With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/953 of 6 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to the format and the timing of position reports by investment firms and market operators of trading venues pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments - suppl. MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/953 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und den Zeitpunkt der Positionsmeldungen von Wertpapierfirmen und Marktbetreibern von Handelsplätzen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/953 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið og tímasetningu stöðutilkynninga verðbréfafyrirtækja og rekstraraðila markaða sem starfrækja viðskiptavettvanga samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/953 av 6. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for posisjonsrapporter fra verdipapirforetak og markedsoperatører som driver handelsplasser i henhold til europaparlaments- og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/988 of 6 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for cooperation arrangements in respect of a trading venue whose operations are of substantial importance in a host Member State - re MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/988 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zusammenarbeit in Bezug auf Handelsplätze, deren Geschäfte in einem Aufnahmemitgliedstaat von wesentlicher...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samstarfsfyrirkomulag að því er snertir viðskiptavettvang með starfsemi í gistiaðildarríki sem er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/988 av 6. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeidsordninger knyttet til en handelsplass hvis virksomhet er av vesentlig betydning i en...
C(2016)3206
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/572 of 2 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of the offering of pre-and post-trade data and the level of disaggregation of data - suppl. MiFIR
Delegierte Verordnung (EU) 2017/572 der Kommission vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Festlegung der angebotenen Vor- und Nachhandelsdaten und des...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/572 frá 2. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilgreiningu gagna fyrir og eftir viðskipti sem boðið er upp á og aðgreiningarstig gagna
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/572 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for nærmere angivelse av opplysninger som framlegges før og etter handel, og for detaljnivået i...
C(2017)1324
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/979 of 2 March 2017 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities - amend. EMIR (list of exempted entities)
Delegierte Verordnung (EU) 2017/979 der Kommission vom 2. März 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister in Bezug auf die Liste der von ihrem Anwendungsbereich...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/979 frá 2. mars 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar skrána yfir aðila sem njóta undanþágu
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/979 av 2. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over enheter som er unntatt
C(2017)149
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/323 of 20 January 2017 correcting Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/323 of 20 January 2017 correcting Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/323 frá 20. janúar 2017 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 av 20. januar 2017 om retting av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 17 February 2022