With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 684/2014 of 20 June 2014 concerning the authorisation of canthaxanthin as a feed additive for breeder hens (holder of the authorisation DSM Nutritional products Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 684/2014 der Kommission vom 20. Juni 2014 zur Zulassung von Canthaxanthin als Zusatzstoff in Futtermitteln für Zuchthennen (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd.)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 684/2014 frá 20. júní 2014 um leyfi fyrir kantaxantíni sem fóðuraukefni fyrir undaneldishænur (leyfishafi er DSM Nutritional products Ltd)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 684/2014 av 20. juni 2014 om godkjenning av kantaxantin som tilsetningsstoff i fôrvarer til avlshøner (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional products Ltd)
Commission Regulation (EU) No 709/2014 of 20 June 2014 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls
Verordnung (EU) Nr. 709/2014 der Kommission vom 20. Juni 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 hinsichtlich der Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und polychlorierten Biphenylen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 709/2014 frá 20. júní 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 152/2009 að því er varðar ákvörðun á innihaldi díoxína og fjölklóraðra bífenýla
Kommisjonsforordning (EU) nr. 709/2014 av 20. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til bestemmelse av innholdet av dioksiner og polyklorerte bifenyler
Commission Implementing Regulation (EU) No 669/2014 of 18 June 2014 concerning the authorisation of calcium D-pantothenate and D-panthenol as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 669/2014 der Kommission vom 18. Juni 2014 zur Zulassung von Calcium-D-Pantothenat und D-Panthenol als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 669/2014 frá 18. júní 2014 um leyfi fyrir kalsíum-D-pantótenati og D-panþenóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 669/2014 av 18. juni 2014 om godkjenning av kalsium-D-pantotenat og D-pantenol som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 633/2014 of 13 June 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for handling large wild game and for the post-mortem inspection of wild game
Verordnung (EU) Nr. 633/2014 der Kommission vom 13. Juni 2014 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 633/2014 frá 13. júní 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er varðar sértækar kröfur varðandi...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 633/2014 av 13. juni 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til særlige krav til håndtering av viltlevende...
Commission Implementing Decision of 13 June 2014 amending Decision 2009/109/EC on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of seed mixtures intended for use as fodder plants pursuant to Council Directive 66/401/EEC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Juni 2014 zur Änderung der Entscheidung 2009/109/EG der Kommission zur Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs mit bestimmten Ausnahmeregelungen für den Verkehr mit Saatgutmischungen, die zur Nutzung als Futterpflanzen gemäß...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. júní 2014 um breytingu á ákvörðun 2009/109/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar varðandi tilteknar undanþágur sem varða markaðssetningu á fræblöndum sem eru ætlaðar til notkunar sem fóðurjurtir samkvæmt tilskipun ráðsins 66/...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. juni 2014 om endring av vedtak 2009/109/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF
Commission Regulation (EU) No 592/2014 of 3 June 2014 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of animal by-products and derived products as a fuel in combustion plants
Verordnung (EU) Nr. 592/2014 der Kommission vom 3. Juni 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Verwendung tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte als Brennstoff in Verbrennungsanlagen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2014 frá 3. júní 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem eldsneyti í brennsluverum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2014 av 3. juni 2014 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel i forbrenningsanlegg
COM(2011) 525
Regulation (EU) No 653/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and labelling of beef
Verordnung (EU) Nr. 653/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 hinsichtlich der elektronischen Kennzeichnung von Rindern und der Etikettierung von Rindfleisch
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 653/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1760/2000 um rafræna auðkenningu nautgripa og merkingar nautakjöts
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 653/2014 av 15. mai 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til elektronisk identifikasjon av storfe og merking av storfekjøtt
Commission Implementing Decision 2014/250/EU of 29 April 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. April 2014 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich der Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Ostreiden Herpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) in bestimmte Gebiete Irlands und des Vereinigten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir landsráðstöfunum til að koma í veg fyrir að herpesveira 1 µvar í ostrum (OsHV-1 µVar) berist til tiltekinna svæða við Írland og í Breska...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 29. april 2014 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre at østersherpesvirus 1 µ?ar (OsHV-1 µ?ar) vert innført til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket [meld under nummeret K(...
