With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2008/988/EC of 17 December 2008 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of the Netherlands in the list of Member States free of Aujeszky’s disease and of Hungary in the list of Member States where an approved national control programme for that disease is in place
Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 2008 zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG hinsichtlich der Aufnahme der Niederlande in die Liste der AD-freien Mitgliedstaaten und Ungarns in die Liste der Mitgliedstaaten, in denen genehmigte nationale AD-Bekämpfungsprogramme...
Kommisjonsvedtak av 17. desember 2008 om endring av vedtak 2008/185/EF for å oppføre Nederland på listen over medlemsstater som er fri for pseudorabies og Ungarn på listen over medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av pseudorabies (2008/988/EF)
Commission Decision 2008/946/EC of 12 December 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards requirements for quarantine of aquaculture animals
Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf Quarantänevorschriften für Tiere in Aquakultur (2008/946/EG)
Kommisjonsvedtak av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til krav til karantene for akvakulturdyr (2008/946/EF)
Commission Decision 2008/984/EC of 10 December 2008 amending Annex C to Council Directive 64/432/EEC and Decision 2004/226/EC as regards diagnostic tests for bovine brucellosis, as corrected by OJ L 10, 15.1.2009, p. 35.
Entscheidung der Kommission vom 10. Dezember 2008 zur Änderung des Anhangs C der Richtlinie 64/432/EWG des Rates sowie der Entscheidung 2004/226/EG in Bezug auf Tests zur Diagnose von Rinderbrucellose (2008/984/EG)
Kommisjonsvedtak av 10. desember 2008 om endring av vedlegg C til rådsdirektiv 64/432/EØF og vedtak 2004/226/EF med hensyn til diagnoseprøver for bovin brucellose (2008/984/EF)
Commission Decision 2009/177/EC of 31 October 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards surveillance and eradication programmes and disease-free status of Member States, zones and compartments
Entscheidung der Kommission vom 31. Oktober 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf Überwachungs- und Tilgungsprogramme sowie auf den Seuchenfreiheitsstatus von Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimenten (2009/177/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. október 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar eftirlits- og útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu aðildarríkja, svæða og hólfa (2009/177/EB)
Kommisjonsvedtak av 31. oktober 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til programmer for overvåking og utryddelse samt sykdomsfri status for medlemsstater, soner og segmenter (2009/177/EF)
Commission Decision 2008/815/EC of 20 October 2008 approving certain national programmes for the control of Salmonella in flocks of broilers of Gallus gallus
Entscheidung der Kommission vom 20. Oktober 2008 zur Genehmigung bestimmter nationaler Programme zur Salmonellenbekämpfung in Masthähnchenbeständen der Spezies Gallus gallus (2008/815/EG)
Kommisjonsvedtak av 20. oktober 2008 om godkjenning av visse nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos flokker av broilere av arten Gallus gallus (2008/815/EF)
Commission Decision 2008/816/EC of 20 October 2008 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Poland are officially free of enzootic bovine leucosis
Entscheidung der Kommission vom 20. Oktober 2008 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte Verwaltungsgebiete Polens amtlich frei von enzootischer Rinderleukose sind (2008/816/EG)
Kommisjonsvedtak av 20. oktober 2008 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse administrative regionar i Polen er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2008/816/EF)
Commission Decision 2008/755/EC of 24 September 2008 amending Decision 2005/176/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC
Entscheidung der Kommission vom 24. September 2008 zur Änderung der Entscheidung 2005/176/EG zur Festlegung der Code-Form und der Codes für die Mitteilung von Tierseuchen gemäß der Richtlinie 82/894/EWG des Rates (2008/755/EG)
Kommisjonsvedtak av 24. september 2008 om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF (2008/755/EF)
Commission Decision 2008/674/EC of 13 August 2008 amending Decision 2007/683/EC approving the plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs in certain areas of Hungary
Entscheidung der Kommission vom 13. August 2008 zur Änderung der Entscheidung 2007/683/EG zur Genehmigung des Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in bestimmten Gebieten Ungarns (2008/674/EG)
Kommisjonsvedtak av 13. august 2008 om endring av vedtak 2007/683/EF om godkjenning av planen for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av Ungarn (2008/674/EF)
Commission Decision 2008/661/EC of 1 August 2008 amending Decision 2007/182/EC on a survey for chronic wasting disease in cervids
Entscheidung der Kommission vom 1. August 2008 zur Änderung der Entscheidung 2007/182/EG über eine Erhebung über Chronic Wasting Disease bei Hirschartigen (2008/661/EG)
Kommisjonsvedtak av 1. august 2008 om endring av vedtak 2007/182/EF om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr (2008/661/EF)
Commission Decision 2008/655/EC of 24 July 2008 approving the emergency vaccination plans against bluetongue of certain Member States and fixing the level of the Community’s financial contribution for 2007 and 2008
Entscheidung der Kommission vom 24. Juli 2008 zur Genehmigung der Pläne bestimmter Mitgliedstaaten für die Notimpfung gegen die Blauzungenkrankheit und zur Festlegung der Höhe der gemeinschaftlichen Finanzhilfe für 2007 und 2008 (2008/655/EG)
Kommisjonsvedtak av 24. juli 2008 om godkjenning av visse medlemsstaters nødvaksinasjonsplaner mot blåtunge og om fastsettelse av Fellesskapets finansielle bidrag for 2007 og 2008 (2008/655/EF)
Commission Decision 2008/654/EC of 24 July 2008 on guidelines to assist Member States in preparing the annual report on the single integrated multiannual national control plan provided for in Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 24. Juli 2008 über Leitlinien zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erstellung des Jahresberichts über den einzigen integrierten mehrjährigen nationalen Kontrollplan gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und...
