With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Decision 2002/812/EC of 3 October 2002 establishing pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council the summary information format relating to the placing on the market of genetically modified organisms as or in products.
Entscheidung des Rates vom 3. Oktober 2002 zur Festlegung — gemäß Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates — des Schemas für die Zusammenfassung der Anmeldeinformationen zum Inverkehrbringen genetisch veränderter Organismen als Produkte oder in Produkten (...
Ákvörðun ráðsins frá 3. október 2002 um eyðublað, samkvæmt tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 2001/18/EB, fyrir samantekt upplýsinga í tengslum við að setja erfðabreyttar lífverur á markað sem vörur eða hluta af vörum (2002/812/EB)
Rådsvedtak av 3. oktober 2002 om fastsettelse av en mal for sammendrag av opplysninger om markedsføring av genmodifiserte organismer som utgjør eller inngår i produkter, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF (2002/812/EF)
Council Decision 2002/813/EC of 3 October establishing, pursuant to Directive 2001/18./EC of the European Parliament and of the Council, the summary notification information format for notification concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms for purposes other than for placing on the market
Entscheidung des Rates vom 3. Oktober 2002 zur Festlegung — gemäß Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates — des Schemas für die Zusammenfassung der Informationen zur Anmeldung einer absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt...
Ákvörðun ráðsins frá 3. október 2002 um eyðublað, samkvæmt tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 2001/18/EB, fyrir samantekt tilkynninga um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja þær á markað (2002/813/EB)
Rådsvedtak av 3. oktober 2002 om fastsettelse av malen for sammendrag av melding om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer for andre formål enn markedsføring i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF (2002/813/EF)
Commission Decision 2002/623/EC of 24 July 2002 establishing guidance notes supplementing Annex II to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EC
Entscheidung der Kommission vom 24. Juli 2002 über Leitlinien zur Ergänzung des Anhangs II der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. júlí 2002 um leiðbeiningar sem bætast við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EBE (2002/623/EB)
Kommisjonsvedtak av 24. juli 2002 om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF (2002/623/EF)
Commission Decision 2002/605/EC of 17 July 2002 concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Entscheidung der Kommission vom 17. Juli 2002 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (2002/605/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/605/EB frá 17. júlí 2002 um spurningalista sem varðar tilskipun ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna
Kommisjonsvedtak 2002/605/EF av 17. juli 2002 om spørreskjemaet i forbindelse med rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates - Erklärung der Kommission
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 12. mars 2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF
Council Decision 2001/204/EC of 8 March 2001 supplementing Directive 90/219/Eec as regards the criteria for establishing the safety, for human health and the environment, of types of genetically modified micro-organisms
Entscheidung des Rates vom 8. März 2001 zur Ergänzung der Richtlinie 90/219/EWG hinsichtlich der Kriterien für die Feststellung, ob Typen genetisch veränderter Mikroorganismen sicher für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind (2001/204/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/204/EB frá 8. mars 2001 um viðbót við tilskipun 90/219/EBE að því er varðar viðmiðanir til að ákvarða hvort tilteknar erfðabreyttar örverur séu öruggar með tilliti til heilbrigðis manna og umhverfis
Rådsvedtak 2001/204/EF av 8. mars 2001 om utfylling av direktiv 90/219/EØF med hensyn til kriterier for fastsettelse av om typer av genmodifiserte mikroorganismer er ufarlige for menneskers helse og miljøet
Commission Decision of 27 September 2000 concerning the guidance notes for risk assessment outlined in Annex II of Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Entscheidung der Kommission vom 27. September 2000 über Leitlinien für die Risikobewertung gemäß Anhang III der Richtlinie 90/219/EWG des Rates über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (2000/608/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/608/EB frá 27. september 2000 um athugasemdir til leiðbeiningar við áhættumat sem lýst er í III. viðauka við tilskipun 90/219/EBE um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera
Kommisjonsvedtak 2000/608/EF av 27. september 2000 om veiledende merknader om risikovurdering som nevnt i vedlegg III til direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Commission Decision 1999/314/EC of 9 April 1999 concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Entscheidung der Kommission vom 9. April 1999 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen [Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 856] (1999/314/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/314/EB frá 9. apríl 1999 um spurningalista sem varðar tilskipun ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna
Kommisjonsvedtak 1999/314/EF av 9. april 1999 om spørreskjemaet i forbindelse med rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Council Directive 98/81/EC of 26 October 1998 amending Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Richtlinie 98/81/EG des Rates vom 26. Oktober 1998 zur Änderung der Richtlinie 90/219/EWG über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen
Tilskipun ráðsins 98/81/EB frá 26. október 1999 um breytingu á tilskipun 90/219/EBE um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera
Rådsdirektiv 98/81/EF av 26. oktober 1998 om endring av direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Commission Decision 98/433/EC of 26 June 1998 on harmonised criteria for dispensations according to Article 9 of Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Entscheidung der Kommission vom 26. Juni 1998 über harmonisierte Kriterien für Ausnahmen gemäß Artikel 9 der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (98/433/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/433/EB frá 26. júní 1998 um samræmdar viðmiðanir fyrir undanþágur samkvæmt 9. gr. tilskipunar ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna
Kommisjonsvedtak 98/433/EF av 26. juni 1998 om fastsetjing av harmoniserte kriterium for å gje dispensasjon i medhald av føresegnene i artikkel 9 i rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Commission Decision of 21 April 1997 on harmonized measurement methods to determine the mass concentration of dioxins and furans in atmospheric emissions in accordance with Article 7 (2) of Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste
Entscheidung der Kommission vom 21. April 1997 über harmonisierte Maßnahmen für die Festlegung der Massenkonzentration von Dioxinen und Furanen in den Emissionen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 94/67/EG über die Verbrennung gefährlicher Abfälle (97/283/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/283/EB frá 21. apríl 1997 um samræmdar mælingaraðferðir til að ákvarða massastyrk díoxína og fúrana í útblæstri í samræmi við 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 94/67/EB um brennslu hættulegs úrgangs
Kommisjonsvedtak 97/283/EF av 21. april 1997 om harmoniserte målemetoder for bestemmelse av massekonsentrasjonen av dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall
Council Directive 96/82/EC on the Control of Major-Accident Hazards involving dangerous Substances. (Revision of Council Directive 82/501/EEC, Seveso)
Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen
Tilskipun ráðsins 96/82/EB frá 9. desember 1996 um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna
Rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)
Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT)
Tilskipun ráðsins 96/59/EB frá 16. september 1996 um förgun fjölklóraðra bífenýla og fjölklóraðra terfenýla (PCB/PCT)
Rådsdirektiv 96/59/EF av 16. september 1996 om disponering av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT)
Commission Decision of 16 January 1996 amending Decision 91/448/EEC concerning guidelines for classification referred to in Article 4 of Council Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Entscheidung der Kommission vom 16. Januar 1996 zur Änderung der Entscheidung 91/448/EWG betreffend die Leitlinien für die Einstufung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 90/219/EWG des Rates über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (96/134/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/134/EB frá 16. janúar 1996 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/448/EBE varðandi leiðbeiningar um flokkun, samanber 4. gr. tilskipunar ráðsins 90/219/EBE um einangraða notkun erfðabreyttra örvera
Kommisjonsvedtak 96/134/EF av 16. januar 1996 om endring av vedtak 91/448/EØF om retningslinjer for klassifisering omtalt i artikkel 4 i rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste
Richtlinie 94/67/EG des Rates vom 16. Dezember 1994 über die Verbrennung gefährlicher Abfälle
Tilskipun ráðsins 94/67/EB frá 16. desember 1994 um brennslu hættulegs úrgangs
Rådsdirektiv 94/67/EF av 16. desember 1994 om forbrenning av farlig avfall