Commission Regulation (EU) No 398/2014 of 22 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benthiavalicarb, cyazofamid, cyhalofop-butyl, forchlorfenuron, pymetrozine and silthiofam in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 398/2014 der Kommission vom 22. April 2014 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Benthiavalicarb, Cyazofamid, Cyhalofop-butyl,...
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 398/2014 frá 22. apríl 2014 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir benþíavalíkarb, sýasófamíð, sýhalófópbútýl, forklórfenúrón, pýmetrósín...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 398/2014 av 22. april 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bentiavalikarb, cyazofamid, cyhalofop-butyl, forklorfenuron, pymetrozin og siltiofam i...
Commission Implementing Regulation (EU) No 399/2014 of 22 April 2014 concerning the authorisation of the preparations of Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 and Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 399/2014 der Kommission vom 22. April 2014 betreffend die Zulassung der Zubereitungen aus Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 und Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 als Zusatzstoffe...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 399/2014 frá 22. apríl 2014 um leyfi fyrir blöndum með Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 sem fóðuraukefni fyrir allar...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 399/2014 av 22. april 2014 om godkjenning av preparater av Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 som tilsetningsstoffer i fôrvarer...
Commission Regulation (EU) No 364/2014 of 4 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenpyroximate, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat and thiacloprid in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 364/2014 der Kommission vom 4. April 2014 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Fenpyroximat, Flubendiamid, Isopyrazam, Kresoxim-methyl...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 364/2014 frá 4. apríl 2014 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir fenpýroxímat, flúbendíamíð, ísópýrasam, kresoxímmetýl, spírótetramat og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 364/2014 av 4. april 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av fenpyroksimat, flubendiamid, isopyrazam, kresoksimmetyl, spirotetramat og tiakloprid i...
Commission Implementing Decision 2014/745/EU of 28 March 2014 amending Decision 98/536/EC as regards the list of national reference laboratories
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. März 2014 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien (2014/745/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/745/ESB frá 28. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB að því er varðar skrána yfir landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. mars 2014 om endring av vedtak 98/536/EF med hensyn til listen over nasjonale referanselaboratorier (2014/745/EU)
Commission Implementing Decision of 27 March 2014 amending Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially brucellosis-free (notified under document C(2014) 1940)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. März 2014 zur Änderung von Anhang II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von Brucellose (2014/177/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við öldusótt (2014/177/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. mars 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for brucellose [meld under nummeret K(2014) 1940]
Commission Regulation (EU) No 318/2014 of 27 March 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenarimol, metaflumizone and teflubenzuron in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 318/2014 der Kommission vom 27. März 2014 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Fenarimol, Metaflumizon und Teflubenzuron in oder auf...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 318/2014 frá 27. mars 2014 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir fenarímól, metaflúmísón og teflúbensúrón í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2014 av 27. mars 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av fenarimol, metaflumizon og teflubenzuron i eller på visse produkter
Commission Implementing Regulation (EU) No 304/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of the preparations of Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 and Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 304/2014 der Kommission vom 25. März 2014 zur Zulassung der Zubereitungen aus Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 und Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 304/2014 frá 25. mars 2014 um leyfi fyrir blöndum með Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 304/2014 av 25. mars 2014 om godkjenning av preparater av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 305/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of propionic acid, sodium propionate and ammonium propionate as feed additives for all animal species other than ruminants, pigs and poultry
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 305/2014 der Kommission vom 25. März 2014 zur Zulassung von Propionsäure, Natriumpropionat und Ammoniumpropionat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten, ausgenommen Wiederkäuer, Schweine und Geflügel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 305/2014 frá 25. mars 2014 um leyfi fyrir própansýru, natríumprópíónati og ammóníumprópíónati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir aðrar en jórturdýr, svín og alifugla
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 305/2014 av 25. mars 2014 om godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle andre dyrearter enn drøvtyggere, svin og fjørfe
Commission Implementing Regulation (EU) No 302/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (CBS 126896) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of the authorisation ROAL Oy)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 302/2014 der Kommission vom 25. März 2014 zur Zulassung einer Zubereitung von Endo-1,3(4)-beta-Glucanase aus Trichoderma reesei (CBS 126896) als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner und abgesetzte Ferkel (Zulassungsinhaber ROAL Oy)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 302/2014 frá 25. mars 2014 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 126896), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og fráfærugrísi (leyfishafi er ROAL Oy)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 302/2014 av 25. mars 2014 om godkjenning av et preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 126896) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og avvente smågriser (innehaver av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 292/2014 of 21 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei (CBS 126897) as a feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of the authorisation ROAL Oy)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 292/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus 6-Phytase aus Trichoderma reesei (CBS 126897) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Geflügel, entwöhnte Ferkel, Mastschweine und Sauen (Zulassungsinhaber ROAL Oy)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 292/2014 frá 21. mars 2014 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 126897), sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi, eldissvín og gyltur (leyfishafi er ROAL Oy)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 292/2014 av 21. mars 2014 om godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 126897) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser, oppfôringssvin og purker (innehaver av godkjenningen:...
Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 291/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 hinsichtlich der Wartezeit und der Rückstandshöchstgehalte in Bezug auf den Futtermittelzusatzstoff Decoquinat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 291/2014 frá 21. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1289/2004 að því er varðar biðtíma til afurðanýtingar og hámarksgildi leifa fyrir fóðuraukefnið dekókínat
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014 av 21. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 med hensyn til tilbakeholdingstid og grenseverdier for restmengder av tilsetningsstoffet dekokinat i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 290/2014 of 21 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 as a feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 943/2005, (EC) No 1206/2005 and (EC) No 322/2009 (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 290/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase und Endo-1,3(4)-beta-Glucanase aus Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Geflügel, entwöhnte Ferkel...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 290/2014 frá 21. mars 2014 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa og endó-1,3(4)-beta- glúkanasa, sem eru framleiddir með Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 290/2014 av 21. mars 2014 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser...
Commission Implementing Decision of 20 March 2014 repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. März 2014 zur Aufhebung von auf der Grundlage der Entscheidung 95/408/EG des Rates angenommenen Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten bestimmte tierische Erzeugnisse einführen dürfen (2014/160/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. mars 2014 um að fella úr gildi skrár yfir starfsstöðvar í þriðju löndum þaðan sem aðildarríkin heimila innflutning á tilteknum afurðum úr dýraríkinu sem eru samþykktar á grundvelli ákvörðunar ráðsins 95/408/EB
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. mars 2014 om oppheving av lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane tillèt import av visse produkt av animalsk opphav frå, som er vedtekne på grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF
Commission Implementing Decision of 18 March 2014 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of populations of the plant species wheat, barley, oats and maize pursuant to Council Directive 66/402/EEC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. März 2014 über die Organisation eines zeitlich befristeten Versuchs, bei dem bestimmte Ausnahmen hinsichtlich des Inverkehrbringens von Populationen der Pflanzenarten Weizen, Gerste, Hafer und Mais gemäß der Richtlinie 66/402/EWG des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. mars 2014 um tilhögun tímabundinnar tilraunar varðandi tilteknar undanþágur sem varða markaðssetningu á stofnum plöntutegundanna hveitis, byggs, hafra og maíss samkvæmt tilskipun ráðsins 66/402/EBE (2014/150/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU av 18. mars 2014 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av populasjoner av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF
Commission Regulation (EU) No 218/2014 of 7 March 2014 amending Annexes to Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 2074/2005
Verordnung (EU) Nr. 218/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung von Anhängen der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 der Kommission
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 218/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á viðaukum við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 og við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005
Kommisjonsforordning (EU) nr. 218/2014 av 7. mars 2014 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005
Commission Regulation (EU) No 217/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Salmonella in pig carcases
Verordnung (EU) Nr. 217/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 hinsichtlich Salmonellen in Schweineschlachtkörpern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 217/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er varðar salmonellu í svínsskrokkum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 217/2014 av 7. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i svineskrotter
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2014) 741)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Italiens und Spaniens als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge I, II und III...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði á Ítalíu og Spáni séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um breytingu á I., II. og III. viðauka við...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. februar 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia og Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar