With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2010/749/EU of 2 December 2010 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of India, Peru, Panama and South Korea
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Indien, Peru, Panama und Südkorea (2010/749/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2010 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Indlands, Perú, Panama og Suður-Kóreu með tilliti til kúariðu (tilkynnt með númeri C(2010) 8352) (2010/749/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 2. desember 2010 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for India, Peru, Panama og Sør-Korea (2010/749/EU)
Commission Regulation (EU) No 1053/2010 of 18 November 2010 amending Regulation (EC) No 494/98 as regards administrative sanctions in cases of failure to prove the identification of an animal
Verordnung (EU) Nr. 1053/2010 der Kommission vom 18. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 494/98 bezüglich verwaltungsrechtlicher Sanktionen bei fehlendem Nachweis der Identität eines Tieres
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1053/2010 frá 18. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 494/98 að því er varðar stjórnsýsluviðurlög í þeim tilvikum þar sem ekki er hægt að sannreyna auðkenni dýra
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1053/2010 av 18. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 494/98 med hensyn til administrative sanksjoner i tilfeller der identifikasjonen av et dyr ikke kan bevises
Commission Regulation (EU) No 1033/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 1505/2006 as regards the annual reports by the Member States on the results of the checks carried out in relation to the identification and registration of ovine and caprine animals
Verordnung (EU) Nr. 1033/2010 der Kommission vom 15. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1505/2006 bezüglich der Jahresberichte der Mitgliedstaaten über die Ergebnisse der Kontrollen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1033/2010 frá 15. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1505/2006 að því er varðar árlegar skýrslur aðildar- ríkjanna um niðurstöður úr eftirlitinu sem fram fór í tengslum við auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2010 av 15. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1505/2006 med hensyn til medlemsstatenes årsrapporter om resultatene av kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter
Commission Regulation (EU) No 1034/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 1082/2003 as regards checks concerning the requirements for the identification and registration of bovine animals
Verordnung (EU) Nr. 1034/2010 der Kommission vom 15. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2003 hinsichtlich der Kontrolle der Anforderungen an die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1034/2010 frá 15. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1082/2003 að því er varðar eftirlit varðandi kröfurnar fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1034/2010 av 15. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1082/2003 med hensyn til kontroll av kravene til identifikasjon og registrering av storfe
Commission Decision 2010/692/EU of 15 November 2010 recognising the fully operational character of the Latvian database for bovine animals
Beschluss der Kommission vom 15. November 2010 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der lettischen Rinderdatenbank (2010/692/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. nóvember 2010 um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur (Einungis lettneski textinn hefur lagagildi) (2010/692/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 15. november 2010 om godkjenning av at den latviske databasen for storfe er i full drift (2010/692/EU)
Commission Decision 2010/654/EU of 27 October 2010 amending Decision 2009/852/EC as regards the list of certain milk processing establishments in Romania subjected to certain transitional measures
Beschluss der Kommission vom 27. Oktober 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/852/EG hinsichtlich des Verzeichnisses bestimmter milchverarbeitender Betriebe in Rumänien, für die Übergangsbestimmungen gelten (2010/654/EU)
Kommisjonsbeslutning av 27. oktober 2010 om endring av vedtak 2009/852/EF med hensyn til listen over visse melkeforedlingsvirksomheter i Romania som er omfattet av visse overgangstiltak (2010/654/EU)
Commission Regulation (EU) No 956/2010 of 22 October 2010 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the list of rapid tests
Verordnung (EU) Nr. 956/2010 der Kommission vom 22. Oktober 2010 zur Änderung des Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Schnelltests
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 956/2010 frá 22. október 2010 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar skrána yfir flýtiprófanir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 956/2010 av 22. oktober 2010 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til listen over hurtigprøver
Commission Decision 2010/633/EU of 22 October 2010 amending Decision 93/152/EEC laying down the criteria for vaccines to be used against Newcastle disease in the context of routine vaccination programmes
Beschluss der Kommission vom 22. Oktober 2010 zur Änderung der Entscheidung 93/152/EWG über die Kriterien für Impfstoffe für Routineimpfungen gegen die Newcastle-Krankheit (2010/633/EU)
Kommisjonsbeslutning av 22. oktober 2010 om endring av vedtak 93/152/EØF om fastsettelse av kriterier for vaksiner som skal brukes mot Newcastle disease i forbindelse med rutinevaksinasjonsprogrammer (2010/633/EU)
Commission Decision 2010/653/EU of 21 October 2010 amending Annex II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 21. Oktober 2010 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht konformer Rohmilch in...
Kommisjonsbeslutning av 21. oktober 2010 om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Decision of 1 October 2010 authorising a laboratory in Russia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Beschluss der Kommission vom 1. Oktober 2010 über die Zulassung eines Laboratoriums in Russland für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe (2010/591/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. október 2010 um leyfi fyrir tiltekna rannsóknarstofu í Rússlandi til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (2010/591/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 1. oktober 2010 om godkjenning av et laboratorium i Russland med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2010/591/EU)
Commission Regulation (EU) No 790/2010 of 7 September 2010 amending Annexes VII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption
Verordnung (EU) Nr. 790/2010 der Kommission vom 7. September 2010 zur Änderung der Anhänge VII, X und XI der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 790/2010 frá 7. september 2010 um breytingu á VII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 790/2010 av 7. september 2010 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
Commission Decision 2010/436/EU of 9 August 2010 implementing Council Decision 2000/258/EC as regards proficiency tests for the purposes of maintaining authorisations of laboratories to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Beschluss der Kommission vom 9. August 2010 zur Durchführung der Entscheidung 2000/258/EG des Rates im Hinblick auf Befähigungstests zum Zweck der Aufrechterhaltung von Laboratorien erteilten Zulassungen für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. ágúst 2010 um framkvæmd ákvörðunar ráðsins 2000/258/EB að því er varðar hæfnisprófanir í þeim tilgangi að viðhalda leyfum rannsóknarstofa til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (2010/436/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 9. august 2010 om gjennomføring av rådsvedtak 2000/258/EF med omsyn til dugleiksprøvingar med sikte på å vidareføre godkjenninga av laboratorium som skal utføre serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (2010/436/EU)
Commission Decision 2010/367/EU of 25 June 2010 on the implementation by Member States of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds
Beschluss der Kommission vom 25. Juni 2010 über die Durchführung der Programme zur Überwachung von Geflügel und Wildvögeln auf aviäre Influenza durch die Mitgliedstaaten (2010/367/EU)
Kommisjonsbeslutning av 25. juni 2010 om medlemsstatenes gjennomføring av overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler (2010/367/EU)
Commission Regulation (EU) No 558/2010 of 24 June 2010 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin
Verordnung (EU) Nr. 558/2010 der Kommission vom 24. Juni 2010 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 558/2010 frá 24. júní 2010 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EU) nr. 558/2010 av 24. juni 2010 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EU) No 506/2010 of 14 June 2010 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards ovine and caprine animals kept in zoos
Verordnung (EU) Nr. 506/2010 der Kommission vom 14. Juni 2010 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates hinsichtlich in Zoos gehaltener Schafe und Ziegen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 506/2010 frá 14. júní 2010 um breytingu á viðaukanum við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar sauðfé og geitur sem haldin eru í dýragörðum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 506/2010 av 14. juni 2010 om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til sauer og geiter som holdes i zoologiske hager
Commission Decision 2010/301/EU of 25 May 2010 amending Decision 2004/407/EC as regards authorising imports of photographic gelatine into the Czech Republic
Beschluss der Kommission vom 25. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2004/407/EG hinsichtlich der Genehmigung der Einfuhr von Fotogelatine in die Tschechische Republik (2010/301/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2004/407/EB að því er varðar leyfi til innflutnings á gelatíni til ljósmyndunar til Tékklands (2010/301/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 25. mai 2010 om endring av vedtak 2004/407/EF med hensyn til tillatelse til import av fotografisk gelatin til Den tsjekkiske republikk (2010/301/EU)
Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals
Verordnung (EU) Nr. 438/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 438/2010 frá 19. maí 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 998/2003 um kröfur um heilbrigði dýra, sem gilda um flutninga, sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, á gæludýrum