Commission Directive 94/51/EC of 7 November 1994 adapting to technical progress Council Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Richtlinie 94/51/EG der Kommission vom 7. November 1994 zur ersten Anpassung der Richtlinie 90/219/EWG über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/51/EB frá 7. nóvember 1994 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 90/219/EBE um einangraða notkun erfðabreyttra örvera
Kommisjonsdirektiv 94/51/EF av 7. november 1994 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Commission Directive 94/15/EC of 15 April 1994 adapting to technical progress for the first time Council Directive 90/220/EEC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms
Richtlinie 94/15/EG der Kommission vom 15. April 1994 zur ersten Anpassung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/15/EB frá 15. apríl 1994 um fyrstu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 90/220/EBE um þau tilvik er erfðabreyttum lífverum er sleppt af ásettu ráði út í umhverfið
Kommisjonsdirektiv 94/15/EF av 15. april 1994 om første gangs tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 90/220/EØF om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte organismer
Commission Decision of 15 April 1994 amending Council Decision 91/596/EEC concerning the summary notification information format referred to in Article 9 of Council Directive 90/220/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. April 1994 zur Änderung der Entscheidung 91/596/EWG des Rates hinsichtlich der Zusammenfassung der Anmeldung nach Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (94/211/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. apríl 1994 um breytingu á ákvörðun 91/596/EBE varðandi snið samantektarskýrslu um tilkynningu sem um getur í 9. gr. tilskipunar ráðsins 90/220/EBE (94/211/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. april 1994 om endring av rådsvedtak 91/596/EØF om mønsteret for sammendrag av melding nevnt i artikkel 9 i rådsdirektiv 90/220/EØF (94/211/EF)
Commission Decision of 22 October 1993 establishing the criteria for simplified procedures concerning the deliberate release into the environment of genetically modified plants pursuant to Article 6 (5) of Council Directive 90/220/EEC
Entscheidung der Kommission vom 22. Oktober 1993 zur Festlegung der Kriterien für vereinfachte Verfahren für die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Pflanzen gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (93/584/EWG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. október 1993 um viðmiðunarforsendur fyrir einfölduðum verklagsreglum þegar erfðabreyttum plöntum er sleppt út í umhverfið af ásettu ráði samkvæmt 5. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 90/220/EBE (93/584/EBE)
Kommisjonsvedtak av 22. oktober 1993 om fastsettelse av kriterier for forenklede rutiner i forbindelse med utsetting i miljøet av genetisk modifiserte planter i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsdirektiv 90/220/EØF
Commission Decision of 11 February 1992 concerning the summary notification information format referred to in Article 12 of Council Directive 90/220/EEC
Entscheidung der Kommission vom 11. Februar 1992 betreffend den formalen Aufbau der Zusammenfassung der Anmeldung gemäß Artikel 12 der Richtlinie 90/220/EWG (92/146/EWG)
Council Decision of 4 November 1991 concerning the Summary Notification Information Format referred to in Article 9 of Directive 90/220/EEC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms
Beschluss des Rates vom 22. Juli 1991 über den Abschluß des Abkommens in Form eines Briefwechsels zur Ergänzung des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Argentinischen Republik über den Abschluß der Verhandlungen gemäß Artikel XXIV.6 des GATT (91/...
Council Decision 91/596/EEC of 4 November 1991 concerning the Summary Notification Information Format referred to in Article 9 of Directive 90/220/EEC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms
Entscheidung des Rates vom 4. November 1991 über den formalen Aufbau der Zusammenfassung der Anmeldung nach Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt (91/596/EWG)
Commission Decision of 29 July 1991 concerning the guidelines for classification referred to in Article 4 of Directive 90/219/EEC
Entscheidung der Kommission vom 29. Juli 1991 betreffend die Leitlinien für die Einstufung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 90/219/EWG des Rates (91/448/EWG)
Council Directive 90/219/EEC of 23 April 1990 on the contained use of genetically modified micro-organisms
Richtlinie 90/219/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury as regards dental amalgam and other mercury-added products subject to manufacturing, import and export restrictions

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.