With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 96/68/EC of 21 October 1996 amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 96/68/EG der Kommission vom 21. Oktober 1996 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/68/EB frá 21. október 1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 96/68/EF av 21. oktober 1996 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Directive 96/65/EC of 11 October 1996 adapting to technical progress for the fourth time Council Directive 88/379/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations and modifying Directive 91/442/EEC on dangerous preparations the packaging of which must be fitted with child-resistant fastenings
Richtlinie 96/65/EG der Kommission vom 11. Oktober 1996 zur vierten Anpassung der Richtlinie 88/379/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen an den...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/65/EB frá 11. október 1996 um fjórðu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 88/379/EBE um samræmingu á ákvæðum í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu á hættulegum efnablöndum og breytingu...
Kommisjonsdirektiv 96/65/EF av 11. oktober 1996 om fjerde tilpassinga til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 88/379/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater og om endring av direktiv 91/442/EØF...
European Parliament and Council Directive 96/55/EC of 4 September 1996 adapting to technical progress for the 2nd time Annex I to Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (chlorinated solvents) The amendment replaces points 33 to 40 in Annex I to Directive 76/769/EEC.
Richtlinie 96/55/EG der Kommission vom 4. September 1996 zur zweiten Anpassung von Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/55/EB frá 4. september 1996 um aðra aðlögun að tækniframförum á I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna...
Kommisjonsdirektiv 96/55/EF av 4. september 1996 om andre tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (...
European Parliament and Council Directive 96/56/EC amending Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Richtlinie 96/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. September 1996 zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/56/EB frá 3. september 1996 um breytingu á tilskipun 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/56/EF av 3. september 1996 om endring av direktiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Directive 96/54/EC of 30 July 1996 adapting to technical progress for the twenty-second time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Richtlinie 96/54/EG der Kommission vom 30. Juli 1996 zur zweiundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/54/EB frá 30. júlí 1996 um tuttugustu og aðra aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Kommisjonsdirektiv 96/54/EF av 30. juli 1996 om 22. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Regulation (EC) No 1492/96 of 26 July 1996 amending Annex II and Annex III to Council Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals
Verordnung (EG) Nr. 1492/96 der Kommission vom 26. Juli 1996 zur Änderung der Anhänge II und III der Richtlinie (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1492/96 frá 26. júlí 1996 um breytingu á II. og III. viðauka reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2455/92 um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/96 av 26. juli 1996 om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier
Commission Directive 96/46 of 16 July 1996 amending Council Directive 91/414 concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 96/46/EG der Kommission vom 16. Juli 1996 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/46/EB frá 16. júlí 1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 96/46/EF av 16. juli 1996 om endring av direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Directive 96/12/EC of 8 March 1996 amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 96/12/EG der Kommission vom 8. März 1996 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/12/EB frá 8. mars 1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 96/12/EF av 8. mars 1996 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.