With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision of 22 December 2011 on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China and repealing Decision 2008/289/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 22. Dezember 2011 über Sofortmaßnahmen hinsichtlich nicht zugelassenem genetisch verändertem Reis in Reiserzeugnissen mit Ursprung in China und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/289/EG (2011/884/EU)
Commission Implementing Decision of 21 December 2011 amending Annex I to Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Dezember 2011 zur Änderung von Anhang I des Durchführungsbeschlusses 2011/402/EU über Sofortmaßnahmen hinsichtlich Einfuhren von Bockshornkleesamen sowie bestimmter Samen und Bohnen aus Ägypten (2011/880/EU)
Commission Decision 2011/869/EU of 20 December 2011 amending Decision 2002/364/EC on common technical specifications for in vitro diagnostic medical devices
Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 zur Änderung der Entscheidung 2002/364/EG über Gemeinsame Technische Spezifikationen für In-vitro-Diagnostika (2011/869/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2011 um breytingu á ákvörðun 2002/364/EB um sameiginlegar tækniforskriftir fyrir lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi (tilkynnt með númeri C(2011) 9398) (2011/869/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 20. desember 2011 om endring av vedtak 2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Commission Implementing Decision 2011/785/EU of 28 November 2011 amending Decision 2008/911/EC establishing a list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products
Durchführungsbeschluss 2011/785/EU der Kommission vom 28. November 2011 zur Änderung der Entscheidung 2008/911/EG zur Erstellung einer Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kombinationen davon zur Verwendung in traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. nóvember 2011 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 28. november 2011 om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
Commission Implementing Decision of 3 November 2011 amending Decision 2008/866/EC on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. November 2011 zur Änderung der Entscheidung 2008/866/EG über Sofortmaßnahmen zur Aussetzung der Einfuhr bestimmter Muscheln für den menschlichen Verzehr aus Peru im Hinblick auf die Geltungsdauer der Maßnahmen
Commission Implementing Decision of 28 October 2011 amending Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Oktober 2011 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2011/402/EU der Kommission über Sofortmaßnahmen hinsichtlich Bockshornkleesamen sowie bestimmter Samen und Bohnen aus Ägypten
Commission Implementing Decision of 11 October 2011 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances benalaxyl-M, gamma-cyhalothrin and valifenalate (notified under document C(2011) 7092)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Oktober 2011 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit den neuen Wirkstoffen Benalaxyl-M, gamma-Cyhalothrin und Valifenalat zu verlängern
Commission Implementing Decision of 6 October 2011 amending Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 6. Oktober 2011 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2011/402/EU über Sofortmaßnahmen hinsichtlich Bockshornkleesamen sowie bestimmter Samen und Bohnen aus Ägypten
Commission Decision 2011/534/EU of 8 September 2011 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications containing lead or cadmium (notified under document C(2011) 6309)
Beschluss der Kommission vom 8. September 2011 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der ausgenommenen Verwendungen von Blei oder Cadmium zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt (2011/534/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. september 2011 um breytingu á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB, að því er varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur blý og kadmíum, í því skyni að laga hann að tækniframförum (tilkynnt með númeri C(2011)...
Kommisjonsavgjerd av 8. september 2011 om endring av vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly og kadmium, med sikte på tilpassing til den tekniske utviklinga
Commission Implementing Decision, 2011/490/EU, of 2 August 2011 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamid, metaflumizone, phosphane, pyroxsulam and thiencarbazone
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 2. August 2011 über die Ermächtigung der Mitgliedstaaten, die vorläufigen Genehmigungen für die neuen Wirkstoffe Acequinocyl, Adoxophyes orana Granulovirus, Aminopyralid, Flubendiamid, Mandipropamid, Metaflumizon, Phosphan, Pyroxsulam...
Commission Decision of 27 July 2011 on the safety requirements to be met by European standards to address certain risks posed to children by internal blinds, corded window coverings and safety devices pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council. (2011/477/EU)
Beschluss der Kommission vom 27. Juli 2011 über Sicherheitsanforderungen, denen europäische Normen gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates genügen müssen, um bestimmten Risiken, die von inneren Abschlüssen, Fensterabdeckungen mit Schnüren und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 2011 um öryggiskröfur sem uppfylla þarf með Evrópustöðlum til að bregðast við tilteknum hættum sem steðja að börnum vegna rúllugardína til nota innanhúss, gluggatjalda með snúrum og öryggisbúnaðar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonsavgjerd av 27. juli 2011 om tryggleikskrav som europeiske standardar skal innehalde i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF, for å førebyggje visse risikoar for barn i samband med innvendige persienner, vindaugsskjermingar med snorer og...
Commission Implementing Decision 2011/438/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘International Sustainability and Carbon Certification’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung des Zertifizierungssystems „International Sustainability and Carbon Certification“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/438/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „International Sustainability and Carbon Certification“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «International Sustainability and Carbon Certification» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/438/EU)
Commission Implementing Decision 2011/439/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Bonsucro EU’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Bonsucro EU“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/439/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/439/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Bonsucro EU“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Bonsucro EU» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/439/EU)
Commission Implementing Decision 2011/440/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Round Table on Responsible Soy EU RED’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Round Table on Responsible Soy EU RED“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/440/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Round Table on Responsible Soy EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Round Table on Responsible Soy EU RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/440/EU)
Commission Implementing Decision 2011/435/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/435/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/435/EU)
Commission Implementing Decision 2011/437/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/437/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/437/EU)
Commission Implementing Decision 2011/436/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/436/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/436/EU)
Commission Implementing Decision 2011/441/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung des Programms „Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/441/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/441/EU)
Commission Decision 2011/415/EU of 14 July 2011 correcting Directive 2010/19/EU amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the amendment of the Annexes to Directive 2007/46/EC
Beschluss der Kommission vom 14. Juli 2011 zur Berichtigung der Richtlinie 2010/19/EU zur Änderung der Richtlinie 91/226/EG des Rates und der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Zwecke der Anpassung der Vorschriften über Spritzschutzsysteme für...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júlí 2011 um leiðréttingu á tilskipun 2010/19/ESB um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum varðandi hjól- og aurhlífabúnað á tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra, á tilskipun ráðsins 91/226/EBE og...
Kommisjonsbeslutning av 14. juli 2011 om retting av direktiv 2010/19/EU om endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for å tilpasse disse til den tekniske utvikling på området avskjermingssystemer for visse grupper av motorvogner og deres...
Commission Implementing Decision of 6 July 2011 on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 6. Juli 2011 über Sofortmaßnahmen hinsichtlich Bockshornkleesamen sowie bestimmter Samen und Bohnen aus Ägypten (2011/402/EU)
Commission Decision of 1 July 2011 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2011) 4596)
Beschluss der Kommission vom 1. Juli 2011 über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (2011/391/EU)
Kommisjonsbeslutning av 1. juli 2011 om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (2011/391/EU)
Commission Implementing Decision 2011/328/EU of 1 June 2011 concerning the non-inclusion of flurprimidol in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2011) 3733)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 1. Juni 2011 über die Nichtaufnahme von Flurprimidol in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (2011/328/EU)
Commission Implementing Decision 2011/329/EU of 1 June 2011 concerning the non-inclusion of dicloran in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2011) 3731)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 1. Juni 2011 über die Nichtaufnahme von Dicloran in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (2011/329/EU)
Commission Implementing Decision 2011/262/EU of 27 April 2011 concerning the non-inclusion of propisochlor in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and amending Commission Decision 2008/941/EC (notified under document C(2011) 2726)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. April 2011 über die Nichtaufnahme von Propisochlor in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und zur Änderung der Entscheidung 2008/941/EG der Kommission (2011/262/EU)
Commission Decision 2011/284/EU of 12 May 2011 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards power, control and communication cables (notified under document C(2011) 3107)
Beschluss der Kommission vom 12. Mai 2011 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Energie-, Steuer- und Kommunikationskabel (2011/284/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2011 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar rafmagns-, stjórnunar- og samskiptakapla (2011/284/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 12. mai 2011 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til straumkablar, styrekablar og kommunikasjonskablar (2011/284/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.