With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey
Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Honig
Tilskipun ráðsins 2001/110/EB frá 20. desember 2001 varðandi hunang
Rådsdirektiv 2001/110/EF av 20. desember 2001 om honning
Council Directive 2001/111/EC of 20 December 2001 relating to certain sugars intended for human consumption
Richtlinie 2001/111/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über bestimmte Zuckerarten für die menschliche Ernährung
Tilskipun ráðsins 2001/111/EB frá 20. desember 2001 varðandi tilteknar sykrur til manneldis
Rådsdirektiv 2001/111/EF av 20. desember 2001 om visse typer sukker beregnet på konsum
Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
Richtlinie 2001/112/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Fruchtsäfte und bestimmte gleichartige Erzeugnisse für die menschliche Ernährung
Tilskipun ráðsins 2001/112/EB frá 20. desember 2001 varðandi aldinsafa og tilteknar álíka vörur til manneldis
Rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum
Council Directive 2001/113/EC of 20 December 2001 relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption
Richtlinie 2001/113/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Maronenkrem für die menschliche Ernährung
Tilskipun ráðsins 2001/113/EB frá 20. desember 2001 varðandi aldinsultu, ávaxtahlaup og -mauk og kastaníuhnetumauk með sætuefni til manneldis
Rådsdirektiv 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré beregnet på konsum
Council Directive 2001/114/EC of 20 December 2001 relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
Richtlinie 2001/114/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über bestimmte Sorten eingedickter Milch und Trockenmilch für die menschliche Ernährung
Tilskipun ráðsins 2001/114/EB frá 20. desember 2001 varðandi tiltekna mjólk til manneldis sem er að hluta til eða algerlega vatnssneydd og rotvarin
Rådsdirektiv 2001/114/EF av 20. desember 2001 om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum
Commission Regulation 2001/1852/EC of 20 September 2001 laying down detailed rules for making certain information available to the public and for the protection of information submitted pursuant to European Parliament and Council Regulation (EC) 258/97
Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission vom 20. September 2001 mit Durchführungsbestimmungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Information der Öffentlichkeit und zum Schutz der übermittelten Informationen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 frá 20. september 2001 um ítarlegar reglur um að gera tilteknar upplýsingar aðgengilegar almenningi og um verndun upplýsinga sem lagðar eru fram samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001 av 20. september 2001 om fastsetjing av nærmare reglar for å gjere visse opplysningar tilgjengelege for ålmenta, og for vern av opplysningar som er sende over i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97
COM(2000) 451
Directive 2001/5/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners
Richtlinie 2001/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2001 zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/5/EB frá 12. febrúar 2001 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/5/EF av 12. februar 2001 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.