With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2011/850/EU of 12 December 2011 laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air quality
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. Dezember 2011 mit Bestimmungen zu den Richtlinien 2004/107/EG und 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf den Austausch von Informationen und die Berichterstattung über die Luftqualität (2011/850/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/850/ESB frá 12. desember 2011 um reglur um tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/107/EB og 2008/50/EB að því er varðar gagnkvæm skipti á upplýsingum og skýrslugjöf um gæði andrúmslofts
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 12. desember 2011 om fastsettelse av regler for europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/107/EF og 2008/50/EF med hensyn til gjensidig utveksling av opplysninger om og rapportering av kvaliteten på omgivelsesluft
Commission Decision 2011/638/EU of 26 September 2011 on benchmarks to allocate greenhouse gas emission allowances free of charge to aircraft operators pursuant to Article 3e of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 26. September 2011 über Benchmarks für die kostenlose Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten an Luftfahrzeugbetreiber gemäß Artikel 3e der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/638/EU)
Kommisjonsavgjerd av 26. september 2011 om referanseverdiar som skal nyttast ved tildeling av utsleppskvotar for klimagassar vederlagsfritt til luftfartøyoperatørar i medhald av artikkel 3e i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2011/638/EU)
Commission Decision 2011/389/EU of 30 June 2011 on the Union-wide quantity of allowances referred to in Article 3e(3)(a) to (d) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community
Beschluss der Kommission vom 30. Juni 2011 über die EU-weite Menge der Zertifikate gemäß Artikel 3e Absatz 3 Buchstaben a bis d der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der...
Kommisjonsbeslutning av 30. juni 2011 om den samlede mengden kvoter i Unionen som er nevnt i artikkel 3e nr. 3 bokstav a) d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (2011/389/EU)
Commission Decision 2011/149/EU of 7 March 2011 on historical aviation emissions pursuant to Article 3c(4) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
Beschluss der Kommission vom 7. März 2011 über historische Luftverkehrsemissionen gemäß Artikel 3c Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (2011/149/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. mars 2011 um fyrri losun frá flugi skv. 4. mgr. 3. gr. c í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins (2011/149/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 7. mars 2011 om historiske luftfartsutslipp i henhold til artikkel 3c nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (2011/149/EU)
Commission Decision 2011/92/EU of 10 February 2011 introducing the questionnaire to be used for the first report on the implementation of Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council on the geological storage of carbon dioxide
Beschluss der Kommission vom 10. Februar 2011 zur Einführung eines Fragebogens für den ersten Bericht über die Durchführung der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die geologische Speicherung von Kohlendioxid (2011/92/EU)
Kommisjonsbeslutning av 10. februar 2011 om innføring av et spørreskjema som skal brukes i den første rapporten om gjennomføring av europaparl a ments- og rådsdirektiv 2009/31/EF om geologisk lagring av karbondioksid

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021