With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2019)9068
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/424 of 17 December 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the alternative standardised approach for market risk
Delegierte Verordnung (EU) 2021/424 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf den alternativen Standardansatz für das Marktrisiko
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/424 frá 17. desember 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 575/2013 að því er varðar óhefðbundna staðalaðferð vegna markaðsáhættu
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/424 av 17. desember 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til alternativ standardmetode for markedsrisiko
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/442 of 17 December 2019 correcting Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
Delegierte Verordnung (EU) 2020/442 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/442 frá 17. desember 2019 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/35 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/442 av 17. desember 2019 om retting av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)
C(2018)8442
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1011 of 13.12.2018 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards certain registration conditions to promote the use of SME growth markets for the purposes of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1011 der Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission in Bezug auf bestimmte Registrierungsbedingungen mit dem Ziel, die Nutzung der KMU-Wachstumsmärkte für die Zwecke der Richtlinie 2014/65...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1011 frá 13. desember 2018 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/565 að því er varðar tiltekin skráningarskilyrði til að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja með...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1011 av 13. desember 2018 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 med hensyn til visse registreringsvilkår for å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er ved gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2028 of 29 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 as regards the mapping tables specifying the correspondence between the credit risk assessments of external credit assessment institutions and the credit quality steps set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - amend. CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2028 der Kommission vom 29. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 in Bezug auf die Zuordnungstabellen mit den Entsprechungen zwischen den Kreditrisikobewertungen externer Ratingagenturen und den in der Verordnung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2028 frá 29. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1799 að því er varðar vörpunartöflur sem sýna hvernig mat á útlánaáhættu utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja samsvarar lánshæfisþrepunum sem sett...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2028 av 29. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med hensyn til tilordningstabellene som angir samsvaret mellom eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittrisikovurderinger og risikoklassene...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2091 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197 with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - re CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2091 der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2197 in Bezug auf eng verbundene Währungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2091 frá 28. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2197 að því er varðar gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2091 av 28. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013
COM(2018) 93
Regulation (EU) 2019/2160 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds - amend. CRR
Verordnung (EU) 2019/2160 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU)Nr. 575/2013 hinsichtlich Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar áhættuskuldbindingar í formi sértryggðra skuldabréfa
COM(2018) 331
Regulation (EU) 2019/2115 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive 2014/65/EU and Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets - re MAR and Prospectus
Verordnung (EU) 2019/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU und der Verordnungen (EU) Nr. 596/2014 und (EU) 2017/1129 zur Förderung der Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2115 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB og reglugerðum (ESB) nr. 596/2014 og (ESB) 2017/1129 að því er varðar að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er
COM(2018) 354
Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector - Sustainable Finance Disclosure
Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 frá 27. nóvember 2019 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu
COM(2018) 355
Regulation (EU) 2019/2089 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned Benchmarks and sustainability-related disclosures for benchmarks
Verordnung (EU) 2019/2089 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel, hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte sowie...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2089 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum og upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 av 27. november 2019 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaomstilling, EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen og bærekraftsrelaterte opplysninger for referanseverdier
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2102 of 27 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2452 with regard to the disclosure of information used in the calculation of the adjustment for the loss-absorbing capacity of deferred taxes - amend. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2102 der Kommission vom 27. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2452 im Hinblick auf die Veröffentlichung der Informationen, die bei der Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2102 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 með tilliti til birtingu upplýsinga sem notaðar eru við útreikning á leiðréttingu fyrir tapgleypni frestaðs skatts
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2102 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til offentliggjøring av opplysninger som brukes i beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2103 of 27 November 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - re Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2103 der Kommission vom 27. November 2019 zur Änderung und Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2103 frá 27. nóvember 2019 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2103 av 27. november 2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1902 of 7 November 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2019 until 30 December 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1902 der Kommission vom 7. November 2019 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September 2019 bis 30. Dezember 2019...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1902 frá 7. nóvember 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 30. september 2019 til 30. desember 2019 í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1902 av 7. november 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2019 til 30. desember 2019 i samsvar...
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2100 of 30 September 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 with regard to updates of the taxonomy to be used for the single electronic reporting format
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2100 der Kommission vom 30. September 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 durch Aktualisierung der Taxonomie, die für das einheitliche elektronische Berichtsformat zu verwenden ist
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2100 av 30. september 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til oppdateringer av taksonomien som skal brukes til det felles elektroniske rapporteringsformatet
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1285 of 30 July 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2019 until 29 September 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1285 der Kommission vom 30. Juli 2019 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni 2019 bis 29. September 2019 gemäß der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1285 frá 30. júlí 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní 2019 til 29. september 2019 í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 av 30. juli 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2019 til 29. september 2019 i samsvar med...
