EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Regulation (EC, Euratom) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics
Verordnung (EG, EURATOM) Nr. 58/97 des Rates vom 20. Dezember 1996 über die strukturelle Unternehmensstatistik
Reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 58/97 nr. 58/97 frá 20. desember 1996 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer
Council Regulation (EC) No 2467/96 of 17 December 1996 amending Regulation (EEC) No 571/88 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings
Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom 17. Dezember 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 zur Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2467/96 frá 17. desember 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 571/88 um skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða
Rådsforordning (EF) nr. 2467/96 av 17. desember 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket
Commission Regulation (EC) No 2326/96 of 4 December 1996 apportioning, for 1996, the contributions by the Community and the Member States concerned to the scrapping funds referred to in Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 2326/96 der Kommission vom 4. Dezember 1996 über die Zuweisung des Gemeinschaftsbeitrags und der Beiträge der betroffenen Mitgliedstaaten an die Abwrackfonds gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2326/96 frá 4. desember 1996 um skiptingu framlaga bandalagsins og hlutaðeigandi aðildarríkja, fyrir árið 1996, til úreldingarsjóðanna sem um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2326/96 av 4. desember 1996 om tildeling for 1996 av fellesskapstilskotet og tilskotet frå dei aktuelle medlemsstatane til dei opphoggingsfonda som er nemnde i rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier
Commission Regulation (EC) No 2310/96 of 2 December 1996 amending Council Regulation (EEC) No 1101/89 in respect of the conditions applying to the placing in service of new pusher-craft capacity on inland waterways
Verordnung (EG) Nr. 2310/96 der Kommission vom 2. Dezember 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates hinsichtlich der Bedingungen für die Inbetriebnahme neuer Schubbootkapazitäten in der Binnenschiffahrt
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2310/96 frá 2. desember 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1101/89 varðandi skilyrði fyrir aukinni flutningsgetu stjakbáta á skipgengum vatnaleiðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2310/96 av 2. desember 1996 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 med omsyn til vilkåra for å ta i bruk ny skyvebåtkapasitet i fart på innlandsvassvegar
Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996 amending and updating Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
Verordnung (EG) Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996 zur AEnderung und Aktualisierung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstaendige sowie deren Familienangehoerige, die innerhalb der Gemeinschaft zu-...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 118/97 frá 2. desember 1996 um breytingu og uppfærslu á reglugerð (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast milli aðildarríkja og reglugerð (EBE) nr...
Rådsforordning (EF) nr. 118/97 av 2. desember 1996 om endring og ajourføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72...
Council Regulation (EC) No 2254/96 of 19 November 1996 amending Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 2254/96 des Rates vom 19. November 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2254/96 frá 19. nóvember 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum
Rådsforordning (EF) nr. 2254/96 av 19. november 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier
Council Regulation (EC) No 2255/96 of 19 November 1996 amending Regulation (EEC) No 1107/70 on the granting of aids for transport by rail, road and inland waterway
Verordnung (EG) Nr. 2255/96 des Rates vom 19. November 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2255/96 frá 19. nóvember 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1107/70 um aðstoð vegna flutninga á járnbrautum, vegum og skipgengum vatnaleiðum
Rådsforordning (EF) nr. 2255/96 av 19. november 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 1107/70 om støtte til transport med jernbane, på vei og innlands vannvei
Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council Regulation of 28 October 1996 laying down a Community procedure for flavouring substances used or intended for use in or on foodstuffs.
Verordnung (EG) Nr. 2232/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Oktober 1996 zur Festlegung eines Gemeinschaftsverfahrens für Aromastoffe, die in oder auf Lebensmitteln verwendet werden oder verwendet werden sollen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2232/96 frá 28. október 1996 um að ákveða málsmeðferð bandalagsins varðandi bragðefni sem eru notuð eða fyrirhugað er að nota í eða á matvælum
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om fastsetjing av ein framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller på næringsmiddel
Regulation (EC) No 2061/96 of the European Parliament and of the Council of 8 October 1996 amending Regulation (EEC) No 1601/91 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine- product cocktails
Verordnung (EG) Nr. 2061/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Oktober 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromatisierten Weines, aromatisierter weinhaltiger...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2061/96 frá 8. október 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1601/91 um almennar reglur varðandi skilgreiningu, lýsingu og kynningu á kryddvínum, drykkjum blönduðum með kryddvínum og hanastélum blönduðum með kryddvínum
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2061/96 av 8. oktober 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 1601/91 om alminnelige regler om definisjon av, betegnelse på og presentasjon av aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte cocktailer av...
