With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(1999) 368
Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions for the control and eradication of bluetongue.
Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 2000 mit besonderen Bestimmungen für Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit
Rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og utrydde Blue Tongue
Commission Decision 2000/629/EC of 9 October 2000 approving the plan presented by France for the monitoring and control of salmonella in fowl.
Entscheidung der Kommission vom 9. Oktober 2000 zur Genehmigung des von Frankreich vorgelegten Plans zur Überwachung und Bekämpfung der Geflügelsalmonellose (2000/629/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/629/EF av 9. oktober 2000 om godkjenning av den planen som Frankrike har lagt fram, for overvaking av og kamp mot salmonella hjå fjørfe
COM(1999) 487
Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG)...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 820/97
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97
Commission Decision of 3 May 2000 on the procedure for the designation of a new common host server for the integrated computerised veterinary system
Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 betreffend das Verfahren zur Bestellung eines neuen gemeinsamen Server-Zentrums für den EDV-Verbund der Veterinärbehörden (2000/351/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/351/EB frá 3. maí 2000 um málsmeðferð við tilnefningu nýs sameiginlegs hýsiþjóns fyrir samþætta tölvuvædda dýraheilbrigðiskerfið
Kommisjonsvedtak 2000/351/EF av 3. mai 2000 om framgangsmåten for utpeking av et nytt felles datasenter for det integrerte edb-baserte veterinærsystemet
Commission Decision 2000/112/EC of 14 January 2000 detailing the distribution between antigen banks of antigen reserves established within the framework of the Community action concerning reserves of foot-and-mouth disease vaccines and amending Commission Decisions 93/590/EC and 97/348/EC.
Entscheidung der Kommission vom 14. Januar 2000 mit der Aufteilung der im Rahmen der Bildung gemeinschaftlicher Reserven von MKS-Impfstoffen gebildeten Antigenreserven auf die Antigenbanken und zur Änderung der Entscheidung 93/590/EG und 97/348/EG der Kommission (2000/112/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/112/EF av 14. januar 2000 om fordeling mellom antigenbanker av de antigenreserver som er opprettet som ledd i fellesskapstiltaket med hensyn til reserver av munn- og klovsykevaksiner, og om endring av kommisjonsvedtak 93/590/EF og 97/348/EF
Commission Decision 2000/113/EC of 14 January 2000 on amending Decision 1999/246/EEC approving certain contingency plans for the control of classical swine fever
Entscheidung der Kommission vom 14. Januar 2000 zur Änderung der Entscheidung 1999/246/EG zur Genehmigung von Notstandsplänen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest (2000/113/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/113/EF av 14. januar 2000 om endring av vedtak 1999/246/EF om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk svinepest

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021