EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 97/150/EC of 24 February 1997 on the setting-up of a European consultative forum on the environment and sustainable development
Beschluß der Kommission vom 24. Februar 1997 zur Einrichtung eines Europäischen Beratenden Forums für Umwelt sowie dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung (97/150/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/150/EB frá 24. febrúar 1997 um að koma á fót evrópskri ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar
Kommisjonsavgjerd 97/150/EF av 24. februar 1997 om skiping av eit europeisk rådgjevande forum for miljø og berekraftig utvikling
Decision No 1047/97/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 amending Decision No 1254/96/EC laying down a series of guidelines for trans-European energy networks
Entscheidung Nr. 1047/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG über eine Reihe von Leitlinien zur Ausgestaltung der transeuropäischen Netze im Energiebereich
Decision No 182/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 22 December 1998 concerning the fifth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (1998 to 2002)
Beschluß Nr. 182/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 1998 über das Fünfte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1998-2002)
Amendment to Regulation EEC 1210/90 on the establishment of the European Environment Agency and the European environment information and observation network
Verordnung (EG) Nr. 933/1999 des Rates vom 29. April 1999 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 933/1999 frá 29. apríl 1999 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1210/90 um stofnun Umhverfisstofnunar Evrópu og evrópsks upplýsinga- og eftirlitsnets á sviði umhverfismála
Rådsforordning (EF) nr. 933/1999 av 29. april 1999 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 om opprettelse av Det europeiske miljøvernbyrået og det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon
Decision No 1400/97/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 adopting a programme of Community action on health monitoring within the framework for action in the field of public health (1997 to 2001)
Beschluß Nr. 1400/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft für Gesundheitsberichterstattung innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1997-2001)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1400/97/EB frá 30. júní 1997 um samþykkt aðgerðaáætlunar bandalagsins um heilsugæslu innan aðgerðarammans á sviði almannaheilbrigðis (1997 til 2001)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1400/97/EF av 30. juni 1997 om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram for helseovervaking innan ramma av innsatsen for folkehelsa (1997-2001)
Decision No 2085/97/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 establishing a programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane)
Beschluß Nr. 2085/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 über ein Förderprogramm im Bereich Buch und Lesen einschließlich der Übersetzung (Ariane)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2085/97/EB frá 6. október 1997 um stuðningsáætlun á sviði bóka og lesturs, þar með taldar þýðingar (Ariane-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 2085/97/EF av 6. oktober 1997 om skiping av eit program til støtte for bøker og lesing, medrekna omsetjing (Ariane)
Decision No 2228/97/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1997 establishing a Community action programme in the field of cultural heritage (the Rapael programme)
Beschluß Nr. 2228/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1997 für ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes - Programm "Raphael"
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2228/97/EB frá 13. október 1997 um að koma á fót áætlun bandalagsins á sviði menningararfleifðar (Rafael-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 2228/97/EF av 13. oktober 1997 om skiping av eit fellesskapshandlingsprogram for kulturarven (Rafael-programmet)
Decision No 2535/97/EC of the European Parliament and of the Council of 1 December 1997 adapting for the second time Decision No 1110/94/EC concerning the fourth framework programme of the European Community activities in the field of research and technological development and demonstration (1994 to 1998)
Beschluß Nr. 2535/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 1. Dezember 1997 zur zweiten Anpassung des Beschlusses Nr. 1110/94/EG über das Vierte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1994-...
Decision No 98/889/EC of the European Parliament and of the Council of 7 April 1998 amending Council Decision 92/481/EEC on the adoption of an action plan for the exchange between Member State administrations of national officials who are engaged in the implementation of Community legislation required to achieve the internal market (Karlous programme)
Entscheidung Nr. 889/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. April 1998 zur Änderung der Entscheidung 92/481/EWG des Rates über einen Aktionsplan für den zwischen den Verwaltungen der Mitgliedstaaten vorzunehmenden Austausch nationaler Beamter, die mit der zur...
Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 1998 setting up a network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community
Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 1998 über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2119/98/EB frá 24. september 1998 um að koma upp kerfi fyrir faraldursfræðilegt eftirlit og varnir gegn smitsjúkdómum í bandalaginu
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF av 24. september 1998 om opprettelse av et nett for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer i Fellesskapet
Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 1998 on the review of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and ustainable development "Towards sustainability"
Beschluß Nr. 2179/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 1998 über die Überprüfung des Programms der Europäischen Gemeinschaft für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung "Für eine dauerhafte und...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2179/98/EB frá 24. september 1998 um endurskoðun á stefnu- og framkvæmdaáætlun bandalagsins í tengslum við umhverfi og sjálfbæra þróun, „Fram til sjálfbæris“
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 98/2179/EF av 24. september 1998 om revisjon av Det europeiske fellesskaps program for politikk og tiltak på området miljø og bærekraftig utvikling, “Mot en bærekraftig utvikling”
Council Decision No 98/22/EC of 19 December 1997 establishing a Community action programme in the field of civil protection
Entscheidung des Rates vom 19. Dezember 1997 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den Katastrophenschutz (98/22/EG)
Ákvörðun ráðsins 98/22/EB frá 19. desember 1997 um að koma á fót aðgerðaáætlun bandalagsins á sviði almannavarna
Rådsvedtak 98/22/EF av 19. desember 1997 om skiping av eit fellesskapshandlingsprogram for katastrofevernebuing
Council Decision No 98/171/EC of 23 February 1998 on Community activities concerning analysis, research and cooperation in the field of employment and the labour market
Beschluß des Rates vom 23. Februar 1998 über Gemeinschaftstätigkeiten in bezug auf Analyse, Forschung und Zusammenarbeit im Bereich der Beschäftigung und des Arbeitsmarkts (98/171/EG)
Ákvörðun ráðsins 98/171/EB frá 23. febrúar 1998 um aðgerðir bandalagsins er varða greiningu, rannsóknir og samvinnu á sviði atvinnu- og vinnumarkaðsmála um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins
Rådsavgjerd 98/171/EF av 23. februar 1998 om verksemda til Fellesskapet med omsyn til analyse, forsking og samarbeid på sysselsetjings- og arbeidsmarknadsområdet
COM(1996) 592
Council Decision 98/253/EC of 30 March 1998 adopting a multiannual Community programme to stimulate the establishment of the Information Society in Europe (Information Society)
Entscheidung des Rates vom 30. März 1998 über ein Mehrjahresprogramm der Gemeinschaft zur Förderung der Informationsgesellschaft in Europa (Informationsgesellschaft) (98/253/EG)
Ákvörðun ráðsins 98/235/EB frá 30. mars 1998 um að samþykkja áætlun bandalagsins til fleiri ára um að stuðla að því að komið verði á upplýsingasamfélagi í Evrópu (upplýsingasamfélagið)
Rådsvedtak 98/253/EF av 30. mars 1998 om vedtaking av eit fleirårig fellesskapsprogram for å stimulere verkeleggjeringa av informasjonssamfunnet i Europa (”Informasjonssamfunnet”)
Council Decision 98/347/EC of 19 May 1998 on measures of financial assistance for innovative and job-creating small and medium-sized enterprises (SMEs) - the Growth and Employment Initiative
Beschluss des Rates vom 19. Mai 1998 über Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung innovativer und arbeitsplatzschaffender kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) - Initiative für mehr Wachstum und Beschäftigung (98/347/EG)
Ákvörðun ráðsins 98/347/EB frá 19. maí 1998 um ráðstafanir um fjárhagsaðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem innleiða nýjungar og eru atvinnuskapandi - framtaksverkefni um hagvöxt og atvinnumál
Rådsbeslutning nr. 98/347/EF av 19. mai 1998 om tiltak for finansieringsbistand til nyskapende små og mellomstore bedrifter (SMB) som skaper arbeidsplasser – vekst- og sysselsettingsinitiativet
COM(1997) 087
Council Decision No 98/352/EC of 18 May 1998 concerning a multiannual programme for the promotion of renewable energy sources in the Community (Altener II)
Entscheidung des Rates vom 18. Mai 1998 über ein Mehrjahresprogramm zur Förderung der erneuerbaren Energieträger in der Gemeinschaft (ALTENER II) (98/352/EG)
Commission Decision 98/500/EC of 20 May 1998 on the establishment of Sectoral Dialogue Committtees promoting the Dialogue between the social partners at European level
Beschluss der Kommission vom 20. Mai 1998 über die Einsetzung von Ausschüssen für den sektoralen Dialog zur Förderung des Dialogs zwischen den Sozialpartnern auf europäischer Ebene (98/500/EG)
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1310 of 31 July 2019 laying down rules on the operation of the European Civil Protection Pool and rescEU
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1310 der Kommission vom 31. Juli 2019 zur Festlegung von Vorschriften für den Einsatz des Europäischen Katastrophenschutz-Pools und von rescEU
Council Recommendation 98/561/EC of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education
Empfehlung des Rates vom 24. September 1998 betreffend die europäische Zusammenarbeit zur Qualitätssicherung in der Hochschulbildung (98/561/EG)
Tilmæli ráðsins 98/537/EB frá 24. september 1998 að því er varðar samvinnu í Evrópu um að tryggja gæði æðri menntunar
COM(1997) 550
Council Decision 1999/21/EC adopting a multiannual framework programme for actions in the energy sector (1998-2002) and connected measures
Entscheidung des Rates vom 14. Dezember 1998 über ein mehrjähriges Rahmenprogramm für Maßnahmen im Energiesektor (1998-2002) und flankierende Maßnahmen (1999/21/EG, Euratom)
COM(1998) 423
Council Decision adopting a multiannual programme of studies, analyses, forcasts and other related work in the energy sector (ETAP)
Entscheidung des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Festlegung eines Mehrjahresprogramms für Studien, Analysen, Prognosen und damit verbundene Arbeiten im Energiebereich (1998-2002) (1999/22/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/22/EB frá 14. desember 1998 um samþykkt áætlunar til margra ára um rannsóknir, greiningar, spár og skylda starfsemi á sviði orkumála (1998-2002) (ETAP-áætlun)
Rådsvedtak 1999/22/EF av 14. desember 1998 om et flerårig program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (1998-2002) (ETAP-programmet)
Council Decision 1999/51/EC of 21 December 1998 on the promotion of European pathways in work-linked training, including apprenticeship
Entscheidung des Rates vom 21. Dezember 1998 zur Förderung von alternierenden Europäischen Berufsbildungsabschnitten einschließlich der Lehrlingsausbildung (1999/51/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/51/EB frá 21. desember 1998 um að stuðla að dvöl í öðru Evrópulandi sem lið í starfstengdri þjálfun, að meðtöldum námssamningi
Rådsvedtak 1999/51/EF av 21. desember 1998 om fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid
Decision No 276/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 25 January 1999 adopting a multiannual Community action plan on promoting safer use of the Internet by combating illegal and harmful content on global networks
Entscheidung Nr. 276/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Januar 1999 über die Annahme eines mehrjährigen Aktionsplans der Gemeinschaft zur Förderung der sicheren Nutzung des Internet durch die Bekämpfung illegaler und schädlicher Inhalte in globalen Netzen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 276/1999/EB frá 25. janúar 1999 um að leggja fram EB-aðgerðaáætlun til margra ára til að stuðla að öruggari notkun Netsins með því að berjast gegn ólöglegu og skaðlegu efni í hnattrænum netkerfum
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 276/1999/EF av 25. januar 1999 om vedtaking av ein fleirårig fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare bruk av Internett ved å kjempe mot ulovleg og skadeleg innhald på verdsomfattande nett
Decision No 283/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 25 January 1999 establishing a general framework for Community activities in favour of consumers
Beschluß Nr. 283/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Januar 1999 über einen allgemeinen Rahmen für Gemeinschaftstätigkeiten zugunsten der Verbraucher
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 283/1999/EB frá 25. janúar 1999 um að ákveða almennan ramma fyrir starfsemi bandalagsins í þágu neytenda
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 283/1999/EF av 25. januar 1999 om innføring av en generell ramme for Fellesskapets virksomhet til fordel for forbrukerne
Decision No 372/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 8 February 1999 adopting a programme of Community action on injury prevention in the framework for action in the field of public health (1999 - 2003)
Beschluß Nr. 372/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Februar 1999 zur Annahme eines gemeinschaftlichen Aktionsprogramms betreffend die Verhütung von Verletzungen innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1999-2003)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 372/1999/EB frá 8. febrúar 1999 um samþykkt aðgerðaáætlunar bandalagsins um að koma í veg fyrir meiðsl á fólki innan aðgerðarammans á sviði almannaheilbrigðis (1999 til 2003)
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 372/1999/EF av 8. februar 1999 om vedtakelse av Fellesskapets handlingsprogram for forebygging av skader innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen (1999-2003)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019