With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2003/639/EC of 4 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards pins for structural joints
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend Querkraftdorne für tragende Verbindungen (2003/639/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/639/EB frá 4. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar bolta fyrir berandi tengingar
Kommisjonsvedtak 2003/639/EF av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til bereboltar til konstruksjonselement
Commission Decision 2003/640/EC of 4 September 2003 on the procedure for attesting the confromity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards kits for exterior wall claddings.
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für vorgehängte Außenwandbekleidungen (2003/640/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/640/EB frá 4. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar kerfi fyrir útveggjaklæðningar
Kommisjonsvedtak 2003/640/EF av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for utvendige veggkledningar
Commission Decision 2003/634/EC of 28 August 2003 approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2003 zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen virale hämorrhagische Septikämie (VHS) und infektiöse...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/634/EB frá 28. ágúst 2003 um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski (tilkynnt með númeri C(2003) 3101)
Kommisjonsvedtak 2003/634/EF av 28. august 2003 om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) (...
Commission Decision 2003/632/EC of 26 August 2003 amending Decision 2000/147/EC implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction-to-fire performance of construction products
Entscheidung der Kommission vom 26. August 2003 zur Änderung der Entscheidung 2000/147/EG zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (2003/632/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. ágúst 2003 um breytingu á ákvörðun 2000/147/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun byggingavara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna (2003/632/EB)
Kommisjonsvedtak 2003/632/EF av 26. august 2003 om endring av vedtak 2000/147/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad
Commission Decision 2003/602/EC of 12 August 2003 repealing Decision 2002/75/EC laying down special conditions on the import from third countries of star anise
Entscheidung der Kommission vom 12. August 2003 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/75/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Sternanis aus Drittländern (2003/602/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/602/EB frá 12. ágúst 2003 um niðurfellingu á ákvörðun 2002/75/EB um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís frá þriðju löndum [tilkynnt með númeri C(2003) 2889]
Kommisjonsvedtak 2003/602/EF av 12. august 2003 om oppheving av vedtak 2002/75/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater [meldt under nummeret K(2003)2889]
Commission Decision 2003/593/EC of 7 August 2003 amending Decision 2003/43/EC establishing the classes of reaction-to-fire performance of certain construction products.
Entscheidung der Kommission vom 7. August 2003 zur Änderung der Entscheidung 2003/43/EG zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (2003/593/EG)
Kommisjonsvedtak av 7. august 2003 om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (2003/593/EF)
Commission Decision 2003/564/EC of 28 July 2003 on the application of Council Directive 72/166/EEC relating to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 2003 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2003/564/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/564/EB frá 28. júlí 2003 um beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja [tilkynnt með númeri C(2003) 2626]
Kommisjonsvedtak 2003/564/EF av 28. juli 2003 om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn [meldt under nummeret K(2003) 2626]
Commission Decision of 24 July 2003 on the minimum set of leased lines with harmonised characteristics and associated standards referred to in Article 18 of the Universal Service Directive (2003/548/EC)
Beschluss der Kommission vom 24. Juli 2003 über das Mindestangebot an Mietleitungen mit harmonisierten Merkmalen und die entsprechenden Normen gemäß Artikel 18 der Universaldienstrichtlinie (2003/548/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/548/EB frá 24. júlí 2003 um lágmarkssamstæðu leigulína með samhæfða eiginleika og tilheyrandi staðla sem um getur í 18. gr. tilskipunarinnar um alþjónustu
Kommisjonsbeslutning 2003/548/EF av 24. juli 2003 om minstetilbudet av leide samband med harmoniserte egenskaper og tilhørende standarder omhandlet i artikkel 18 i direktivet om leveringspliktige tjenester
Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 concerning the production and development of Community statistics on science and technology
Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2003 zur Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Wissenschaft und Technologie
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1608/2003/EB frá 22. júlí 2003 um gerð og þróun hagskýrslna Bandalagsins um vísindi og tækni
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003EF av 22. juli 2003 om utarbeiding og utvikling av fellesskapsstatistikkar over vitskap og teknologi
Commission Decision 2003/525/EC of 18 July 2003 deferring the date of implementation of Council Directive 1999/36/EC for certain transportable pressure equipment
