EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2000/285/EC of 5 April 2000 amending Decision 91/516/EEC establishing a list of ingredients whose use is prohibited in compound feedingstuffs
Entscheidung der Kommission vom 5. April 2000 zur Änderung der Entscheidung 91/516/EWG zur Festlegung des Verzeichnisses von Ausgangserzeugnissen, deren Verwendung in Mischfuttermitteln verboten ist (2000/285/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/285/EB frá 5. apríl 2000 um breytingu á ákvörðun 91/516/EBE um gerð skráar yfir innihaldsefni sem bannað er að nota í blandað fóður
Kommisjonsvedtak 2000/285/EF av 5. april 2000 om endring av vedtak 91/516/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å bruke i fôrblandinger
Commission Directive 2002/70/EC of 26 July 2002 establishing requirements for the determination of levels of dioxins and dioxin-like PCBs in feedingstuffs
Richtlinie 2002/70/EG der Kommission vom 26. Juli 2002 zur Festlegung von Anforderungen an die Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und dioxinähnlichen PCB in Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/70/EB frá 26. júlí 2002 um kröfur við ákvörðun á magni díoxína og PCB-efna, sem líkjast díoxíni, í fóðri
Kommisjonsdirektiv 2002/70/EF av 26. juli 2002 om fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i fôrvarer
COM(1998) 435
Directive 2000/16/EC of the European Parliament and the Council of 10 April 2000 amending Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs and Council Directive 96/25/EC on the circulation of feed materials
Richtlinie 2000/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 2000 zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG des Rates über den Verkehr mit Mischfuttermitteln und der Richtlinie 96/25/EG des Rates über den Verkehr mit Futtermittel-Ausgangserzeugnissen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/16/EB frá 10. apríl 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 79/373/EBE um markaðssetningu blandaðs fóðurs og tilskipun ráðsins 96/25/EB um dreifingu fóðurefnis
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/16/EF av 10. april 2000 om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger og rådsdirektiv 96/25/EF om markedsføring av fôrmidler
Commission Directive 2000/45/EC of 6 July 2000 establishing Community methods of analysis for the determination of vitamin A, vitamin E and tryptophan in feedingstuffs
Richtlinie 2000/45/EG der Kommission vom 6. Juli 2000 zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Vitamin A, Vitamin E und Tryptophan in Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/45/EB frá 6. júlí 2000 um greiningaraðferðir til að ákvarða A-vítamín, E-vítamín og tryptófan í fóðri
Kommisjonsdirektiv 2000/45/EF av 6. juli 2000 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for bestemmelse av vitamin A, vitamin E og tryptofan i fôrvarer
COM(1998) 602
Directive 2000/77/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2000 amending Council Directive 95/53/EC fixing the principles governing the organisation of official inspections in the field of animal nutrition
Richtlinie 2000/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2000 zur Änderung der Richtlinie 95/53/EG des Rates mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/77/EB frá 14. desember 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 95/53/EB um setningu meginreglna um skipulag opinberra skoðana á sviði dýrafæðu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/77/EF av 14. desember 2000 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet
Commission Regulation (EC) No 739/2000 of 7 April 2000 amending Regulation (EC) No 2439/1999 on the conditions for the authorisation of additives belonging to the group 'binders, anti-caking agents and coagulants' in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 739/2000 der Kommission vom 7. April 2000 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2439/1999 über die Bedingungen für die Zulassung von Zusatzstoffen der Gruppe "Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe" in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 739/2000 frá 7. apríl 2000 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2439/1999 um skilyrði vegna leyfis fyrir aukefnum í fóðri í flokknum „bindiefni, kekkjavarnarefni og storkuefni“
Kommisjonsforordning (EF) nr. 739/2000 av 7. april 2000 om endring av forordning nr. 2439/1999 om vilkårene for godkjenning av tilsetningsstoffer som tilhører gruppen «bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler» i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2697/2000 of 27 November 2000 concerning the provisional authorisations of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2697/2000 der Kommission vom 27. November 2000 über die vorläufigen Zulassungen von Zusatzstoffen in der Tierernährung .)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2697/2000 frá 27. nóvember 2000 um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000 av 27. november 2000 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Directive 2001/46/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 2001 amending Council Directive 95/53/EC fixing the principles governing the organisation of official inspections in the field of animal nutrition and Directives 70/524/EEC,96/25/EC and 1999/29/EC on animal nutrition
