With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems — Decision No F3 of 19 December 2018 concerning the interpretation of Article 68 of Regulation (EC) No 883/2004 relating to the method for the calculation of the differential supplement
Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit — Beschluss Nr. F3 vom 19. Dezember 2018 zur Auslegung des Artikels 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 in Bezug auf die Methode zur Berechnung des Unterschiedsbetrags
Framkvæmdaráð um samræmingu almannatryggingakerfa ÁKVÖRÐUN nr. F3 frá 19. desember 2018 um túlkun 68. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 varðandi aðferð við að reikna út viðbótargreiðslu vegna mismunar (Texti sem varðar EES og samning EB og Sviss)
Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger BESLUTNING nr. F3 av 19. desember 2018 om fortolkning av artikkel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 med hensyn til metoden for beregning av tillegget (Tekst som er relevant for EØS og EF/Sveits-avtalen)
Recommendation No H2 of 10 October 2018 concerning the inclusion of authentication features to Portable Documents issued by the institution of a Member State and showing the position of a person for the purpose of the application of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council
Empfehlung Nr. H2 vom 10. Oktober 2018 betreffend die Aufnahme von Authentifizierungsmerkmalen in portablen Dokumenten, die von einem Träger eines Mitgliedstaats ausgestellt werden und den Status einer Person für die Zwecke der Anwendung der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (...
Tilmæli nr. H2 frá 10. október 2018 um að bæta við sannvottunarþáttum í skjöl sem fólk ber á sér og gefin eru út af stofnun í aðildarríki og sýna stöðu einstaklings að því er varðar beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009
Rekommandasjon nr. H2 av 10. oktober 2018 om inkludering av autentiseringselementer i dokumenter som en medlemsstats institusjon har utferdiget, og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr....

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.