Kommisjonsvedtak av 24. juli 2008 om retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i utarbeidingen av den årlige rapporten om den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplanen omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (2008/654/EF)
Commission Decision 2008/576/EC of 4 July 2008 amending Annex III to Decision 2003/467/EC as regards the list of the officially enzootic-bovine-leukosis-free regions in Poland
Entscheidung der Kommission vom 4. Juli 2008 zur Änderung von Anhang III der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Liste der amtlich als frei von enzootischer Rinderleukose anerkannten Regionen in Polen (2008/576/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. juli 2008 om endring av vedlegg III til vedtak 2003/467/EF med omsyn til lista over regionar i Polen som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2008/576/EF)
Commission Decision 2008/476/EC of 6 June 2008 amending Decision 2008/185/EC to include the departments of Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan and Nord, France, in the list of regions free of Aujeszky’s disease
Entscheidung der Kommission vom 6. Juni 2008 zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG im Hinblick auf die Aufnahme der französischen Departements Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan und Nord in die Liste der Regionen, die frei von der Aujeszky-Krankheit...
Kommisjonsvedtak av 6. juni 2008 om endring av vedtak 2008/185/EF med sikte på oppføring av departementa Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrike i lista over regionar som er frie for pseudorabies (2008/476/EF)
Commission Decision 2008/404/EC of 21 May 2008 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that a certain administrative region of Italy is officially free of bovine tuberculosis and that certain administrative regions of Poland are officially free of enzootic bovine leukosis
Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2008 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung einer bestimmten administrativen Region Italiens als amtlich anerkannt frei von Rindertuberkulose und bestimmter administrativer Regionen Polens als amtlich...
Kommisjonsvedtak av 21. mai 2008 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at ein viss administrativ region i Italia er offisielt fri for bovin tuberkulose, og at visse administrative regionar i Polen er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2008/404/EF)
Commission Decision 2008/234/EC of 18 March 2008 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Poland are officially free of enzootic bovine leucosis
Entscheidung der Kommission vom 18. März 2008 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte Verwaltungsgebiete Polens amtlich frei von enzootischer Rinderleukose sind (2008/234/EG)
Kommisjonsvedtak av 18. mars 2008 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til godkjenninga av visse administrative regionar i Polen som offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2008/234/EF)
Commission Decision 2008/233/EC of 17 March 2008 amending Decision 2004/558/EC implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Community trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis and the approval of the eradication programme presented by certain Member States
Entscheidung der Kommission vom 17. März 2008 zur Änderung der Entscheidung 2004/558/EG zur Umsetzung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich ergänzender Garantien im innergemeinschaftlichen Handel mit Rindern in Bezug auf die infektiöse bovine Rhinotracheitis und der...
Kommisjonsvedtak av 17. mars 2008 om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som...
Commission Decision 2008/159/EC of 22 February 2008 amending Decision 2007/683/EC approving the plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs in certain areas of Hungary
Entscheidung der Kommission vom 22. Februar 2008 zur Änderung der Entscheidung 2007/683/EG zur Genehmigung des Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in bestimmten Gebieten Ungarns (2008/159/EG)
Kommisjonsvedtak av 22. februar 2008 om endring av vedtak 2007/683/EF om godkjenning av planen for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av Ungarn (2008/159/EF)
Commission Decision 2008/185/EC of 21 February 2008 on additional guarantees in intra-Community trade of pigs relating to Aujeszky’s disease and criteria to provide information on this disease
Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2008 zur Festlegung zusätzlicher Garantien für den innergemeinschaftlichen Handel mit Schweinen hinsichtlich der Aujeszky-Krankheit und der Kriterien für die Informationsübermittlung ) (kodifizierte Fassung) (2008/185/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. febrúar 2008 um viðbótarábyrgðir í viðskiptum innan Bandalagsins með svín í tengslum við Aujeszkys-veiki og um viðmiðanir fyrir upplýsingar sem skal veita um sjúkdóminn (2008/185/EB)
Kommisjonsvedtak av 21. februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne sykdommen (2008/185/EF)
Commission Decision 2008/97/EC of 30 January 2008 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that certain administrative regions of Italy are officially free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis and bovine brucellosis and that certain administrative regions of Poland are officially free of enzootic bovine leucosis, as corrected by OJ L 105, 25.4.2009, p. 20.
Entscheidung der Kommission vom 30. Januar 2008 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte Regionen Italiens amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sind, und der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte...
Kommisjonsvedtak av 30. januar 2008 om endring av vedtak 93/52/EØF med omsyn til fråsegna om at visse administrative regionar i Italia er offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse administrative regionar i Italia er...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar