EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Decision 98/582/EC of 6 October 1998 amending Commission Decision 97/80/EC laying down provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products
Entscheidung des Rates vom 6. Oktober 1998 zur Änderung der Entscheidung 97/80/EG der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 96/16/EG des Rates betreffend die statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse (98/582/EG)
Ákvörðun ráðsins 98/582/EB frá 6. október 1998 um breytingu á ákvörðun fram­kvæmda­stjórn­arinnar 97/80/EB um framkvæmdarákvæði vegna tilskipunar ráðsins 96/16/EB um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða
Rådsvedtak 98/582/EF av 6. oktober 1998 om endring av kommisjonsvedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt
Council Regulation (EC) No 2744/95 of 27 November 1995 on statistics on the structure and distribution of earnings
Verordnung (EG) Nr. 2744/95 des Rates vom 27. November 1995 zu den Statistiken über Struktur und Verteilung der Verdienste
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2744/95 frá 27. nóvember 1995 um hagskýrslur um launakerfi og dreifingu tekna
Rådsforordning (EF) nr. 2744/95 av 27. november 1995 om statistikkar over inntektsstruktur og inntektsfordeling
Council Directive 96/16/EC of 19 March 1996 on statistical surveys of milk and milk products
Richtlinie 96/16/EG des Rates vom 19. März 1996 betreffend die statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse
Tilskipun ráðsins 96/16/EB frá 19. mars 1996 um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða
Rådsdirektiv 96/16/EF av 19. mars 1996 om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt
Commission Regulation (EC) No 1749/96 of 9 September 1996 on initial implementing measures for Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonized indices of consumer prices
Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission vom 9. September 1996 über anfängliche Maßnahmen zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates über harmonisierte Verbraucherpreisindizes
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 frá 9. september 1996 um fyrstu ráðstafanir til framkvæmdar reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 um samræmdar vísitölur neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 av 9. september 1996 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar
Commission Regulation (EC) No 2214/96 of 20 November 1996 concerning harmonized indices of consumer prices: transmission and dissemination of sub-indices of the HICP
Verordnung (EG) Nr. 2214/96 der Kommission vom 20. November 1996 über harmonisierte Verbraucherpreisindizes: Übermittlung und Verbreitung von Teilindizes des HVPI
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2214/96 frá 20. nóvember 1996 um samræmdar vísitölur neysluverðs: afhending og dreifing á undirvísitölum í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96 av 20. november 1996 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling av delindekser under HKPI
Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community
Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá 25. júní 1996 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í bandalaginu
Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal-og regionalregnskapssystem i Fellesskapet
Commission Decision 97/80/EC of 18 December 1996 laying down provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 96/16/EG des Rates betreffend die statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse (97/80/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/80/EB frá 18. desember 1996 um framkvæmdarákvæði vegna tilskipunar ráðsins 96/16/EB um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða
Kommisjonsvedtak 97/80/EF av 18. desember 1996 om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt
Commission Decision 97/157/EC of 12 February 1997 defining the treatment of the income of undertakings for collective investment (UCITs) for the purpose of the implementation of Council Directive 89/130/EEC
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 1997 zur Festlegung der Behandlung der Einnahmen von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/157/EB, KBE frá 12. febrúar 1997 um hvernig fara skuli með tekjur fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu vegna framkvæmdar á tilskipun ráðsins 89/130/EBE, KBE um samræmingu skýrslugerðar um verga þjóðarframleiðslu á markaðsvirði
Kommisjonsvedtak 97/157/EF, Euratom av 12. februar 1997 om handsaminga av inntektene til føretak for kollektiv investering (FKI) i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
Commission Decision 97/178/EC of 10 February 1997 on the definition of a methodology for the transition between the European System of National and Regional Accounts in the Community (ESA 95) and the European System of Integrated Economic Accounts (Euratom)
Entscheidung der Kommission vom 10. Februar 1997 zur Festlegung einer Methodologie für den Übergang zwischen dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene der Europäischen Gemeinschaft 1995 (ESVG 95) und dem Europäischen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/178/EB, KBE frá 10. febrúar 1997 um að ákveða aðferðir fyrir skiptin milli evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfisins í bandalaginu (EÞK 95) og evrópska þjóðhagsreikningakerfisins
Kommisjonsvedtak 97/178/EF, Euratom av 10. februar 1997 om fastsettelse av en metodikk for overgangen mellom det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet (ENS 95) og det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 2. utgave)
Commission Regulation (EC) No 1726/1999 of 27 July 1999 implementing Cuncil Regulation (EC) 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards the definition and transmission of information on labour costs.
