With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D036365/02
Commission Implementing Decision 2014/892/EU of 9 December 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of France as officially free of brucellosis (B. melitensis)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Dezember 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Frankreichs als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) (2014/892/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/892/ESB frá 9. desember 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði í Frakklandi séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. desember 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av visse regioner i Frankrike som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) (2014/892/EU)
Commission Regulation (EU) No 1148/2014 of 28 October 2014 amending Annexes II, VII, VIII, IX and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) Nr. 1148/2014 der Kommission vom 28. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge II, VII, VIII, IX und X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1148/2014 frá 28. október 2014 um breytingu á II., VII., VIII., IX. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1148/2014 av 28. oktober 2014 om endring av vedlegg II, VII, VIII, IX og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EU) No 1137/2014 of 27 October 2014 amending Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the handling of certain offal from animals intended for human consumption
Verordnung (EU) Nr. 1137/2014 der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verarbeitung von Nebenprodukten der Schlachtung, die zum menschlichen Verzehr bestimmt sind
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1137/2014 frá 27. október 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar meðhöndlun á tilteknum sláturmat úr dýrum sem ætlaður er til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1137/2014 av 27. oktober 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til håndtering av visse typer slaktebiprodukter fra dyr beregnet på konsum
Commission Implementing Decision 2014/732/EU of 20 October 2014 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Bulgaria, Estonia, Croatia, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Portugal and Slovakia (notified under document C(2014) 7516)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. Oktober 2014 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, der Slowakei und Ungarn (2014/732/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/732/ESB frá 20. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Búlgaríu, Eistlands, Króatíu, Lettlands, Lúxemborgar, Ungverjalands, Möltu, Portúgal og Slóvakíu með tilliti til kúariðu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. oktober 2014 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal og Slovakia (2014/732/EU)
Commission Implementing Decision 2014/708/EU of 9 October 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Oktober 2014 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung bestimmter Regionen Polens als frei von enzootischer Rinderleukose (2014/708/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/708/ESB frá 9. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að tiltekin svæði í Póllandi séu opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 9. oktober 2014 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i Polen er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2014/708/EU)
Commission Implementing Decision 2014/703/EU of 8 October 2014 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in Belgium and the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal State of Thuringia in Germany
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG der Kommission hinsichtlich der Genehmigung eines Bekämpfungsprogramms zur Tilgung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis in Belgien und des Status des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/703/ESB frá 8. október 2014 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í Belgíu og staðfestingu á því að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 8. oktober 2014 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Belgia og den tyske delstaten Thüringens status som fri for infeksiøs...
Commission Implementing Decision 2014/514/EU of 31 July 2014 authorising laboratories in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. Juli 2014 zur Zulassung von Laboratorien in der Republik Korea für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2014/514/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/514/ESB frá 31. júlí 2014 um leyfi fyrir rannsóknarstofur í Suður-Kóreu til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 31. juli 2014 om godkjenning av laboratorier i Republikken Korea med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning
Commission Implementing Decision of 7 July 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Estonia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Estlands als frei von enzootischer Rinderleukose (2014/441/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 2014 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Eistland sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. juli 2014 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at medlemsstaten Estland er offisielt fri for enzootisk bovin leukose
Commission Regulation (EU) No 633/2014 of 13 June 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for handling large wild game and for the post-mortem inspection of wild game
Verordnung (EU) Nr. 633/2014 der Kommission vom 13. Juni 2014 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 633/2014 frá 13. júní 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er varðar sértækar kröfur varðandi...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 633/2014 av 13. juni 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til særlige krav til håndtering av viltlevende...
Commission Regulation (EU) No 592/2014 of 3 June 2014 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of animal by-products and derived products as a fuel in combustion plants
Verordnung (EU) Nr. 592/2014 der Kommission vom 3. Juni 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Verwendung tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte als Brennstoff in Verbrennungsanlagen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2014 frá 3. júní 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem eldsneyti í brennsluverum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2014 av 3. juni 2014 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel i forbrenningsanlegg
COM(2011) 525
Regulation (EU) No 653/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and labelling of beef
Verordnung (EU) Nr. 653/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 hinsichtlich der elektronischen Kennzeichnung von Rindern und der Etikettierung von Rindfleisch
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 653/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1760/2000 um rafræna auðkenningu nautgripa og merkingar nautakjöts
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 653/2014 av 15. mai 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til elektronisk identifikasjon av storfe og merking av storfekjøtt
Commission Implementing Decision 2014/250/EU of 29 April 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. April 2014 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich der Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Ostreiden Herpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) in bestimmte Gebiete Irlands und des Vereinigten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir landsráðstöfunum til að koma í veg fyrir að herpesveira 1 µvar í ostrum (OsHV-1 µVar) berist til tiltekinna svæða við Írland og í Breska...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 29. april 2014 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre at østersherpesvirus 1 µ?ar (OsHV-1 µ?ar) vert innført til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket [meld under nummeret K(...
