EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 24 November 1999 relating to the definitions of the characteristics, the list of agricultural products, the exceptions to the definitions and the regions and districts regarding the surveys on the structure of agricultural holdings (2000/115/EC)
Entscheidung der Kommission vom 24. November 1999 über die Definitionen der Erhebungsmerkmale, die Liste der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Ausnahmen von den Definitionen sowie die Regionen und Bezirke im Hinblick auf die Erhebungen über die Struktur der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/115/EB frá 24. nóvember 1999 að því er varðar skilgreiningar könnunaratriða, skrána yfir landbúnaðarafurðir, undantekningar frá skilgreiningunum og svæði og héruð er varða kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum [tilkynnt með númeri C(1999)...
Kommisjonsvedtak 2000/115/EF av 24. november 1999 om definisjoner av kjennetegn, listen over landbruksvarer, unntak fra definisjonene samt regioner og områder med hensyn til undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket [meldt under nummeret K(1999) 3875])
Commission Decision 2000/363/EC of 28 April 2000 on rules for implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Entscheidung der Kommission vom 28. April 2000 über die Durchführungsbestimmungen zu der Richtlinie 95/64/EG des Rates über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs (2000/363/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/363/EB frá 28. apríl 2000 um reglur til framkvæmdar á tilskipun ráðsins 95/64/EB um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó
Kommisjonsvedtak 2000/363/EF av 28. april 2000 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs
Commission Regulation (EC) No 68/2003 of 16 January 2003 concerning the use of information from sources other than statistical surveys and the time limits for the communication of the results for the 2003 survey on the structure of agricultural holdings
Verordnung (EG) Nr. 68/2003 der Kommission vom 16. Januar 2003 über die Verwendung von Informationen aus anderen Quellen als statistischen Erhebungen und die Fristen für die Übermittlung der Ergebnisse der Erhebung 2003 über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2003 frá 16. janúar 2003 um notkun upplýsinga úr öðrum heimildum en tölfræðilegum könnunum og fresti til að skila niðurstöðum könnunar 2003 á framleiðsluskipan á bújörðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2003 av 16. januar 2003 om bruken av opplysningar frå andre kjelder enn statistiske granskingar, og om fristane for oversending av resultata av granskingane av strukturen til driftseiningar i landbruket i 2003
Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics
Verordnung (EG) Nr. 91/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Statistik des Eisenbahnverkehrs
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over jernbanetransport
Commission Regulation (EC) No 246/2003 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2004 to 2006, to the labour force sample survey provided by Council Regulation (EC) No 577/98
Verordnung (EG) Nr. 246/2003 der Kommission vom 10. Februar 2003 zur Annahme des Programms von Ad-hoc-Modulen für die Erhebung über Arbeitskräfte nach der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates für den Zeitraum 2004-2006
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 246/2003 frá 10. febrúar 2003 um samþykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2004 til 2006 fyrir vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
Kommisjonsforordning (EF) nr. 246/2003 av 10. februar 2003 om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for tidsrommet 2004 til 2006 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98
Commission Regulation (EC) No 247/2003 adopting the specification of the 2004 ad hoc module on work organisation and working time arrangements provided by Council Regulation (EC) No 577/98
Verordnung (EG) Nr. 247/2003 der Kommission vom 10. Februar 2003 zur Annahme der Spezifikation des Ad-hoc-Moduls über Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung nach der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates für 2004
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 247/2003 frá 10. febrúar 2003 um samþykkt forskriftar að sérstakri einingu um vinnuskipulag og tilhögun vinnutíma fyrir árið 2004 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
Kommisjonsforordning (EF) nr. 247/2003 av 10. februar 2003 om vedtakelse av spesifikasjonen for ad hoc-modulen for 2004 om organiseringen av arbeidet og arbeidstidsordninger i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98
Commission Regulation (EC) No 204/2002 of 19 December 2001 amending Council Regulation (EEC) No 3696/93 on the statistical classification of products by activity (CPA) in the European Economic Community
Verordnung (EG) Nr. 204/2002 der Kommission vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 des Rates betreffend die statistische Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 204/2002 frá 19. desember 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 204/2002 av 19. desember 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 om den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) innen Det europeiske økonomiske fellesskap
Commission Regulation (EC) No. 264/2000 of 3 February 2000 on the implementation of Council Regulation (EC) No. 2223/96 with respect to short-term public finance statistics.
