With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2005/947/EC of 23 December 2005 on the continuation in the year 2006 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. including mixtures and Asparagus officinalis under Council Directives 66/401/EEC and 2002/55/EC started in 2005
Beschluss der Kommission vom 23. Dezember 2005 zur Fortführung der 2005 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial von Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. einschließlich Mischungen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. desember 2005 um að halda áfram á árinu 2006 samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., þ.m.t. blöndur, og Asparagus...
Kommisjonsavgjerd av 23. desember 2005 om vidareføring i 2006 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. medrekna blandingar og Asparagus...
COM(2005) 347
Decision 2113/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending Decision No 2256/2003/EC in view of the extension of the programme in 2006 for the dissemination of good practices and monitoring ICT take-up Prolongation
Entscheidung Nr. 2113/2005/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur Änderung der Entscheidung Nr. 2256/2003/EG im Hinblick auf eine Verlängerung des Programms bis 2006 zur Verbreitung empfehlenswerter Verfahren und Beobachtung der Einführung von...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2113/2005/EB frá 14. desember 2005 um breytingu á ákvörðun nr. 2256/2003/EB með það í huga að framlengja áætlunina um miðlun góðra starfsvenja og eftirlit með upptöku upplýsinga- og samskiptatækni þannig að hún taki til ársins 2006
Europaparlaments- og Rådsvedtak nr. 2113/2005/EF av 14. desember 2005 om endring av vedtak nr. 2256/2003/EF med sikte på lenging av programmet i 2006 for spreiing av god praksis og overvaking av innføringa av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
Commission Decision of 29 November 2005 on the application of Council Directive 72/166/EEC with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles (notified under document number C(2005) 4580)
Entscheidung der Kommission vom 29. November 2005 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2005/849/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. nóvember 2005 um beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja (2005/849/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. november 2005 om bruken av rådsdirektiv 72/166/EØF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner (2005/849/EF)
Commission Decision 2005/841/EC of 28 November 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum durum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Triticum durum (2005/841/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. nóvember 2005 um tímabundna markaðs- setningu tiltekins sáðkorns af tegundinni Triticum durum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/402/EBE (2005/841/EB)
Kommisjonsvedtak av 28. november 2005 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum durum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF (2005/841/EF)
Commission Decision 2005/830/EC of 25 November 2005 amending Decision 2003/322/EC as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain category 1 material
Entscheidung der Kommission vom 25. November 2005 zur Änderung der Entscheidung 2003/322/EG hinsichtlich der Fütterung bestimmter Aas fressender Vögel mit bestimmten Materialien der Kategorie 1 (2005/830/EG)
Kommisjonsvedtak av 25. november 2005 om endring av vedtak 2003/322/EF med hensyn til fôring av visse åtselfugler med kategori 1-materiale (Bare den spanske, greske, franske, italienske og portugisiske teksten har gyldig het) (2005/830/EF)
Commission Decision 2005/823/EC of 22 November 2005 amending Decision 2001/671/EC implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the external fire performance of roofs and roof coverings.
Entscheidung der Kommission vom 22. November 2005 zur Änderung der Entscheidung 2001/671/EG zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Dächern und Bedachungen bei einem Brand von außen (2005/823/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2005 um breytingu á ákvörðun 2001/671/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds (2005/823/EB)
Kommisjonsvedtak 2005/823/EF av 22. november 2005 om endring av vedtak 2001/671/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av ytinga til tak og taktekkingsmateriale ved utvendig brannpåverknad
Commission Decision 2005/513/EC of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)
Entscheidung der Kommission vom 11. Juli 2005 über die harmonisierte Nutzung von Funkfrequenzen in den 5-GHz-Bändern für die Einführung drahtloser Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze (WAS/Funk-LANs) (2005/513/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júlí 2005 um samræmda notkun tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 GHz vegna innleiðingar á þráðlausum aðgangskerfum, þ.m.t. þráðlaus staðarnet (WAS/RLAN) (2005/513/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. juli 2005 om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN) (2005/513/EF)
Commission Decision 2005/770/EC of 3 November 2005 amending Annexes I and II to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 3. November 2005 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2003/634/EG zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. nóvember 2005 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2003/634/EB um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski...
Kommisjonsvedtak av 3. november 2005 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og...