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 438/2010 av 19. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 998/2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
Commission Decision 2010/276/EU of 10 May 2010 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 10. Mai 2010 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2009/861/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2010 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 10. mai 2010 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Decision 2010/256/EU of 30 April 2010 amending Decision 92/216/EEC as regards the publication of the list of coordinating authorities for equine competitions
Beschluss der Kommission vom 30. April 2010 zur Änderung der Entscheidung 92/216/EWG im Hinblick auf die Veröffentlichung des Verzeichnisses der Koordinierungsstellen für pferdesportliche Veranstaltungen (2010/256/EU)
Kommisjonsbeslutning av 30. april 2010 om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til offentliggjøring av listen over samordningsmyndigheter for konkurranser for dyr av hestefamilien (2010/256/EU)
Commission Regulation (EU) No 365/2010 of 28 April 2010 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards Enterobacteriaceae in pasteurised milk and other pasteurised liquid dairy products and Listeria monocytogenes in food grade salt
Verordnung (EU) Nr. 365/2010 der Kommission vom 28. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel im Hinblick auf das Vorkommen von Enterobacteriaceae in pasteurisierter Milch und sonstigen pasteurisierten flüssigen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 365/2010 frá 28. apríl 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli að því er varðar iðrabakteríur í gerilsneyddri mjólk og öðrum gerilsneyddum mjólkurafurðum í fljótandi formi og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 365/2010 av 28. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler med hensyn til enterobacteriaceae i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende melkeprodukter samt Listeria monocytogenes i...
Commission Decision 2010/160/EU of 17 March 2010 amending Decision 2005/176/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC
Beschluss der Kommission vom 17. März 2010 zur Änderung der Entscheidung 2005/176/EG zur Festlegung der Code-Form und der Codes für die Mitteilung von Tierseuchen gemäß der Richtlinie 82/894/EWG des Rates (2010/160/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. mars 2010 um breytingu á ákvörðun 2005/176/EB um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir tilkynningu um dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun ráðsins 82/894/EBE (2010/160/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 17. mars 2010 om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF (2010/160/EU)
Commission Regulation (EU) No 200/2010 of 10 March 2010 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of Salmonella serotypes in adult breeding flocks of Gallus gallus
Verordnung (EU) Nr. 200/2010 der Kommission vom 10. März 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf ein Unionsziel zur Senkung der Prävalenz von Salmonella -Serotypen bei erwachsenen Gallus - gallus -...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2010 frá 10. mars 2010 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar það markmið Sambandsins að draga úr algengi sermigerða salmonellu í hópum fullorðinna undaneldisfugla af tegundinni...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 av 10. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av salmonellaserotyper i flokker av voksent avlsfjørfe av arten Gallus gallus
Commission Decision 2010/89/EU of 9 February 2010 on transitional measures concerning the application of certain structural requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to certain establishments for meat, fishery products and egg products and cold stores in Romania
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2010 betreffend Übergangsmaßnahmen in Bezug auf die Anwendung bestimmter struktureller Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates auf bestimmte Fleisch,...
Kommisjonsbeslutning av 9. februar 2010 om overgangstiltak med hensyn til anvendelsen av visse strukturelle krav i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 på visse virksomheter i kjøtt-, fiskerivare- og eggproduktsektoren samt visse kjølelagre...
Commission Decision 2010/66/EU of 5 February 2010 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2010/66/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. febrúar 2010 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (tilkynnt með númeri C(2010) 626) (2010/66/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 5. februar 2010 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE (2010/66/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 17 February 2022