EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 98/173/EC of 17 February 1998 amending Decision 95/232/EC on the organisation of a temporary experiment under Council Directive 69/208/EEC in order to establish conditions to be satisfied by the seed of hybrids and varietal associations of swede rape and turnip rape
Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1998 zur Änderung der Entscheidung 95/232/EG zur Durchführung eines befristeten Versuchs gemäß der Richtlinie 69/208/EWG des Rates zwecks Festlegung der Anforderungen an Saatgut von Raps- und Rübsen-Hybriden und Verbundsorten dieser...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/173/EB frá 17. febrúar 1998 um breytingu á ákvörðun 95/232/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipun ráðsins 69/208/EBE til að ákvarða hvaða skilyrði fræ blendinga og samsettra afbrigða repju og akurfrækáls þurfi að uppfylla
Kommisjonsvedtak 98/173/EF av 17. februar 1998 om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle
Commission Decision 98/174/EC of 17 February 1998 amending Commission Decision 94/650/EEC on the organisation of a temporary experiment on the marketing of seed in bulk to the final consumer
Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1998 zur Änderung der Entscheidung 94/650/EG über einen befristeten Versuch betreffend die Abgabe losen Saatguts an den Letztverbraucher (98/174/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/174/EB frá 17. febrúar 1998 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/650/EBE um tilhögun tímabundinnar tilraunar til sölu á fræi í lausu til notenda
Kommisjonsvedtak 98/174/EF av 17. februar 1998 om endring av vedtak 94/650/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med salg av frø i bulk til sluttforbrukeren
Commission Decision 98/320/EC of 27 April 1998 on the organisation of a temporary experiment on seed sampling and seed testing pursuant to Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC and 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 27. April 1998 über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs betreffend die Probenahme und Prüfung von Saatgut im Rahmen der Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG und 69/208/EWG des Rates (98/320/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/320/EB frá 27. apríl 1998 um tilhögun tímabundinnar tilraunar að því er varðar sýnatöku og prófanir á fræi samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE og 69/208/EBE
Kommisjonsvedtak 98/320/EF av 27. april 1998 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF
Commission Decision 99/84/EC of 19 January 1999 amending Decision 95/232/EC on the organisation of a temporary experiment pursuant to Council Directive 69/208/EEC in order to establish conditions to be satisfied by the seed of hybrids and varietal associations of swede rape and turnip rape
Entscheidung der Kommission vom 19. Januar 1999 zur Änderung der Entscheidung 95/232/EG der Kommission zur Durchführung eines befristeten Versuchs gemäß der Richtlinie 69/208/EWG des Rates zwecks Festlegung der Anforderungen an Saatgut von Raps- und Rübsen-Hybriden und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/84/EB frá 19. janúar 1999 um breytingu á ákvörðun 95/232/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipun ráðsins 69/208/EBE til að ákvarða hvaða skilyrði fræ blendinga og samsettra afbrigða repju og akurfrækáls þurfi að uppfylla
Kommisjonsvedtak 1999/84/EF av 19. januar 1999 om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle Nr. 23/476 EØS-...
Commission Decision 99/416/EC of 9 June 1999 authorising the Member States to permit temporarily the marketing of seed of certain species not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC or 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 9. Juni 1999 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, bestimmtes, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG oder 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendes Saatgut vorübergehend zum Verkehr zuzulassen (1999/416/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/416/EB frá 9. júní 1999 um að heimila aðildarríkjunum að leyfa tímabundna markaðssetningu á fræi tiltekinna tegunda sem fullnægja ekki kröfum í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE eða 66/402/EBE
Kommisjonsvedtak 1999/416/EF av 9. juni 1997 om å gje medlemsstatane løyve til mellombels å tillate marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF eller 66/402/EØF
Commission Decision 2004/626/EC of 26 August 2004 amending Decision 98/320/EC on the organisation of a temporary experiment on seed sampling and seed testing pursuant to Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC and 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 26. August 2004 zur Änderung der Entscheidung 98/320/EG über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs betreffend die Probenahme und Prüfung von Saatgut im Rahmen der Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG und 69/208/EWG des...
Kommisjonsvedtak av 26. august 2004 om endring av vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF
Commission Decision 2005/325/EC of 8 March 2005 releasing the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta and Poland from the obligation to apply to certain species Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 1999/105/EC and 2002/57/EC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, forest reproductive material and seed of oil and fibre plants respectively
Entscheidung der Kommission vom 8. März 2005 zur Befreiung der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Maltas und Polens von der Verpflichtung, auf bestimmte Arten die Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/EG und 2002/57/EG des Rates...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. mars 2005 um að leysa Tékkland, Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, Möltu og Pólland undan þeirri skyldu að beita, að því er varðar tilteknar tegundir, tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 68/193/EBE, 1999/105/EB og 2002/57/EB um...
Kommisjonsvedtak av 8. mars 2005 om fritak for Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen for å anvende, for visse arter, rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/57/EF på markedsføring av frø fra fôrvekster, såkorn, vinstokkmateriale...