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2003 zur Verschiebung des Anwendungsdatums der Richtlinie 1999/36/EG des Rates über ortsbewegliche Druckgeräte hinsichtlich bestimmter Geräte (2003/525/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/525/EB frá 18. júlí 2003 um frestun á framkvæmd tilskipunar ráðsins 1999/36/EB að því er varðar tiltekinn færanlegan þrýstibúnað [tilkynnt með númeri C(2003) 2591]
Kommisjonsvedtak 2003/525/EF av 18. juli 2003 om utsettelse av fristen for gjennomføring av rådsdirektiv 1999/36/EF for visse former for transportabelt trykkutstyr [meldt under nummeret K(2003) 2591]
Commission Decision of 30 June 2003 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of data in Argentina
Entscheidung der Kommission vom 30. Juni 2003 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in Argentinien (2003/490/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/490/EB frá 30. júní 2003 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónu- upplýsinga í Argentínu
Kommisjonsvedtak 2003/490/EF av 30. juni 2003 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Argentina i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
COM(2002) 162
Decision No 1230/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 adopting a multiannual programme for action in the field of energy: "Intelligent Energy — Europe" (2003-2006)
Entscheidung Nr. 1230/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 zur Festlegung eines mehrjährigen Programms für Maßnahmen im Energiebereich: "Intelligente Energie — Europa" (2003-2006)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1230/2003/EB frá 26. júní 2003 um samþykkt áætlunar til margra ára um aðgerðir á sviði orkumála: „Skynsamleg stýring orkunotkunar í Evrópu“ (2003 — 2006)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF av 26. juni 2003 om vedtaking av eit fleirårig handlingsprogram på energiområdet: «Intelligent energi for Europa» (2003-2006)
Commission Decision 2003/467/EC of 23 June 2003 establishing the official tuberculosis, brucellosis, and enzootic-bovine-leukosis-free status of certain Member States and regions of Member States as regards bovine herds
Entscheidung der Kommission vom 23. Juni 2003 zur Feststellung des amtlich anerkannt tuberkulose-, brucellose- und rinderleukosefreien Status bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen von Mitgliedstaaten in Bezug auf die Rinderbestände (2003/467/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (meldt under nummeret C(2003) 1925)
Decision No 1151/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 amending Decision 276/1999/EC adopting a multiannual Community action plan on promoting safer use of the Internet by combatting illegal and harmful content on global networks
Entscheidung Nr. 1151/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 zur Änderung der Entscheidung Nr. 276/1999/EG über die Annahme eines mehrjährigen Aktionsplans der Gemeinschaft zur Förderung der sicheren Nutzung des Internet durch die Bekämpfung...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 1151/2003/EB frá 16. júní 2003 um breytingu á ákvörðun nr. 276/1999/EB um að leggja fram EB-aðgerðaáætlun til margra ára til að stuðla að öruggari notkun Netsins með því að berjast gegn ólöglegu og skaðlegu efni í hnattrænum netkerfum
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1151/2003/EF av 16. juni 2003 om endring av vedtak nr. 276/1999/EF om vedtaking av ein fleirårig fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare bruk av Internett ved å kjempe mot ulovleg og skadeleg innhald på verdsomfattande nett
Commission Decision 2003/435/EC of 16 June 2003 repealing Decision 2002/182/EC approving the amended plan presented by Austria for the eradication of classical swine fever in feral pigs in Lower Austria
Entscheidung der Kommission vom 16. Juni 2003 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/182/EG zur Genehmigung des von Österreich vorgelegten geänderten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation im Bundesland Niederösterreich (2003/435/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/435/EF av 16. juni 2003 om oppheving av vedtak 2002/182/EF om godkjenning av den endra planen som Austerrike har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen Niederösterreich (meldt under nummeret K(2003) 1833)
Commission Decision 2003/422/EC of 26 May 2003 approving an African swine fever diagnostic manual
Entscheidung der Kommission vom 26. Mai 2003 zur Genehmigung eines Diagnosehandbuchs für die Afrikanische Schweinepest (2003/422/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/422/EF av 26. mai 2003 om godkjenning av en diagnosehåndbok for afrikansk svinepest (meddelt under nummer K(2003) 1696)
Commission Decision 2003/362/EC of 14 May 2003 repealing Decision 98/399/EC approving the plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs in the province of Varese, Italy
Entscheidung der Kommission vom 14. Mai 2003 zur Aufhebung der Entscheidung 98/399/EG zur Genehmigung des von Italien vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation der Provinz Varese (2003/362/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/362/EF av 14. mai 2003 om oppheving av vedtak 98/399/EF om godkjenning av planen framlagt av Italia for utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin i provinsen Varese (meldt under nummeret K(2003) 1527)
Commission Decision 2003/322/EC of 12 May 2003 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain category 1 materials
