With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 1999/73/EC of 19 July 1999 including an active substance (spiroxamine) in Annex I to Council Directve 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 1999/73/EG der Kommission vom 19. Juli 1999 zur Aufnahme des Wirkstoffs Spiroxamin in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/73/EB frá 19. júlí 1999 um að bæta virku efni (spíroxamíni) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 1999/73/EF av 19. juli 1999 om oppføring av et aktivt stoff (spiroksamin) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
COM(1999) 223
Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of laying hens
Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen
Rådsdirektiv 1999/74/EF av 19. juli 1999 om fastsettelse av minstestandarder for vern av verpehøner
Commission Directive 1999/71/EC of 14 July 1999 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively
Richtlinie 1999/71/EG der Kommission vom 14. Juli 1999 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Getreide, Lebensmitteln tierischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/71/EB frá 14. júlí 1999 um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum, matvælum úr dýraríkinu og tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og...
Kommisjonsdirektiv 1999/71/EF av 14. juli 1999 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av...
COM(1999) 203
Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP
Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge
Tilskipun ráðsins 1999/70/EB frá 28. júní 1999 um rammasamninginn um tímabundna ráðningu sem ETUC, UNICE og CEEP hafa gert
Rådsdirektiv 1999/70/EF av 28. juni 1999 om rammeavtalen om tidsbegrenset arbeid inngått mellom EFF, UNICE og CEEP
Commission Directive 1999/65/EC of 24 June 1999 amending Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and certain products of plant origin including fruit and vegetables respectively
Richtlinie 1999/65/EG der Kommission vom 24. Juni 1999 zur Änderung der Richtlinien 86/362/EWG und 90/642/EWG über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Getreide und bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs,...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/65/EB frá 24. júní 1999 um breytingu á tilskipunum ráðsins 86/362/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum og tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum
Kommisjonsdirektiv 1999/65/EF av 24. juni 1999 om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler henholdsvis på og i korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker
Commission Directive 1999/64/EC of 23 June 1999 amending Directive 90/388/EEC in order to ensure that telecommunications networks and cable TV networks owned by a single operator are separate legal entities
Richtlinie 1999/64/EG der Kommission vom 23. Juni 1999 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG im Hinblick auf die Organisation ein- und demselben Betreiber gehörender Telekommunikations- und Kabelfernsehnetze in rechtlich getrennten Einheiten
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/64/EB frá 23. júní 1999 um breytingu á tilskipun 90/388/EBE með það í huga að tryggja að fjarskiptanet og kapalsjónvarpsnet í eigu eins rekstraraðila séu aðskildir lögaðilar
Kommisjonsdirektiv 1999/64/EF av 23. juni 1999 om endring av direktiv 90/388/EØF for å sikre at telenett og kabelfjernsynsnett som er eigde av éin operatør, er eigne rettssubjekt
Council Directive 1999/63/EC of 21 June 1999 concerning the Agreement on the organisation of working time of seafarers concluded by the European Community Shipowners' Association (ECSA) and the Federation of transport Workers' Union in the European Union (FST)
Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners' Association ECSA) und dem Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of Transport Workers'...
Tilskipun ráðsins 1999/63/EB frá 21. júní 1999 um samning um skipulag á vinnutíma sjómanna á kaupskipum milli Samtaka skipaeigenda í Evrópubandalaginu (ECSA) og Samtaka félaga flutningaverkamanna í Evrópusambandinu (FST)
Rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og Sammenslutningen av transportarbeiderforbund i Den europeiske union (FST)
Commission Directive 1999/61/EC of 18 June 1999 amending the Annexes to Council Directives 79/373/EEC and 96/25/EC
Richtlinie 1999/61/EG der Kommission vom 18. Juni 1999 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 79/373/EWG und 96/25/EG des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/61/EB frá 18. júní 1999 um breytingu á viðaukum við tilskipun ráðsins 79/373/EBE og 96/25/EB
Kommisjonsdirektiv 1999/61/EF av 18. juni 1999 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 79/373/EØF og 96/25/EF
Council Directive 1999/60/EC of 17 June 1999 amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in ecus
Richtlinie 1999/60/EG des Rates vom 17. Juni 1999 zur Änderung hinsichtlich der in Ecu ausgedrückten Beträge der Richtlinie 78/660/EWG
Tilskipun ráðsins 1999/60/EB frá 17. júní 1999 um breytingu á tilskipun 78/660/EBE að því er varðar fjárhæðir sem eru gefnar upp í ekum
Rådsdirektiv 1999/60/EF av 17. juni 1999 om endring av direktiv 78/660/EØF med hensyn til beløpene uttrykt i ECU
COM(1996) 331
Directive 1999/62/EC of the EP and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures.
Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB frá 17. júní 1999 um álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF av 17. juni 1999 om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
COM(1994) 097
Directive 1999/41/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 amending Directive 89/398/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses
Richtlinie 1999/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juni 1999 zur Änderung der Richtlinie 89/398/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/41/EB frá 7. júní 1999 um breytingu á tilskipun 89/398/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um sérfæði
Europaparlaments- og rådsdirektiv 99/41/EF av 7. juni 1999 om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov
COM(1996) 022
Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the professional activities covered by the Directives on liberalisation and transitional measures and supplementing the general systems for the recognition of qualifications (Third General System)
Richtlinie 1999/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juni 1999 über ein Verfahren zur Anerkennung der Befähigungsnachweise für die unter die Liberalisierungs- und Übergangsrichtlinien fallenden Berufstätigkeiten in Ergänzung der allgemeinen Regelung zur...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/42/EB frá 7. júní 1999 um tilhögun viðurkenningar á menntun og hæfi með tilliti til atvinnustarfsemi sem fellur undir tilskipanir um afnám hafta og bráðabirgðaráðstafanir og um viðbót við almennu kerfin til viðurkenningar á menntun og...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/42/EF av 7. juni 1999 om opprettelse av en ordning for godkjenning av kompetanse for virksomhet omfattet av direktivet om liberalisering og overgangstiltak som supplement til den generelle ordning for godkjenning av kompetanse
Commission Directive 1999/57/EC of 7 June 1999 adapting to technical progress Council Directive 78/764/EEC relating to the driver's seat on wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 1999/57/EG der Kommission vom 7. Juni 1999 zur Anpassung der Richtlinie 78/764/EWG des Rates über den Führersitz von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/57/EB frá 7. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 78/764/EBE varðandi ökumannssæti í landbúnaðardráttarvélum á hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/57/EF av 7. juni 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/764/EØF med hensyn til førersete for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Commission Directive 1999/58/EC of 7 June 1999 adapting to technical progress Council Directive 79/533/EEC relating to coupling and reversing devices for wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 1999/58/EG der Kommission vom 7. Juni 1999 zur Anpassung der Richtlinie 79/533/EWG des Rates über die Abschleppeinrichtung und den Rückwärtsgang von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/58/EB frá 7. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 79/533/EBE varðandi tengibúnað og bakkskiptingu á landbúnaðardráttarvélum á hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/58/EF av 7. juni 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 79/533/EØF med hensyn til kopling og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Commission Directive 1999/56/EC of 3 June 1999 adapting to technical progress Council Directive 78/933/EEC relating to the installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 1999/56/EG der Kommission vom 3. Juni 1999 zur Anpassung der Richtlinie 78/933/EWG des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/56/EB frá 3. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 78/933/EBE varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnað landbúnaðardráttarvéla á hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/56/EF av 3. juni 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/933/EØF med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Commission Directive 1999/95/EC of 1 June 1999 adapting to technical progress Council Directive 77/536/EEC relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 1999/55/EG der Kommission vom 1. Juni 1999 zur Anpassung der Richtlinie 77/536/EWG des Rates über Umsturzschutzvorrichtungen für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/55/EB frá 1. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/536/EBE varðandi veltigrindur á landbúnaðardráttarvélum á hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/55/EF av 1. juni 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/536/EØF med hensyn til veltevern for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations
Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsinS 1999/45/EB frá 31. maí 1999 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu?fyrirmælum aðildarríkjanna um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efnablandna
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
Commission Directive 1999/51/EC of 26 May 1999 adapting to technical progress for the fifth time Annex I to Council Directive 76/769/EEC on the approximations of the laws, regulations, and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (tin, PCP and cadmium)
Richtlinie 1999/51/EG der Kommission vom 26. Mai 1999 zur fünften Anpassung des Anhangs I der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/51/EB frá 26. maí 1999 um fimmtu aðlögun að tækniframförum á I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og...
Kommisjonsdirektiv 1999/51/EF av 26. mai 1999 om femte tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (tinn,...
Commission Directive 1999/52/EC of 26 may 1999 adapting to technical progress Council Directive 96/96/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness test for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 1999/52/EG der Kommission vom 26. Mai 1999 zur Anpassung der Richtlinie 96/96/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/52/EB frá 26. maí 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 96/96/EB um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra
Kommisjonsdirektiv 1999/52/EF av 26. mai 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 96/96/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 1999/54/EC of 26 May 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 1999/54/EG der Kommission vom 26. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/54/EB frá 26. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 1999/54/EF av 26. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn
COM(1997) 738
Directive 1999/43/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 amending for the 17th time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
Richtlinie 1999/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zur 17. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/43/EB frá 25. maí 1999 um sautjándu breytingu á tilskipun 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/43/EF av 25. mai 1999 om 17. endring av direktiv 76/769EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater
COM(1998) 217
Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees
Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/44/EB frá 25. maí 1999 um tiltekna þætti í sölu neysluvara og ábyrgð þar að lútandi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier
Commission Directive 1999/50/EC of 25 May 1999 amending Directive 91/321/EEC on infant formulae and follow-on formulae
Richtlinie 1999/50/EG der Kommission vom 25. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 91/321/EWG über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/50/EB frá 25. maí 1999 um breytingu á tilskipun 91/321/EBE um ungbarnablöndur og stoðblöndur
Kommisjonsdirektiv 1999/50/EF av 25. mai 1999 om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn
Commision Directive 1999/46/EC of 21 May 1999 amending Council Directive 93/16/EEC to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
Richtlinie 1999/46/EG der Kommission vom 21. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 93/16/EWG des Rates zur Erleichterung der Freizügigkeit für Ärzte und zur gegenseitigen Anerkennung ihrer Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/46/EB frá 21. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/16/EBE um að greiða fyrir frjálsum flutningum lækna og um gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum þeirra, vottorðum og öðrum vitnisburði um formlega menntun og hæfi
Kommisjonsdirektiv 1999/46/EF av 21. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis
Commission Directive 1999/47/EC of 21 May 1999 amending Directive 94/55/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods.
Richtlinie 1999/47/EG der Kommission vom 21. Mai 1999 zur zweiten Anpassung der Richtlinie 94/55/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für den Gefahrguttransport auf der Straße
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/47/EB frá 21. maí 1999 um aðra aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 94/55/EB um samræmingu á lögum aðildarríkjanna varðandi flutning á hættulegum farmi á vegum
Kommisjonsdirektiv 1999/47/EF av 21. mai 1999 om andre tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.