Commission Regulation (EEC) No 1915/96 of 3 October 1996 amending Regulation (EC) No 554/95 laying down detailed rules for the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wine
Verordnung (EG) Nr. 1915/96 der Kommission vom 3. Oktober 1996 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 554/95 mit Durchführungsbestimmungen für die Bezeichnung und Aufmachung von Schaumwein und Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1426/96 frá 26. júní 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 823/87 um sérstök ákvæði um gæðavín sem framleidd eru í tilgreindum héruðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1915/96 av 3. oktober 1996 om endring av forordning (EF) nr. 554/95 om nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte musserende viner
Council Regulation (EC) No 1592/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine
Verordnung (EG) Nr. 1592/96 des Rates vom 30. Juli 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1915/96 frá 3. október 1996 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 554/95 þar sem settar eru nákvæmar reglur um lýsingu og kynningu á freyðivínum og loftblönduðum freyðivínum
Rådsforordning (EF) nr. 1592/96 av 30. juli 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 822/87 om den felles markedsordning for vin
Council Regulation 1594/96 of 30 July 1996 amending Regulation 2332/92 as regards sparkling wines produced in the Community and Regulation 4252/88 on the preparation and marketing of liqueur wines produced in the Community
Verordnung (EG) Nr. 1594/96 des Rates vom 30. Juli 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2332/92 über in der Gemeinschaft hergestellte Schaumweine und der Verordnung (EWG) Nr. 4252/88 über die Herstellung und Vermarktung von in der Gemeinschaft erzeugten Likörweinen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1128/96 frá 24. júní 1996 um nákvæmar reglur um blöndun borðvíns á Spáni
Rådsforordning (EF) nr. 1594/96 av 30. juli 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 2332/92 om musserende viner produsert i Fellesskapet og forordning (EØF) nr. 4252/88 om framstilling og markedsføring av sterkviner produsert i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 1492/96 of 26 July 1996 amending Annex II and Annex III to Council Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals
Verordnung (EG) Nr. 1492/96 der Kommission vom 26. Juli 1996 zur Änderung der Anhänge II und III der Richtlinie (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1492/96 frá 26. júlí 1996 um breytingu á II. og III. viðauka reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2455/92 um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/96 av 26. juli 1996 om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier
Commission Regulation (EC) No 1523/96 of 24 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1617/93 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices concerning joint planning and coordination of schedules, joint operations, consultations on passenger and cargo tariffs on scheduled air services and slot allocation at airports
Verordnung (EG) Nr. 1523/96 der Kommission vom 24. Juli 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 EWG-Vertrag auf Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen betreffend die gemeinsame...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1523/96 frá 24. júlí 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1617/93 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra aðgerða varðandi sameiginlega áætlunargerð og samræmda ferðaáætlun...
Kommisjonsforordning (EF) n r. 1523/96 av 24. juli 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 1617/93 om anvendelse av traktatens artikkel 85 n r. 3 på visse grupper av avtale r, beslutninger og samordnet opptreden som gjelder felles planlegging og samordning av ruteplaner, felles...
COM(1995) 744
Council Regulation (EC) No 1426/96 of 26 June 1996 amending Regulation (EEC) No. 823/87 laying down special provisions relating to quality wines produced in specific regions
Verordnung (EG) Nr. 1426/96 des Rates vom 26. Juni 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 823/87 zur Festlegung besonderer Vorschriften für Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1594/96 frá 30. júlí 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2332/92 um freyðivín sem er framleitt í bandalaginu og reglugerð (EBE) nr. 4252/88 um gerð og markaðssetningu vínlíkjöra sem framleiddir eru innan bandalagsins
Rådsforordning (EF) nr. 1426/96 av 26. juni 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 823/87 om fastsettelse av særlige bestemmelser om kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder
COM(1995) 744
Council Regulation (EC) No 1427/96 of 26 June 1996 amending Regulation (EEC) No. 2392/89 laying down general rules for the description and presentation of wines and grape musts
Verordnung (EG) Nr. 1427/96 des Rates vom 26. Juni 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2392/89 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Traubenmoste
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1427/96 frá 26. júní 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2392/89 um almennar reglur um lýsingu og kynningu á vínum og þrúgusafa
Rådsforordning (EF) nr. 1427/96 av 26. juni 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 2392/89 om fastsettelse av alminnelige regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost
Council Regulation (EC) No 1428/96 amending Regulation (EEC) No 2332/92 on sparkling wines produced in the Community
Verordnung (EG) Nr. 1428/96 des Rates vom 26. Juni 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2332/92 über in der Gemeinschaft hergestellte Schaumweine