Verordnung (EG) Nr. 264/2000 der Kommission vom 3. Februar 2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates hinsichtlich der Übermittlung kurzfristiger öffentlicher Finanzstatistiken
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 264/2000 frá 3. febrúar 2000 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2223/96 að því er varðar hagskýrslur yfir fjármál hins opinbera til skamms tíma
Kommisjonsforordning (EF) nr. 264/2000 av 3. februar 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til kortsiktige statistikkar over offentlege finansar
Commission Regulation (EC) No 452/2000 of 28 February 2000 implementing Council Regulatiin (EC) No 530/1999 concerning structural statistics on earnings and labour costs regards quality evaluation on labour costs statistics.
Verordnung (EG) Nr. 452/2000 der Kommission vom 28. Februar 2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten hinsichtlich der Qualitätsbewertung der Arbeitskostenstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 452/2000 frá 28. febrúar 2000 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 530/1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og launakostnaðar, með tilliti til gæðamats á hagskýrslum um launakostnað
Kommisjonsforordning (EF) nr. 452/2000 av 28. februar 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over arbeidskraftkostnader
Commission Regulation (EC) No 1500/2000 implementing council Regulation (EC) No 2223/96 with respect to general government expenditure and revenue.
Verordnung (EG) Nr. 1500/2000 der Kommission vom 10. Juli 2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates im Hinblick auf die Ausgaben und Einnahmen des Staates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1500/2000 frá 10. júlí 2000 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2223/96 að því er varðar útgjöld og tekjur hins opinbera
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2000 av 10. juli 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til utgifter og inntekter i offentleg forvalting
Commission Regulation (EC) No 1916/2000 on implementing Council Regulation (EC) No 530/1999 concerning structural statistics on earnings and labour costs as regards the definition and transmission of information on structure of earnings
Verordnung (EG) Nr. 1916/2000 der Kommission vom 8. September 2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten hinsichtlich der Definition und Übermittlung der Informationen über die...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1916/2000 frá 8. september 2000 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 530/1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og launakostnaðar með tilliti til skilgreiningar og sendingar upplýsinga um uppbyggingu launa
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2000 av 8. september 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med omsyn til definisjon og oversending av opplysningar om lønsstrukturen
Commission Regulation (EC) No 1917/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade
Verordnung (EG) Nr. 1917/2000 der Kommission vom 7. September 2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates im Hinblick auf die Außenhandelsstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1917/2000 2003/EES/6/34 frá 7. september 2000 um tiltekin ákvæði til framkvæmdar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/95 að því er varðar hagskýrslur um utanríkisviðskipti
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1917/2000 av 7. september 2000 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater
Commission Regulation (EC) No 586/2001 of 26 March 2001 on implementing Council Regulation (EC) No 1165/95 concerning short-term statistics as regards the definition of Main Industrial Groupings (MIGS)
Verordnung (EG) Nr. 586/2001 der Kommission vom 26. März 2001 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates über Konjunkturstatistiken: Definition der industriellen Hauptgruppen (MIGS)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 586/2001 frá 26. mars 2001 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1165/98 varðandi hagskýrslur til skamms tíma að því er varðar skilgreiningu á aðalatvinnugreinaflokkum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 586/2001 av 26. mars 2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS)
Commission Regulation (EC) No 588/2001 of 26 March 2001 implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short term statistics as regards the definition of variables
Verordnung (EG) Nr. 588/2001 der Kommission vom 26. März 2001 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates über Konjunkturstatistiken: Definition der Variablen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 588/2001 frá 26. mars 2001 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1165/98 varðandi hagskýrslur til skamms tíma að því er varðar skilgreiningar á breytum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 588/2001 av 26. mars 2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene
Commission Regulation (EC) No 995/2001 of 22 May 2001 implementaing Regulation (EC) No 2516/2000 of the European Parliament and of the Council modifying the common principles of the European system of national and regional accounts in the Community (ESA 95) as concerns taxes and social contributions
Verordnung (EG) Nr. 995/2001 der Kommission vom 22. Mai 2001 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2516/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der gemeinsamen Grundsätze des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 995/2001 frá 22. maí 2001 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2516/2000 um breytingu á almennum meginreglum evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfisins í bandalaginu frá 1995 (ESA-’95) að því er varðar skatta...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 995/2001 av 22. mai 2001 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2516/2000 om endring av dei felles prinsippa i det europeiske nasjonal- og regionalrekneskapssystemet i Fellesskapet (ENS 95) med omsyn til skattar og trygde-...
