With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 1472/2004 of 18 August 2004 amending Regulation (EC) No 1874/2003 approving the national scrapie control programmes of certain Member States, and defining additional guarantees, and granting derogations concerning breeding programmes for TSE resistance in sheep pursuant to Decision 2003/100/EC
Verordnung (EG) Nr. 1472/2004 der Kommission vom 18. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1874/2003 zur Genehmigung der nationalen Programme bestimmter Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Traberkrankheit, zur Festlegung zusätzlicher Garantien sowie zur Gewährung von...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1472/2004 av 18. august 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1874/2003 om godkjenning av dei nasjonale programma for motkjemping av skrapesjuke i visse medlemsstatar, og om fastlegging av tilleggsgarantiar for avlsprogram for resistens mot TSE hjå...
Commission Regulation (EC) No 1463/2004 of 17 August 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Sacox 120 microGranulate in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1463/2004 der Kommission vom 17. August 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und andere Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes «Sacox 120 microGranulat» in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1463/2004 frá 17. ágúst 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið sakox-120-örkyrni sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Sacox 120 microGranulate, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1332/2004 of 20 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1332/2004 der Kommission vom 20. Juli 2004 zur unbefristeten Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in der Tierernährung(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1332/2004 frá 20. júlí 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1332/2004 av 20. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1333/2004 of 20 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1333/2004 der Kommission vom 20. Juli 2004 zur unbefristeten Zulassung eines bestimmten Zusatzstoffes in Futtermitteln(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1333/2004 frá 20. júlí 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1333/2004 av 20. juli 2004 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1289/2004 of 14 July 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Deccox® in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 der Kommission vom 14. Juli 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und anderer Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes Deccox® in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1289/2004 frá 14. júlí 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið Deccox® sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1289/2004 av 14. juli 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Deccox®, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 880/2004 of 29 April 2004 authorising without time limit the use of beta-carotene and canthaxanthin as additives in feedingstuffs belonging to the group of colouring matters including pigments
Verordnung (EG) Nr. 880/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur unbefristeten Zulassung der Verwendung von Beta-Karotin und Canthaxanthin als Zusatzstoffe für Futtermittel, die zur Gruppe der färbenden Stoffe, einschließlich Pigmente, gehören
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 880/2004 frá 29. apríl 2004 um leyfi án tímamarka fyrir notkun beta-karótíns og kantaxantíns sem aukefna í fóður í flokki litunarefna, að meðtöldum fastlitarefnum
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 880/2004 av 29. april 2004 om godkjenning uten tidsbegrensning av bruk i fôrvarer av betakaroten og kantaxantin som tilsetningsstoff tilhørende gruppen fargestoffer, herunder pigmenter
COM(2003) 052
Regulation (EC) No 882/2004 of the European parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
Verordnung (EG) nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes
COM(2002) 377
Regulation (EC) No 854/2004 of the European parliemant and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Commission Regulation (EC) No 911/2004 of 29 April 2004 implementing Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards eartags, passports and holding registers
Verordnung (EG) Nr. 911/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Ohrmarken, Tierpässe und Bestandsregister
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2004 frá 29. apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að því er varðar eyrnamerki, vegabréf og jarðabækur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til øremerker, pass og registre på driftsenheten
Commission Regulation (EC) No 836/2004 of 28 April 2004 laying down the transitional measures to be applied by Cyprus with regard to scrapie
Verordnung (EG) Nr. 836/2004 der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung der Übergangsmaßnahmen, die von Zypern hinsichtlich der Traberkrankheit anzuwenden sind
Kommisjonsforordning (EF) nr. 836/2004 av 28. april 2004 om fastsettelse av overgangstiltak for Kypros med hensyn til skrapesyke
Commission Regulation (EC) No 592/2004 of 30 March 2004 amending Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of countries and territories
Verordnung (EG) Nr. 592/2004 der Kommission vom 30. März 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste von Ländern und Gebieten
Kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2004 av 30. mars 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til lister over stater og territorier
Commission Regulation (EC) No 599/2004 of 30 March 2004 concerning the adoption of a harmonised model certificate and inspection report linked to intra-Community trade in animals and products of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 599/2004 der Kommission vom 30. März 2004 zur Festlegung einheitlicher Musterbescheinigungen und Kontrollberichte für den innergemeinschaftlichen Handel mit Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2004 frá 30. mars 2004 um að samþykkja samræmda fyrirmynd að vottorði og skoðunarskýrslu í tengslum við viðskipti innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 585/2004 of 26 March 2004 amending Regulation (EC) No 282/2004 introducing a document for the declaration of, and veterinary checks on, animals from third countries entering the Community
Verordnung (EG) Nr. 585/2004 der Kommission vom 26. März 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 282/2004 zur Festlegung eines Dokuments für die Zollanmeldung und Veterinärkontrolle von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 585/2004 frá 26. mars 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 282/2004 um að taka upp vottorð til að tilkynna um komu dýra til Bandalagsins frá þriðju löndum og um heilbrigðiseftirlit dýralæknis með þeim
Kommisjonsforordning (EF) nr. 585/2004 av 26. mars 2004 om endring av forordning (EF) nr. 282/2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater
Commission Regulation (EC) No 445/2004 of 10 March 2004 amending Annex I to Council Directive 92/118/EEC as regards animal casings, lard and rendered fats and rabbit meat and farmed game meat
Verordnung (EG) Nr. 445/2004 der Kommission vom 10. März 2004 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 92/118/EWG des Rates über Tierdärme, Schmalz und ausgelassene Fette sowie Kaninchen- und Zuchtwildfleisch
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 445/2004 frá 10. mars 2004 um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 92/118/EBE að því er varðar dýragarnir, svínafeiti, brædda fitu, kanínukjöt og alivillibráð
Kommisjonsforordning (EF) nr. 445/2004 av 10. mars 2004 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 92/118/EØF med hensyn til dyretarmer, smult og smeltet fett samt kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt
Commission Regulation (EC) No 668/2004 of 10 March 2004 amending certain Annexes to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, as regards the importation from third countries of animal by-products
Verordnung (EG) Nr. 668/2004 der Kommission vom 10. März 2004 zur Änderung bestimmter Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr und Durchfuhr bestimmter Produkte aus Drittländern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2004 frá 10. mars 2004 um breytingu á tilteknum viðaukum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning á aukaafurðum úr dýrum frá þriðju löndum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2004 av 10. mars 2004 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til import av animalske biprodukter fra tredjestater
Commission Regulation (EC) No 282/2004 of 18 February 2004 introducing a document for the declaration of, and veterinary checks on, animals from third countries entering the Community
Verordnung (EG) Nr. 282/2004 der Kommission vom 18. Februar 2004 zur Festlegung eines Dokuments für die Zollanmeldung und Veterinärkontrolle von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 282/2004 frá 18. febrúar 2004 um að taka upp vottorð til að tilkynna um komu dýra til Bandalagsins frá þriðju löndum og um heilbrigðiseftirlit dýralæknis með þeim
Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022