With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2010/761/EU of 7 December 2010 amending Annexes I and II to Decision 2010/221/EU as regards approved national measures by Hungary and the United Kingdom for spring viraemia of carp
Beschluss der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur Änderung der Anhänge I und II des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich genehmigter nationaler Maßnahmen Ungarns und des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Frühlingsvirämie des Karpfens (2010/761/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2010 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykktar landsráðstafanir Ungverjalands og Bretlands vegna vorveiru í vatnakarpa (tilkynnt með númeri C(2010) 8617) (2010/761/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 7. desember 2010 om endring av vedlegg I og II til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjende nasjonale tiltak frå Ungarn og Det sameinte kongeriket mot vårviremi hjå karpe (2010/761/EU)
Commission Decision 2010/749/EU of 2 December 2010 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of India, Peru, Panama and South Korea
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Indien, Peru, Panama und Südkorea (2010/749/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2010 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Indlands, Perú, Panama og Suður-Kóreu með tilliti til kúariðu (tilkynnt með númeri C(2010) 8352) (2010/749/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 2. desember 2010 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for India, Peru, Panama og Sør-Korea (2010/749/EU)
Commission Decision of 17 November 2010 amending the Annexes to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Estonia, Latvia and the Autonomous Community of the Balearic Islands in Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Estonia as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free as regards bovine herds
Beschluss der Kommission vom 17. November 2010 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung Estlands, Lettlands und der Autonomen Gemeinschaft Balearen in Spanien als amtlich frei von Brucellose (B. melitensis) und zur Änderung der Anhänge I...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. nóvember 2010 um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á Eistlandi, Lettlandi og sjálfstjórnarfylkinu Baleareyjum, Spáni, sem svæðum sem eru opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um...
Kommisjonsavgjerd av 17. november 2010 om endring av vedlegga til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av Estland, Latvia og den autonome regionen Balearane i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF...
Commission Decision 2010/692/EU of 15 November 2010 recognising the fully operational character of the Latvian database for bovine animals
Beschluss der Kommission vom 15. November 2010 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der lettischen Rinderdatenbank (2010/692/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. nóvember 2010 um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur (Einungis lettneski textinn hefur lagagildi) (2010/692/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 15. november 2010 om godkjenning av at den latviske databasen for storfe er i full drift (2010/692/EU)
Commission Decision 2010/654/EU of 27 October 2010 amending Decision 2009/852/EC as regards the list of certain milk processing establishments in Romania subjected to certain transitional measures
Beschluss der Kommission vom 27. Oktober 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/852/EG hinsichtlich des Verzeichnisses bestimmter milchverarbeitender Betriebe in Rumänien, für die Übergangsbestimmungen gelten (2010/654/EU)
Kommisjonsbeslutning av 27. oktober 2010 om endring av vedtak 2009/852/EF med hensyn til listen over visse melkeforedlingsvirksomheter i Romania som er omfattet av visse overgangstiltak (2010/654/EU)
Commission Decision 2010/633/EU of 22 October 2010 amending Decision 93/152/EEC laying down the criteria for vaccines to be used against Newcastle disease in the context of routine vaccination programmes
Beschluss der Kommission vom 22. Oktober 2010 zur Änderung der Entscheidung 93/152/EWG über die Kriterien für Impfstoffe für Routineimpfungen gegen die Newcastle-Krankheit (2010/633/EU)
Kommisjonsbeslutning av 22. oktober 2010 om endring av vedtak 93/152/EØF om fastsettelse av kriterier for vaksiner som skal brukes mot Newcastle disease i forbindelse med rutinevaksinasjonsprogrammer (2010/633/EU)
Commission Decision 2010/653/EU of 21 October 2010 amending Annex II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 21. Oktober 2010 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht konformer Rohmilch in...
Kommisjonsbeslutning av 21. oktober 2010 om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Decision of 1 October 2010 authorising a laboratory in Russia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Beschluss der Kommission vom 1. Oktober 2010 über die Zulassung eines Laboratoriums in Russland für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe (2010/591/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. október 2010 um leyfi fyrir tiltekna rannsóknarstofu í Rússlandi til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (2010/591/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 1. oktober 2010 om godkjenning av et laboratorium i Russland med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2010/591/EU)
Commission Decision 2010/470/EU of 26 August 2010 laying down model health certificates for trade within the Union in semen, ova and embryos of animals of the equine, ovine and caprine species and in ova and embryos of animals of the porcine species
Beschluss der Kommission vom 26. August 2010 mit Muster-Veterinärbescheinigungen für den Handel innerhalb der Union mit Samen, Eizellen und Embryonen von Pferden, Schafen und Ziegen sowie mit Eizellen und Embryonen von Schweinen (2010/470/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. ágúst 2010 þar sem mælt er fyrir um fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sæði, egg og fósturvísa úr dýrum af hestaætt, sauðfé og geitum, og með egg og fósturvísa úr svínum (tilkynnt með númeri C(2010)...
