EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

7088
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1773 of 23 October 2019 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1773 der Kommission vom 23. Oktober 2019 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2007/453/EG in Bezug auf den BSE-Status des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der unmittelbar der englischen Krone unterstehenden Gebiete
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1773 frá 23. október 2019 um breytingu á viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands og hjálendna krúnunnar með tilliti til kúariðu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1773 av 23. oktober 2019 om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland med kroneige
7102
Commission Implementing Regulation 2019/1758 of 23 October 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the introduction into the European Union of consignments of aquaculture animals
Durchführungsverordnung 2019/1758 der Kommission vom 23. Oktober 2019 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 im Hinblick auf die Aufnahme des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und seiner unmittelbar der englischen Krone unterstehenden...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1758 frá 23. október 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 að því er varðar að færa Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland og hjálendur krúnunnar á skrá yfir þriðju lönd,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1758 av 23. oktober 2019 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføring av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og dets kronbesittelser på listen over tredjestater, territorier,...
7114
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1756 of 23 October 2019 amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the list of third countries authorised for the introduction into the Union of consignments of hay and straw
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1756 der Kommission vom 23. Oktober 2019 zur Änderung des Anhangs V der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 im Hinblick auf die Aufnahme des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland in die Liste der Drittländer, aus denen die Einfuhr von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1756 frá 23. október 2019 um breytingu á V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004 að því er varðar að færa Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland á skrá yfir þriðju lönd þaðan sem leyfður er aðflutningur á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1756 av 23. oktober 2019 om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til oppføring av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland på listen over tredjestater som det er tillatt å innføre forsendelser...
7118
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1769 of 23 October 2019 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1769 der Kommission vom 23. Oktober 2019 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in Traces
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1769 frá 23. október 2019 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1769 av 23.oktober 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACE
D063010/03
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1678 of 4 October 2019 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1678 der Kommission vom 4. Oktober 2019 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES
D061285/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1177 of 10 July 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of gelatine, flavouring innards and rendered fats
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1177 der Kommission vom 10. Juli 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission in Bezug auf Gelatine, geschmacksverstärkende Fleischextrakte und ausgeschmolzene Fette
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1177 frá 10. júlí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar innflutning á gelatíni, bragðbætandi innyflaafurðum og bræddri fitu
D062661/02
Commission Implementing Regulation 2019/1290 of 31 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 338/2018 as regards the minimum content of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying (holder of authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1290 der Kommission vom 31. Juli 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/338 hinsichtlich des Mindestgehalts an einer Zubereitung von 6-Phytase aus Aspergillus niger (DSM 25770) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner bzw...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1290 frá 31. júlí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/338 að því er varðar lágmarksinnihald blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (DSM 25770), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 med hensyn til laveste innhold av et preparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger...
D062662/02
Commission Implementing Regulation 2019/1289 of 31 July 2019 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P as a feed additive for all animal species
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/1289 DER KOMMISSION vom 31. Juli 2019 zur Zulassung von aus Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P hergestelltem L-Valin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1289 frá 31. júlí 2019 um leyfi fyrir L-valíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 av 31. juli 2019 om godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D061284/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1084 of 25 June 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the harmonisation of the list of approved or registered establishments, plants and operators and the traceability of certain animal by-products and derived products
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1084 der Kommission vom 25. Juni 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Harmonisierung der Listen zugelassener oder registrierter Betriebe, Anlagen und Unternehmer sowie der Rückverfolgbarkeit bestimmter tierischer...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1084 frá 25. júní 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar samræmingu á skrá yfir samþykkt eða skráð fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila og rekjanleika tiltekinna aukaafurða úr dýrum og afleiddra...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listen over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige samt sporbarheten for visse animalske biprodukter og...
D061815/02
Commission Implementing Directive (EU) 2019/990 of 17 June 2019 amending the list of genera and species in Article 2(1)(b) of Council Directive 2002/55/EC, in Annex II to Council Directive 2008/72/EC and in the Annex to Commission Directive 93/61/EEC
Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/990 der Kommission vom 17. Juni 2019 zur Änderung der Liste der Gattungen und Arten in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2002/55/EG des Rates, in Anhang II der Richtlinie 2008/72/EG des Rates und im Anhang der Richtlinie 93/61/EWG...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/990 frá 17. júní 2019 um breytingu á skránni yfir ættkvíslir og tegundir í b-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í II. viðauka tilskipunar ráðsins 2008/72/EB og í viðaukanum við tilskipun ráðsins 93/61/EBE
D054793/06
Commission Regulation (EU) 2019/962 of 12 June 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of two new functional groups of feed additives
Verordnung (EU) 2019/962 der Kommission vom 12. Juni 2019 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Festlegung von zwei neuen Funktionsgruppen für Futtermittelzusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/962 frá 12. júní 2019 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 með tilliti til þess að fastsetja tvo nýja virka hópa fóðuraukefna
D061587/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/929 of 5 June 2019 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of authorisation Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/929 der Kommission vom 5. Juni 2019 zur Zulassung einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase (EC 3.2.1.8), gewonnen aus Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner und Absatzferkel (Zulassungsinhaber: Berg...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/929 frá 5. júní 2019 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og fráfærugrísi (leyfishafi er Berg and...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1125 of 5 June 2019 concerning the authorisation of zinc chelate of methionine sulfate as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1125 der Kommission vom 5. Juni 2019 zur Zulassung von Zinkchelat von Methioninsulfat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1125 frá 5. júní 2019 um leyfi fyrir sinkklósambandi af meþíónínsúlfati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 av 5. juni 2019 om godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D061597/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/899 of 29 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for lambs for fattening, dairy goats, dairy sheep, dairy buffaloes, horses and pigs for fattening and repealing Regulations (EC) No 1447/2006, (EC) No 188/2007, (EC) No 232/2009, (EC) No 186/2007 and (EC) No 209/2008 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/899 of 29 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for lambs for fattening, dairy goats, dairy sheep, dairy buffaloes, horses and pigs for fattening and repealing...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/899 frá 29. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 sem fóðuraukefni fyrir eldislömb, mjólkurhuðnur, mjólkurær, mjólkandi buffla, hesta og eldissvín og um niðurfellingu á reglugerðum (EB)...
D061601/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/898 of 29 May 2019 concerning the authorisation of the preparation of eugenol as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Lidervet SL)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/898 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Eugenol als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Lidervet SL)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/898 frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með evgenóli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (handhafi leyfis er Lidervet SL)
D061448/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/900 of 29 May 2019 concerning the authorisation of 8-mercapto-p-menthan-3-one and p-menth-1-ene-8-thiol as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/900 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Zulassung von 8-Mercapto-p-menthan-3-on und p-Menth-1-en-8-thiol als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/900 frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir 8-merkaptó-p-mentan-3-óni og p-ment-1-en-8-þíóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D061600/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/901 of 29 May 2019 concerning the authorisation of riboflavin produced by Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produced by Bacillus subtilis (DSM 17339 and/or DSM 23984) and riboflavin 5′-phosphate sodium salt produced by Bacillus subtilis (DSM 17339 and/or DSM 23984) (sources of vitamin B2) as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/901 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Zulassung von Riboflavin, hergestellt aus Ashbya gossypii (DSM 23096), Riboflavin, hergestellt aus Bacillus subtilis (DSM 17339 und/oder DSM 23984), und Riboflavin-5′-phosphat Natriumsalz, hergestellt aus...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/901 frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir ríbóflavíni, sem er framleitt með Ashbya gossypii (DSM 23096), ríbóflavíni, sem er framleitt með Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eða DSM 23984) og ríbóflavín-5‘-fosfatnatríumsalti, sem er...
D061588/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/914 of 29 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding and minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of authorisation HuvePharma NV)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/914 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus licheniformis DSM 28710 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner, Zuchttruthühner sowie Mast- und Legegeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/914 frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis DSM 28710 sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis og aukategundir alifugla til eldis og sem aldar eru til varps (...
D061550/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/913 of 29 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of lanthanum carbonate octahydrate as a feed additive for cats and repealing Regulation (EC) No 163/2008 (holder of authorisation Bayer HealthCare AG)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/913 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Erneuerung der Zulassung von Lanthancarbonat-Octahydrat als Futtermittelzusatzstoff für Katzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 163/2008 (Zulassungsinhaber Bayer HealthCare AG)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/913 frá 29. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir lantankarbónatoktahýdrati sem fóðuraukefni fyrir ketti og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 163/2008 (leyfishafi er Bayer HealthCare AG)
D061545/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/892 of 28 May 2019 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for all pigs other than weaned piglets and sows and all minor porcine species (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/892 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Zulassung der Zubereitung aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Schweine außer Absetzferkeln und Sauen sowie alle Schweinearten von geringerer wirtschaftlicher...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/892 frá 28. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 sem fóðuraukefni fyrir öll svín önnur en fráfærugrísi og gyltur og allar aukategundir svína (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi er...
D061594/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/893 of 28 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Bacillus subtilis DSM 15544 as a feed additive for chickens for fattening and repealing Regulation (EC) No 1444/2006 (holder of authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, represented in the Union by Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/893 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Verlängerung der Zulassung von Bacillus subtilis DSM 15544 als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1444/2006 (Zulassungsinhaber: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/893 frá 28. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir Bacillus subtilis DSM 15544 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1444/2006 (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/894 of 28 May 2019 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli CGMCC 7.232 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/894 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Zulassung von aus Escherichia coli (CGMCC 7.232) hergestelltem L-Threonin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/894 frá 28. maí 2019 um leyfi fyrir L-þreóníni, sem er framleitt með Escherichia coli CGMCC 7.232, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D061593/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/857 of 27 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for dairy sheep and dairy goats and repealing Regulation (EC) No 226/2007 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/857 der Kommission vom 27. Mai 2019 zur Verlängerung der Zulassung von Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 als Futtermittelzusatzstoff für Milchschafe und Milchziegen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 226/2007 (Zulassungsinhaber Danstar...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/857 frá 27. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurhuðnur og mjólkurær og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 226/2007 (leyfishafi er Danstar...
D061447/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/849 of 24 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1492 as regards the maximum content of cholecalciferol (vitamin D3) in feed for salmonids
Durchführungsverordnung (EU) 2019/849 der Kommission vom 24. Mai 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1492 hinsichtlich des Höchstgehalts an Cholecalciferol (Vitamin D3) in Futtermitteln für Salmoniden
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/849 frá 24. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1492 að því er varðar hámarksinnihald kólekalsíferóls (D3-vítamín) í fóðri fyrir laxfiska
D061453/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/804 of 17 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as feed additives for all animal species and repealing Regulations (EC) No 1750/2006 and (EC) No 634/2007
Durchführungsverordnung (EU) 2019/804 der Kommission vom 17. Mai 2019 in Bezug auf die Erneuerung der Zulassung von Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 und von Selenomethionin aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 als Zusatzstoffe in Futtermitteln...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/804 frá 17. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir seleni í lífrænu formi, sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, og selenmeþíóníni, sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om fornyet godkjenning av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020