Commission Decision 2005/773/EC of 3 November 2005 repealing Decision 2003/136/EC on the approval of the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in Luxembourg
Entscheidung der Kommission vom 3. November 2005 zur Aufhebung der Entscheidung 2003/136/EG über die Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest und Notimpfung gegen die klassische Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in Luxemburg (2005/773/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. november 2005 om oppheving av vedtak 2003/136/EF om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg (2005/773/EF)
Commission Decision 2005/755/EC of 25 October 2005 amending Decisions 2005/92/EC and 2005/93/EC concerning export to third countries of certain products
Entscheidung der Kommission vom 25. Oktober 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2005/92/EG und 2005/93/EG hinsichtlich der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse in Drittländer (2005/755/EG)
Kommisjonsvedtak av 25. oktober 2005 om endring av vedtak 2005/92/EF og 2005/93/EF om eksport til tredjestatar av visse produkt (2005/755/EF)
Commission Decision 2005/752/EC of 24 October 2005 establishing an expert group on electronic commerce
Beschluss der Kommission vom 24. Oktober 2005 zur Einsetzung einer Expertengruppe „Elektronischer Geschäftsverkehr“ (2005/752/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. október 2005 um að koma á fót hópi sérfræðinga um rafræn viðskipti (2005/752/EB)
Kommisjonsavgjerd av 24. oktober 2005 om skiping av ei ekspertgruppe for elektronisk handel (2005/752/EF)
Commission Decision of 13 October 2005 on compliance of certain standards with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and the publication of their references in the Official Journal (notified under document number C(2005) 3803) (1)
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 2005 zur Übereinstimmung bestimmter Normen mit der allgemeinen Sicherheitsanforderung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Veröffentlichung der Normenverweise im Amtsblatt (2005/718/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. október 2005 um samræmi tiltekinna staðla við almennar öryggiskröfur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB og birtingu tilvísana til þeirra í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (2005/718/EB)
Kommisjonsvedtak av 13. oktober 2005 om visse standarders samsvar med det alminnelige sikkerhetskravet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og offentliggjøring av henvisninger til disse i Den europeiske unions tidende (2005/718/EF)
COM(2004) 781
Decision No 1776/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 amending Council Decision 2000/819/EC on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small- and medium-sized enterprises (SMEs) (2001 to 2005)
Beschluss Nr. 1776/2005/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. September 2005 zur Änderung der Entscheidung 2000/819/EG des Rates über ein Mehrjahresprogramm für Unternehmen und unternehmerische Initiative, insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen (...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1776/2005/EB frá 28. september 2005 um breytingu á ákvörðun ráðsins 2000/819/EB um áætlun til margra ára um fyrirtæki og framtakssemi, einkum vegna lítilla og meðalstórra fyrirtækja (2001-2005)
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1776/2005/EF av 28. september 2005 om endring av rådsvedtak 2000/819/EF om et flerårig program for foretak og entreprenørskap, særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB) (2001-2005)
Council Decision of 20 September 2005 amending Annex II of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the council on end-of-life vehicles
Entscheidung des Rates vom 20. September 2005 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2005/673/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 20. september 2005 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2005/673/EB)
Rådsvedtak av 20. september 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2005/673/EF)
COM(2004) 551
Decision 1554/2004/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Decision 2001/51/EC establishing a Programme relating to the Community framework strategy on gender equality and Decision No 848/2004/EC of the European Parliament and of the Council establishing a Community action programme to promote organisations active at European level in the field of equality between men and women
Entscheidung Nr. 1554/2005/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 zur Änderung der Entscheidung 2001/51/EG des Rates über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft betreffend die Gemeinschaftsstrategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1554/2005/EB frá 7. september 2005 um breytingu á ákvörðun ráðsins 2001/51/EB um að koma á fót áætlun í tengslum við rammaátak Bandalagsins um jafnrétti kynjanna og ákvörðun nr. 848/2004/EB um að koma á fót aðgerðaáætlun Bandalagsins til að...
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1554/2005/EF av 7. september 2005 om endring av rådsvedtak 2001/51/EF om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med hensyn til Fellesskapets strategi for likestilling mellom kvinner og menn og beslutning nr. 848/2004/EF om iverksetting...
