With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2008/47/EC of 20 December 2007 approving the pre-export checks carried out by the United States of America on peanuts and derived products thereof as regards the presence of aflatoxins
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2007 zur Genehmigung der Prüfungen, die die Vereinigten Staaten von Amerika vor der Ausfuhr von Erdnüssen und daraus hergestellten Erzeugnissen zur Feststellung des Aflatoxingehalts durchführen (2008/47/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2007 um samþykki fyrir eftirliti Bandaríkja Norður-Ameríku með jarðhnetum og afurðum úr þeim fyrir útflutning, að því er varðar aflatoxín í þeim (2008/47/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2007 om godkjenning av den kontroll før eksport som De forente stater foretar av jordnøtter og produkter framstilt av jordnøtter med hensyn til forekomst av aflatoksiner (2008/47/EF)
Commission Decision 2007/802/EC of 4 December 2007 amending Decision 2002/840/EC as regards the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Entscheidung der Kommission vom 4. Dezember 2007 zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG bezüglich der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2007/802/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. desember 2007 om endring av vedtak 2002/840/EF om lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel (2007/802/EF)
Commission Regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards Fusarium toxins in maize and maize products
Verordnung (EG) Nr. 1126/2007 der Kommission vom 28. September 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln hinsichtlich Fusarientoxinen in Mais und Maiserzeugnissen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2007 frá 28. september 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum að því er varðar eiturefni sveppa af ættkvíslinni Fusarium í maís og maísafurðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2007 av 28. september 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler med hensyn til fusariumtoksiner i mais og maisprodukter
Council Directive 2007/61/EC of 26 September 2007 amending Directive 2001/114/EC relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
Richtlinie 2007/61/EG des Rates vom 26. September 2007 zur Änderung der Richtlinie 2001/114/EG über bestimmte Sorten eingedickter Milch und Trockenmilch für die menschliche Ernährung
Rådsdirektiv 2007/61/EF av 26. september 2007 om endring av direktiv 2001/114/EF om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum
Commission Directive 2007/42/EC of 29 June 2007 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs
Richtlinie 2007/42/EG der Kommission vom 29. Juni 2007 über Materialien und Gegenstände aus Zellglasfolien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (kodifizierte Fassung)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/42/EB frá 29. júní 2007 um efni og hluti, sem gerðir eru úr filmu úr endurgerðum sellulósa, sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsdirektiv 2007/42/EF av 29. juni 2007 om materialer og gjenstander av regenerert cellulosefilm beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
COM(2005) 671
Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til niðurfellingar á reglugerð (EBE) nr. 2092/91
Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91
Commission Directive 2007/29/EC of 30 May 2007 amending Directive 96/8/EC as regards labelling, advertising or presenting foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction
Richtlinie 2007/29/EG der Kommission vom 30. Mai 2007 zur Änderung der Richtlinie 96/8/EG im Hinblick auf die Etikettierung und Verpackung von Lebensmitteln für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung sowie die Werbung für derartige Erzeugnisse
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/29/EB frá 30. maí 2007 um breytingu á tilskipun 96/8/EB að því er varðar merkingu, auglýsingu eða kynningu matvæla sem nota á sem orkusnautt megrunarfæði
Kommisjonsdirektiv 2007/29/EF av 30. mai 2007 om endring av direktiv 96/8/EF med omsyn til merking av, reklame for eller presentasjon av næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap
Commission Recommendation 2007/331/EC of 3 May 2007 on the monitoring of acrylamide levels in food
Empfehlung der Kommission vom 3. Mai 2007 zur Überwachung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 3. maí 2007 um vöktun á innihaldi akrýlamíðs í matvælum (2007/331/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 3. mai 2007 om overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler (2007/331/EF)
Commission Recommendation 2007/225/EC of 3 April 2007 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2007 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2008
Empfehlung der Kommission vom 3. April 2007 betreffend ein koordiniertes gemeinschaftliches Überwachungsprogramm für 2007, mit dem die Einhaltung der Höchstgehalte an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Getreide und bestimmten anderen Erzeugnissen...
Kommisjonsrekommandasjon av 3. april 2007 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2007 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale overvåkingsprogrammer...
Commission Directive 2007/19/EC of 30 March 2007 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food and Council Directive 85/572/EEC laying down the list of simulants to be used for testing migration of constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
Richtlinie 2007/19/EG der Kommission vom 30. März 2007 zur Änderung der Richtlinie 2002/72/EG über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und der Richtlinie 85/572/EWG des Rates über die Liste der...
Kommisjonsdirektiv 2007/19/EF av 2. april 2007 om endring av direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, og av rådsdirektiv 85/572/EØF om fastsettelse av liste over testløsninger som skal brukes for å kontrollere...
Commission Regulation (EC) No 333/2007 of 28 March 2007 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury, inorganic tin, 3-MCPD and benzo(a)pyrene in foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 333/2007 der Kommission vom 28. März 2007 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle des Gehalts an Blei, Cadmium, Quecksilber, anorganischem Zinn, 3-MCPD und Benzo(a)pyren in Lebensmitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 333/2007 frá 28. mars 2007 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með innihaldi blýs, kadmíums, kvikasilfurs, ólífræns tins, 3-MCPD og bensó(a)pýrens í matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 333/2007 av 28. mars 2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn, 3-MCPD og benzo(a)pyren 4i næringsmidler
Commission Recommendation 2007/196/EC of 28 March 2007 on the monitoring of the presence of furan in foodstuffs
Empfehlung der Kommission vom 28. März 2007 über ein Monitoring zum Vorkommen von Furan in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 28. mars 2007 um vöktun á innihaldi fúrana í matvælum (2007/196/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 28. mars 2007 om overvåking av forekomsten av furan i næringsmidler (2007/196/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021