reards the control of halon exported for critical uses, the export ot products and equipment containing chlorofluorcarbons and controls on bromochloromethane
Verordnung (EG) Nr. 1804/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 in Bezug auf die Kontrolle der Ausfuhr von Halonen für kritische Verwendungszwecke, die Ausfuhr von Produkten und Einrichtungen, die...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1804/2003 frá 22. september 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar eftirlit með haloni sem flutt er út vegna neyðarnotkunar, útflutning vara og búnaðar sem innihalda klórflúrkolefni og eftirlit með...
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1804/2003 av 22. september 2003 om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til kontrollen av haloner som eksporteres for bruksområder av avgjørende betydning, eksport av produkter og utstyr som inneholder klorfluorkarboner...
Regulation (EC) No 1946/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on transboundary movements of genetically modified organisms
Verordnung (EG) Nr. 1946/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 über grenzüberschreitende Verbringungen genetisch veränderter Organismen

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.