Kommisjonsbeslutning av 26. august 2010 om fastsettelse av modeller for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor Den europeiske Union med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, sau og geit samt med egg og embryoer fra svin (2010/470/EU)
Commission Decision 2010/436/EU of 9 August 2010 implementing Council Decision 2000/258/EC as regards proficiency tests for the purposes of maintaining authorisations of laboratories to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Beschluss der Kommission vom 9. August 2010 zur Durchführung der Entscheidung 2000/258/EG des Rates im Hinblick auf Befähigungstests zum Zweck der Aufrechterhaltung von Laboratorien erteilten Zulassungen für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. ágúst 2010 um framkvæmd ákvörðunar ráðsins 2000/258/EB að því er varðar hæfnisprófanir í þeim tilgangi að viðhalda leyfum rannsóknarstofa til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (2010/436/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 9. august 2010 om gjennomføring av rådsvedtak 2000/258/EF med omsyn til dugleiksprøvingar med sikte på å vidareføre godkjenninga av laboratorium som skal utføre serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (2010/436/EU)
Commission Decision 2010/434/EU of 6 August 2010 amending Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Slovenia in the list of Member States free of Aujeszky’s disease and of Poland and regions of Spain in the list of Member States where an approved national control programme for that disease is in place
Beschluss der Kommission vom 6. August 2010 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2008/185/EG hinsichtlich der Aufnahme Sloweniens in die Liste der von der Aujeszky-Krankheit freien Mitgliedstaaten und Polens sowie einzelner Regionen Spaniens in die Liste der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. ágúst 2010 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar það að bæta Slóveníu við á skrá yfir aðildarríki sem eru laus við Aujeszkys-veiki og að bæta Póllandi og tilteknum svæðum á Spáni við á skrá yfir...
Kommisjonsbeslutning av 6. august 2010 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF for å oppføre Slovenia på listen over medlemsstater som er fri for pseudorabies, og Polen og visse regioner i Spania på listen over medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer...
Commission Decision 2010/433/EU of 5 August 2010 amending Decision 2004/558/EC implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Union trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis
Beschluss der Kommission vom 5. August 2010 zur Änderung der Entscheidung 2004/558/EG zur Umsetzung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich ergänzender Garantien im Handel mit Rindern innerhalb der Union in Bezug auf die infektiöse bovine Rhinotracheitis (2010/433/EU)
Kommisjonsbeslutning av 5. august 2010 om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Unionen (2010/433/EU)
Commission Decision 2010/391/EU of 8 July 2010 amending the Annexes to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Lithuania and the region of Molise in Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain administrative regions of Italy as officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic-bovine-leukosis
Beschluss der Kommission vom 8. Juli 2010 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung Litauens und der italienischen Region Molise als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 2003/467/EG...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júlí 2010 um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á Litháen og Molise-héraði á Ítalíu sem svæðum sem eru opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 2003/...
Kommisjonsavgjerd av 8. juli 2010 om endring av vedlegga til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av Litauen og regionen Molise i Italia som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse...
Commission Decision 2010/367/EU of 25 June 2010 on the implementation by Member States of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds
Beschluss der Kommission vom 25. Juni 2010 über die Durchführung der Programme zur Überwachung von Geflügel und Wildvögeln auf aviäre Influenza durch die Mitgliedstaaten (2010/367/EU)
Kommisjonsbeslutning av 25. juni 2010 om medlemsstatenes gjennomføring av overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler (2010/367/EU)
Commission Decision 2010/301/EU of 25 May 2010 amending Decision 2004/407/EC as regards authorising imports of photographic gelatine into the Czech Republic
Beschluss der Kommission vom 25. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2004/407/EG hinsichtlich der Genehmigung der Einfuhr von Fotogelatine in die Tschechische Republik (2010/301/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2004/407/EB að því er varðar leyfi til innflutnings á gelatíni til ljósmyndunar til Tékklands (2010/301/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 25. mai 2010 om endring av vedtak 2004/407/EF med hensyn til tillatelse til import av fotografisk gelatin til Den tsjekkiske republikk (2010/301/EU)
Commission Decision 2010/271/EU of 11 May 2010 amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Ireland in the list of regions where an approved national control programme for Aujeszky’s disease is in place
Beschluss der Kommission vom 11. Mai 2010 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2008/185/EG zwecks Aufnahme Irlands in die Liste der Regionen, in denen genehmigte nationale Programme zur Bekämpfung der Aujeszky-Krankheit durchgeführt werden (2010/271/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. maí 2010 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar það að færa Írland á skrána yfir svæði þar sem samþykkt, landsbundin varnaráætlun gegn Aujeszkys-veiki liggur fyrir (2010/271/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 11. mai 2010 om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF for å føre opp Irland på listen over regioner der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse av pseudorabies (2010/271/EU)
Commission Decision 2010/276/EU of 10 May 2010 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 10. Mai 2010 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2009/861/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2010 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 10. mai 2010 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Decision 2010/256/EU of 30 April 2010 amending Decision 92/216/EEC as regards the publication of the list of coordinating authorities for equine competitions
Beschluss der Kommission vom 30. April 2010 zur Änderung der Entscheidung 92/216/EWG im Hinblick auf die Veröffentlichung des Verzeichnisses der Koordinierungsstellen für pferdesportliche Veranstaltungen (2010/256/EU)
Kommisjonsbeslutning av 30. april 2010 om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til offentliggjøring av listen over samordningsmyndigheter for konkurranser for dyr av hestefamilien (2010/256/EU)
Commission Decision 2010/221/EU of 15 April 2010 approving national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article 43 of Council Directive 2006/88/EC
Beschluss der Kommission vom 15. April 2010 über die Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen bestimmter Krankheiten bei Tieren in Aquakultur und wild lebenden Wassertieren im Einklang mit Artikel 43 der Richtlinie 2006/88/EG des Rates (2010/221/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. apríl 2010 um samþykki á landsráðstöfunum til að takmarka áhrif tiltekinna sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum lagardýrum í samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 2006/88/EB (2010/221/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF (2010/221/EU)
Commission Decision 2010/188/EU of 29 March 2010 amending Annex III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Poland and Portugal are officially free of enzootic bovine leukosis
Beschluss der Kommission vom 29. März 2010 zur Änderung des Anhangs III der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte Verwaltungsgebiete Polens und Portugals amtlich frei von enzootischer Rinderleukose sind (2010/188/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2010 um breytingu á III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að tiltekin stjórnsýslusvæði í Póllandi og Portúgal séu opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum (2010/188/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 29. mars 2010 om endring av vedlegg III til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse administrative regionar i Polen og Portugal er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2010/188/EU)
Commission Decision 2010/171/EU of 22 March 2010 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards surveillance programmes for Ireland and Hungary and the disease-free status of Ireland for certain aquatic animal diseases
Beschluss der Kommission vom 22. März 2010 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2009/177/EG in Bezug auf Überwachungsprogramme für Irland und Ungarn sowie auf den Seuchenfreiheitsstatus von Irland hinsichtlich bestimmter Wassertierkrankheiten (2010/171/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. mars 2010 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar eftirlitsáætlanir fyrir Írland og Ungverjaland og sjúkdómalausa stöðu Írlands að því er varðar tiltekna sjúkdóma í lagardýrum (tilkynnt með númeri C(2010) 1625...
Kommisjonsbeslutning av 22. mars 2010 om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til Irlands og Ungarns overvåkingsprogrammer samt Irlands status som fri for visse vanndyrsykdommer (2010/171/EU)
Commission Decision 2010/160/EU of 17 March 2010 amending Decision 2005/176/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC
Beschluss der Kommission vom 17. März 2010 zur Änderung der Entscheidung 2005/176/EG zur Festlegung der Code-Form und der Codes für die Mitteilung von Tierseuchen gemäß der Richtlinie 82/894/EWG des Rates (2010/160/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. mars 2010 um breytingu á ákvörðun 2005/176/EB um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir tilkynningu um dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun ráðsins 82/894/EBE (2010/160/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 17. mars 2010 om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF (2010/160/EU)
Commission Decision 2010/89/EU of 9 February 2010 on transitional measures concerning the application of certain structural requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to certain establishments for meat, fishery products and egg products and cold stores in Romania
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2010 betreffend Übergangsmaßnahmen in Bezug auf die Anwendung bestimmter struktureller Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates auf bestimmte Fleisch,...
Kommisjonsbeslutning av 9. februar 2010 om overgangstiltak med hensyn til anvendelsen av visse strukturelle krav i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 på visse virksomheter i kjøtt-, fiskerivare- og eggproduktsektoren samt visse kjølelagre...
Commission Decision 2010/66/EU of 5 February 2010 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2010/66/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. febrúar 2010 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (tilkynnt með númeri C(2010) 626) (2010/66/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 5. februar 2010 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE (2010/66/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021