Commission Decision 2005/886/EC of 9 December 2005 releasing Cyprus and Malta from the obligation to apply Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 2005 zur Freistellung Zyperns und Maltas von der Verpflichtung zur Anwendung der Richtlinie 2002/54/EG des Rates über den Verkehr mit Betarübensaatgut (2005/886/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. desember 2005 um að leysa Kýpur og Möltu undan þeirri skyldu að beita tilskipun ráðsins 2002/54/EB um markaðssetningu sykurrófufræs (2005/886/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. desember 2005 om fritak for Kypros og Malta for kravet om å nytte rådsdirektiv 2002/54/EF på marknadsføring av betefrø (2005/886/EF)
Commission Decision 2007/66/EC of 18 December 2006 on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2006 über einen zeitlich begrenzten Versuch im Rahmen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut im Hinblick auf die Erhöhung des Höchstgewichts einer Partie
Kommisjonsvedtak av 18. desember 2006 om et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største vekten til et parti med visse frø fra fôrvekster i samsvar med rådsdirektiv 66/401/EØF (2007/66/EF)
Commission Regulation (EC) No 920/2007 of 1 August 2007 amending Regulation (EC) No 930/2000 establishing implementing rules as to the suitability of the denomination of varieties of agricultural plant species and vegetable species
Verordnung (EG) Nr. 920/2007 der Kommission vom 1. August 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 930/2000 mit Durchführungsbestimmungen über die Eignung von Sortenbezeichnungen für landwirtschaftliche Pflanzenarten und für Gemüsearten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 920/2007 frá 1. ágúst 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 930/2000 um setningu framkvæmdarákvæða um hvort nafngiftir eigi við um yrki af tegundum nytjajurta í landbúnaði og tegundum matjurta
Kommisjonsforordning (EF) nr. 920/2007 av 1. august 2007 om endring av forordning (EF) nr. 930/2000 om fastsetjing av gjennomføringsreglar med omsyn til kor eigna sortsnamna til jordbruksvekstrar og grønsaker er
Commission Decision 2008/462/EC of 16 June 2008 releasing Bulgaria, Slovakia and the United Kingdom from certain obligations to apply Council Directive 66/401/EEC in respect of Galega orientalis Lam.
Entscheidung der Kommission vom 16. Juni 2008 zur Freistellung Bulgariens, der Slowakei und des Vereinigten Königreichs von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinie 66/401/EWG des Rates hinsichtlich Galega orientalis Lam. (2008/462/EG)
Kommisjonsvedtak av 16. juni 2008 om fritak for Bulgaria, Slovakia og Det sameinte kongeriket for visse krav om å nytte rådsdirektiv 66/401/EØF med omsyn til Galega orientalis Lam. [meldt under nummeret K(2008) 2664] (2008/462/EF)
Commission Decision 2009/786/EC of 26 October 2009 releasing the United Kingdom from certain obligations to apply Council Directive 66/402/EEC in respect of Avena strigosa Schreb.
Entscheidung der Kommission vom 26. Oktober 2009 zur Freistellung des Vereinigten Königreichs von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates hinsichtlich Avena strigosa Schreb. (2009/786/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. október 2009 sem leysir Breska konungsríkið undan tilteknum skuldbindingum um að beita tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar Avena strigosa Schreb. (2009/786/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. oktober 2009 om fritak for Det forente kongerike for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til Avena strigosa Schreb (2009/786/EF)
Commission Decision 2010/198/EU of 6 April 2010 releasing Latvia from certain obligations to apply Council Directives 66/402/EEC and 2002/57/EC in respect of Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch and Helianthus annuus L.
Beschluss der Kommission vom 6. April 2010 zur Entbindung Lettlands von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinien 66/402/EWG und 2002/57/EG des Rates in Bezug auf Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch und Helianthus annuus L. (2010/198/EU)
Kommisjonsbeslutning av 6. april 2010 om fritak for Latvia for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF og 2002/57/EF med hensyn til Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L. (2010/198/EU)
Commission Decision 2010/377/EU of 7 July 2010 releasing Estonia from certain obligations to apply Council Directives 66/402/EEC and 2002/57/EC in respect of Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch and Helianthus annuus L.
Beschluss der Kommission vom 7. Juli 2010 zur Entbindung Estlands von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinien 66/402/EWG und 2002/57/EG des Rates in Bezug auf Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch und Helianthus annuus L. (2010/377/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 2010 um að leysa Eistland undan tilteknum skuldbindingum um að beita tilskipunum ráðsins 66/402/EBE og 2002/57/EB að því er varðar Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L. (2010/377/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 7. juli 2010 om fritak for Estland for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF og 2002/57/EF med hensyn til Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L. (2010/377/EU)
Commission Decision 2010/468/EU of 27 August 2010 providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included in the common catalogue of varieties of agricultural plant species or in the national catalogues of varieties of the Member States
Beschluss der Kommission vom 27. August 2010 über das vorübergehende Inverkehrbringen bestimmter Sorten von Avena strigosa Schreb., die nicht im Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten oder in den einzelstaatlichen Sortenkatalogen der Mitgliedstaaten...
Kommisjonsavgjerd av 27. august 2010 om mellombels marknadsføring av visse sortar av Avena strigosa Schreb. som ikkje er førte opp i den felles sortslista for jordbruksvekstar eller i dei nasjonale sortslistene i medlemsstatane (2010/468/EU)
Commission Decision 2010/667/EU of 4 November 2010 amending Decision 2007/66/EC on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC
Beschluss der Kommission vom 4. November 2010 zur Änderung der Entscheidung 2007/66/EG über einen zeitlich begrenzten Versuch im Rahmen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut im Hinblick auf die Erhöhung des Höchstgewichts einer Partie (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 2007/66/EB um tímabundna tilraun varðandi aukningu á hámarksþyngd vörueiningar fræs tiltekinna fóðurjurta samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE (tilkynnt með númeri C(2010) 7474) (2010/667/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 4. november 2010 om endring av vedtak 2007/66/EF om et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største vekten til et parti med visse frø fra fôrvekster i samsvar med rådsdirektiv 66/401/EØF (2010/667/EU)
70/47/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1969, dispensant la République française d'appliquer, à certaines espèces, les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et de céréales
Entscheidung der Kommission vom 22. Dezember 1969 über die Entbindung der Französischen Republik von der Verpflichtung, die Richtlinien des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut und Getreidesaatgut hinsichtlich einiger Arten anzuwenden (Nur der...
Commission Decision of 4 June 1973 exempting the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from applying to certain species the Council Directive of 29 September 1970 concerning the marketing of vegetable seed
Entscheidung der Kommission vom 4. Juni 1973 zur Entbindung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland von der Verpflichtung, die Richtlinie des Rates vom 29. September 1970 über den Verkehr mit Gemüsesaatgut hinsichtlich einiger Arten anzuwenden (Nur der...
Commission Decision of 6 December 1973 exempting the Kingdom of Denmark from applying to certain species the Council Directive of 14 June 1966 concerning the marketing of cereal seed
Entscheidung der Kommission vom 6. Dezember 1973 zur Entbindung des Königreichs Dänemark von der Verpflichtung, die Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Getreidesaatgut hinsichtlich einiger Arten anzuwenden (Nur der dänische Text ist verbindlich) (74/5/EWG)
Commission Decision of 13 June 1974 exempting Ireland from applying to certain species the Council Directive of 29 September 1970 on the marketing of vegetable seed
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 1974 zur Entbindung Irlands von der Verpflichtung, die Richtlinie des Rates vom 29. September 1970 über den Verkehr mit Gemüsesaatgut hinsichtlich einiger Arten anzuwenden (Nur der englische Text ist verbindlich) (74/358/EWG)
Commission Decision of 19 April 1990 releasing the Member States from the obligation to apply to certain species the provisions of Council Directive 70/458/EEC on the marketing of vegetable seed, amending Decisions 73/122/EEC and 74/358/EEC and repealing Decision 74/363/EEC
Entscheidung der Kommission vom 19. April 1990 zur Freistellung der Mitgliedstaaten von der Verpflichtung zur Anwendung der Richtlinie 70/458/EWG des Rates über den Verkehr mit Gemüsesaatgut auf bestimmte Arten sowie zur Änderung der Entscheidungen 73/122/EWG und 74/358/EWG und...
Commission Decision of 13 June 1974 exempting the United Kingdom from applying to certain species the Council Directive of 30 June 1969 on the marketing of seed of oil and fibre plants
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 1974 zur Entbindung des Vereinigten Königreichs von der Verpflichtung, die Richtlinie des Rates vom 30. Juni 1969 über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen hinsichtlich einiger Arten anzuwenden (Nur der englische Text ist...
Commission Decision of 13 June 1974 exempting the United Kingdom from applying to certain species the Council Directive of 14 June 1966 on the marketing of cereal seed
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 1974 zur Entbindung des Vereinigten Königreichs von der Verpflichtung, die Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Getreidesaatgut hinsichtlich einiger Arten anzuwenden (Nur der englische Text ist verbindlich) (74/361/...
Commission Decision of 13 June 1974 exempting the United Kingdom from applying to certain species the Council Directive of 14 June 1966 on the marketing of fodder plant seed
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 1974 zur Entbindung des Vereinigten Königreichs von der Verpflichtung, die Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut hinsichtlich einiger Arten anzuwenden (Nur der englische Text ist verbindlich) (...
Commission Decision of 17 September 1974 exempting the Kingdom of Denmark from applying to certain species the Council Directive of 30 June 1969 on the marketing of seed of oil and fibre plants
Entscheidung der Kommission vom 17. September 1974 zur Entbindung des Königreichs Dänemark von der Verpflichtung, die Richtlinie des Rates vom 30. Juni 1969 über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen hinsichtlich einiger Arten anzuwenden (Nur der dänische Text ist...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019