With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2010 of 12 November 2019 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for waste incineration
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/… der Kommission vom 12. November 2019 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbarenTechniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Abfallverbrennung
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2031 of 12 November 2019 establishing best available techniques (BAT) conclusions for the food, drink and milk industries, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2031 der Kommission vom 12. November 2019 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie
D062392/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1713 of 9 October 2019 establishing the format of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1713 der Kommission vom 9. Oktober 2019 zur Festlegung des Formats der von den Mitgliedstaatenfür die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie (EU) 2015/2193 des Europäischen Parlaments und des Rates zuübermittelnden Informationen
D062361/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1741 of 23 September 2019 establishing the format and frequency of data to be made available by the Member States for the purposes of reporting under Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1741 der Kommission vom 23. September 2019 zur Festlegung, in welcher Form und mit welcherHäufigkeit die Mitgliedstaaten Daten für die Berichterstattung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlamentsund des Rates über die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1741 frá 23. september 2019 um að ákvarða framsetningu og tíðni gagna sem aðildarríki eiga að láta í té í þeim tilgangi að gefa skýrslu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 166/2006 um að koma á fót...
D059503/02
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1372 of 19 August 2019 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1372 der Kommission vom 19. August 2019 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Überwachung und Berichterstattung
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1372 frá 19. ágúst 2019 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB að því er varðar vöktun og skýrslugjöf
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1372 av 19. august 2019 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og rapportering
D060950/02
Commission Decision (EU) 2019/1134 of 1 July 2019 amending Decision 2009/300/EC and Decision (EU) 2015/2099, as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products, and of the related assessment and verification requirements
Beschluss (EU) 2019/1134 der Kommission vom 1. Juli 2019 zur Änderung der Entscheidung 2009/300/EG und des Beschlusses (EU) 2015/2099 hinsichtlich der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bestimmte Produkte sowie der damit verbundenen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1134 frá 1. júlí 2019 um breytingu á ákvörðun 2009/300/EB og ákvörðun (ESB) 2015/2099 að því er varðar gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur sem og tilheyrandi kröfur um mat og...
Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 om endring av vedtak 2009/300/EF og avgjerd (EU) 2015/2099 med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll, skal gjelde for
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1119 of 28 June 2019 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes for use in internal combustion engine vehicles and non-externally chargeable hybrid electrified vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1119 der Kommission vom 28. Juni 2019 über die Genehmigung der effizienten Außenbeleuchtung mit Leuchtdioden zur Verwendung an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und an nicht extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen als innovative Technologie zur...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å...
D062068/02
Commission Implementing Decision (EU) 2019/995 of 17 June 2019 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 establishing the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/995 der Kommission vom 17. Juni 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2323 zur Aufstellung der europäischen Liste von Abwrackeinrichtungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/995 frá 17. júní 2019 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 um að koma á fót Evrópuskrá yfir skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/995 av 17. juni 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013
Commission Implementing Decision (EU) 2019/582 of 3 April 2019 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of new light commercial vehicles for the calendar year 2017 and for the Volkswagen pool including its members for the calendar years 2014, 2015 and 2016 pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/582 der Kommission vom 3. April 2019 zur Bestätigung oder Änderung der vorläufigen Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen und der Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen für Hersteller von neuen leichten Nutzfahrzeugen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og mål for spesifikke utslipp for produsenter av nye lette nyttekjøretøyer for kalenderåret 2017 og for...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/583 of 3 April 2019 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emission of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of passenger cars for the calendar year 2017 and for certain manufacturers belonging to the Volkswagen pool for the calendar years 2014, 2015 and 2016 pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/583 der Kommission vom 3. April 2019 zur Bestätigung oder Änderung der vorläufigen Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen und der Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen für Hersteller von Personenkraftwagen für das...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og mål for spesifikke utslipp for produsenter av personbiler for kalenderåret 2017 og for visse produsenter...
D059248/02
Commission Decision (EU) 2019/418 of 13 March 2019 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 and (EU) 2017/1219
Beschluss (EU) 2019/418 der Kommissionvom 13. März 2019zur Änderung der Beschlüsse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217,(EU) 2017/1218 und (EU) 2017/1219
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/418 frá 13. mars 2019 um breytingu á ákvörðunum (ESB) 2017/1214, (ESB) 2017/1215, (ESB) 2017/1216, (ESB) 2017/1217, (ESB) 2017/1218 og (ESB) 2017/1219
Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/418 av 13. mars 2019 om endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219
C(2019)930
Commission Delegated Decision (EU) 2019/708 of 15 February 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council concerning the determination of sectors and subsectors deemed at risk of carbon leakage for the period 2021 to 2030
Delegierter Beschluss (EU) 2019/708 der Kommission vom 15. Februar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Festlegung der Sektoren und Teilsektoren, bei denen davon ausgegangen wird, dass für sie im Zeitraum 2021-...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/708 frá 15. febrúar 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar ákvörðun á því hvaða geirar og undirgeirar teljast vera í áhættu á kolefnisleka á tímabilinu frá 2021 til 2030
Commission Decision (EU) 2019/70 of 11 January 2019 establishing the EU Ecolabel criteria for graphic paper and the EU Ecolabel criteria for tissue paper and tissue products
Beschluss (EU) 2019/70 der Kommission vom 11. Januar 2019 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für grafisches Papier und der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Hygienepapier und Hygienepapierprodukte
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/70 frá 11. janúar 2019 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna grafísks pappírs og viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreinlætispappírs og hreinlætispappírsvara
Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/70 av 11. januar 2019 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til grafisk papir og kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til mykpapir og mykpapirprodukter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021