Entscheidung der Kommission vom 12. Mai 2003 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Fütterung bestimmter Aas fressender Vögel mit bestimmten Materialien der Kategorie 1 (2003/322/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar fóðrun tiltekinna hræfugla á tilteknum efnum úr 1. flokki (2003/322/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mai 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fôring av visse åtselfugler med kategori 1-materiale (Bare den spanske, greske, franske, italienske og portugisiske teksten har gyldighet) (2003/322/EF)
Commission Decision 2003/324/EC of 12 May 2003 as regards a derogation from the intra-species recycling ban for fur animals under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 12. Mai 2003 betreffend eine Ausnahmeregelung für Pelztiere vom Verbot der Rückführung innerhalb derselben Tierart gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (2003/324/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2003 um undanþágu frá banni við endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu loðdýrategundina, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 (2003/324/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mai 2003 om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 (Bare den finske og svenske teksten har gyldighet) (2003/324/EF)
Commission Decision 2003/307/EC of 2 May 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Lupinus angustifolius and Linum usitatissimum not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC and 2002/57/EC respectively
Entscheidung der Kommission vom 2. Mai 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG bzw. 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Lupinus angustifolius und Linum usitatissimum (2003/307/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/307/EB frá 2. maí 2003 um tímabundin viðskipti með tiltekið fræ af tegundunum Lupinus angustifolius og Linum usitatissimum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipana ráðsins 66/401/EBE og 2002/57/EB [tilkynnt með númeri C(2003) 1414]
Kommisjonsvedtak 2003/307/EF av 2. mai 2003 om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar av Lupinus angustifolius og Linum usitatissimum som ikkje stettar krava høvesvis i rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/57/EF [meldt under nummeret K(2003) 1414]
Commission Decision 2003/244/EC of 4 April 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum aestivum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 4. April 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Triticum aestivum (2003/244/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/244/EB frá 4. apríl 2003 um tímabundna markaðssetningu tiltekins sáðkorns af tegundinni Triticum aestivum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/402/EBE
Kommisjonsvedtak 2003/244/EF av 4. april 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum aestivum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF
Commission Decision 2003/237 of 3 April 2003 amending Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain Italian provinces as officially free of brucellosis
Entscheidung der Kommission vom 3. April 2003 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter italienischer Provinzen als amtlich brucellosefrei (2003/237/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/237/EF av 3. april 2003 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjenning av visse italienske regioner som offisielt fri for brucellose
Commission Decision of 25 March 2003 providing for the temporary marketing of seed of certain species, not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 25. März 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut (2003/210/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/210/EB frá 25. mars 2003 um tímabundna markaðssetningu fræs tiltekinna tegunda sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/401/EBE
Kommisjonsvedtak 2003/210/EF av 25. mars 2003 om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF
Commission Decision 2003/181/EC of 13 March 2003 amending Decision 2002/657/EC as regards the setting of minimum required performance limits (MRPLs) for certain residues in food of animal origin
Entscheidung der Kommission vom 13. März 2003 zur Änderung der Entscheidung 2002/657/EG hinsichtlich der Festlegung von Mindestleistungsgrenzen (MRPL) für bestimmte Rückstände in Lebensmitteln tierischen Ursprungs (2003/181/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. mars 2003 um breytingu á ákvörðun 2002/657/EB með tilliti til þess að ákvarða lágmarkskröfur um nothæfi (MRPL) að því er varðar tilteknar efnaleifar í matvælum úr dýraríkinu (tilkynnt með númeri C(2003) 764) (2003/181/EB)
Kommisjonsvedtak 2003/181/EF av 13. mars 2003 om endring av vedtak 2002/657/EF med hensyn til fastsettelse av minstekrav til yteevne (MRPL) for visse reststoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Decision of 27 February 2003 establishing component and material coding standards for vehicles pursuant to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles
Entscheidung der Kommission vom 27. Februar 2003 zur Festlegung von Kennzeichnungsnormen für Bauteile und Werkstoffe gemäß der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2003/138/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/138/EB frá 27. febrúar 2003 um setningu kóðunarstaðla fyrir íhluti og smíðaefni í ökutæki í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki
Kommisjonsvedtak 2003/138/EF av 27. februar 2003 om fastsettelse av k odingsstandarder for deler og materialer til kjøretøyer i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - 9 February 2021