With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 1999/177/EC establishing the conditions for a derogation for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Entscheidung der Kommission vom 8. Februar 1999 zur Festlegung der Bedingungen, unter denen die in der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle festgelegten Schwermetallgrenzwerte nicht für Kunststoffkästen und -paletten gelten (1999/177/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/177/EB frá 8. febrúar 1999 um skilyrði fyrir því að plastkassar og -vörubretti séu undanþegin ákvæðum um styrk þungmálma sem kveðið er á um í tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Kommisjonsvedtak 1999/177/EF av 8. februar 1999 om fastsettelse av vilkårene for at plastkasser og -paller kan unntas fra bestemmelsene om konsentrasjoner av tungmetall fastsatt i direktiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.