Commission Decision 2005/631/EC of 29 August 2005 concerning essential requirements as referred to in Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council ensuring access of Cospas-Sarsat locator beacons to emergency services (notified under document number C(2005) 3059)
Entscheidung der Kommission vom 29. August 2005 über grundlegende Anforderungen in Sinne der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Sicherstellung des Zugangs von Cospas-Sarsat-Ortungsbaken zu Notfalldiensten (2005/631/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. ágúst 2005 um grundvallarkröfur sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB með tilliti til þess að tryggja neyðarþjónustu aðgang að Cospas-Sarsat-staðsetningarsendum (2005/631/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. august 2005 om grunnleggjande krav som er nemnde i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF i samband med sikring av tilgangen til naudtenester gjennom Cospas-Sarsat-peilesendarar (2005/631/EF)
Commission Decision 2005/617/EC of 17 August 2005 temporarily recognising the systems for identification and registration of ovine and caprine animals in Great Britain and Northern Ireland, the United Kingdom, according to Article 4(2)(d) of Council Regulation (EC) No 21/2004
Entscheidung der Kommission vom 17. August 2005 zur vorläufigen Anerkennung der Systeme des Vereinigten Königreichs zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen in Großbritannien und Nordirland gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 21/2004...
Kommisjonsvedtak av 17. august 2005 om mellombels godkjenning av systema for identifikasjon og registrering av sauer og geiter i Storbritannia og Nord-Irland i Det sameinte kongeriket i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i rådsforordning (EF) nr. 21/2004 (2005/617/EF)
Commission Decision 2005/646/EC of 17 August 2005 on the establishment of a register of sites to form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 17. August 2005 über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (2005/646/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. ágúst 2005 um samantekt skrár yfir staði sem mynda millikvörðunarnet í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB (2005/646/EB)
Kommisjonsvedtak av 17. august 2005 om innføring av eit register over stader som skal danne eit interkalibreringsnett i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF (2005/646/EF)
Commission Decision 2005/610/EC of 9 August 2005 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products
Entscheidung der Kommission vom 9. August 2005 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (2005/610/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. ágúst 2005 um flokkun eftir nothæfi með tilliti til bruna að því er varðar tilteknar byggingarvörur (2005/610/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. august 2005 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (2005/610/EF)
Commission Decision 2005/597/EC of 2 August 2005 recognising the system for identification and registration of ovine animals in Ireland according to Article 4(2)(d) of Council Regulation (EC) No 21/2004
Entscheidung der Kommission vom 2. August 2005 zur Anerkennung des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen in Irland gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates (2005/597/EG)
Kommisjonsvedtak av 2. august 2005 om godkjenning av systemet for identifikasjon og registrering av sauer i Irland i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i rådsforordning (EF) nr. 21/2004 (2005/597/EF)
Commission Decision 2005/513/EC of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/513/EG über die harmonisierte Nutzung von Funkfrequenzen in den 5-GHz-Bändern für die Einführung drahtloser Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze (WAS/Funk-LANs) (2007/90/EG)
Kommisjonsvedtak av 12. februar 2007 om endring av vedtak 2005/513/EF om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN) (2007/90/EF)
Commission Decision 2005/484/EC of 4 July 2005 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards cold storage building kits and cold storage building envelope kits
Entscheidung der Kommission vom 4. Juli 2005 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für Kühlgebäude und Bausätze für Kühlgebäudehüllen (2005/484/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júlí 2005 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar byggingarhlutakerfi kæligeymsla og byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti kæligeymsla (2005/484/EB)
Kommisjonsvedtak av 4. juli 2005 om framgangsmåten for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggesett for kjølerom og byggesett for klimaskjermer til kjølerom (2005/484/EF)
Commission Decision 2005/438/EC of 10 June 2005 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles
Entscheidung der Kommission vom 10. Juni 2005 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2005/438/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. júní 2005 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2005/438/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. juni 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2005/438/EF)
Commission Decision 2005/435/EC of 9 June 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Pisum sativum, Vicia faba and Linum usitatissimum not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC or 2002/57/EC respectively
Entscheidung der Kommission vom 9. Juni 2005 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG bzw. 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Pisum sativum, Vicia faba und Linum usitatissimum (2005/435/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. júní 2005 um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af ertu, Pisum sativa, hestabaunum, Vicia faba, og líni, Linum usitatissimum, sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE eða 2002/57/EB (2005/435/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. juni 2005 om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Pisum sativum, Vicia faba og Linum usitatissimum som ikkje stettar krava i høvesvis rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/57/EF (2005/435/EF)
Commission Decision 2005/414/EC of 30 May 2005 amending Annex I to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2005 zur Änderung von Anhang I der Entscheidung 2003/634/EG zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen virale...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. maí 2005 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2003/634/EB um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski (2005/414/...
Kommisjonsvedtak av 30. mai 2005 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av programma med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023