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1865 of 6 June 2019 correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1865 der Kommission vom 6. Juni 2019 zur Berichtigung der rumänischen Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1865 frá 6. júní 2019 um leiðréttingu á rúmenskri útgáfu framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1865 av 6. juni 2019 om retting av den rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring...
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1689 of 29 May 2019 correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2018/1229 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline - corr. CSDR
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1689 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Berichtigung der rumänischen Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2018/1229 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1689 frá 29. maí 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2018/1229 um leiðréttingu á rúmensku tungumálaútgáfunni á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1689 av 29. mai 2019 om retting av den rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/912 of 28 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 650/2014 laying down implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council - re CRD IV
Durchführungsverordnung (EU) 2019/912 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 650/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format, den Aufbau, das Inhaltsverzeichnis und den Zeitpunkt der jährlichen Veröffentlichung...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de...
Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012
Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähigeVerbindlichkeiten, das...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/876 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar vogunarhlutfall, hlutfall stöðugrar fjármögnunar, kröfur um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar, útlánaáhættu mótaðila, markaðsáhættu,...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/876 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kjernekapitalandel, netto stabil finansieringsgrad, krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld, motpartskredittrisiko, markedsrisiko,...
C(2019)3448
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1935 amending Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards adapting the base euro amounts for professional indemnity insurance and for financial capacity of insurance and reinsurance intermediaries
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1935 der Kommission vom 13. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Anpassung der Euro-Grundbeträge für die Berufshaftpflichtversicherung und die...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1935 frá 13. maí 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir aðlögun á grunnfjárhæðum í evrum fyrir starfsábyrgðartryggingu og fyrir fjárhagslega getu...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1935 av 13. mai 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å justere grunnbeløpene i euro for forsikrings- og gjenforsikringsformidleres yrkesansvarsforsikring og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/699 of 6 May 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2019 until 29 June 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
Durchführungsverordnung (EU) 2019/699 der Kommission vom 6. Mai 2019 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2019 bis 29. Juni 2019 gemäß der...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/699 frá 6. maí 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. mars 2019 til 29. júní 2019 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/699 av 6. mai 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2019 til 29. juni 2019 i samsvar med...
COM(2018) 134
Regulation 2019/630 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures - amend. CRR
Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr.575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/630 frá 17. apríl 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar lágmarkstryggingavernd fyrir tapi vegna vanefndra áhættuskuldbindinga
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/630 av 17. april 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til minste tapsdekning for misligholdte eksponeringer
C(2019)2530
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/564 of 28 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date until which counterparties may continue to apply their risk-management procedures for certain OTC derivative contracts not cleared by a CCP
Delegierte Verordnung (EU) 2019/564 der Kommissionvom 28. März 2019zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU)Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf das Datum, bis zu demGegenparteien ihre...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/564 frá 28. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar til hvaða dags mótaðilar geta beitt áhættustýringarferli sínu...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/564 av 28. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til siste dato da motparter fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for risikostyring...
C(2019)2533
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/565 of 28 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2205, Delegated Regulation (EU) 2016/592 and Delegated Regulation (EU) 2016/1178 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2019/565 der Kommissionvom 28. März 2019zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2205, der Delegierten Verordnung (EU)2016/592 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1178 zur Ergänzung der Verordnung (EU)Nr. 648/2012 des Europäischen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/565 frá 28. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/592 og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/565 av 28. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, delegert forordning (EU) 2016/592 og delegert forordning (EU) 2016/1178 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/482 of 22 March 2019 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1368 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2019/482 der Kommission vom 22. März 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1368 zur Erstellung einer Liste der an den Finanzmärkten verwendeten kritischen Referenzwerte gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/482 frá 22. mars 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482 av 22. mars 2019 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)...
C(2019)2082
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1000of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1799 as regards the exemption of thePeople’s Bank of China from the pre- and post-trade transparency requirements in Regulation (EU) No 600/2014
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1000 der Kommission vom 14. März 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1799 im Hinblick auf die Befreiung der People's Bank of China von den Vor- und Nachhandelstransparenzanforderungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1000 frá 14. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/1799 að því er varðar undanþágu Seðlabanka Kína frá kröfunum um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti sem settar eru fram í reglugerð (ESB) nr. 600/2014
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1000 av 14. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for People''s Bank of China fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.