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1428/96 frá 26. júní 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2332/92 um freyðivín sem er framleitt í bandalaginu
Rådsforordning (EF) nr. 1428/96 av 26. juni 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 2332/92 om musserende viner produsert i Fellesskapet
COM(1995) 744
Council Regulation (EC) No 1429/96 amending Regulation (EEC) No 2333/92 laying down general rules for the description and presentation of sparkling wines and aerated sparkling wines
Verordnung (EG) Nr. 1429/96 des Rates vom 26. Juni 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2333/92 zur Festlegung der Grundregeln für die Bezeichnung und Aufmachung von Schaumwein und Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1429/96 frá 26. júní 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2333/92 um almennar reglur um lýsingu og kynningu á freyðivínum og loftblönduðum freyðivínum
Rådsforordning (EF) nr. 1429/96 av 26. juni 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 2333/92 om alminnelige regler om betegnelse på om presentasjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte musserende viner
Commission Regulation (EC) No 1128/96 of 24 June 1996 laying down detailed rules for the coupage of table wine in Spain
Verordnung (EG) Nr. 1128/96 der Kommission vom 24. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zum Verschnitt von Tafelwein in Spanien
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1592/96 frá 30. júlí 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 822/87 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1128/96 av 24. juni 1996 om gjennomføringsreglar for samanstikking av bordvinar i Spania
Commission Regulation (EC) No 1056/96 of 12 June 1996 amending Regulation (EEC) No 3201/90 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
Verordnung (EG) Nr. 1056/96 der Kommission vom 12. Juni 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3201/90 über Durchführungsbestimmungen für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Traubenmoste
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1056/96 frá 12. júní 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3201/90 um nákvæmar reglur um lýsingu og kynningu á vínum og þrúgusafa
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1056/96 av 12. juni 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost
Commission Regulation (EC) No 840/96 of 7 May 1996 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade
Verordnung (EG) Nr. 840/96 der Kommission vom 7. Mai 1996 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates hinsichtlich der Außenhandelsstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 840/96 frá 7. maí 1996 um tiltekin ákvæði til framkvæmdar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/95 að því er varðar hagskýrslur um utanríkisverslun
Kommisjonsforordning (EF) nr. 840/96 av 7. mai 1996 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater
Council Regulation (EC) No 788/96 of 22 April 1996 on the submission by Member States of statistics on aquaculture production
Verordnung (EG) Nr. 788/96 des Rates vom 22. April 1996 über die Vorlage von Statistiken über die Aquakulturproduktion durch die Mitgliedstaaten
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 788/96 frá 22. apríl 1996 um skil aðildarríkjanna á hagtölum um afrakstur eldis og ræktunar í sjó og vatni
Rådsforordning (EF) nr. 788/96 av 22. april 1996 om medlemsstatenes innberetning av statistiske opplysninger om akvakulturproduksjon
Commission Regulation (EC) No 692/96 of 17 April 1996 amending Regulation (EEC) No 3201/90 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
Verordnung (EG) Nr. 692/96 der Kommission vom 17. April 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3201/90 über Durchführungsbestimmungen für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Traubenmoste
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/96 frá 17. apríl 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3201/90 um nákvæmar reglur um lýsingu og kynningu á vínum og þrúgusafa
Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/96 av 17. april 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost
Commission Regulation (EC) No 693/96 of 17 April 1996 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 586/93 providing for an exception in respect of the volatile acid content of certain wines
Verordnung (EG) Nr. 693/96 der Kommission vom 17. April 1996 zur vierten Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 586/93 zur Abweichung von mehreren Vorschriften über den Gehalt an flüchtiger Säure bei bestimmten Weinen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 693/96 frá 17. apríl 1996 um fjórðu breytingu á reglugerð (EBE) nr. 586/93 um undanþágu varðandi magn rokgjarnrar sýru í tilteknum vínum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 693/96 av 17. april 1996 om fjerde endring av forordning (EØF) nr. 586/93 om unntak fra visse bestemmelser om innhold av flyktig syre i visse viner
COM(1996) 522
Commission Regulation (EC) No 522/96 of 26 March 1996 amending Commission Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Regulation (EEC) No 2092/91 and amending Commission Regulation (EC) No 529/95 deferring for imports from certain third countries the date of application of Article 11 (1) of Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and feedstuffs
Verordnung (EG) Nr. 522/96 der Kommission vom 26. März 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 522/96 frá 26. mars 1996 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og um breytingu á reglugerð...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 522/96 av 26. mars 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91, og om endring av forordning (EF) nr. 529/95 om utsettelse av...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020