Verordnung (EG) Nr. 1726/1999 der Kommission vom 27. Juli 1999 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten in bezug auf Definition und Übermittlung von Informationen über Arbeitskosten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1726/1999 frá 27. júlí 1999 um framkvæmd á reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og launakostnaðar með tilliti til þess að skilgreina og senda upplýsingar um launakostnað
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1726/1999 av 27. juli 1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med hensyn til definisjon og oversending av opplysninger om arbeidskraftkostnader
Commission Regulation (EC) No 1749/1999 of 23 July 1999 amending Regulation (EC) No 2214/96, concerning the sub-indices of the harmonized indices of consumer prices
Verordnung (EG) NR. 1749/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2214/96 über die Teilindizes des Harmonisierten Verbraucherpreisindexes
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/1999 frá 23. júlí 1999 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2214/96 varðandi undirvísitölur í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999 av 23. juli 1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av forsikring innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av kommisjonsforordning (EF)...
Council Regulation (EC) No 23/97 of 20 December 1996 on statistics on the level and structure of labour costs
Verordnung (EG) Nr. 23/97 des Rates vom 20. Dezember 1996 zur Statistik über Höhe und Struktur der Arbeitskosten
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 23/97 frá 20. desember 1996 um tölfræðilegar upplýsingar um stig og samsetningu launakostnaðar
Rådsforordning (EF) nr. 23/97 av 20. desember 1996 om statistikk over arbeidskraftkostnadenes nivå og struktur
Commission Decision 98/715/EC of 30 November 1998 clarifying Annex A to Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community as concerns the principles for measuring prices and volumes
Entscheidung der Kommission vom 30. November 1998 zur Klarstellung von Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft im Hinblick auf die...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/715/EB frá 30. nóvember 1998 til skýringar á viðauka A við reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í bandalaginu að því er varðar meginreglur um mælingar á verði og magni
Kommisjonsvedtak 98/715/EF av 30. november 1998 om avklaring av vedlegg A til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem med hensyn til prinsippene for måling av priser og volumer
Council Regulation (EC) No 448/98 of 16 February 1998 completing and amending Regulation (EC) No 2223/96 with the respect to the allocation of financial intermediation services indirectly measured (FISIM) with the European system of national and regional accounts (ESA)
Verordnung (EG) Nr. 448/98 des Rates vom 16. Februar 1998 zur Ergänzung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 hinsichtlich der Aufgliederung der unterstellten Bankgebühr im Rahmen des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 448/98 frá 16. febrúar 1998 um viðbætur og breytingar á reglugerð (EB) nr. 2223/96 að því er varðar skiptingu óbeint mældrar fjármálaþjónustu (FISIM) innan evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfisins (EÞK)
Rådsforordning (EF) nr. 448/98 av 16. februar 1998 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS)
Council Regulation (EC) No 577/98 of 9 March 1998 on the organisation of Labour Force Sample Survey in the community.
Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars 1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í bandalaginu
Rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet
Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning Short Term Indicators.
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 1998 über Konjunkturstatistiken
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1165/98 frá 19. maí 1998 varðandi hagskýrslur til skamms tíma
Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk
Council Regulation (EC) No 1687/98 of 20 July 1998 amending Commission Regulation (EC) No 1749/96 concerning the coverage of goods and services of the harmonised index of consumer prices
Verordnung (EG) Nr. 1687/98 des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission hinsichtlich der Erfassung von Waren und Dienstleistungen im harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1687/98 frá 20. júlí 1998 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 að því er varðar skrá um vörur og þjónustu sem samræmdar vísitölur neysluverðs taka til
Rådsforordning (EF) nr. 1687/98 av 20. juli 1998 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 med hensyn til den harmoniserte konsumprisindeksens dekning av varer og tjenester
Council Regulation (EC) No 1688/98 of 20 July 1998 amending Commission Regulation (EC) No 1749/96 concerning the geographic and population coverage of the harmonised index of consumer prices
Verordnung (EG) Nr. 1688/98 des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission hinsichtlich des geographischen und demographischen Erfassungsbereichs des harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1688/98 frá 20. júlí 1998 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 um samræmdar vísitölur neysluverðs með tilliti til landfræðilegs umfangs og íbúatölu
Rådsforordning (EF) nr. 1688/98 av 20. juli 1998 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1749/96 med hensyn til den harmoniserte konsumprisindeksens geografiske og demografiske dekning
Commission Regulation (EC) No 2646/98 of 9 December 1998 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of tariffs in the Harmonized Index of Consumer Prices
Verordnung (EG) Nr. 2646/98 der Kommission vom 9. Dezember 1998 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behandlung von Tarifen im Harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2646/98 frá 9. desember 1998 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla um meðferð gjaldskráa í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2646/98 av 9. desember 1998 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av tariffer innenfor den harmoniserte konsumprisindeks
Commission Decision 1999/622/EC of 8 September 1999 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable units for their exempt activities, for the purposes of implementing Council Directive 89/130/EEC, Euratom on the harmonisation of the compilation of gross national product at market prices.
Entscheidung der Kommission vom 8. September 1999 über die Behandlung von Mehrwertsteuer-Rückzahlungen an nichtsteuerpflichtige Einheiten und an steuerpflichtige Einheiten mit Bezug auf deren steuerbefreite Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie 89/130/EWG...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/622/EB, KBE, frá 8. september 1999 um meðferð á endurgreiðslum virðisaukaskatts til ógjaldskyldra eininga og gjaldskyldra eininga vegna starfsemi sem nýtur undanþágu, að því er varðar framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/130/EBE, KBE um...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/1999 av 23. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om delindekser under de harmoniserte konsumprisindekser
Council Regulation (EC) No 530/1999 of 9 March 1999 concerning structural business statistics on earnings and labour costs.
Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates vom 9. März 1999 zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 frá 9. mars 1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og launakostnaðar
Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 9. mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader
Commission Regulation (EC) No 1225/1999 of 27 May 1999 concerning the definitions of characteristics for insurance service statistics.
Verordnung (EG) Nr. 1225/1999 der Kommission vom 27. Mai 1999 betreffend die Definition von Merkmalen der Statistik der Versicherungsdienstleistungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1225/1999 frá 27. maí 1999 um skilgreiningar á breytum í hagskýrslum um tryggingastarfsemi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1225/1999 av 27. mai 1999 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over forsikringstjenester
Commission Regulation (EC) No 1228/1999 of 28 May 1999 concerning the series of data to be produced for insurance services statistics
Verordnung (EG) Nr. 1228/1999 der Kommission vom 28. Mai 1999 über die zu erstellenden Datenserien für die Statistik der Versicherungsdienstleistungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1228/1999 frá 28. maí 1999 um raðir gagna sem taka skal saman fyrir hagskýrslur um tryggingastarfsemi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1228/1999 av 28. mai 1999 om dataseriene som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester
Commission Regulation (EC) No 1617/1999 of 23 July 1999 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 - as regards minimum standards for the treatment of insurance in the Harmonized Index of Consumer Prices and modifying Commission Regulation (EC) No 2214/96
Verordnung (EG) Nr. 1617/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behandlung von Versicherungen im harmonisierten Verbraucherpreisindex und zur Änderung der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1617/1999 frá 23. júlí 1999 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð trygginga í samræmdri vísitölu neysluverðs og um breytingu á...
Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner
Commission Regulation (EC) No 1618/1999 of 23 July 1999 concerning the criteria for the evaluation of quality of structural business statistics.
Verordnung (EG) Nr. 1618/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 über die Kriterien für die Bewertung der Qualität der strukturellen Unternehmensstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1618/1999 frá 23. júlí 1999 um viðmiðanir við gæðamat á hagskýrslum um skipulag fyrirtækja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1618/1999 av 23. juli 1999 om kriteriene for kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement