EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2017) 772
Decision (EU) 2019/420 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2019 amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism
Beschluss (EU) 2019/420 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2019 zur Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der Union
COM(2018) 137
Regulation (EU) 2019/129 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards the application of the Euro 5 step to the type-approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles
Verordnung (EU) 2019/129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Januar 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 hinsichtlich der Anwendung der Stufe Euro 5 auf die Typgenehmigung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/129 frá 16. janúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 168/2013 að því er varðar beitingu Euro 5-þrepsins við gerðarviðurkenningu ökutækja á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjóla
COM(2018) 289
Regulation (EU) 2019/519 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles
Verordnung (EU) 2019/519 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/519 frá 19. mars 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt
COM(2018) 397
Regulation (EU) 2019/26 of the European Parliament and of the Council of 8 January 2019 complementing Union type-approval legislation with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Verordnung (EU) 2019/26 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Januar 2019 zur Ergänzung der Unionsvorschriften über die Typgenehmigung angesichts des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/26 frá 8. janúar 2019 um viðbót við löggjöf Sambandsins um gerðarviðurkenningu að því er varðar útgöngu Bretlands úr Sambandinu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/26 av 8. januar 2019 om utfylling av EUs typegodkjenningsregelverk i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Unionen
D049821/02
Commission Regulation (EU) 2019/636 of 23 April 2019 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants
Verordnung (EU) 2019/636 der Kommission vom 23. April 2019 zur Änderung der Anhänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/636 frá 23. apríl 2019 um breytingu á IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni
D056882/04
Commission Regulation (EU) 2019/36 of 10 January 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the substance N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
Verordnung (EU) 2019/36 der Kommission vom 10. Januar 2019 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich des Stoffs N-(2-Methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/36 frá 10. janúar 2019 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar efnið N-(2-metýlsýklóhexýl)-2,3,4,5,6-pentaflúoróbensamíð
Kommisjonsforordning (EU) 2019/36 av 10. januar 2019 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til stoffet N-(2-metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
D058297/02
Commission Regulation (EU) 2019/37 of 10 January 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
Verordnung (EU) 2019/37 der Kommission vom 10. Januar 2019 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/37 frá 10. janúar 2019 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
D057598/01
Commission Regulation (EU) 2019/412 of 14 March 2019 on amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 12 and 23 and International Financial Reporting Standards 3 and 11
Verordnung (EU) 2019/412 der Kommissionvom 14. März 2019zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationalerRechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des EuropäischenParlaments und des Rates im Hinblick auf die...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/412 frá 14. mars 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlega...
D057399/04
Commission Regulation (EU) 2019/229 of 7 February 2019 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards certain methods, the food safety criterion for Listeria monocytogenes in sprouted seeds, and the process hygiene criterion and food safety criterion for unpasteurised fruit and vegetable juices (ready-to-eat)
Verordnung (EU) 2019/229 der Kommission vom 7. Februar 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel im Hinblick auf bestimmte Verfahren, das Lebensmittelsicherheitskriterium in Bezug auf Listeria monocytogenes in Keimlingen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/229 frá 7. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli að því er varðar tilteknar aðferðir, matvælaöryggisviðmiðunina fyrir Listeria monocytogenes í spíruðum fræjum og...
D057409/03
Commission Regulation (EU) 2019/268 of 15 February 2019 amending Regulations (EU) No 200/2010, (EU) No 517/2011, (EU) No 200/2012 and (EU) No 1190/2012 as regards certain methods for Salmonella testing and sampling in poultry
Verordnung (EU) 2019/268 der Kommission vom 15. Februar 2019 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 200/2010, (EU) Nr. 517/2011, (EU) Nr. 200/2012 und (EU) Nr. 1190/2012 in Hinblick auf bestimmte Salmonellenuntersuchungs- und -beprobungsmethoden bei Geflügel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/268 frá 15. febrúar 2019 um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 200/2010, (ESB) nr. 517/2011, (ESB) nr. 200/2012 og (ESB) nr. 1190/2012 að því er varðar tilteknar aðferðir við prófanir og sýnatöku vegna salmonellu í alifuglum
Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 med hensyn til visse metoder for testing og prøvetaking for salmonella i fjørfe
D059237/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/9 of 3 January 2019 concerning the authorisation of betaine anhydrous as a feed additive for food-producing animals except rabbits
Durchführungsverordnung (EU) 2019/9 der Kommission vom 3. Januar 2019 zur Zulassung von Betainanhydrat als Zusatzstoff in Futtermitteln für zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere außer Kaninchen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/9 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir vatnsfríu betaíni sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis, að undanskildum kanínum
D059120/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/12 of 3 January 2019 concerning the authorisation of L-arginine as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/12 der Kommission vom 3. Januar 2019 zur Zulassung von L-Arginin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/12 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir L-arginíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D059121/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/8 of 3 January 2019 concerning the authorisation of hydroxy analogue of methionine and its calcium salt as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/8 der Kommission vom 3. Januar 2019 zur Zulassung des Hydroxyanalogs von Methionin und dessen Calciumsalz als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/8 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns og kalsíumsalti þess sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D059212/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/10 of 3 January 2019 concerning the authorisation of a preparation of a natural mixture of illite- montmorillonite-kaolinite as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/10 der Kommission vom 3. Januar 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus einem natürlichen Gemisch aus Illit-Montmorillonit-Kaolinit als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/10 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir efnablöndu með náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D059122/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/11 of 3 January 2019 concerning the authorisation of the preparation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for sows, suckling piglets, weaned piglets, pigs for fattening, and amending Regulations (EC) No 252/2006, (EC) No 943/2005 and (EC) No 1200/2005 (holder of authorisation DSM Nutritional products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/11 der Kommission vom 3. Januar 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium NCIMB 10415 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Sauen, Saugferkel, Absetzferkel und Mastschweine und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 252/2006...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/11 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir gyltur, mjólkurgrísi, fráfærugrísi og eldisgrísi og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 252/2006, (EB) nr. 943/2005 og...