Commission regulation (EC) No 1636/2001 of 23 July 2001 amending Council Regulation (EEC) No 2018/93 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the North-West Atlantic
Verordnung (EG) Nr. 1636/2001 der Kommission vom 23. Juli 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2018/91 des Rates über die Vorlage von Statistiken über die Fangmengen und die Fischereitätigkeit der Mitgliedstaaten, die im Nordwestatlantik Fischfang betreiben
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1636/2001 frá 23. júlí 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2018/93 um að aðildarríki sem stunda fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi leggi fram aflaskýrslur og fiskveiðiskýrslur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/2001 av 23. juli 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2018/93 om fremleggelse av statistiske opplysninger om fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhav
Commission Regulation (EC) No 1637/2001 of 23 July 2001 amending Council Regulation (EEC) No 3880/91 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the North-East Atlantic
Verordnung (EG) Nr. 1637/2001 der Kommission vom 23. Juli 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3880/91 des Rates über die Vorlage von Fangstatistiken durch die Mitgliedstaaten, die im Nordostatlantik Fischfang betreiben
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1637/2001 frá 23. júlí 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3880/91 um að aðildarríki sem stunda fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi leggi fram aflaskýrslur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1637/2001 av 23. juli 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om fremleggelse av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav
Commission Regulation (EC) 1638/2001 of 24 July 2001 amending Council Regulation (EC) No 2597/95 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic
Verordnung (EG) Nr. 1638/2001 der Kommission vom 24. Juli 2001 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2597/95 des Rates über die Vorlage von Fangstatistiken durch Mitgliedstaaten, die in bestimmten Gebieten außerhalb des Nordatlantiks Fischfang betreiben
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1638/2001 frá 24. júlí 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2597/95 um að aðildarríki sem stunda fiskveiðar á tilteknum svæðum utan Norður-Atlantshafs leggi fram aflaskýrslur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1638/2001 av 24. juli 2001 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2597/95 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
Commission Regulation (EC) No 1669/2001 of 20 August 2001 amending Article 3 of Regulation (EC) No 1917/2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade
Verordnung (EG) Nr. 1669/2001 der Kommission vom 20. August 2001 zur Änderung von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1917/2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates hinsichtlich der Außenhandelsstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1669/2001 frá 20. ágúst 2001 um breytingu á 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1917/2000 um tiltekin ákvæði til framkvæmdar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/95 að því er varðar hagskýrslur um utanríkisviðskipti
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1669/2001 av 20. august 2001 om endring av artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1917/2000 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater
Commission Regulation (EC) No 1920/2001 of 28 September 2001 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of service charges proportional to transaction values in the harmonised index of consumer prices and amending Regulation(EC) No 2214/96
Verordnung (EG) Nr. 1920/2001 der Kommission vom 28. September 2001 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behandlung der proportional zum Transaktionswert ausgedrückten Leistungsentgelte im...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1920/2001 av 28. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av tjenesteandeler som beregnes som en del av transaksjonsverdien innenfor den...
Commission Regulation (EC) No 1921/2001 of 28 September 2001 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for revisions of the harmonised index of consumer prices and amending Regulation (EC) No 2602/2000
Verordnung (EG) Nr. 1921/2001 der Kommission vom 28. September 2001 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für Revisionen der harmonisierten Verbraucherpreisindizes und zur Änderung von Verordnung (EG) Nr. 2602...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1921/2001 av 28. september 2001 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for revisjon av den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av forordning (EF) nr. 2602/2000
Commission Regulation (EC) No 2020/2001 of 15 October 2001 oon the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission vom 15. Oktober 2001 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2001 av 15. oktober 2001 om standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene
Commission Regulation (EC) No 2163/2001 of 7 November 2001 concerning the technical arrangements for data transmission for statistics on the carriage of goods by road
Verordnung (EG) Nr. 2163/2001 der Kommission vom 7. November 2001 über die technischen Modalitäten für die Übermittlung der Daten zur Statistik des Güterkraftverkehrs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2163/2001 frá 7. nóvember 2001 um tæknilegt fyrirkomulag gagnaflutninga fyrir hagskýrslur um vöruflutninga á vegum
Kommisjonsvedtak 1999/412/EF av 3. juni 1999 om et spørreskjema til bruk for medlemsstatene ved rapportering i henhold til artikkel 41 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 259/93
Commission regulation 29/2002 of 19/12/2001 amending Council Regulation (EEC) 3037/90 on the statistical classification of economic activities in the EC
Verordnung (EG) Nr. 29/2002 der Kommission vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 29/2002 frá 19. desember 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 um atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins
Kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2002 av 19. desember 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap
Commission Regulation (EC) No 72/2002 of 16 January 2002 implementing Council Regulation (EC) No 530/1999 as regards quality evaluation of structural statistics on earnings
Verordnung (EG) Nr. 72/2002 der Kommission vom 16. Januar 2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates hinsichtlich der Qualitätsbewertung der Verdienststrukturstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 72/2002 frá 16. janúar 2002 um framkvæmd á reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og launakostnaðar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 72/2002 av 16. januar 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over lønnsstrukturen

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020