EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 29/2004 of 8 January 2004 adopting the specifications of the 2005 ad hoc module on reconciliation between work and family life provided for by Council Regulation (EC) No 577/98
Verordnung (EG) Nr. 29/2004 der Kommission vom 8. Januar 2004 zur Annahme der Spezifikationen des Ad-hoc-Moduls 2005 "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" nach der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 29/2004 frá 8. janúar 2004 um samþykkt forskrifta fyrir sérstaka einingu um samþættingu vinnu og fjölskyldulífs fyrir árið 2005 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
Kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2004 av 8. januar 2004 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98
Commission Regulation (EC) No 1288/2004 of 14 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1288/2004 der Kommission vom 14. Juli 2004 zur unbefristeten Zulassung bestimmter Zusatzstoffe und zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes, der bereits zur Verwendung in der Tierernährung zugelassen ist(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1288/2004 frá 14. júlí 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004 av 14. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1289/2004 of 14 July 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Deccox® in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 der Kommission vom 14. Juli 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und anderer Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes Deccox® in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1289/2004 frá 14. júlí 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið Deccox® sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1289/2004 av 14. juli 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Deccox®, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
Commission Decision 2004/550/EC of 13 July 2004 amending Decision 2003/828/EC as regards movements of animals vaccinated against bluetongue from protection zones
Entscheidung der Kommission vom 13. Juli 2004 zur Änderung der Entscheidung 2003/828/EG hinsichtlich der Verbringung von gegen die Blauzungenkrankheit geimpften Tieren aus Schutzzonen (2004/550/EG)
Kommisjonsvedtak av 13. juli 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytning av dyr som er vaksinert mot Blue Tongue, fra vernesoner (2004/550/EF)
COM(2003) 471
Council Regulation (EC) 1321/2004 of 12 July 2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio-navigation programme
Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates vom 12. Juli 2004 über die Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogramme
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1321/2004 frá 12. júlí 2004 um að koma á fót stofnunum til að annast rekstur evrópsku áætlananna um fjarleiðsögu um gervihnött
Rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 av 12. juli 2004 om opprettelse av strukturer for forvaltning av europeiske programmer for satellittbasert radionavigasjon
COM(2004) 461
Commission Decision of 29 April 2004 laying down a questionnaire to be used for annual reporting an ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC and under Directives 2000/69/EC and 2002/3/EC of the European Parliament an dof the Council
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Festlegung eines Fragebogens, der für die jährliche Berichterstattung über die Beurteilung der Luftqualität gemäß den Richtlinien 96/62/EG und 1999/30/EG des Rates sowie den Richtlinien 2000/69/EG und 2002/3/EG des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/461/EB frá 29. apríl 2004 um spurningalista sem nota skal í tengslum við árlega skýrslugjöf um mat á gæðum andrúmslofts samkvæmt tilskipunum ráðsins 96/62/EB og 1999/30/EB og samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/69/EB og 2002/...
Kommisjonsvedtak 2004/461/EF av 29. april 2004 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved den årlige rapporteringen om vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/69/EF...
Commission Regulation (EC) No 1332/2004 of 20 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1332/2004 der Kommission vom 20. Juli 2004 zur unbefristeten Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in der Tierernährung(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1332/2004 frá 20. júlí 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1332/2004 av 20. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1333/2004 of 20 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1333/2004 der Kommission vom 20. Juli 2004 zur unbefristeten Zulassung eines bestimmten Zusatzstoffes in Futtermitteln(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1333/2004 frá 20. júlí 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1333/2004 av 20. juli 2004 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2758/1999 of 22 December 1999 amending Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2758/1999 der Kommission vom 22. Dezember 1999 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2758/1999 frá 22. desember 1999 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2758/1999 av 22. desember 1999 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Council Regulation (EC) No 2772/1999 of 21 December 1999 providing for the general rules for a compulsory beef labelling system
Verordnung (EG) Nr. 2772/1999 des Rates vom 21. Dezember 1999 mit den allgemeinen Regeln für ein obligatorisches Etikettierungssystem für Rindfleisch
Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices
Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission vom 22. Dezember 1999 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2790/1999 frá 22. desember 1999 um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans gagnvart flokkum lóðréttra samninga og samstilltra aðgerða
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999 av 22. desember 1999 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden
Commission Recommendation 1999/721/EC on the results of the risk evaluation and on the risk reduction strategies for the substances: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 2(-2-methoxyethoxy)ethanol); Alkanes, C10-13, chloro; Benzene, c10-13-alkyl derivs.
Empfehlung der Kommission vom 12. Oktober 1999 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Alkane, C10-13-, Chlor- und Benzol, C10-13-Alkylderivate (1999/721/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 1999/721/EB frá 12. október 1999 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna: 2-(2-bútoxýetoxý)etanól; 2-(2-metoxýetoxý)etanól; klóruð alkön (C10-13) og alkýlafleiður bensens (C10-13)
Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within Council of 25 January 1999 concerning public service broadcasting
Entschliessung des Rates und der im Rat Vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 25. Januar 1999 über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Ályktun ráðsins og fulltrúa ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem komu saman á vegum ráðsins, 1999/C 30/01 frá 25. janúar 1999 um opinberan útvarpsrekstur
Council Resolution 1999/C 222/01 of 19 July 1999 on the situation of air traffic delays in Europe
Council Decision 2000/375/JHA of 29 May 2000 to combat child pornography on the internet
Beschluß des Rates vom 29. Mai 2000 zur Bekämpfung der Kinderpornographie im Internet
Resolution of the Council and the representatives of the governments of the Member States, meeting with the Council of 7 December 1998 on the free movement of goods
COM(2000) 466
Communication from the Commission on the guidelines on the assessment of the chemical, physical and biological agents and industrial processes considered hazardous for the safety or health of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (Council Directive 92/85/EEC)
Mitteilung der Kommission über die Leitlinien für die Beurteilung der chemischen, physikalischen und biologischen Agenzien sowie der industriellen Verfahren, die als Gefahrenquelle für Gesundheit und Sicherheit von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden...
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar (COM(2000) 466 lokagerð, eins og hún var leiðrétt með COM(2000) 466 lokagerð/2) um viðmiðunarreglur við mat á efna-, eðlis- og líffræðilegum áhrifavöldum og iðnaðarferlum sem talið er stofni öryggi og heilsu starfsmanna, sem eru þungaðir, hafa...
COM(2001) 584
Decision No 291/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 establishing the European Year of Education through Sport 2004
Beschluss Nr. 291/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 zur Einrichtung des Europäischen Jahres der Erziehung durch Sport 2004
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 291/2003/EB frá 6. febrúar 2003 um Evrópuár menntunar með iðkun íþrótta 2004
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 291/2003/EF av 6. februar 2003 om skiping av Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004
Modification to the list of official bodies and bodies officially recognised for the purpose of granting awards for table wines with an indication of origin, quality wines psr and imported wines with an indication of origin
Änderung der Liste der amtlichen oder amtlich anerkannten Stellen, die zur Verleihung von Auszeichnungen für Tafelweine mit geografischer Angabe, Qualitätsweine b.A. und eingeführte Weine mit geografischer Angabe berechtigt sind (Veröffentlicht gemäß Artikel 15 Absatz 6 der...
Addendum to the list of official bodies and bodies officially recognised for the purpose of granting awards for table wines with an indication of origin, quality wines psr and imported wines with an indication of origin
Ergänzung der Liste der amtlichen oder amtlich anerkannten Stellen, die zur Verleihung von Auszeichnungen für Tafelweine mit geografischer Angabe, Qualitätsweine b. A. und eingeführte Weine mit geografischer Angabe berechtigt sind (Veröffentlicht gemäß Artikel 15 Absatz 6 der...
Official bodies and bodies officially recognised for the purpose of granting awards for table wines with an indication of origin, quality wines psr and imported wines with an indication of origin
Liste der amtlichen oder amtlich anerkannten Stellen, die zur Verleihung von Auszeichnungen für Tafelweine mit geografischer Angabe, Qualitätsweine b.A. und eingeführte Weine mit geografischer Angabe berechtigt sind (Veröffentlicht gemäß Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EWG)...
Official bodies and bodies officially recognised for the purpose of granting awards for table wines with an indication of origin, quality wines psr and imported wines with an indication of origin (List published pursuant to Article 15(6) of Commission Regulation (EEC) No 3201/90)
Liste der amtlichen oder amtlich anerkannten Stellen, die zur Verleihung von Auszeichnungen für Tafelweine mit geografischer Angabe, Qualitätsweine b.A. und eingeführte Weine mit geografischer Angabe berechtigt sind (Veröffentlicht gemäß Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EWG)...
Commission Decision 1999/128/EC of 28 January 1999 repealing Decision 98/339/EC concerning certain protective measures relating to classical swine fever in Spain
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 1999 zur Aufhebung der Entscheidung 98/339/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Spanien (1999/128/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/128/EF av 28. januar 1999 om oppheving av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania
Decision of the European Parliament and of the Council No 98/1686/EC of 20 July 1998 establishing the Community Action Programme "European Voluntary Service for young people"
Beschluß Nr. 1686/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur Einführung des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms "Europäischer Freiwilligendienst für junge Menschen"
Recommendation No 20 of 31 May 1996 concerning improvement of the administration and settlement of reciprocal claims
Empfehlung Nr. 20 vom 31. Mai 1996 zur Verbesserung bei der Einreichung und Bereinigung gegenseitiger Forderungen (96/592/EG)
Tilmæli nr. 20 frá 31. maí 1996 varðandi bætta málsmeðferð við uppgjör á gagnkvæmum endurgreiðslukröfum (96/592/EB)
Rekommandasjon nr. 20 av 31. mai 1996 om bedret behandling og avregning av gjensidige refusjonskrav (96/592/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019