Richtlinie 2001/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2001 zur Änderung der Richtlinie 95/53/EG des Rates mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen sowie der Richtlinien 70/524/EWG, 96/25/EG und 1999/29/EG des Rates...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/46/EB frá 23. júlí 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 95/53/EB um setningu meginreglna um skipulag opinberra skoðana á sviði dýrafæðu og breytingu á tilskipunum 70/524/EBE, 96/25/EB og 1999/29/EB um dýrafæðu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet og direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF om fôrvarer
Commission Directive 2001/79/EC of 17 September 2001 amending Council Directive 87/153/EEC fixing guidelines for the assessment of additives in animal nutrition
Richtlinie 2001/79/EG der Kommission vom 17. September 2001 zur Änderung der Richtlinie 87/153/EWG des Rates zur Festlegung von Leitlinien zur Beurteilung von Zusatzstoffen in der Tierernährung .)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/79/EB frá 17. september 2001 um breytingu á tilskipun 87/153/EBE um að setja viðmiðunarreglur um mat á aukefnum í dýrafæðu
Kommisjonsdirektiv 2001/79/EF av 17. september 2001 om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Council Directive 2001/102/EC of 27 November 2001 amending Directive 1999/29/EC on the undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 2001/102/EG des Rates vom 27. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 1999/29/EG des Rates über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun ráðsins 2001/102/EB frá 27. nóvember 2001 um breytingu á tilskipun 1999/29/EB um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Rådsdirektiv 2001/102/EF av 27. november 2001 om endring av direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer 8.5.2002 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende Nr. 23/475
Commission Regulation (EC) No 937/2001 of 11 May 2001 concerning the authorisation of new additive uses, new additive preparation, the prolongation of provisional authorisations and the 10 year authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 937/2001 der Kommission vom 11. Mai 2001 zur Zulassung neuer Verwendungszwecke für Zusatzstoffe und einer neuen Zusatzstoffzubereitung in der Tierernährung, zur Verlängerung vorläufiger Zulassungen und zur Zulassung eines Zusatzstoffes für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 937/2001 frá 11. maí 2001 um að leyfa nýja notkun aukefna, nýja aukefnablöndu, framlengingu bráðabirgðaleyfa og 10 ára leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 937/2001 av 11. mai 2001 om godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer og nye tilsetningsstoffer, om forlengelse av midlertidige godkjenninger og om en 10-årig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2205/2001 of 14 November 2001 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation of certain additives
Verordnung (EG) Nr. 2205/2001 der Kommission vom 14. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung bestimmter Zusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2205/2001 frá 14. nóvember 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri að því er varðar afturköllun á leyfi fyrir tiltekin aukefni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2205/2001 av 14. november 2001 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av visse tilsetjingsstoff
COM(2001) 493
Commission Directive 2002/1/EC of 7 January 2002 amending Directive 94/39/EC as regards animal feedingstuffs for the support of liver function in case of chronic liver insufficiency
Richtlinie 2002/1/EG der Kommission vom 7. Januar 2002 zur Änderung der Richtlinie 94/39/EG in Bezug auf Futtermittel zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/1/EB frá 7. janúar 2002 um breytingu á tilskipun 94/39/EB að því er varðar fóður til stuðnings við lifrarstarfsemi vegna langvinnrar lifrarbilunar
Kommisjonsdirektiv 2002/1/EF av 7. januar 2002 om endring av direktiv 94/39/EF med hensyn til fôrvarer til støtte av leverfunksjonen ved kronisk nedsatt leverfunksjon
COM(1999) 744
Directive 2002/2/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs and repealing Commission Directive 91/357/EEC
Richtlinie 2002/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG des Rates über den Verkehr mit Mischfuttermitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 91/357/EWG der Kommission
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/2/EB frá 28. janúar 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 79/373/EBE um markaðssetningu blandaðs fóðurs og um niðurfellingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/357/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/2/EF av 28. januar 2002 om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger og om oppheving av kommisjonsdirektiv 91/357/EØF
Commission Regulation (EC) No 668/2003 of 11 April 2003 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 668/2003 der Kommission vom 11. April 2003 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2003 frá 11. apríl 2003 um varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2003 av 11. april 2003 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 877/2003 of 21 May 2003 provisionally authorising the use of the acidity regulator "Benzoic acid" in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 877/2003 der Kommission vom 21. Mai 2003 zur vorläufigen Zulassung des Säureregulators Benzoesäure in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 877/2003 frá 21. maí 2003 um að leyfa til bráðabirgða notkun sýrustillisins bensósýru í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 877/2003 av 21. mai 2003 om midlertidig godkjenning av bruken av det surhetsregulerende middelet «benzosyre» i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1852/2003 of 21 October 2003 authorising the use for 10 years of a coccidiostat in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1852/2003 der Kommission vom 21. Oktober 2003 zur Zulassung eines Kokzidiostatikums in Futtermitteln für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2003 frá 21. október 2003 um að leyfa notkun hníslalyfja í fóðri um tíu ára skeið
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2003 av 21. oktober 2003 om tiårig godkjenning av bruk av et koksidiostatikum i fôrvarer
Council Directive 95/53/EC of 25 October 1995 fixing the principles governing the organization of official inspections in the field of animal nutrition
Richtlinie 95/53/EG des Rates vom 25. Oktober 1995 mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen
Tilskipun ráðsins 95/53/EB frá 25. október 1995 um setningu meginreglna um skipulag opinberra skoðana á sviði dýrafæðu
Rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet
Commission Directive 95/55/EC of 31 October 1995 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 95/55/EG der Kommission vom 31. Oktober 1995 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/55/EB frá 31. október 1995 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 95/55/EF av 31. oktober 1995 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Council Directive 95/69/EC of 22 December 1995 laying down the conditions and arrangements for approving and registrering certain establishments and intermediaries in the animal feed sector and amending Directives 70/524EEC, 74/63/EEC, 79/373/EEC and 82/471/EEC
Richtlinie 95/69/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Festlegung der Bedingungen und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betriebe und zwischengeschalteter Personen des Futtermittelsektors sowie zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/...
Tilskipun ráðsins 95/69/EB frá 22. desember 1995 um skilyrði og fyrirkomulag við að viðurkenna og skrá tilteknar fóðurstöðvar og milliliði og um breytingu á tilskipunum 70/524/EBE, 74/63/EBE, 79/373/EBE og 82/471/EBE
Rådsdirektiv 95/69/EF av 22. desember 1995 om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet og om endring av direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF og 82/471/EØF
Commission Decision 2004/217/EC of 1 March 2004 adopting a list of materials whose circulation or use for animal nutrition purposes is prohibited
Entscheidung der Kommission vom 1. März 2004 zur Annahme eines Verzeichnisses von Ausgangserzeugnissen, deren Verkehr oder Verwendung in der Tierernährung verboten ist (2004/217/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/217/EB frá 1. mars 2004 um samþykkt skráar yfir efni sem bannað er að setja í dreifingu eða nota sem fóður (tilkynnt með númeri C(2004) 583)
Kommisjonsvedtak 2004/217/EF av 1. mars 2004 om opprettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å markedsføre som eller bruke i fôr [meddelt under nummer K(2004) 583]
Commission Directive 96/6/EC of 16 February 1996 amending Council Directive 74/63/EEC on undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 96/6/EG der Kommission vom 16. Februar 1996 zur Änderung der Richtlinie 74/63/EWG des Rates über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/6/EB frá 16. febrúar 1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 74/63/EBE um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Kommisjonsdirektiv 96/6/EF av 16. februar 1996 om endring av rådsdirektiv 74/63/EØF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer
Commission Directive 96/7/EC of 21 February 1996 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 96/7/EG der Kommission vom 21. Februar 1996 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/7/EB frá 21. febrúar 1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 96/7/EF av 21. februar 1996 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Council Directive 96/24/EC of 29 April 1996 amending Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs
Richtlinie 96/24/EG des Rates vom 29. April 1996 zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG über den Verkehr mit Mischfuttermitteln
Tilskipun ráðsins 96/24/EB frá 29. apríl 1996 um breytingu á tilskipun 79/373/EBE um markaðssetningu blandaðs fóðurs
Rådsdirektiv 96/24/EF av 29. april 1996 om endring av direktiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger
Council Directive 96/25/EC of 29 April 1996 on the circulation on feed materials, amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC, 82/471/EEC and 93/74/EEC and repealing Directive 77/101/EEC
Richtlinie 96/25/EG des Rates vom 29. April 1996 über den Verkehr mit Futtermittel- Ausgangserzeugnissen, zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG und 93/74/EWG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 77/101/EWG
Tilskipun ráðsins 96/25/EB frá 29. apríl 1996 um dreifingu fóðurefnis, breytingu á tilskipunum 70/524/EBE, 74/63/EBE, 82/471/EBE og 93/74/EBE og niðurfellingu á tilskipun 77/101/EBE
Rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 om markedsføring av fôrmidler, om endring av direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF og om oppheving av direktiv 77/101/EØF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020