Commission Implementing Decision 2014/745/EU of 28 March 2014 amending Decision 98/536/EC as regards the list of national reference laboratories
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. März 2014 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien (2014/745/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/745/ESB frá 28. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB að því er varðar skrána yfir landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. mars 2014 om endring av vedtak 98/536/EF med hensyn til listen over nasjonale referanselaboratorier (2014/745/EU)
Commission Implementing Decision of 27 March 2014 amending Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially brucellosis-free (notified under document C(2014) 1940)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. März 2014 zur Änderung von Anhang II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von Brucellose (2014/177/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við öldusótt (2014/177/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. mars 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for brucellose [meld under nummeret K(2014) 1940]
Commission Implementing Decision of 20 March 2014 repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. März 2014 zur Aufhebung von auf der Grundlage der Entscheidung 95/408/EG des Rates angenommenen Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten bestimmte tierische Erzeugnisse einführen dürfen (2014/160/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. mars 2014 um að fella úr gildi skrár yfir starfsstöðvar í þriðju löndum þaðan sem aðildarríkin heimila innflutning á tilteknum afurðum úr dýraríkinu sem eru samþykktar á grundvelli ákvörðunar ráðsins 95/408/EB
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. mars 2014 om oppheving av lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane tillèt import av visse produkt av animalsk opphav frå, som er vedtekne på grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF
Commission Regulation (EU) No 218/2014 of 7 March 2014 amending Annexes to Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 2074/2005
Verordnung (EU) Nr. 218/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung von Anhängen der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 der Kommission
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 218/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á viðaukum við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 og við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005
Kommisjonsforordning (EU) nr. 218/2014 av 7. mars 2014 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005
Commission Regulation (EU) No 217/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Salmonella in pig carcases
Verordnung (EU) Nr. 217/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 hinsichtlich Salmonellen in Schweineschlachtkörpern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 217/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er varðar salmonellu í svínsskrokkum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 217/2014 av 7. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i svineskrotter
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2014) 741)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Italiens und Spaniens als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge I, II und III...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði á Ítalíu og Spáni séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um breytingu á I., II. og III. viðauka við...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. februar 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia og Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF...
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex I to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in a region in Italy (notified under document C(2014) 737)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2004/558/EG hinsichtlich der Genehmigung eines Bekämpfungsprogramms zur Tilgung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis in einer Region Italiens (2014/90/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í héraði á Ítalíu (2014/90/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. februar 2014 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i en region i Italia
Commission Implementing Decision of 14 January 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom (notified under document C(2014) 26)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Januar 2014 über die Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung bestimmter Wassertierkrankheiten in Teile Irlands, Finnlands, Schwedens und des Vereinigten Königreichs (2014...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. janúar 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að koma í veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til hluta Írlands, Finnlands, Svíþjóðar og Bretlands (2014/12/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. januar 2014 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket
Commission Regulation (EU) No 31/2014 of 14 January 2014 repealing Decisions 2004/301/EC, 2004/539/EC and Regulation (EU) No 388/2010
Verordnung (EU) Nr. 31/2014 der Kommission vom 14. Januar 2014 zur Aufhebung der Entscheidungen 2004/301/EG und 2004/539/EG sowie der Verordnung (EU) Nr. 388/2010
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 31/2014 frá 14. janúar 2014 um niðurfellingu á ákvörðunum 2004/301/EB og 2004/539/EB og reglugerð (ESB) nr. 388/2010
Kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2014 av 14. januar 2014 om oppheving av vedtak 2004/301/EF og 2004/539/EF og av forordning (EU) nr. 388/2010

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar