With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2008/60/EC of 21 December 2007 amending Decision 2003/548/EC as regards the deletion of specific types of leased line from the Minimum Set of Leased Lines
Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 2007 zur Änderung der Entscheidung 2003/548/EG betreffend die Streichung bestimmter Arten von Mietleitungen aus dem Mindestangebot an Mietleitungen (2008/60/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. desember 2007 om endring av beslutning 2003/548/EF med hensyn til fjerning av visse typer leide samband fra minstetilbudet av leide samband (2008/60/EF)
Commission Decision 2008/49/EC of 12 December 2007 concerning the implementation of the Internal Market Information System (IMI) as regards the protection of personal data
Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2007 über den Schutz personenbezogener Daten bei der Umsetzung des Binnenmarktinformationssystems (IMI) (2008/49/EG)
Kommisjonsvedtak av 12. desember 2007 om gjennomføring av informasjonssystemet for det indre marked (IMI) med hensyn til vern av personopplysninger (2008/49/EF)
COM(2005) 646
Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation aor administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/65/EB frá 11. desember 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins 89/552/EBE um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/65/EF av 11. desember 2007 om endring av rådsdirektiv 89/552/EØF om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene
Commission Decision 2007/698/EC of 29 October 2007 amending Decision 2007/116/EC as regards the introduction of additional reserved numbers beginning with ‘116
Entscheidung der Kommission vom 29. Oktober 2007 zur Änderung der Entscheidung 2007/116/EG bezüglich der Reservierung weiterer mit 116 beginnender Rufnummern (2007/698/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. október 2007 um breytingu á ákvörðun 2007/116/EB með tilliti til þess að fjölga fráteknum númerum sem byrja á „116“ (2007/698/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. oktober 2007 om endring av vedtak 2007/116/EF med omsyn til innføring av ytterlegare reserverte nummer som byrjar med «116» (2007/698/EF)
Commission Decision 2007/344/EC of 16 May 2007 on harmonised availability of information regarding spectrum use within the Community
Entscheidung der Kommission vom 16. Mai 2007 über die einheitliche Bereitstellung von Informationen über die Frequenznutzung in der Gemeinschaft (2007/344/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. maí 2007 um samhæft aðgengi að upplýsingum um notkun tíðnirófsins innan Bandalagsins (2007/344/EB)
Kommisjonsvedtak av 16. mai 2007 om harmonisert tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet (2007/344/EF)
Commission Decision 2007/116/EC of 15 February 2007 on reserving the national numbering range beginning with ‘116’ for harmonised numbers for harmonised services of social value
Entscheidung der Kommission vom 15. Februar 2007 über die Reservierung der mit 116 beginnenden nationalen Nummernbereiche für einheitliche Rufnummern für harmonisierte Dienste von sozialem Wert (2007/116/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. febrúar 2007 um að taka frá númeraraðir fyrir hvert aðildarríki, sem byrja á „116“, í því skyni að hafa samræmd númer fyrir samræmda þjónustu sem hefur samfélagslegt gildi (tilkynnt með númeri C(2007) 249) (2007/116/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. februar 2007 om å reservere den nasjonale nummerserien som byrjar med «116», til harmoniserte nummer for harmoniserte tenester av sosial verdi (2007/116/EF)
Commission Decision 2007/98/EC of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services
Entscheidung der Kommission vom 14. Februar 2007 zur harmonisierten Nutzung von Funkfrequenzen in den 2-GHz-Frequenzbändern für die Einrichtung von Satellitenmobilfunksystemen (2007/98/EG)
Kommisjonsvedtak av 14. februar 2007 om harmonisert bruk av radiospektrum i 2 GHz-frekvensbåndene for innføring av systemer som leverer satellittbaserte mobiltjenester (2007/98/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.