With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D053920/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2446 of 19 December 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1368 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2446 der Kommission vom 19. Dezember 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1368 zur Erstellung einer Liste der an den Finanzmärkten verwendeten kritischen Referenzwerte gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2446 frá 19. desember 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2446 av 19. desember 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011
C(2017)6469
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/64 of 29 September 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to specifying how the criteria of Article 20(1)(c)(iii) are to be applied for assessing whether certain events would result in significant and adverse impacts on market integrity, financial stability, consumers, the real economy or the financing of households and businesses in one or more Member States - benchmarks
Delegierte Verordnung (EU) 2018/64 der Kommission vom 29. September 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung, wie die in Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii genannten Kriterien anzuwenden sind, wenn...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/64 frá 29. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er það varðar að tilgreina hvernig beita á viðmiðununum í iii. lið c-liðar 1. mgr. 20. gr. til að meta hvort tilteknir...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/64 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å angi hvordan kriteriene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c) iii) skal anvendes for å vurdere om visse hendelser vil kunne medføre...
C(2017)6464
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/66 of 29 September 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council specifying how the nominal amount of financial instruments other than derivatives, the notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds are to be assessed - benchmarks
Delegierte Verordnung (EU) 2018/66 der Kommission vom 29. September 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung, wie der Nennwert von Finanzinstrumenten mit Ausnahme von Derivaten, der nominelle Wert von...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/66 frá 29. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 sem tilgreina hvernig nafnverð annarra fjármálagerninga en afleiðna, grundvallarfjárhæð afleiðna og verðmæti hreinnar eignar...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/66 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å spesifisere hvordan det nominelle beløpet for andre finansielle instrumenter enn derivater, det nominelle beløpet for derivater og netto...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1147 of 28 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1368 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council- critical benchmarks
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1147 der Kommission vom 28. Juni 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1368 der Kommission zur Erstellung einer Liste der an den Finanzmärkten verwendeten kritischen Referenzwerte gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1147 frá 28. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1147 av 28. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.