With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2013/63/EU of 24 January 2013 adopting guidelines for the implementation of specific conditions for health claims laid down in Article 10 of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. Januar 2013 zur Annahme von Leitlinien zur Umsetzung der in Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates dargelegten speziellen Bedingungen für gesundheitsbezogene Angaben (2013/63/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. janúar 2013 um viðmiðunarreglur um framkvæmd sérstakra skilyrða sem varða heilsufullyrðingar sem mælt er fyrir um í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1924/2006 (2013/63/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 24. januar 2013 om vedtakelse av retningslinjer for gjennomføring av særlige vilkår for helsepåstander fastsatt i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning nr. 1924/2006
Commission Implementing Decision of 21 May 2012 amending Decision 2002/840/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Mai 2012 zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG zur Festlegung der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2012/277/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. maí 2012 um breytingu á ákvörðun 2002/840/EB um samþykkt skrár yfir stöðvar í þriðju löndum sem hafa hlotið viðurkenningu til að geisla matvæli (tilkynnt með númeri C(2012) 3179) (2012/277/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 21. mai 2012 om endring av vedtak 2002/840/EF om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel
Commission Decision of 10 January 2011 amending Decision 2010/89/EU as regards transitional measures concerning the application to establishments in Romania of certain structural requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 10. Januar 2011 zur Änderung des Beschlusses 2010/89/EU betreffend Übergangsmaßnahmen in Bezug auf die Anwendung bestimmter struktureller Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates...
Kommisjonsbeslutning av 10. januar 2011 om endring av beslutning 2010/89/EU med hensyn til overgangstiltak i forbindelse med anvendelsen av visse strukturelle krav i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 på virksomheter i Romania (2011/9/EU)
Commission Decision of 13 December 2010 amending Decision 2009/980/EU as regards the conditions of use of an authorised health claim on the effect of water-soluble tomato concentrate on platelet aggregation
Beschluss der Kommission vom 13. Dezember 2010 zur Änderung des Beschlusses 2009/980/EU im Hinblick auf die Verwendungsbedingungen für eine zugelassene gesundheitsbezogene Angabe zur Wirkung eines wasserlöslichen Tomatenkonzentrats auf die Blutplättchenaggregation (2010/770/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. desember 2010 um breytingu á ákvörðun 2009/980/ESB að því er varðar skilyrði fyrir notkun leyfðrar heilsufullyrðingar um áhrif vatnsleysanlegs tómatþykknis á blóðflagnaþyrpingar (tilkynnt með númeri C(2010) 8828) (2010/770/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 13. desember 2010 om endring av avgjerd 2009/980/EU med omsyn til bruksvilkåra for ein godkjend helsepåstand om verknaden av vassløyseleg tomatkonsentrat på aggregering av blodplater
Commission Decision 2010/172/EU of 22 March 2010 amending Decision 2002/840/EC as regards the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Beschluss der Kommission vom 22. März 2010 zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG bezüglich der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2010/172/EU)
Kommisjonsavgjerd av 22. mars 2010 om endring av vedtak 2002/840/EF om lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel (2010/172/EU)
Commission Decision 2009/980/EU of 17 December 2009 authorising a health claim on the effect of water-soluble tomato concentrate on platelet aggregation and granting the protection of proprietary data under Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 2009 zur Zulassung einer gesundheitsbezogenen Angabe zur Wirkung eines wasserlöslichen Tomatenkonzentrats auf die Blutplättchenaggregation sowie zur Gewährung des Schutzes geschützter Daten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. desember 2009 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu um áhrif vatnsleysanlegs tómatþykknis á blóðflagnaþyrpingar og um að veita gögnum, sem njóta einkaleyfisverndar, vernd samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 (2009/...
Kommisjonsavgjerd av 17. desember 2009 om godkjenning av ein helsepåstand om verknaden av vassløyseleg tomatkonsentrat på aggregering av blodplater og om sikring av data som er underlagde eigedomsrett i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 (2009/980/...
Commission Decision 2009/163/EC of 26 February 2009 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs
Entscheidung der Kommission vom 26. Februar 2009 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG in Bezug auf das Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2009/163/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. febrúar 2009 um breytingu á ákvörðun 1999/217/EB að því er varðar skrána yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum (2009/163/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. februar 2009 om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler (2009/163/EF)
Commission Decision 2008/478/EC of 17 June 2008 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs
Entscheidung der Kommission vom 17. Juni 2008 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG in Bezug auf das Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2008/478/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. júní 2008 um breytingu á ákvörðun 1999/217/EB að því er varðar skrána yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum (2008/478/EB)
Kommisjonsvedtak av 17. juni 2008 om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler [meddelt under nummer K(2008) 2336] (2008/478/EF)
Commission Decision 2008/47/EC of 20 December 2007 approving the pre-export checks carried out by the United States of America on peanuts and derived products thereof as regards the presence of aflatoxins
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2007 zur Genehmigung der Prüfungen, die die Vereinigten Staaten von Amerika vor der Ausfuhr von Erdnüssen und daraus hergestellten Erzeugnissen zur Feststellung des Aflatoxingehalts durchführen (2008/47/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2007 um samþykki fyrir eftirliti Bandaríkja Norður-Ameríku með jarðhnetum og afurðum úr þeim fyrir útflutning, að því er varðar aflatoxín í þeim (2008/47/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2007 om godkjenning av den kontroll før eksport som De forente stater foretar av jordnøtter og produkter framstilt av jordnøtter med hensyn til forekomst av aflatoksiner (2008/47/EF)
Commission Decision 2007/802/EC of 4 December 2007 amending Decision 2002/840/EC as regards the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Entscheidung der Kommission vom 4. Dezember 2007 zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG bezüglich der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2007/802/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. desember 2007 om endring av vedtak 2002/840/EF om lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel (2007/802/EF)
Commission Decision 2006/252/EC of 27 March 2006 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs
Entscheidung der Kommission vom 27. März 2006 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG in Bezug auf das Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2006/252/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2006 um breytingu á ákvörðun 1999/217/EB að því er varðar skrána yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum (2006/252/EB)
Kommisjonsvedtak av 27. mars 2006 om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler (2006/252/EF)
Commission Decision 2005/389/EC of 18 May 2005 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs
Entscheidung der Kommission vom 18. Mai 2005 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG in Bezug auf das Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2005/389/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. maí 2005 um breytingu á ákvörðun 1999/217/EB að því er varðar skrána yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum (2005/389/EB)
Kommisjonsvedtak av 18. mai 2005 om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler (2005/389/EF)
Commission Decision 2004/691/EC of 7 October 2004 amending Decision 2002/840/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Entscheidung der Kommission vom 7. Oktober 2004 zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG zur Festlegung der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2004/691/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. október 2004 um breytingu á ákvörðun 2002/840/EB um samþykkt skrár yfir stöðvar í þriðju löndum sem hafa hlotið viðurkenningu til að geisla matvæli (2004/691/EB)
Kommisjonsvedtak av 7. oktober 2004 om endring av vedtak 2002/840/EF om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel
Commssion Decision 2004/478 of 29 April 2004 concerning the adoption of a general plan for food/feed crisis management
Beschluss der Kommission, vom 29. April 2004, zur Erstellung eines allgemeinen Plans für das Krisenmanagement im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit (2004/478/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um samþykkt almennrar áætlunar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs (2004/478/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om vedtakelse av en generell plan for krisehåndtering på næringsmiddel- og fôrområdet (2004/478/EF)
Commission Decision 2004/357/EC of 7 April 2004 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances
Entscheidung der Kommission vom 7. April 2004 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1999/217/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Aromastoffe (2004/357/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/357/EB frá 7. apríl 2004 um breytingu á ákvörðun 1999/217/EB að því er varðar samþykkt skrár yfir bragðefni (tilkynnt með númeri C(2004) 1273)
Kommisjonsvedtak 2004/357/EF av 7. april 2004 om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer [meddelt under nummer K(2004) 1273]
Commission Decision 2003/602/EC of 12 August 2003 repealing Decision 2002/75/EC laying down special conditions on the import from third countries of star anise
Entscheidung der Kommission vom 12. August 2003 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/75/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Sternanis aus Drittländern (2003/602/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/602/EB frá 12. ágúst 2003 um niðurfellingu á ákvörðun 2002/75/EB um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís frá þriðju löndum [tilkynnt með númeri C(2003) 2889]
Kommisjonsvedtak 2003/602/EF av 12. august 2003 om oppheving av vedtak 2002/75/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater [meldt under nummeret K(2003)2889]
Commission Decision 2002/840/EC of 23 October 2002 adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2002 zur Festlegung der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2002/840/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/840/EB frá 23. október 2002 um samþykkt skrár yfir stöðvar í þriðju löndum sem hafa hlotið viðurkenningu til að geisla matvæli
Kommisjonsvedtak 2002/840/EF av 23. oktober 2002 om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel
Commission Decision 2002/113/EC of 23 January 2002 amending Commission Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuff
Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2002 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG der Kommission über ein Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2002/113/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/113/EB frá 23. janúar 2002 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/217/EB um samþykkt skráar yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum
Kommisjonsvedtak 2002/113/EF av 23. januar 2002 om endring av kommisjonsvedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler
Commission Decision of 29 June 1994 on the administrative management of cooperation in the scientific examination of questions relating to food
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1994 über die verwaltungsmäßige Organisation der Zusammenarbeit bei der wissenschaftlichen Prüfung von Lebensmittelfragen (94/458/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júní 1994 um reglur um stjórn samstarfs um vísindalegar athuganir á sviði matvæla
Kommisjonsvedtak av 29. juni 1994 om den administrative forvaltningen av samarbeidet ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022