D058835/02
Commission Regulation (EU) 2019/343 of 28 February 2019 providing derogations from Article 1(3) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on food for the use of certain generic descriptors
Verordnung (EU) 2019/343 der Kommission vom 28. Februar 2019 mit Ausnahmen von Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel zwecks Verwendung bestimmter allgemeiner...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/343 frá 28. febrúar 2019 um undanþágur frá 3. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 um næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli vegna notkunar á tilteknum almennum lýsingum
D059119/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/49 of 4 January 2019 concerning the authorisation of sodium selenite, coated granulated sodium selenite and zinc-L-selenomethionine as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/49 der Kommission vom 4. Januar 2019 zur Zulassung von Natriumselenit, gecoatetem Natriumselenit-Granulat und Zink-L-Selenomethionin als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/49 frá 4. janúar 2019 um leyfi fyrir natríumseleníti, húðuðu, kornuðu natríumseleníti og sink-L-selenmeþíóníni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/49 av 4. januar 2019 om godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D059086/01
Commission Directive (EU) 2019/514 of 14 March 2019 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products
Richtlinie (EU) 2019/514 der Kommission vom 14. März 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Verteidigungsgüter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/514 frá 14. mars 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar lista yfir varnartengdar vörur
D059248/02
Commission Decision (EU) 2019/418 of 13 March 2019 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 and (EU) 2017/1219
Beschluss (EU) 2019/418 der Kommissionvom 13. März 2019zur Änderung der Beschlüsse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217,(EU) 2017/1218 und (EU) 2017/1219
D059370/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/103 of 23 January 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards clarification, harmonisation and simplification as well as strengthening of certain specific aviation security measures
Durchführungsverordnung (EU) 2019/103 der Kommission vom 23. Januar 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Bezug auf Präzisierung, Harmonisierung und Vereinfachung sowie die Verstärkung bestimmter spezifischer Luftsicherheitsmaßnahmen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/103 frá 23. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar nánari útlistun, samræmingu og einföldun sem og styrkingu á tilteknum sértækum flugverndarráðstöfunum
D059724/01
Commission Implementing Decision C(2019) 132 of 23 January 2019 amending Commission Decision C(2015) 8005 as regards clarification, harmonisation and simplification, as well as strengthening of certain specific aviation security measures
D059645/02
Commission Implementing Decision (EU) 2019/14 of 3 January 2019 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/14 der Kommission vom 3. Januar 2019 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in Traces
D058181/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/110 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Allanblackia seed oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/110 der Kommission vom 24. Januar 2019 zur Genehmigung einer Ausweitung der Verwendungszwecke von Allanblackia-Saatöl als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/110 frá 24. janúar 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr fræi Allanblackia sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens...
D059798/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/109 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/109 der Kommission vom 24. Januar 2019zur Genehmigung einer Ausweitung der Verwendungszwecke von Schizochytrium sp.-Öl als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/109 frá 24. janúar 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr Schizochytrium sp. sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens...
D059799/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/108 of 24 January 2019 authorising the change of specifications of the novel food ingredient lipid extract from Antarctic Krill (Euphausia superba) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/108 der Kommission vom 24. Januar 2019 zur Genehmigung der Änderung der Spezifikationen der neuartigen Lebensmittelzutat Lipidextrakt aus antarktischem Krill (Euphausia superba) gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/108 frá 24. janúar 2019 um leyfi til að breyta nákvæmum skilgreiningum á nýju innihaldsefni í matvælum, útdrætti fituefnis úr suðurhafsljósátu (Euphausia superba), samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra antarktisk krill (Euphausia superba) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement